Soutěžní řád

Hráčské asociace logických her a sudoku (dále HALAS)

1.    Úvod

Tento soutěžní řád je závazný pro turnaje HALAS ligy a doporučující pro ostatní soutěže pořádané pod hlavičkou HALAS. Je platný pro členy i nečleny HALAS, pokud organizují, či se účastní takové soutěže.

Dohled nad dodržováním soutěžního řádu, projednávání a nápravu jeho porušení a rozhodování ve věcech sporných provádí Výbor HALAS podle svých vnitřních předpisů. Pro zajištění soutěžení v duchu tohoto řádu jmenuje Výbor HALAS pro každou soutěž rozhodčího z řad zkušených hráčů či organizátorů. Při řešení porušení řádu pak vychází především ze zprávy rozhodčího soutěže.

Hlavním informačním kanálem pro hráče je webová stránka www.sudokualogika.cz

 

2.    Organizace turnajů HALAS ligy

a.    Výbor HALAS zajišťuje turnajový kalendář pro následující kalendářní rok a včas o něm a  předběžných termínech informuje hráče na webových stránkách. Nejpozději 2 měsíce před konáním turnaje informuje o dni a místě konání, nejpozději 14 dní před konáním turnaje o časovém plánu.

b.    Organizátoři turnajů pořádají turnaj pod hlavičkou HALAS, ve vlastní režii a ke své tíži. Odpovídají Výboru HALAS za vyhovující prostory, dostupnost a sociální zabezpečení. Nejpozději 2 měsíce předem informují Výbor HALAS o rozpočtu turnaje a požadované finanční spoluúčasti. Zároveň v této lhůtě informují Výbor HALAS o autorském zajištění soutěže.

c.    Odsouhlasenou finanční spoluúčast pořadatel po turnaji doloží daňovými doklady a nárokuje proplacení ve smluvené výši. Toto proplatí pokladník HALAS do 10 dnů po obdržení dokladů.

d.    Organizátoři a autoři se při přípravě turnaje řídí metodickými pokyny, které zasílá v předstihu Výbor HALAS.

e.    Organizátor je odpovědný za zaslání výsledků k archivaci ve smluveném formátu.

f.   Soutěžící se k účasti na turnaji přihlašují pomocí formuláře na webových stránkách, svou účast potvrzují zasláním startovného na účet HALAS. Výše startovného je doporučena následovně. (Přesná pravidla stanovená pořadatelem jsou součástí přihlašovacího formuláře.)

Datum platby

Nováček

Junior

Dospělý

Člen HALAS

více než týden před akcí

zdarma

50 Kč

150 Kč

sleva 50 Kč

v týdnu před akcí

zdarma

50 Kč

200 Kč

sleva 50 Kč

placení na místě

zdarma

50 Kč

250 Kč

sleva 50 Kč

i.     Za nováčka označujeme v souladu se Soutěžním řádem a zvyklostmi HALAS účastníka, který se doposud nezúčastnil žádného živého turnaje pořádaného HALAS.

ii.    Za juniory počítáme hráče mladší 19 let.

iii.   Slevu na startovném ve výši 50 Kč mohou uplatnit všichni členové HALAS. To znamená, že juniorští členové startují zdarma a základní sazba pro dospělé je 100 Kč.

iv.   Sleva pro členy HALAS platí pouze v případě, že má člen v daném roce zaplacené členské příspěvky.

v.  Startovné je možné uhradit zálohově pro větší počet turnajů. Vždy propadá startovné pro turnaj, ke kterému je hráč přihlášen, v případě, že se hráč nedostaví či odhlásí později než 5 dní přede dnem turnaje.

vi.    Přihlašování a platba startovného se nevztahují na internetové turnaje.

g.   Zprávu o turnaji podává jeho rozhodčí. Do 24 hodin odešle Výboru HALAS kompletní výsledky ve smluvené elektronické podobě, do 3 dnů podá krátkou zprávu o průběhu turnaje elektronicky k vyvěšení na webových stránkách. Zároveň s touto zprávou zašle případné nevyřízené protesty k rozhodnutí Výboru HALAS.

h.   Do HALAS ligy je možné zařadit také turnaje pořádané třetí stranou, pokud splňují požadované standardy (viz metodické pokyny). V takovém případě zajišťuje komunikaci s pořadatelem a archivaci výsledků pověřený člen Výboru HALAS.

 

3.    Průběh soutěže a řešení sporů

3. 1.    Prezenční turnaje

a.    Organizátor včas oznámí zvláštní úpravy soutěže, zejména použití play-off systému a jeho podmínky.

b.    Hráči se dostaví dle pozvánky včas, zaregistrují se u organizátora a zaujmou herní místo. Herní místo je buď samostatné, nebo v případě vícemístných herních stolů oddělené od ostatních přepážkou.

c.    Soutěž je zahájena organizátorem příp. autorem, který oznámí čas pro nastávající soutěžní kolo a bonusy za odevzdání před koncem limitu. Organizátor zajistí rozdání úloh tak, že úlohy nejsou viditelné před zahájením soutěže.

d.    Organizátor měří čas a oznamuje ukončení kola, poté nesmí závodníci pod trestem diskvalifikace pokračovat v řešení.

e.    Pokud hráč zjistí během řešení, že není možné splnit podmínky zadání, a zřetelně to k úloze napíše, pak mu mohou být přiznány body vypsané za její správné řešení. Pokud má některá zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv takové řešení (ale jen jedno).

f.    Po vyhodnocení každého kola rozdá organizátor opravená a obodovaná zadání závodníkům. Ti mají čas ke kontrole správnosti a podání protestu, který končí 10 minut po rozdání opraveného posledního kola. V případě použití play-off pak před jeho zahájením.

g.    Pokud běžné protesty na součet či opomenutí vyhodnocujících nejsou uspokojivě vyřešeny, je spor předložen rozhodčímu, který na místě rozhodne buď sám, nebo s přispěním komise, kterou sám vybere z přítomných zkušených hráčů.

h.    V případě, že hráč není s vyřešením sporu spokojen, podá protest k Výboru HALAS, který do 10 dnů rozhodne a seznámí hráče a organizátora s rozhodnutím. Pokud dojde tímto rozhodnutím ke změně pořadí, jsou informováni všichni hráči na webových stránkách.

3. 2.    Internetové turnaje

a.    Organizátor včas oznámí zvláštní úpravy soutěže.

b.    Hráči se zaregistrují na webové stránce soutěže. Pro správné přiřazení výsledků do Halas ligy doporučujeme oznámit výboru Halasu, jaký používáte nickname (info@sudokualogika.cz).

c.    Organizátor stanoví čas na řešení a bonus za odevzdání před koncem limitu.

d.    Organizátor odpovídá za regulérní průběh soutěže, tedy rovné podmínky pro všechny účastníky.

e.    Pokud má některá zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv takové řešení (ale jen jedno). Pokud je úloha vadná a nemá řešení, je v případě Internetového turnaje vyřazena z hodnocení a body za ní se nepřidělují.

f.    Po vyhodnocení každého kola organizátor umožní účastníkům kontrolu zaslaných řešení a jejich obodování.

 g.    Protesty řeší organizátor soutěže.

h.    V případě, že hráč není s vyřešením sporu spokojen, podá protest k Výboru HALAS, který do 10 dnů rozhodne a seznámí hráče a organizátora s rozhodnutím. Pokud dojde tímto rozhodnutím ke změně pořadí, jsou informováni všichni hráči na webových stránkách.

 

4.    Bodování, určení vítěze, tabulka HALAS ligy

a.    Organizátor je povinen vyznačit na titulním listu jednotlivého kola turnaje přehled úloh a jejich bodovou hodnotu. Zároveň je tato hodnota vyznačena přímo u každé úlohy.

b.    Pořadí na turnaji je určeno počtem bodů získaných za správně vyřešené úlohy ve všech kolech s přičtením bonusových bodů za ušetřený čas v případě odevzdání kompletního správného řešení.

c.    V případě použití play-off postupuje daný počet závodníků po základní části do finále. Konečné pořadí turnaje je pak finalistům určeno pořadím po odehrání finálové části a ostatním hráčům jejich umístěním po základní části.

d.    Výsledky hráčů na turnajích HALAS ligy jsou bodově ohodnoceny takto:

i.   Za dosažené pořadí (případně včetně pořadí určeného v play-off):
1. místo = 30 bodů, 2. místo = 29 bodů, atd., 29. místo = 2 body, 30. – N. místo (poslední) = 1 bod.

ii.  Za dosažený bodový zisk (v základní části): podle vzorce (bodový zisk hráče / bodový zisk vítěze) * 20 HALAS bodů, tedy nejvýše 20 bodů, výsledek zaokrouhlujeme na desetiny bodu.

iii. Celkové bodové ohodnocení výkonu hráče za jeden turnaj je součet uvedených dvou položek.

iv.  Do celoročního hodnocení HALAS ligy se každému hráči započítávají výsledky z nejvýše 70 procent turnajů konaných v daném kalendářním roce. Pokud se hráč zúčastní více turnajů, nejhorší výsledky se škrtají.

v.    Celkové bodové ohodnocení výkonu hráče za Mistrovství ČR je zdvojnásobeno. Pro účely hodnocení HALAS ligy dle bodu iv. se tedy započítává jako dva turnaje se stejným výsledkem.

vi.    Pokud je soutěž vypsána v kategoriích A a B, hodnotí se výsledky v každé kategorii zvlášť podle výše uvedených paragrafů i. a ii. s tím, že v kategorii B se přiděluje pouze 15 bodů za 1. místo a 10 bodů za maximální dosažený bodový zisk.

vii.    U turnajů s mezinárodní účastí je bodové ohodnocení dosaženého pořadí vytvořeno z redukované výsledkové listiny pořadí českých hráčů a dále zahraničních členů HALAS s uhrazenými členskými příspěvky.

 

5.    Mistrovství České republiky

a.    Mistrovství ČR se koná jedenkrát ročně dle možností společně či odděleně pro sudoku a logiku. Ve stejném termínu se zpravidla koná soutěž jednotlivců i týmů.

b.   V případě Mistrovství ČR může být požadována kvalifikace hráčů, o jejímž způsobu rozhodne Výbor HALAS a informuje na webových stránkách nejpozději 5 měsíců předem.

c.    Do soutěže týmů se přihlásí hráči nezávisle na státní příslušnosti v počtu, který předem oznámí pořadatel v informačních podkladech k akci.

d.    Mistrovství ČR se vypisuje jako mezinárodní turnaj a na základě výsledků základní části a (obvykle) play-off je vyhlášen vítěz a pořadí hráčů v soutěži jednotlivců, stejně tak jako v soutěži týmů.

e.    Mistrem republiky jednotlivců se stává hráč s trvalým pobytem na území ČR. Stejně tak i držitelé medailí za umístění na druhém a třetím místě. Jako oficiální doklad o výsledku mistrovství ČR je vydána redukovaná výsledková listina pro hráče s trvalým pobytem na území ČR.

f.    Mistrovství ČR týmů se vyhlašuje jako otevřený mezinárodní turnaj a vítězem se stává nejlepší tým bez ohledu na jeho složení.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer