WPF GP 2020 - česká logika: překlad bookletu

Osmým kolem pokračuje logická WPF Grand Prix, tetnokrát připravovaná českými autory - Jakubem Ondrouškem a Jakubem Hrazdirou. Luštit můžete v termínu 21.8. - 24.8.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 21. 8. 2020 - Gotroch -

 

Celkem 638 bodů:

 

 

Poznámka: Polovina úloh je variací na klasické úlohy (uvedené v bookletu před nimi). Text zadání u těchto úloh obsahuje pouze variantní část (co je v pravidlech změněno oproti klasické úloze)

 

 1. Coins (23 bodů): Do každého políčka tabulky umístěte jednu minci tak, aby součet hodnot mincí v řádku/sloupci odpovídal uvedenému součtu na kraji tabulky (vlevo a nahoře). Jaké hodnoty mincí můžete použít bude u každé úlohy uvedeno. Stejné hodnoty mincí se mohou v řádku/sloupci vícekrát opakovat.

Velikost koleček znázorňujících mince není podstatná. Ne všechny hodnoty mincí musí být v řešení použity.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro každé políčko napište hodnotu mince, které pole obsahuje (Odpovědní kód příkladu: 2052, 221)

2. Coins (diagonal) (16 bodů): Některé diagonály jsou označeny šipkou s číslem, to představuje součet všech mincí v daném směru.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro každé políčko napište hodnotu mince, které pole obsahuje (Odpovědní kód příkladu: 55150, 25520)

3. Skyscrapers (12 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

4. Skyscrapers (diagonal) (26 bodů): Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných na diagonále (ve směru šipky), přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. Mrakodrapy stejné výšky se také vzájemně zakrývají.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 2431,1342)

5. Number Snake (16 bodů): Do každého políčka vložte číslo od 1 do X (X = celkový počet polí v tabulce) tak, aby každé bylo použito jedenkrát.

Políčka se souslednými čísly (jejich rozdíl je 1) musí spolu stranově sousedit.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u čísla 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 7612, 9012)

6. Number Snake (diagonal) (28 bodů): Políčka se souslednými čísly (jejich rozdíl je 1) musí spolu stranově sousedit, nebo se alespoň dotýkat rohem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u čísla 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 6591, 1373)

7. Hitori (27 bodů): Odstraňte některá čísla z tabulky tak, aby zbylá čísla tvořila stranově propojenou plochu. Nesmíte odstranit dvě stranově sousedící čísla. Zbývající čísla se v každém řádku a v každém sloupci nesmí opakovat.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) uveďte číslo druhého sloupce zleva, který má odstraněné číslo. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pokud je odstraněné číslo v 10. sloupci, udejte 0. Pokud jsou v řádku méně než dvě odstraněné čísla, uveďte 0. (Odpovědní kód příkladu: 40050)

8. Hitori (diagonal) (40 bodů): Odstraňte některá čísla z tabulky tak, aby zbylá čísla tvořila stranově propojenou plochu. Nesmíte odstranit dvě stranově sousedící čísla. Zbývající čísla se nesmí opakovat na jakékoliv diagonále (včetně menších diagonál). Čísla v řádcích a sloupcích se opakovat mohou.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) uveďte číslo druhého sloupce zleva, který má odstraněné číslo. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pokud je odstraněné číslo v 10. sloupci, udejte 0. Pokud jsou v řádku méně než dvě odstraněné čísla, uveďte 0. (Odpovědní kód příkladu: 03004)

9) Masyu (5 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. Můžete také použít jakoukoliv kombinaci různých písmen/číslic.(Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

10) Masyu (blackened, alternating) (39 bodů): Poloha všech kroužků bude uvedena, ale u každého kroužku musíte určit, zda je bílý nebo černý (některé bílé kroužky tedy můžete začernit).

Podél smyčky se musí střídat bílé a černé kroužky (tedy nemůžou ležet dva kroužky stejné barvy za sebou)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. Můžete také použít jakoukoliv kombinaci různých písmen/číslic.(Odpovědní kód příkladu: IIXXII, IIIXLL)

11. Magnets (38 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP)

12. Magnets (diagonal) (22 bodů): Čísla okolo tabulky udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném diagonálním směru. V případě že číslo není udáno, může být počet jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: XPNN)

13. Doppelblock (37 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište všechna čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 21XX3, 1X23X)

14. Doppelblock (unknown set) (56 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište některá z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Sada vyplněných čísel v každém řádku a každém sloupci je vždy stejná (z rozsahu čísel 1 až X tedy nebudou použita pokaždé dvě stejná čísla)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 52XX3, 2XX35)

15. Nurikabe (16 bodů): Začerněte některá neočíslovaná políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 5, 31, 111)

16. Nurikabe (pair sums) (22 bodů): Každá bílá oblast obsahuje právě dvě čísla. Každá bílá oblast má tolik políček, kolik tvoří součet dvou čísel v dané oblasti.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 31, 5)

17. Nurikabe (symmetry) (83 bodů): Každá bílá oblast je rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar). Černá oblast symetrická být nemusí.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 211, 111)

18. Pentominous (39 bodů):  Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena v polích tabulky značí typ pentomina (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky), který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

V soutěžní úloze je jedno začerněné políčko, to není součástí tabulky a žádné pentomino do tohoto pole nezasahuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI)

19. Loop (pentomino walls, max lengths) (93 bodů): Začerněte některá políčka a do zbývajících polí nakreslete smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček.

Začerněná políčka tvoří tvary 11 pentomin. Každý typ pentomina je použit nejvýše jedenkrát. Pentomina můžete otáčet a zrcadlit. Pentomina se nesmějí dotýkat (ani rohem).

Pokud je v políčku tabulky zadáno písmeno, musí být toto pole začerněné a musí být součástí příslušného pentomina (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky).

Smyčka musí procházet přes všechna nezačerněná pole a nesmí procházet přes začerněná pole. Smyčka nesmí vstoupit do stejného políčka více než jednou, nikde se nedotýká a nekříží.

Čísla vlevo a nad tabulkou uvádějí délku nejdelšího přímého úseku smyčky v daném řádku/sloupci (jedná se o vzdálenost mezi středy políček, např. úsek smyčky, který spojuje dvě sousední políčka má délku 1). Nejdelší úsek se v dané řádku či sloupci může objevit i vícekrát.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro pole, kterým prochází smyčka přímo, použijte “I”. Pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L”. Pro začerněné pole použijte “X”. Můžete také použít jakoukoliv kombinaci různých písmen/číslic. Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: XLLXLLLILLILI, XLLIXXLLXLLLL)

přeložil Jakub Hrazdira

WPF GP

Skvělé! Děkuji českým autorům za pěkné sudoku i puzzle kolo. A též děkuji za české překlady bookletů :-)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer