Nejanči a mysli! - Typy úloh

SUDOKU

Klasické sudoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.

Sudoliché sudoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.
V šedých polích mohou být pouze sudá čísla (2, 4, 6 nebo 8), v bílých polích jen lichá čísla (1, 3, 5, 7 nebo 9).

Součtové sudoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.
Čísla v oválech mezi políčky udávají součet čísel v políčkách, mezi kterými se ovál nachází.

Star Product sudoku (Součinové)

Platí pravidla klasického sudoku: Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.
Čísla vedle tabulky udávají součin, který vznikne, když se mezi sebou vynásobí čísla v políčkách s hvězdičkou v daném řádku. To stejné platí i u sloupců, tedy čísla pod tabulkou udávají součin, který vznikne, když se mezi sebou vynásobí čísla v políčkách s hvězdičkou v daném sloupci.

Palindromy

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.
Některá políčka v tabulce jsou spojena šedou čarou. Čísla na této čáře tvoří tzv. palindromy. To znamená, že když je přečteme z jednoho či druhého konce, půjdou čísla po sobě stejně. Např. 4-2-7-5-7-2-4 nebo 3-5-6-6-5-3.

Větší-menší sudoku (Grater Than Sudoku)

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.
Navíc jsou mezi některými políčky nakreslená znaménka nerovností „větší než” nebo „menší než”. Tato znaménka udávají, které číslo z přilehlých dvou buněk je větší nebo menší tak, jak to znáte z matematiky, např. 3 < 5 nebo 8 > 2.

Rozdílové sudoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.
Čísla v oválech mezi políčky udávají rozdíl čísel v políčkách, mezi kterými se ovál nachází. Tento rozdíl vzniká tak, že odečítáme větší číslo od menšího (i když by menší bylo vlevo a větší vpravo).
Příklad: V oválu se nachází rozdíl 7, okolní políčka mohou tedy obsahovat čísla 1 a 8, 8 a 1, 2 a 9, 9 a 2.

Nepravidelné sudoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.

Klony

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti.
Navíc jsou v tabulce šedými políčky označené dvě stejné oblasti - klony. Tyto oblasti obsahují na stejných pozicích stejná čísla. 
 

Windoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. 
Navíc jsou v tabulce šedě podbarvené oblasti. V malé tabulce každý z těchto dvou šedých obdélníků obsahuje sadu čísel 1 až 6. U velké tabulky každý ze čtyř podbarvených čtverců obsahuje kompletní sadu čísel 1 až 9.
 

Sousledné sudoku (Jdou po sobě)

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. 
Pokud mezi dvěma políčky bílá tečka, pak se čísla v těchto políčkách liší o 1. Pokud mezi dvěma políčky bílá tečka není, čísla se musí lišit o více než 1.
 

Posloupnosti

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. 
Navíc platí, že čísla na šedých liniích tvoří aritmetické posloupnosti. To znamená, že rozdíl mezi každými dvěma čísly, které následují na liniích po sobě, je stejný. 
 

Diagonální sudoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. 
Navíc jsou v tabulce vyznačené dvě diagonály (jedna od levého horního do pravého dolního rohu, druhá od levého dolního do pravého horního rohu). Na těchto diagonálách se čísla také neopakují. 

Propojené klasiky ve dvou tabulkách

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. Navíc jsou tabulky propojeny přes některá políčka, která obsahují stejná čísla.

Propojené klasiky ve spojené tabulce

Vyplňte tabulky čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. Zadání tvoří dvě propojená tabulky 6x6 u malého sudoku a 9x9 u velkého sudoku, které mají společný tučně ohraničený čtverec 2x3, resp. 3x3 políčka.

Extraregiony

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. V každé tabulce je navíc šedými políčky vyznačená další oblast (region), ve které se čísla také neopakují, tj. čísla 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého se tam vyskytují přesně jednou.

Bezdotykové sudoku

Vyplňte tabulku čísly 1 až 6 u malého sudoku a 1 až 9 u velkého tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádné tučně ohraničené oblasti. Navíc platí, že políčka se stejnými čísly se nesmí dotýkat ani rohem.

LOGIKA

Arukone (Spojovačka)

Spoj stejné symboly čarou, která vede vodorovně nebo svisle prázdnými políčky. Čára může prázdným políčkem projít rovně nebo se zalomit v pravém úhlu. Jednotlivé čáry se neprotínají ani nedotýkají. Jsou využita všechna prázdná políčka, tj. žádné políčko nezůstane prázdné.

Sikaku

Rozděl tabulku na čtverce nebo obdélníky tak, aby se nepřekrývaly, žádné políčko nezbylo a každý čtverec nebo obdélník obsahoval přesně jedno číslo. Toto číslo udává obsah daného čtverce nebo obdélníku (tj. počet políček uvnitř).

Hidato

Doplň do tabulky čísla tak, aby v ní byla všechna čísla od 1 do 36. Navíc musí být možné spojit čísla postupně od 1 po 36 čarou, která není nikde přerušená a prochází vodorovně, svisle nebo šikmo skrz jednotlivá políčka.


 

Stany

Ke každému zadanému stromu nakresli do některého ze sousedních políček jeden stan. Stany nesmí být vedle sebe, nad sebou, ani v políčkách, které mají společný roh (nedotýkají se ani diagonálně).
Čísla mimo tabulku udávají počet stanů v daném řádku nebo sloupci.

Rozdělovačka

Rozděl mřížku na oblasti tak, aby v každé z nich bylo každé písmenko přesně jednou. Každá oblast musí být propojena stranami.

Ploty

Nakreslete jednu uzavřenou smyčku, která se nikde nekříží a je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky.

Mince

Doplň do každého políčka jednu českou minci (1, 2, 5, 10, 20 nebo 50) tak, aby čísla uvedená okolo tabulky udávala součet mincí v daném řádku nebo sloupci.

Mosty

Spoj všechny ostrůvky (tj. kroužky s čísly) pomocí mostů tak, aby bylo možno dojít z každého ostrůvku na kterýkoliv jiný. Mezi dvěma ostrůvky mohou být maximálně dva mosty. Mosty je přitom dovoleno stavět jen vodorovně nebo svisle. Mosty se nesmí křížit. Čísla v ostrůvcích udávají počet mostů, které z daného ostrůvku vycházejí.

Piškvorky

Doplň do každého políčka buď křížek, nebo kolečko tak, aby se v žádném směru neobjevily 4 křížky ani kolečka v řadě, tj. čtyři stejné symboly nesmí být vodorovně, svisle ani diagonálně (šikmo).

Tykadla

Nakresli ke každému kolečku jedno nebo více tykadel (čar), které vedou z koleček vodorovně nebo svisle a končí ve středu jiného políčka. Tykadla se nesmí křížit, překrývat ani nesmí protnout jiné kolečko s číslem.
Čísla v kolečkách udávají počet políček, kterými prochází tykadla patřící danému kolečku.

Kódovaný obrázek

Vybarvi některá políčka podle předepsaného kódu okolo tabulky. Čísla okolo tabulky udávají počet souvislých políček v daném řádku či sloupci ve správném pořadí. Pokud je v řádku či sloupci čísel více, znamená to, že mezi vybarvenými oblastmi je jedna nebo více mezer. 

Lodě

Doplň do tabulky zadanou sérii lodí. Políčka s částmi různých lodí se nesmí dotýkat stranou ani rohem. Čísla okolo tabulky udávají počet políček obsazených lodí nebo částí lodě v daném řádku či sloupci. 
Některá políčka s loděmi a políčka, kde nesmí být loď, jsou již vyznačena. 

 

- zpět do sekce Pro školy -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer