WPF GP 2024 (švýcarská logika: překlad bookletu) - HALAS liga

V termínu 26.4.- 1.5. probíhá 4.kolo logického WPF GP 2024, připravované švýcarskými autory.

Originální anglický booklet najdete zde.
Kolo se také počítá do HALAS ligy 2024.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

 

- 27. 4. 2024 - Gotroch -

 

Celkem 994 bodů:

1. - 2. Infection (9, 16 bodů): Do některých políček vepište číslici 1 až 4. Všechna pole obsahující číslici musí být stranově propojená. Stranově sousedící pole nesmí obsahovat stejnou číslici. Každá číslice v poli udává počet stranově sousedících polí obsahující také číslici. Některé číslice jsou již zadány. Některá pole jsou označena „X“, tato pole nesmí obsahovat číslo.

Šedá pole v řešení příkladu slouží pouze k lepší vizualizaci řešení.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte X pro prázdná políčka.

Odpovědní kód příkladu: 1XXXX, X2X23.

3. - 5. Tetroscope (Variable Set) (11, 22, 31 bodů): Umístěte do mřížky některá tetromina (= skupiny čtyř stranově propojených čtvercových dílů). Každý díl tetromina překrývá přesně jedno políčko mřížky. Tetromina se vzájemně nedotýkají (ani rohem), tedy pokud se části tetromina vyskytují v dotýkajících se polích, musí být součástí jednoho tetromina. Každé tetromino se v mřížce může objevit maximálně jedenkrát. Pootočená tetromina považujeme za stejná, zrcadlově obrácená tetromina považujeme za různá).

V mřížce jsou dale uvedena čísla, která odpovídají počtu políček obsazených dílem tetromina v okolních sousedících políčkách.

Písmena kódující jednotlivé druhy tetromin jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište obsah každého políčka (zleva doprava). Udejte X pro pole, které neobsahuje žádný díl tetromina. Pokud pole obsahuje díl tetromina, vepište příslušné písmenné označení daného tetromina.

Odpovědní kód příkladu: TXXIIII, XXOOXXJ.

6. - 7. Squares & Rectangles (12, 42 bodů): Rozdělte mřížku podél naznačených linií na pravoúhlé oblasti tak, aby každé pole bylo přesně v jedné oblasti a každá oblast obsahovala přesně jeden symbol (černý diamant, bílá cihla). Černý diamant musí být pouze v oblasti, jejíž výška a šířka jsou stejné. Bílá cihla musí být pouze v oblasti, jejíž výška a šířka se liší. Všechny oblasti, které se dotýkají alespoň jednou hranou, musí mít rozdílnou plochu.

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Zleva doprava zadejte plochu oblasti, ve které se vyskytuje tečka (ignorujte, ve kterém řádku je tečka umístěna). Pro dvojciferná čísla použijte pouze poslední číslici, tj. pro plochu 10 použijte „0“.

Odpovědní kód příkladu: 224966.

8. - 10. Offspring (9, 26, 88 bodů): Do každého pole umístěte číslo v rozmezí 1-9. Pole obsahující stejná čísla se nedotýkají (ani rohem). Pro každé pole obsahující větší číslo platí, že musí sousedit s alespoň jedním polem obsahujícím menší číslo (např. pole obsahující číslo 5 se musí dotýkat čísla 4, 3, 2 a 1). Některá pole již mohou být vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište obsah každého políčka (zleva doprava) včetně již předvyplněných čísel.

Odpovědní kód příkladu: 414216, 142141.

11. - 13. Norinori (9, 33, 74 bodů): Do mřížky umístěte kostky domina, jedna kostka zabírá dvě pole sousedící stranou. Kostky se nesmí dotýkat stranou. Každá vyznačená oblast musí obsahovat přesně dvě pole, která jsou zakryta kostkou (jednou nebo dvěma různýma).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište obsah každého políčka (zleva doprava). Použijte „X“ pro pole, která neobsahují domino a „O“ pro pole, která domino obsahují. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky.

Odpovědní kód příkladu: OXXXOO, OXOXXO.

14. - 16. Ebony & Ivory (22, 62, 55 bodů): Do každého pole mřížky umístěte buď černý čtvereček nebo bílé kolečko. Čísla nahoře a vlevo od mřížky udávají délku nejdelšího úseku v daném řádku/sloupci obsahujícího pouze černý čtvereček. Čísla dole a vpravo od mřížky udávají délku nejdelšího úseku v daném řádku/sloupci obsahujícího pouze bílé kolečko. Pokud je zadáno číslo „0“, pak se daný symbol v daném řádku/sloupci nevyskytuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište obsah každého políčka (zleva doprava). Použijte „X“ pro pole, která obsahují černý čtvereček a „O“ pro pole, která obsahují bílé kolečko. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo mřížky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky.

Odpovědní kód příkladu: XOOXXO, XOOOXX.

17. - 19. Wolves & Sheep Slitherlink (26, 31, 46, 51, 71 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar. Políčka s vyznačeným „w“ („wolf“) musí ležet vně smyčky, políčka s vyznačeným „s“ („sheep“) musí ležet uvnitř smyčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky.

Odpovědní kód příkladu: OOOO, OXOX.

20. - 22. One to X (18, 42, 86 bodů): Do každého pole umístěte číslo tak, aby každá vyznačená oblast obsahovala čísla 1 až X, kde X je počet polí dané oblasti. Pole obsahující stejné číslo spolu nesmí sousedit stranou. Některá pole již mohou být předvyplněna. Pokud je udáno číslo kolem mřížky, značí součet všech čísel vyskytujících se v daném řádku/sloupci.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište obsah každého políčka (zleva doprava) včetně již předvyplněných čísel. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo mřížky.

Odpovědní kód příkladu: 241231, 412342.

23. - 24. Rassi Silai (12, 21 bodů): V každém regionu vyznačte cestu (bez křížení či překrývání), která spojuje středy všech políček v regionu. Políčka obsahující konce jednotlivých cest spolu nesmí sousedit, a to ani rohem.

Zobrazené řešení příkladu značí konce cest symbolem kolečka, což je pouze pro ilustraci.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází cesta přímo, použijte “I”, pokud se v poli cesta lomí, použijte “L” a pokud je políčko koncovým bodem, použijte “O”.

Odpovědní kód příkladu: LOLOLL, OLILOL.

25. - 27. Loop (Pentomino Walls) (12, 24, 55 bodů): Začerněte některá políčka a do zbývajících polí nakreslete smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček.

Začerněná políčka tvoří tvary 11 pentomin. Každý typ pentomina je použit nejvýše jedenkrát. Pentomina můžete otáčet a zrcadlit. Pentomina se nesmějí dotýkat (ani rohem).

Z každého pentomina je v tabulce zadané jedno pole, o které pentomino se jedná, je dáno písmenem (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky).

Smyčka musí procházet přes všechna nezačerněná pole a nesmí procházet přes začerněná pole. Smyčka nesmí vstoupit do stejného políčka více než jednou, nikde se nedotýká a nekříží.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro pole, kterým prochází smyčka přímo, použijte “I”. Pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L”. Pro začerněné pole použijte “X”. Můžete také použít jakoukoliv kombinaci různých písmen/číslic.

Odpovědní kód příkladu: LLXLILIX, XIXXXLLX.

28. - 30. Double-entry Loop (8, 35, 92 bodů): Nakreslete smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit ani nesmí navštívit žádné pole více než jednou.

Každou vyznačenou oblast musí smyčka navštívit přesně dvakrát (tj. dvakrát do oblasti vstoupit a zase ji opustit).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro pole, kterým prochází smyčka přímo, použijte “I”. Pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L”. Můžete také použít jakoukoliv kombinaci různých písmen.

Odpovědní kód příkladu: ILIIIL, LLLLLL.

 

přeložil Karel Štěrba

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer