WPF GP 2021 - švýcarská logika: překlad bookletu

Čtvrtým kolem pokračuje logické WPF GP. Úlohy připravili autoři ze Švýcarska. Luštit můžete v termínu 23.4. - 26.4.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 23. 4. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 856 bodů:

1.-2. Elastic Words (20, 58 bodů): Doplňte do každého kolečka písmeno tak, aby bylo možné všechna slova z uvedeného seznamu přečíst v kolečkách spojenými liniemi (pro všechna sousedící písmena ve slově musí platit, že v obrazci leží v kolečkách, které spojuje linie)

Odpovědní kód: Napište všechna písmena v kolečkách, ve směru hodinových ručiček (ignorujte spojovací linie), počínaje písmenem ležícím kolečku označeného šipkou. Do řešení udávejte také zadaná písmena. (Odpovědní kód příkladu: TIARSE)

3. Find 5 Pairs (32 bodů): Pět párů (v příkladu dva) obrázků v tabulce je identických (otočené a zrcadlově převrácené obrázky nejsou považovány za identické).  Kde je těchto 10 obrázků?

Čísla nad tabulkou slouží pouze jako označení čísla sloupce pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo prvního sloupce, v němž se nachází jeden z 10 hledaných obrázků. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. Pokud v řádku není žádný z hledaných obrázků, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 3210)

4.-6. Post-Its (6, 2, 4 bodů): Ohraničené oblasti v úloze představují několik překrývajících se čtverců velikosti 2×2. Ty jsou očíslovány od 1 do N (N = počet oblastí v úloze) podle toho jak na sobě leží z pohledu odshora dolů. Určete číslo každé oblasti.

Odpovědní kód: Pro označený řádek vepište zleva doprava číslo každé oblasti v daném řádku. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro 10 udejte 0.. (Odpovědní kód příkladu: 31)

7.-8. Gaps (No Touch) (22, 79 bodů): Začerněte některá pole v tabulce tak, aby v každém řádku i sloupci byly celkem 2 černá políčka. Čísla vně tabulky udávají, kolik nezačerněných políček se v daném řádku či sloupci vyskytuje mezi dvěma černými poli. Černá pole se vzájemně nesmí dotýkat (ani rohem).

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první začerněné pole zleva. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 273151626)

9.-10. Myopia (25, 69 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Šipky v políčku ukazují na všechny směry (vodorovné a svislé), ve kterých je úsek smyčky nejblíže od středu daného políčka.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: OOOXOO, XXOOOO)

11.-12. Suguru (17, 56 bodů): Do každé silně ohraničené oblasti zapište číslice od 1 do N (N=počet polí dané oblasti) tak, aby se stejné číslice nedotýkaly, a to ani diagonálně.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava (včetně zadaných číslic). (Odpovědní kód příkladu: 3435, 2121)

13.-14. Pento-Blokus (31, 36 bodů): Začerněte některá pole tak, aby černá pole tvořila tvary dvanácti různých pentomin. Pentomina můžete otočené i zrcadlově převrácet. Pentomina se nemůžou stranově dotýkat. Rohově se dotýkat můžou a každý takový dotyk je vyznačen černou tečkou. V místě které není označeno černou tečkou se pentomina rohově dotýkat nemůžou.

Odpovědní kód: Pro všechny označené řádky udejte příslušné písmeno pro každé pentomino, které se objevuje v daném řádku, zprava doleva. Pokud jedno pentomino zasahuje do řádku vícekrát, udejte písmeno pentomina jen jednou. Pokud řádek neobsahuje žádné pentomino, udejte  “A”. (Odpovědní kód příkladu: YWLU, PXI)

15.-16. Yin-Yang (No Swiss) (13, 22 bodů): Umístěte do každého prázdného pole bílé nebo černé kolečko. Všechna pole s bílým kolečkem musí tvořit stranově propojenou plochu (totéž platí pro pole s černými kolečky). Každý čtverec 2x2 polí musí obsahovat alespoň jedno černé a alespoň jedno bílé kolečko. Některá kolečka mohou být v tabulce už vyplněna.

Každé uskupení pěti políček ve tvaru kříže musí obsahovat alespoň jedno černé a alespoň jedno bílé kolečko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčko s bílým kolečkem a “X” pro políčko s černým kolečkem. Pro odpověď můžete použít také jakékoliv dvě různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: OXXXXXX, OXOXOOX)

17.-18. Slitherlink (No Swiss) (29, 117 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Každé uskupení pěti políček ve tvaru kříže musí obsahovat alespoň jedno pole ležící uvnitř smyčky a alespoň jedno pole ležící mimo smyčku.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: OXOXO, OXOOO)

19.-20. Swiss Crosses (2-color) (29, 35 bodů): Umístěte do tabulky několik černých a bílých křížů. Kříže stejné barvy se nesmí stranově dotýkat.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet políček, které obsahují část kříže příslušné barvy v daném řádku/sloupci.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž se vyskytuje část černého kříže. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. Pokud řádek neobsahuje žádný černý kříž, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 6563236)

21.-22. Swiss Crosses (Sum) (28, 27 bodů): Umístěte do tabulky několik 5-políčkových křížů. Každý kříž musí pokrývat políčka s různými čísly od 1 do 5. Kříže se nesmí stranově dotýkat.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají sumu všech čísel, které jsou součástí kříže v daném řádku/sloupci.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž se vyskytuje část kříže. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. Pokud řádek neobsahuje žádný kříž, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 2123230)

23.-24.  Magnets (Horseshoes) (49, 50 bodů): Tabulka je rozdělena do několika oblastí o velikosti 2×1 a 2×2 políček. Do některých polí umístěte „pozitivní“ symbol plus (+) nebo negativní symbol mínus (-). Pro každou oblast přitom platí, že buď jsou všechna její pole kompletně pokryta symboly, nebo oblast neobsahuje symboly vůbec. Pokud je pokryta symboly oblast o velikosti 2×2, musí tato oblast obsahovat přesně dvě stranově sousedící pozitivní symboly a přesně dvě stranově sousedící negativní symboly. Kromě oblasti 2×2 nikde v tabulce nesmí stranově sousedit stejné symboly.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet pozitivních a negativních symbolů v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní symbol (+), “N“ pro negativní symbol (-) a “X“ pro prázdné pole. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP)

přeložil Jakub Hrazdira

Díky

Díky za překlad.
Sice jsem to v limitu neluštil, ale ty Post-Its jsou v originále popsány tak, že mi ani s nákresem nebylo jasné, jak je to myšleno.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer