Poznámky k právním výkladům při odstoupení člena výboru a k elektronickému hlasování

V souvislosti s loňskou členskou schůzí a událostmi, které jí předcházely, jsme požádali naši členku Nelly, kterak je to s otázkami odstoupení člena výboru, na což z pozice své právní praxe nabídla odborný pohled a podala vysvětlení nám někdy vzdálených právních norem týkající se spolkové činnosti. Jirka Hrdina, člen výboru spolku HALAS, tehdy na schůzi výboru (dne 27. 11. 2018) nabídl odstoupení ze své funkce před skončením svého dvouletého mandátu, což vzápětí ještě před samotnou členskou schůzí (konanou dne 8. 12. 2018) vzal zpět.

Odstoupení člena výboru

Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Nelze totiž nikoho k výkonu jeho funkce nutit a ani by to nebylo v zájmu spolku, aby někdo vykonával funkci, o kterou nestojí. Stanovy k tomu neříkají nic, zákon říká, že „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ (§ 160 OZ)

Má jít o „prohlášení došlé právnické osobě“. Není řečeno, že to musí být písemně, a za spolek jedná předseda, čili jde-li o takové prohlášení směrem k předsedovi, které lze chápat jako sdělení vážného rozhodnutí, že odstupuji z funkce, pak je platně učiněné. Může vzniknout spousta hraničních situací, nicméně (1) dopis do sídla spolku je určitě došlým prohlášením, (2) vážně míněné prohlášení na schůzi výboru, následně zachycené v zápisu, jím taky bude, (3) popůlnoční výrok „já to už dělat nebudu“ pronesený nad osmým pivem vypitým s předsedou platným odstoupením z funkce spíš nebude.

Komentáře k OZ se shodují, že takové odstoupení lze vzít zpět jen se souhlasem právnické osoby (a v průběhu „výpovědní doby“), neshodují se ale, jaký orgán může takový souhlas dát – jestli statutární orgán (tj. předseda, který jedná za spolek) nebo orgán, který člena výboru zvolil (tj. členská schůze). Já se přikláním k předsedovi, protože soudím, že členská schůze projednává to, co má na programu, a o odstoupení a jeho zpětvzetí se členové prakticky nemusí dozvědět – a svolávat mimořádnou členskou schůzi kvůli souhlasu se zpětvzetím odstoupení nedává smysl.

Následky odstoupení člena výboru

Podle výše citovaného § 160 OZ členství ve výboru zaniká uplynutím 2 měsíců od dojití prohlášení. Do té doby člen výboru má povinnost plnit své úkoly, které z funkce vyplývají, a odpovídá za ně.

Co se děje potom? Stanovy spolku HALAS říkají, že výbor je pětičlenný, zákon říká, že „Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.“ (§ 246 odst. 2 OZ). Tedy výbor kooptovat náhradní členy může a může si také vybrat, kdo to bude. Že to v minulosti byl vždycky první náhradník, který s tím souhlasil, je pouze zvykové právo, nikoli povinnost. Výbor také nemusí kooptovat nikoho a jednat ve čtyřech členech až do příští členské schůze.

Kdyby odstoupili dva členové výboru, pořád se nic neděje a postupuje se stejně, ale při poklesu členů výboru pod tři už výbor nebude usnášeníschopný podle § 156 OZ: Kolektivní orgán „je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů“. Takže pokud by zanikla funkce třem zvoleným (nikoli kooptovaným) členům výboru, je potřeba svolat mimořádnou členskou schůzi a zvolit nové členy výboru

Kooptovanému členu výboru platí funkce do příští členské schůze – ta by tedy měla tohoto člena výboru potvrdit, a pokud ho nepotvrdí, tak zvolit nového. Potvrzenému kooptovanému členovi běží dvouleté funkční období od data, kdy byl kooptován. Nově zvolenému členovi běží funkční období od data, kdy byl na členské schůzi zvolen.

Délka funkčního období a odvolávání

Stanovy spolku HALAS mluví o tom, že celý výbor má funkční období 2 roky, zákon ale mluví vždy jen o funkčním období jednotlivých členů. Proto se domnívám, že kooptovaný nebo dodatečně zvolený člen má vlastní dvouleté funkční období, které mu běží nezávisle na ostatních.

Ovšem stanovy neřeší otázku, zda může členská schůze odvolat člena výboru (dávají jí právo jen volit výbor). Zákon říká, že neurčí-li stanovy jinak, pak členská schůze volí a odvolává členy statutárního orgánu (výbor ale není statutárním orgánem spolku HALAS – tím je jen předseda), členy rozhodčí komise a kontrolní komise, jsou-li zřízeny. I to podporuje názor, že je obecným pravidlem, že kdo může volit, může i odvolávat (resp. vlastní vůli zkracovat funkční období).

Pokud tedy členská schůze potvrzuje kooptaci nebo dodatečně volí člena výboru, může výslovně odhlasovat, že mu funkční období skončí se zbytkem výboru. Pokud k takovému zkrácení funkčního období nedošlo a volí se nový výbor, lze člena výboru, kterému funkční období stále běží, výslovně odvolat z funkce a následně na jeho místo volit (a klidně i jeho samého). Stejně tak může členská schůze (např. ta nevolební) akceptovat odstoupení člena výboru z funkce, rozhodnout s jeho souhlasem, že odstoupení je účinné hned, a zvolit nového člena (na zkrácené funkční období).

Ale pozor! členská schůze by zásadně měla jednat jen o tom, co je v programu a v pozvánce. Během členské schůze lze nové body programu zařazovat jen se souhlasem všech členů (tedy zejména při 100% účasti). Čili v zájmu transparentnosti by vždy mělo být už v pozvánce na členskou schůzi řečeno, že se tady rozhoduje o členství ve výboru na omezené funkční období, a nemělo by být možné zvolit člena výboru za takového člena, který své odstoupení z funkce sdělil bez varování v průběhu členské schůze.

Vše výše uvedené je můj právní názor, jaká pravidla vyvozuji z platných stanov spolku HALAS a ze znění zákona. Pokud s takovýmito pravidly jsou členové spolku srozuměni a spokojeni, není nutná žádná změna stanov. Mělo-li by se cokoli z výše uvedeného rozhodovat jinak, pak bude nutno stanovy změnit.

------------------

Druhá část textu se věnuje tématu elektronického hlasování, vzhledem k faktu, že na členských schůzích našeho spolku nejsou někteří členové přítomni a jsou zastoupeni plnými mocemi v rukou svých zástupců. I když otázky, které vedou k hlasování, jsou dopředu známé a ohlášené, nemusí být v době udělení plné moci znám přesný obsah a detaily všech okolností volby, v některých případech doplněných o debatu přímo na členské schůzi před hlasováním. Elektronické hlasování nabízí alternativu k hlasování během členské schůze, příp. možnost vyjádřit vůli členů spolku nad otázkami dalšími mezi členskými schůzemi.

Elektronické hlasování

Zákon říká, že „Zakladatelské právní jednání [tj. stanovy] může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.“ (§ 158 odst. 2 OZ). Konkrétní realizace je na stanovách a tedy hlavně na členech, co si odhlasují. Bez změny stanov v současnosti nelze elektronické hlasování uskutečnit.

Bude potřeba určit takový způsob jednání, kdy jde rozumně předpokládat, že je učinil osobně daný člen spolku a ne někdo jiný proti jeho vůli. V zásadě se domnívám, že by mělo stačit dát každému možnost zpochybnit jeho jménem učiněný hlas v nějaké lhůtě.

Proto bych například viděla jako použitelné hlasování přes účty na sudokualogika.cz, které bude vypadat tak, že:

1) vyhlásí se návrh usnesení a lhůta k hlasování (členové jsou o tom informováni, ideálně mailem)

2) členové ze svého účtu hlasují

3) po uplynutí lhůty se vyhlásí výsledek buď jmenovitě, kdo jak hlasoval, nebo s počty a možností ověřit si, jaký hlas je u mě zaznamenán, a je stanovena lhůta k protestům

4) po uplynutí lhůty a vyřešení protestů se vyhlásí usnesení

Redakční systém Drupal, na kterém běží web sudokualogika.cz, obsahuje administraci uživatelských účtů a nabízí možnosti práce s nimi, uživatelé mohou také spolu komunikovat v rámci svých účtů. Každý registrovaný uživatel je definován svým křestním jménem, příjmením, emailovou adresou a v případě členů spolku HALAS i členským číslem. Pro potřeby hlasování lze využít soukromých zpráv mezi jednotlivými členy spolku a volebními komisaři, kteří budou postupovat podle volebního řádu bez zásahu dalších osob, případně může být vytvořen soukromý komunikační kanál za tímto účelem. Po technické stránce to vyžaduje asistenci administrátora webu pro zajištění funkčnosti komunikačních kanálů během hlasování.

 Text sestavila Nelly Pelc Vostrá

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer