WPF GP 2024 (bulharská logika: překlad bookletu)

V termínu 21.6.- 26.6..se koná šesté kolo logického seriálu WPF GP 2024, které připravuje Bulharsko.

Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

 

- 22. 6. 2024 - Gotroch -

 

Celkem 1031 bodů:

1-4. Easy As (Diagonal Clues) (14, 16, 18, 47 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první v příslušném řádku, sloupci nebo diagonále. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Písmena se mohou v diagonálních směrech opakovat.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: XCXBA, AXCXB)

5.-8. Skyscrapers (Diagonal Clues) (12, 13, 30, 33 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směruv příslušném řádku, sloupci nebo diagonále,  přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími (v případě diagonálního směru jsou mrakodrapy stejné výšky skryty) V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 3241, 4312)

9.-12. Arrows (Irregular) (13, 23, 30, 75 bodů): Do každého prázdného políčka s šedě vyznačenými hranicemi zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno očíslované pole. Každé číslo uvnitř obrazce značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “Z” pro šipku ukazující šikmo vlevo dolů nebo vpravo nahoru, “I” pro šipku ukazující kolmo a “N” pro šipku ukazující šikmo vlevo nahoru nebo vpravo dolů. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci tří různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: NNZIZ, III)

13.-17. Yajilin (Diagonal Clues) (9, 9, 14, 30, 52 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází některými bílými poli. Smyčka musí procházet vodorovně či svisle přes stranově sousedící pole. Některá pole zůstanou prázdná (neprojde jimi smyčka), žádné dvě takové pole spolu nemohou stranově sousedit. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet prázdných polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Při luštění úlohy doporučujeme prázdná pole začerňovat.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku prázdné (začerněné) políčko (pozor, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádná prázdná políčka, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 7540302)

18.-21. Eight Winds (36, 17, 19, 39 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které jdou pouze vodorovně, svisle či diagonálně a navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo, z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 494625)

22.-25. Products (Short Diagonals) (35, 38, 17, 88 bodů): Umístěte do některých políček tabulky čísla. Každé číslo 1 až X (X= dvojnásobek počtu řádků) použijte přesně jedenkrát. Do stejného políčka nemůžete umístit více než jedno číslo. Každý sloupec i řádek musí obsahovat přesně dvě čísla (pro diagonály toto pravidlo neplatí). Pokud je na okraji tabulky uvedeno číslo, jeho hodnota značí jaký je součin všech čísel v daném řádku, sloupci či diagonále (pokud je na diagonále pouze jedno číslo, je výsledným součinem toto číslo, pokud na diagonále není žádné číslo, je uveden výsledek 1).

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž se v daném řádku vyskytuje číslo. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). (Odpovědní kód příkladu: 31122)

26.-29. Slitherlink (Diagonal) (36, 38, 43, 53 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných, svislých a diagonálních úseků mezi tečkami podél naznačených čárkovaných čar. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran a diagonál daného políčka je součástí smyčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka neobsahující diagonální úsek smyčky a “X” pro pole obsahující diagonální úsek smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: XXOXOO, OXXOXO)

30.-34. Snake (Diagonal, Ends) (13, 20, 28, 35, 38 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově nebo diagonálně sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet poli označenými ’×’. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Konec a začátek hada je vyznačen začerněnými polííčky.

 Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci dvou různých číslic či písmen (Odpovědní kód příkladu: XOXXXO, OOXOXX)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer