WPF GP 2024 (maďarská logika: překlad bookletu)

V termínu 29.3.- 1.4.se koná třetí kolo logického seriálu WPF GP 2024, které připravují maďarští autoři.

Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

 

- 29. 3. 2024 - Gotroch -

 

Celkem 834 bodů:

 

1.-2. Masyu (11, 27 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

3.-4. Star Battle (21, 32 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a políčka s hvězdami se nesmí navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

5.-7. Orbits (10, 9, 35 bodů): Do každého políčka každého řádku/sloupce umístěte čísla 0 až X-1 (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích/sloupcích neopakovala. V tabulce je zakresleno několik elips. V každé elipse jedno políčko leží zcela uvnitř a číslo v tomto políčku se rovná součtu všech čísel, kterými elipsa prochází. Některá čísla mohou být již vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 2103, 3021)

8.-10. Spiral Galaxies (21, 35, 50 bodů): Rozdělte obrazec podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé pole je součástí právě jedné oblasti. Každá tato oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar) a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (oblast určíte dle písmena v kolečku).  (Odpovědní kód příkladu: DCECC, DFEEE)

11.-12. Nurikabe Scrabble (10, 91 bodů): Vybarvěte šedě některá neočíslovaná políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé zadané číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna šedá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý šedý.

Do každého šedého políčka vepište přesně jedno písmeno tak, aby u tabulky uvedená slova šla přečíst v sousedních políčkách za sebou v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které uvedeno není. Pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě šedá políčka, musí být součástí jednoho slova. Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

V obrazci mohou být už vepsána některá písmena (v šedých polích).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte bílá políčka. Pokud jsou v řádku jen bílá písmena, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: S, LP)

13.-16. Tapa (Black Holes) (9, 22, 36, 60 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka.

Umístěte “černé díry” (čísla v kroužku) do některých polí tabulky, nejvýše jednu do políčka. Každý řádek a každý sloupec musí obsahovat přesnou sadu černých děr (uvedenou vpravo nahoře u tabulky). Černé díry mohou ležet pouze v začerněných polích.

Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Políčka s černou dírou se do tohoto počtu započítávají dle jejich číselné hodnoty, která je vždy alespoň 2.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “X” pro nezačerněná pole a “O” pro začerněná pole bez černé díry a “B” pro začerněná pole s černou dírou (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků). (Odpovědní kód příkladu:  OBXXXB, OOXBXB)

17.-19. Moon or Sun (18, 24, 31 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit a nesmí žádné políčko navštívit více než jednou.

Každou ohraničenou oblastí smyčka prochází pouze jedenkrát a musí procházet alespoň jedním polem se symbolem.

Smyčka v každé oblasti musí projít buď všemi poli se symbolem měsíce a žádným symbolem slunce nebo musí projít všemi symboly slunce a žádným symbolem měsíce. Vždy když smyčka vchází do další ohraničené oblasti,  symboly kterými smyčka prochází musí být jiné než v oblasti předchozí.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište pro každé pole zleva doprava příslušné písmeno. Pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X” (pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu:  XLLLLI, IXXILL)

20.-21. Letter Pairs (4-Way, Full) (17, 44 bodů): Do každého políčka tabulky vepište přesně jedno písmeno tak, aby u tabulky uvedená slova šla přečíst v sousedních políčkách za sebou v jednom ze 4 přímých směrů (zleva doprava, zprava doleva, shora dolů, zdola nahoru). Slova se v tabulce nemůžou překrývat, každé políčko je tedy použito přesně jedenkrát. Pokud je mezi dvěma sousedními políčky černé kolečko, musí tato pole obsahovat stejné písmena. Pokud mezi sousedními políčky černé kolečko není, písmena musí být různá.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: ATHISS, LLAMSI)

22.-24. Binary Stars (6, 23, 38 bodů): Umístěte do některých polí tabulky hvězdy, tak aby každý řádek a každý sloupec obsahoval přesně jednu hvězdu. Políčka se hvězdou se nesmí stranově ani rohově dotýkat. V tabulce se vyskytují černé puntíky. Černý puntík musí ležet v místě, které je středovým bodem úsečky spojujíci  středy dvou políček se hvězdami. Jeden puntík může být středovým bodem i více párů hvězd. Ne všechny možné středové body jsou vyznačeny puntíky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 41352)

25.-28. Starlight (7, 35, 44, 68 bodů): Umístěte do některých prázdných polí tabulky hvězdy a mraky, nejvýše jeden symbol (hvězdu nebo mrak) do políčka. Každý řádek a každý sloupec tabulky musí obsahovat přesný počet hvězd a mraků, který je uveden u tabulky.

Některá pole obsahují planety. Každá hvězda svítí ve všech čtyřech kolmých směrech až do prvního pole, které obsahuje planetu nebo mrak. Pokud hvězda svítí na planetu, jsou dvě čtvrtiny planety osvětlené z daného směru bílé. Pokud má planeta nějakou svou čtvrtinu černou, znamená to, že není z příslušných dvou směrů osvětlena.

Některá pole jsou označena křížkem, do těchto polí nemůžete vepsat žádný symbol.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “S” pro pole s hvězdou, “C” pro pole s mrakem a “X” pro ostatní pole (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků). (Odpovědní kód příkladu: XXSXCX, XXXXSC)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer