WPF GP 2016: indická logika: překlad bookletu

Docela na poslední chvíli, ale konečně byl vydán booklet k prvnímu kolu WPF Grand Prix 2016, sekce logických úloh, které se koná tenot víkend, 22. až 25. 1. 2016. Toto kolo není zařazeno do HALAS ligy, ale představuje ideální příležitost osahat si novinky tohoto ročníku v podobě oddělení běžných a neobvyklých logických úloh. Originál bookletu najdete na stránce http://gp.worldpuzzle.org/content/instruction-booklet-2. Český překlad pro vás připravil Kuba Hrazdira. Máte-li dotazy, použijte komentáře na této stránce.

- 19. 1. 2016 - Krt -

Pravidla Puzzle GP jsou letos oproti loňskému roku změněna, každé kolo bude obsahovat dvě oddělené části – Casual a Competitive. Každá část bude v samostatném PDF souboru. Detailní pravidla můžete nalézt na stránkách http://www.gp.worldpuzzle.org/content/rules .

Bodové hodnoty úloh mohou být ve finální verzi ještě změněny.

Casual sekce (celkem 290 bodů):

1.-3. Vyplň prázdné místo (11, 16, 13 bodů): Nahraďte symbol otazníku “?” tak, aby zadání dávalo logický smysl.

Třetí úloha bude barevná, ale identifikování přesných barev není potřebné k vyřešení úlohy.

Odpovědní kód: Co nahrazuje symbol otazníku? (Odpovědní kód příkladu: 21)

4.-6. Tlačítka (6, 2, 9 bodů): V úloze jsou tmavá a bílá tlačítka. Po stisknutí tlačítka se jeho barva změní (z tmavé na bílou nebo z bílé na tmavou), současně se změní i barva tlačítek ležících přímo nad, pod, vlevo a vpravo od stisknutého tlačítka. Stiskněte přesně [tři] tlačítka s [písmenem] tak, aby všechna  tlačítka byla [bílá]. (Tlačítka se stejnými symboly nejsou nijak propojena.)

V soutěžních úlohách budou slova v hranatých závorkách nahrazena jinými výrazy.

Odpovědní kód: Vypište symboly na tlačítkách, které musíte stisknout, v pořadí od shora dolů. Pokud jsou tlačítka ve stejném řádku, pište je v pořadí zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: BDB)

7.-9, Počítání tvarů (22, 16, 13 bodů; 11, 8, 7 bodů v případě mírně nespravného“ řešení): Určete kolikrát se v obrázku vyskytuje [rovnostranný trojúhelník] (jakékoliv velikosti) obsahující přesně [1 prase a 1 koalu].

V soutěžních úlohách budou slova v hranatých závorkách nahrazena jinými výrazy. V této úloze může být udělen částečný bodový zisk i v případě nesprávné odpovědi, pokud se liší od správné odpovědi o 1 nebo 2.

Odpovědní kód: Počet [rovnostranných trojúhelníků]. (Odpovědní kód příkladu: 4)

10.-12. Šipky (13, 10, 21 bodů): Nalezněte, které oblasti na terči musí být zasaženy šipkami, aby součet čísel ze zasažených oblastí dosáhl uvedeného skóre. Zasažené oblasti musí být různé, počet oblastí určuje vyobrazený počet šipek vedle terče.

Odpovědní kód: Vepište čísla ze zasažených oblastí v pořadí od nejmenších po největší, čísla oddělujte čárkami. (Odpovědní kód příkladu:10,15,18,36,40)

13.-15. Hledání slov (osmisměrka) (6, 7, 40 bodů): Nalezněte v tabulce slova z uvedeného seznamu. Slova mohou  ležet pouze v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů.

Pro první a druhou úlohu platí, že všechna slova ze seznamu se v tabulce vyskytují přesně jednou. Pro třetí úlohu platí, že dvě slova ze seznamu v tabulce nelze vůbec nalézt a naopak některá slova se můžou objevit více než jednou.

Odpovědní kód - (pro první a druhou úlohu): Pro každý označený řádek (sloupec) uveďte nepoužitá písmena v daném řádku (sloupci), zleva doprava (shora dolů) (Odpovědní kód příkladu: AG,AL) Odpovědní kód - (pro třetí úlohu): Napište dvě slova ze seznamu, která se v tabulce nevyskytují.

16.-18. Námořní bitva (47, 21, 20 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vpravo a dole okolo tabulky udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1317171)

Competitive sekce (celkem 800 bodů):

1.-4. Tykadla (19, 14, 16, 28 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více rovných čar, které jdou pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží a nepřekrývají (ani čára z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno čarami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu čáru (v tabulce nezůstanou volná políčka).

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo, ze kterého vede čára, která zasahuje do tohoto pole s tečkou. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici (např. pro čáru z čísla 10 udejte 0). (Odpovědní kód příkladu: 62224)

5.-7, Spirální galaxie (25, 10, 29 bodů): Rozdělte obrazec podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé pole je součástí právě jedné oblasti. Každá tato oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar) a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (oblast určíte dle písmena v kolečku).  (Odpovědní kód příkladu: DCECC,DFEEE)

8.-10. Nurikabe (17, 15, 33 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. (Odpovědní kód příkladu: 5, 31, 111)

11.-13. Mrakodrapy (20, 60, 47 bodů): Do každého políčka vložte číslici 1 až X (X je počet políček v řádku) tak, aby se číslice v řádcích a sloupcích neopakovaly. Číslice představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte jeho obsah. Nevypisujte žádné z čísel okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

14.-16. Ploty (14, 10, 27 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávájí, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište délky (počet políček) jednotlivých segmentů políček ležících uvnitř smyčky, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro segment délky 10. Pokud řádek neobsahuje žádná políčka uvnitř smyčky, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 2,11)

17.-19. Umístění dle součinu (40, 36, 148 bodů): Umístěte do tabulky zadanou sadu tvarů. Tvary se nesmějí dotýkat, ani rohem. Je možné je otáčet a to i zrcadlově. Tyto tvary rozdělují řádky (a sloupce) na skupiny bílých (neobsazených) polí. Čísla okolo tabulky značí součin, který vznikne vynásobením velikostí jednotlivých bílých skupinek v daném řádku (sloupci). Velikostí je myšlen počet bílých polí položených za sebou ve skupině. Pokud je okolo tabulky číslo 0, znamená to že v daném řádku (sloupci) není žádné bílé pole. Kusy některých tvarů mohou být už v tabulce umístěny, ale nebude označeno k jakému tvaru daný kus patří.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište jeho obsah. Použijte “A” pro neobsazené pole. (Odpovědní kód příkladu: AAZZA, LAALL)

20.-22. Plná Tapa (24, 27, 38 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nebo písmeny nesmí být začerněna) tak, aby vznikla  jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem  propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí  a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé.

Do prázdných políček umístěte uvedená slova (každé jednou). Slova musí být vepsaná v sousedních políčkách (jedno políčko = jedno písmeno) ve směru zleva doprava či shora dolů. Nikde v tabulce nesmí být utvořeno slovo které není v seznamu. Některá písmena budou už v tabulce vyznačena. Všechna slova nemusí být vzájemně propojena do jedné plochy. Speciálním případem jsou zadaná jednopísmenná slova – pro ty platí, že v tabulce nesmí stranově sousedit s žádným dalším písmenem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište pouze písmena v daném řádku. Pro řádek bez písmen použijte “X”.

jedine tak

A čo iné by to mohlo byť? Ja to chápem jedine tak. I keď asi preto, že si také veci všímam už na súťaži a podľa toho si súťaže a autorov aj inak považujem. Myslím, že je to od organizátorov dobrý nápad a snáď konečne ocení kúsky autorov aj širšia verejnosť.

kdo ví

Ahoj, taky si s tím moc nevím rady. Celkový umělecký dojem, to máš jako v krasobruslení. Asi jako jestli měli ty úlohy dost "hezký". Silný estetický zážitek loni poskytovaly slovenské úlohy ve tvaru slovenské mapy. Ale jestli tohle tím myslí, kdo ví? Já se občas u svých soutěží taky snažím o tematičnost, o design, ... a Jana mi vždy zopakuje, že toho si stejně při soutěži nikdo z hráčů nevšímá. Mám obavy, že ta otázka je tak neuvěřitelně obecná proto, že nás nechtěli zahltit mnoha otázkami a stejně by se blbě ptalo jak se vám to líbilo. Zvláště když potřebují pokud možno jednotné otázky ke všem kolům.

Uvidíme, jestli to tu čte Karel, Hanka, nebo prostě někdo, kdo má s tím formulářem něco společného.

dotaznik po soutezich: Overall aesthetics

ve formularich se zpetnou vazbou je kolonka Overall aesthetics. priznavam, ze nemam poneti, co si pod tim mam predstavit. hodnoceni jednotlivych kol mi prijde uzitecny, tak bych rada vedela, co vyplnuju. diky komukoli za odpoved.

nové bodování

Podle nejnovější verze bookletu dostupné na stránkách soutěže upravil jsem bodování jednotlivých úloh. Pokud by to mělo ovlivňovat volbu toho, co budete řešit, raději si to ještě před soutěží zkontrolujte.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer