Turnajová činnost spolku HALAS – před sezónou 2019

Turnajová činnost patří k základním stavebním kamenům soutěžního zaměření Hráčské asociace logických her a sudoku (HALAS). Od počátků v roce 2011 se pořádaly turnaje pro veřejnost, které navazovaly na dlouholetou turnajovou činnost v oblasti logiky Českého svazu hádankářů a křížovkářů (ČSHAK). Vedle turnajů pro dospělé se pod křídly spolku HALAS začínaly profilovat i turnajové akce pro mládež. Vývoj soutěží s sebou nesl více či méně proměny organizačního zázemí turnajů, míst konání, úpravy soutěžního řádu a v neposlední řadě nás samotných, tj. lidského potenciálu potřebného jakoukoli soutěž uspořádat.

Právo účasti na našich turnajích má každý s chutí si zasoutěžit, podmínkou je uhrazení startovného. Během let se objevovaly v našich kruzích rozdílné názory na výši startovného (někdy podobné názorové proudy směřovaly i k výši členského poplatku), dále vyvstávaly otázky mířící na potřebu startovného a způsob hospodaření s prostředky během turnajů samotných. Současný turnajový kalendář v roce 2018 nabídl 6 živých turnajů HALAS ligy, z toho u 5 turnajů jsme hlavním organizátorem (při MČRL spolu se ČSHAK), šestý pardubický turnaj mají pod palcem organizátoři mezinárodního šachového festivalu Czech Open.

Nejvýhodnější sazba startovného pro členy spolku HALAS pro účast na dvoudenních turnajích, kterými jsou Mistrovství republiky v sudoku (MČRS) a Mistrovství republiky v logice (MČRL), činila 200 Kč, pro ostatní turnaje 100 Kč. Příjmy turnajů jsou dány výhradně startovným, výdaje míří na tisk, zajištění soutěžního sálu, občerstvení, ceny a medaile. Výdaje a příjmy se pohybovaly přibližně na vyrovnané úrovni, pro každý turnaj samotný i pro celou soutěžní sezónu HALAS ligy 2018. Některé z položek výdajové stránky turnajů nejsou hrazeny v rámci partnerství s pořádajícími subjekty či podporovateli dané akce a nutno dodat, že i s přispěním těchto partnerství bylo umožněno všem turnajům HALAS ligy dospět po organizační stránce do současného stavu.

Výše startovného a celková získaná částka pro turnaj je tedy klíčová pro jeho uspořádání, abychom mohli zajistit všechen potřebný servis, pro organizátora zároveň umožňuje využít prostředky dle jejich potřeb a doporučení. Výše startovného ve smyslu řečeného v soutěžním řádu je pro kalendářní rok 2019 doplněna níže uvedenými skutečnostmi (kurzívou je pro upřesnění uveden předchozí stav):

 • Pro účast v soutěži na turnaji spolku HALAS je nutné se přihlásit
  • Přihlášení k turnaji je doprovázeno informací, jak má hráč zaplatit startovné (elektronickou platbou či mu bude strženo z předplaceného kreditu). V případě preference platby startovného na místě prosíme hráče o oznamení této skutečnosti pokladníku spolku HALAS.
  • Termín přihlášení k turnaji ovlivňuje výši startovného, kdy nejvýhodnější startovné musí být uhrazeno zpravidla 5 dní dopředu (hranice může být upravena pořadatelem) a zároveň je dřívější přihlášení k turnaji i hodnotná informace pro organizátory k zabezpečení turnaje v očekávaném počtu soutěžících.
 • V případě první účasti na turnaji spolku HALAS hráč startovné neplatí
  • Výjimkou jsou turnaje, kde nejsme hlavním organizátorem, momentálně je to pouze turnaj HALAS ligy v Pardubicích, kde i prvně příchozí hradí částku stanovenou organizátorem festivalu. V tomto případě si bonus v podobě účasti zdarma přenášejí nováčci na akci spolku HALAS pro turnaj další.
  • Podmínka účasti zdarma na prvním turnaji se vztahuje i na mistrovství republiky (MČRS a MČRL), kde od turnajové sezóny 2019 neplatí prvně příchozí na turnajích HALAS žádné startovné.

   V roce 2018 a letech předešlých platili nováčci na turnajích spolku HALAS při dvoudenním republikovém mistrovství 50 Kč.

 • Výjimku platby startovného mají junioři
  • Junioři nebudou na turnajích spolku HALAS platiti startovné, počínaje turnajovou sezónou 2019. Hráč kategorie junior pro soutěže spolku HALAS je od sezóny 2019 míněn každý, kdo v aktuální turnajové sezóně dovrší věku 21 let.

   Startovné juniorů na turnajích spolku HALAS bylo do sezóny 2018 zpoplatněno částkou 50 Kč, vyjma juniorského MČRS a akademického MČRS, které byly pro juniory zdarma. Věková hranice pro juniory byla od počátku turnajů spolku HALAS stanovena 19 roky (přesněji končila v den před 19. narozeninami). Vymezení až o tři roky vyšší hranice je snahou reflektovat charakter studentských soutěží, v čele se seriálem tříčlenných družstev v sudoku, kdy v dosavadním schématu ztráceli studenti 4.ročníku SŠ možnost být zařazeni stále do juniorské kategorie při turnajích spolku HALAS. Dalším podnětem byla vůle sjednotit pojetí junior na všech turnajích, jelikož do roku 2018 byl juniorský věk vymezen horní hranicí 21 let při MČRS, avšak na ostatních turnajích 19 lety.

 • Vyhlašování výsledků na turnajích
  • Při vyhlašování výsledků je nově zavedená hranice věku juniora 21 let brána na všech turnajích spolku HALAS, pokud bude organizátor výsledky v této kategorii vyhlašovat. Organizátoři turnajů mají právo vyhlašovat i kategorie další, vztahující se na juniory či ne, vyhlašování výsledků je v současnosti dáno osobitým vývojem turnajů samotných. Během juniorského MČRS budou nadále vyhlašovány výsledky v kategoriích do 15 let, 18 let a 21 let (dáno ročníkem narození hráče). Výsledky celého MČRS, stejně tak MČRL, jsou organizátorům doporučeny taktéž vyhlašovat v uvedených dílčích kategoriích. Uvažovaná existence juniorské části MČRL by umožnila rozvoji studentského soutěžení v juniorské kategorii logických úloh a mohla by být motivací pro organizátory a autory MČRL do budoucna.

Požadavky na organizační stránku v kalendáři HALAS ligy se liší turnaj od turnaje. Během obou republikových šampionátů se rok od roku zpravidla mění autorský tým, což má pozitivní vliv na rozmanitost úloh pro hráče samotné a může podpořit i rozvoj autorského potenciálu našeho spolku, na stranu druhou se na organizaci celého mistrovství podílejí sami autoři (a ti předešlí se stávají opět hráči atd.), což vede ke každoroční obměně organizační struktury celé akce. Je tedy nutno podotknout, že právě v tomto bodě není potřebný potenciál pro zajištění organizace soutěží  naplněn, jmenovitě u MČRS a MČRL, a je to jedna z otázek, na kterou bychom měli v rámci zajištění naši turnajové činnosti klást větší důraz.

Dalším bodem jsou již zmíněná partnerství s dalšími subjekty, díky kterým se turnaje uskutečňují a vyvíjejí již od svého počátku. Pokud bychom se pokusili tuto podporu vyčíslit, dostali bychom se k číslům přibližně rovnajícím se současným celoročním nákladům našeho spolku na turnajovou činnost. Výzvou pro nás by tedy měla býti snaha o prohlubování vzniklých partnerství k uspokojování potřeb obou stran po stránce kvalitativní a s vizí pokračující spolupráce v budoucnu. Ne vždy se to podaří, nicméně v tomto úsilí mohou rozhodovat drobné věci, jejímiž autory může být kdokoli z nás a kterými vyjádříme partnerovi náš zájem a poděkování za danou věc.

Text vznikl na základě analýzy turnajové sezóny HALAS ligy 2018 a závěrech debaty členů výboru spolku o víkendu 2. – 3. března 2019 v Brně.

Pavel Kadlečík


Potěšitelnou novinkou je spolupráce z konce roku 2018 s firmou Albi na přípravě jejich logické hry, která byla následně oceněna darem sady her pro náš spolek. Na tyto ceny se můžou úspěšní řešitelé těšit během jarních turnajů kalendáře HALAS ligy, při MČRL a studentském celostátním finále. Mockrát děkujeme.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer