E-mailová členská schůze 2020 - Informace


Rozcestník k E-mailové členské schůzi spolku HALAS 2020

Informace  —  Diskuze  —  Program schůze a výsledky hlasování


Tato stránka slouží ke zveřejnění informací o E-mailové členské schůzi spolku HALAS 2020.

Stránka byla naposledy aktualizována Pavlem Kadlečíkem dne 7. 12. 2020 ve 13:15.


Obecné informace

E-mailová členská schůze spolku HALAS 2020 (dále jen "členská schůze 2020")

Co dělat v případě problémů?


Proč byla zvolena tato forma členské schůze pro letošní rok?

V historii našeho spolku proběhly členské schůze vždy živou formou (viz přehled), jiná forma není ve Stanovách spolku HALAS specifikována. Prosincová členská schůze byla vždy spojena s pořádáním turnaje Vánoce ve Zlaté Praze, kdy potěšení hráčů z účasti na turnaji zajišťovalo zároveň dostatečnou účast na členské schůzi samotné. Současná situace ohledně pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a opatření, která jsou nařízena či doporučena, neumožňují uspořádat prosincový turnaj. Pro potřeby členské schůze by potencionálně umožnily setkání pouze několika osob najednou.

Práva a povinnosti našeho spolku po dobu mimořádných opatření jsou upraveny zákonem č. 191/2020 (§ 18 až § 22 viz jeho online znění), podle kterého "Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání." Podle výkladu uvedeného zákona rozhodl Výbor spolku HALAS o e-mailové podobě členské schůze pro rok 2020, rozhodnutí učinil během zasedání Výboru spolku konaném dne 4. 12. 2020.

Komunikaci formou e-mailové korespondence využívá vedení spolku nejméně 2x ročně. Pro účel e-mailové členské schůze 2020 budou využity e-mailové adresy registrované v matrice spolku HALAS. Členská schůze je nazvána e-mailovou z důvodu využití této formy při hlasování členů spolku HALAS. Veškeré informace o členské schůzi 2020 jsou zveřejněny na webových stránkách sudokualogika.cz.

Pro doplnění uveďme, že jednou z alternativ mohla být členská schůze formou videokonference (s použitím platformy Skype, Zoom či jiné), v současnosti ale není známo, kolik členů by formu videokonference přivítalo a bylo schopno realizovat.


Poznámky k online formě členské schůze a elektronickému hlasování

Potřeby hlasování členů spolku HALAS o otázkách spojených s jeho činností jinak než na živé členské schůzi již byly v našem spolku diskutovány. Na základě členské schůze z 8. 12. 2018 byla požádána naše členka Nelly Pelc Vostrá o radu, co bychom pro případné využití elektronického hlasování členů nad vybranými otázkami měli učinit. Závěry najdete v jejím pojednání (na stránce úplně dole), z kterého plyne, že je nutné upravit naše stanovy.


Stručný popis všech kroků členské schůze 2020

Prvním krokem je oznámení o konání členské schůze všem členům spolku HALAS e-mailem. Zároveň jsou podmínky členské schůze 2020 vystaveny na našem webu na stránce http://sudokualogika.cz/node/2445. V e-mailu jsou členové spolku požádáni o potvrzení funkčnosti své e-mailové adresy, aby pomocí ní byli schopni po dobu hlasování poslat svůj hlas. Dále jsou požádáni o sdělení jména svého uživatelského účtu na webu sudokualogika.cz, abychom mohli ověřit totožnost uveřejněných podnětů k průběhu schůze, popř. podaných návrhů, že je učinil člen spolku HALAS.

Druhou fází je doba 2 týdnů, po kterou mohou členové podávat návrhy na hlasování během členské schůze 2020, komentovat dění spolku, případně se tázat na cokoli ohledně jeho fungování. Během této doby bude zveřejněna Finanční zpráva spolku HALAS za rok 2020 a Zpráva o činnosti spolku HALAS za rok 2020, což jsou dokumenty pravidelně diskutované o členské schůzi, o jejichž přijetí se později hlasuje. Místo pro diskuzi členů je stránka http://sudokualogika.cz/node/2446.

Třetí fází bude doba 1 týdne, po kterou budou moci členové spolku HALAS pomocí e-mailu na adresu info@sudokualogika.cz poslat svůj hlas k jednotlivým bodům programu členské schůze 2020. Hlasování bude probíhat nad finálním programem členské schůze 2020, který bude uveřejněn na stránce http://sudokualogika.cz/node/2447. Počet hlasujících členů spolku rozhodne, zda bude členská schůze 2020 usnášeníschopná. Počet hlasů k jednotlivým bodům programu členské schůze rozhodne o jejich přijetí či zamítnutí.

Po skončení třetí fáze se spočítají výsledky e-mailového hlasování a budou zveřejněny na webu sudokualogika.cz, zároveň budou zaslány výsledky všem členům spolku e-mailovou zprávou. Na webu sudokualogika.cz bude uveřejněn zápis obsahující průběh a výsledky hlasování, dále v něm bude shrnuta diskuze členů spolku.


Časový harmonogram

 • 7. 12. 2020 - Oznámení o konání členské schůze 2020 a o její pravidlech
 • 7. 12. - 20. 12. 2020 - Možnost diskuze členů nad členskou schůzí 2020, vč. podávání návrhů k hlasování
 • 13. 12. 2020 - Zveřejnění Finanční zprávy za rok 2020 a Zprávy o činnosti za rok 2020
 • 20. 12 - 27. 12. 2020 - Doba k hlasování nad body programu členské schůze 2020
 • 28. 12. 2020 - zveřejnění výsledků hlasování a zveřejnění zápisu (v neodkladné době poté)

Možnosti zapojení se do diskuze

Členská schůze spolku HALAS bývá přístupná komukoli, podávat podněty k hlasování a hlasovat mohou pouze členové spolku HALAS. Obdobně to bude u členské schůze 2020. Na stránce http://sudokualogika.cz/node/2446 může přidat svůj komentář kdokoli s uživatelským účtem na webu sudokualogika.cz. Upozorňujeme na prosbu, ať se každý diskutující ve svém prvním příspěvku podepíše celým jménem a dodržuje při diskuzi základní pravidla etiky. Nerespektování této prosby může vést v krajním případě ke smazání příspěvku.

V diskuzi se lze ptát a hovořit o libovolném děním v našem spolku. Lze tak činit pomocí funkce Přidat komentář, která je aktivní po přihlášení k webu sudokualogika.cz. Berte ale prosím na vědomí, že základním účelem e-mailové členské schůze je schválení dokumentů o činnosti spolku za rok 2020 a diskuze nad podněty členů k hlasování během členské schůze. Témata či otázky, které nevyžadují hlasování členskou schůzí, budou případně pro další diskuzi přesunuty do fóra na webu sudokualogika.cz.

Moderátorem diskuze bude Pavel Kadlečík (uživatelský účet kousek-nebe), jehož úkolem bude v případě potřeby uveřejnění aktualizovaného přehledu probíraných témat v záhlaví stránky http://sudokualogika.cz/node/2446.


Hlasování

Hlasování během členské schůze 2020 bude možné odpovědí na e-mail zaslaný členům spolku HALAS dne 20. 12. 2020 z emailové adresy info@sudokualogika.cz. Hlasovat se bude nad jednotlivými body finální verze programu členské schůze 2020.

Hlas ke každému z bodů programu schůze lze udělit pouze jedním z následujících 3 způsobů:

 • JSEM PRO,
 • JSEM PROTI,
 • ZDRŽUJI SE.

Pokud nebude z odpovědi dostatečně patrné, která ze tří možností byla vybrána, hlas bude prohlášen za neplatný. Pokud by hlasující chtěl/a doplnit hlas o poznámku či vysvětlení, nechť tak učiní v těle emailu odděleně od samotných hlasů.

Finální program schůze určený k hlasování vzejde z návrhu programu zveřejněném na stránce http://sudokualogika.cz/node/2447. Součástí finálního programu schůze bude hlasování o:

 • souhlasu s provedenou formou členské schůze 2020,
 • schválení Finanční zprávy spolku HALAS za rok 2020,
 • schválení Zprávy o činnosti spolku HALAS za rok 2020,
 • předložených návrzích členů spolku HALAS.

Nad průběhem a regulérností hlasování a vyhodnocení výsledků budou dohlížet vybraní členové Výboru spolku HALAS a dále 2 členové spolku HALAS - Martina Macháčková a Jiří Hrdina, kteří o to byli požádáni Výborem spolku HALAS.

Při hlasování bude možno využít plné moci v duchu znění Stanov spolku HALAS.


Zveřejnění výsledků hlasování, zápis z členské schůze 2020

Po skončení lhůty k hlasování (dne 27. 12. 2020) budou sečteny hlasy ke všem bodům finálního programu schůze, zveřejněny na webu sudokualogika.cz a zaslány všem členům e-mailovou zprávou. O průběhu členské schůze 2020, o průběhu a výsledcích hlasování a o závěrech diskuze členů spolku HALAS bude sepsán zápis z členské schůze 2020 a uveřejněn na webu sudokualogika.cz.

K 7. prosinci 2020 má spolek HALAS 56 členů. Dle Stanov spolku HALAS bude členská schůze 2020 prohlášena za usnášeníschopnou, pokud po dobu hlasování odešle alespoň jeden platný hlas 28 členů spolku HALAS (tj. jedna polovina členů). Pro přijetí rozhodnutí v jednotlivých bodech programu schůze je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů, tedy napoloviční většina hlasujících se musí vyjádřit JSEM PRO v daném bodě. Pokud některý z navrhovaných bodů bude spočívat ve změně Stanov Spolku HALAS, bude k jeho přijetí nutno 38 hlasů členů spolku HALAS.


Možné technické problémy

Pokud by členové spolku neobdrželi e-mail s oznámením o členské schůzi (ze dne 7. 12. 2020) nebo e-mail vyzývající k hlasování na členské schůzi 2020 (ze dne 20. 12. 2020), ať se prosím neprodleně obrátí na Výbor spolku HALAS jakýmikoli dostupnými prostředky, nejsnazší možnost je přímo zde na webu či e-mailem na adresu info@sudokualogika.cz.

Pokud by členové spolku neměli zřízen uživatelský účet na webu sudokualogika.cz a chtěli podat podnět k diskuzi, mohou tak učiniti e-mailem na adresu info@sudokualogika.cz. Moderátor diskuze jejich příspěvek následně zveřejní na straně http://sudokualogika.cz/node/2446.

Pokud by členové spolku měli pochybnosti o formě provedení členské schůze 2020, vč. případných problémů, které mohou nastat, nechť je napíšou do diskuze na straně http://sudokualogika.cz/node/2446

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer