WPF GP 2020 - japonská logika: překlad bookletu

Šestým kolem pokračuje logická WPF Grand Prix, tetnokrát připravovaná kolektivem japonských autorů. Luštit můžete v termínu 12.6. - 15.6. Těšit se můžete na mix klasických úloh, které jsou ale také  dopněny jejich variacemi na úlohu Japonské sumy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 12. 6. 2020 - Gotroch -

 

Celkem 793 bodů:

1.-2. Column Dance (4, 6 bodů): Odstraňte některé sloupce tak, aby zůstal v každém řádku přesně jeden symbol.

Jakékoliv rozdíly mezi symboly nebo linkami tvořícími políčka jsou pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Napište písmena sloupců, které nebyly odstraněny, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: BDF)

3. Japanese Column Dance (51 bodů): Začerněte některá políčka, tak aby zůstal v každém řádku přesně jeden symbol.

Čísla u některých řádků/sloupců udávají v pořadí zleva doprava (shora dolů u sloupců) velikosti (počty políček) jednotlivých skupinek za sebou jdoucích černých políček v daném  řádku / sloupci. Skupiny jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným políčkem.

Jakékoliv rozdíly mezi symboly nebo linkami tvořícími políčka jsou pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro nezačerněné pole a “X” pro začerněné pole. Pro odpověď můžete použít i jakoukoliv dvojici různých znaků.  (Odpovědní kód příkladu: XXOOX, OXOXO)

4.-5. Honey Island (7, 9 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby vám vzniklo 6 oblastí, každá s 6 stranově propojenými bílými políčky. Některá políčka v zadání už mohou být začerněna.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) napište počet polí, které jste začernili (nezahrnujte tedy pole které už byly začerněné v zadání). (Odpovědní kód příkladu: 013212110)

6. Japanese Honey Island (28 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby vám vzniklo 6 oblastí, každá s 6 stranově propojenými bílými políčky. Některá políčka v zadání už mohou být začerněna.

Čísla okolo tabulky udávají velikosti (počty políček) jednotlivých skupinek za sebou jdoucích černých políček v daném  řádku (v přesném pořadí ve směru šipky). Skupiny jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným políčkem.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) napište počet polí, které jste začernili (nezahrnujte tedy pole které už byly začerněné v zadání). (Odpovědní kód příkladu: 124434421)

7.-8. Sums (15, 32 bodů): Umístěte do každého políčka tabulky jedno číslo z rozsahu 1 až N (N= počet políček tabulky), tak aby se žádné číslo neopakovalo. Čísla okolo tabulky (jsou-li uvedena) udávají součty všech čísel v příslušném řádku/sloupci/diagonále.

Některá čísla už mohou být v zadání vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. U dvojciferných čísel udejte pouze jeho jednotkovou část, např. pro číslo 10 udejte 0. Nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 167, 589)

9. Japanese Sums (52 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedené sady  (v příkladu čísla od 1 do 7) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci. Otazník představuje jakoukoliv (nenulovou) sumu.
Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. (Odpovědní kód příkladu: 7X1X4, 127X5)

10.-11. Railway (15, 72 bodů): Do mřížky zakreslete smyčku, která prochází vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému a prochází všemi nezačerněnými políčky. Smyčka se může křížit pouze vyznačených místech, nikde jinde. Kromě těchto křížících se míst smyčka každým polem projde pouze jednou. Políčky s čísly musí smyčka procházet rovně (nelomí se v nich) a musí jimi procházet v postupném pořadí 1, 2, 3, …

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “I” pokud políčkem prochází smyčka rovně, “L” pokud se v poli smyčka lomí a “X” pokud se v poli smyčka kříží. “X” použijte také pro začerněná pole. Pro odpověď můžete použít i jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: LILIX, LXLXI)

12. Japanese Railway (35 bodů): Začerněte některá pole a do zbylých políček zakreslete smyčku, která prochází vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému a prochází všemi nezačerněnými políčky.

Čísla okolo tabulky (jsou-li uvedena) udávají velikosti (počty políček) jednotlivých skupinek za sebou jdoucích černých políček v daném  řádku/sloupci (v přesném pořadí). Skupiny jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným políčkem.

Smyčka se může křížit pouze vyznačených místech, nikde jinde. Kromě těchto křížících se míst smyčka každým nezačerněným polem projde pouze jednou. Políčky s čísly musí smyčka procházet rovně (nelomí se v nich) a musí jimi procházet v postupném pořadí 1, 2, 3, …

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “I” pokud políčkem prochází smyčka rovně, “L” pokud se v poli smyčka lomí a “X” pokud se v poli smyčka kříží. “X” použijte také pro začerněná pole. Pro odpověď můžete použít i jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: LILIX, LXLXI)

13.-14. Easy as… (28, 33 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

15. Easy as Japanese Railway (159 bodů): Začerněte některá pole, do některých polí umístěte písmena z uvedené sady a do zbylých políček zakreslete smyčku, která prochází vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému a prochází všemi zbylými nezačerněnými políčky, ve kterých není písmeno.

Písmena do tabulky zapište tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou, do každého pole nejvýše jedno písmeno. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Písmena nesmíte umístit do začerněných polí, do polí označených křížkem a do polí s čísly.

Čísla okolo tabulky (jsou-li uvedena) udávají velikosti (počty políček) jednotlivých skupinek za sebou jdoucích černých políček v daném  řádku/sloupci (v přesném pořadí). Skupiny jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným políčkem.

Smyčka se může křížit pouze vyznačených místech, nikde jinde. Kromě těchto křížících se míst smyčka každým polem projde pouze jednou. Políčky s čísly musí smyčka procházet rovně (nelomí se v nich) a musí jimi procházet v postupném pořadí 1, 2, 3, …

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud je v poli písmeno, udejte příslušné písmeno. Pokud políčkem prochází smyčka rovně nebo se lomí, použijte “L”. Pokud se v poli smyčka kříží nebo je pole začerněné použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: XLLXLBA, LLLBAXL)

16.-17. Snake (Ends) (33, 42 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky se zakulacenými rohy. Had nemůže procházet poli označenými křížkem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX, XXXOO)

18. Japanese Snake (Ends) (34 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem.

Černá políčka se zakulacenými rohy (jsou-li uvedena) označují začátek a konec hada.  Had nemůže procházet poli označenými křížkem.

Čísla okolo tabulky (jsou-li uvedena) udávají velikosti (počty políček) jednotlivých skupinek za sebou jdoucích černých políček s hadem v daném  řádku/sloupci (v přesném pořadí). Skupiny jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným políčkem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX, XXXOO)

19. Parking Lot (51 bodů): V tabulce najděte "auta". Auta mají tvar bloku o velikostech 1×2 nebo 1×3 políček. Auta leží vodorovně nebo svisle a vzájemně se nesmí překrývat. Každé auto musí obsahovat přesně jedno číslo a každé číslo musí být na nějakém autě. Toto číslo udává počet možných pohybů auta v podélném směru, přičemž jsou přípustné pouze pohyby, u kterých auto nepřekročí okraj mřížky a nezakryje jiné auta (nebo jinými slovy číslo ukazuje součet prázdných polí před a za autem v jeho podélném směru).

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah příslušného políčka. Pokud je v poli část auta, napište příslušné číslo auta. Pokud v poli není auto, udejte písmeno X. (Odpovědní kód příkladu: X30XX)

20. Japanese Parking Lot (87 bodů): V tabulce najděte "auta". Auta mají tvar bloku o velikostech 1×2 nebo 1×3 políček. Auta leží vodorovně nebo svisle a vzájemně se nesmí překrývat. Každé auto musí obsahovat přesně jedno číslo a každé číslo musí být na nějakém autě. Toto číslo udává počet možných pohybů auta v podélném směru, přičemž jsou přípustné pouze pohyby, u kterých auto nepřekročí okraj mřížky a nezakryje jiné auta (nebo jinými slovy číslo ukazuje součet prázdných polí před a za autem v jeho podélném směru).

Čísla okolo tabulky (jsou-li uvedena) udávají velikosti (počty políček) jednotlivých skupinek za sebou jdoucích políček obsazených autem v daném  řádku/sloupci (v přesném pořadí). Skupiny jsou odděleny alespoň jedním neobsazeným políčkem. Otazník představuje jakoukoliv (nenulovou) velikost.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah příslušného políčka. Pokud je v poli část auta, napište příslušné číslo auta. Pokud v poli není auto, udejte písmeno X. (Odpovědní kód příkladu: X30XX)
 

přeložil Jakub Hrazdira

 

Bez reakce mi pak byl čas

Bez reakce mi pak byl čas uznán za 1:30:00. Není to ale příjemné a jiní lidé jistě byli postiženi. Menší ochranná zóna by naprosto ničemu nevadila. Debata o rozdílech na vedoucích místech soutěže dle mého názoru popírá potřeby všech hráčů a uvažuje jen o několika. Ti se nakonec stejně setkají v rámci MS v boji o konečné pořadí a tyhle spory nemají smysl.
Pokud jedinou možností, jak sledovat čas, je rozhraní odpovědní stránky, tak musí být použitelné. Chápu, že užití vnitřních hodin klienta serverem asi už nepůjde (omluvte jistě trapnou myšlenku). A pokud z nějakých důvodů rozhraní přesné není, tak to nějakých 20-30 vteřin i méně vytrhne.

Vteřina

Díky za překlad.
A k systému si dovolím ukázku - 12. Japanese railway jsem odesílal v zeleném čase 1 sec před koncem. A když to dorazilo na server a ten to vyhodnotil, tak mi vrátil zpátky zprávu, že to celé trvalo 2 sec a já jsem za 1 sec přes přišel o 35 bodů.
Na mail ani neodpověděli. Ať se jdou vycpat, včetně těch našich expertů, kteří to zpunktovali. Kdyby odesílací formulář měl Send v každém řádku, tak by člověk nemusel rolovat až nahoru, aby odeslal. Například. Fuj sem nasranej :-)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer