WPF GP 2024 (srbská logika: překlad bookletu)

V termínu 2.- 5. února se koná úvodní kolo logického seriálu WPF GP 2024. Úlohy připravili autoři ze Srbska.

Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

Pozn. - kvůli problémům s hostingem stránek WPF GP (stránky byly několik hodin nedostupné) byl posunut start soutěže na sobotních 6:00 a lze luštit až do středečční půlnoci.

- 2. 2. 2024 - Gotroch -

 

Celkem 651 bodů:

 

1. Battleships (12 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1317171)

2. Easy As (11 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

3. Shikaku (11 bodů): Rozdělte mřížku podél vyznačených čar na obdélníkové či čtvercové oblasti. Každé pole mřížky musí náležet do přesně jedné oblasti. Každá oblast musí obsahovat přesně jedno číslo, toto číslo udává počet polí dané oblasti.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo oblasti ve které políčko s tečkou leží. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast s číslem 10. (Odpovědní kód příkladu: 086627)

4.-5. Skyscrapers (4, 31 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

6.-7. Tapa (Island Sizes) (17, 52 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka.

Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

V tabulce vznikne několik skupin stranou sousedících nezačerněných políček. Velikosti  (počty polí) všech těchto skupin budou uvedeny u tabulky (stejně velké skupiny budou uvedeny tolikrát, kolikrát se vyskytují v tabulce)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “X” pro nezačerněná pole a “O” pro začerněná pole (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: XOOXOXOO, OOXOOOXO)

8.-9. Yajilin (7, 14 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází některými bílými poli. Smyčka musí procházet vodorovně či svisle přes stranově sousedící pole. Některá pole zůstanou prázdná (neprojde jimi smyčka), žádné dvě takové pole spolu nemohou stranově sousedit. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet prázdných polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Při luštění úlohy doporučujeme prázdná pole začerňovat.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku prázdné (začerněné) políčko (pozor, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádná prázdná políčka, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035353)

10. Dominion (16 bodů): Začerněte některá prázdná (neobsahující písmeno) políčka, tak že v tabulce vzniknou černé bloky (= kostky domina) o velikosti 1×2 políček. Jednotlivé kostky domina se stranově nesmí dotýkat (rohem můžou). V tabulce vznikne několik oblastí (stranově propojených bílých políček), které černé kostky oddělují. Každá oblast musí obsahovat alespoň jedno písmeno. Všechny výskyty daného písmena musí být v jedné stejné oblasti. V žádné oblasti nemůže být dvě a více různých písmen.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro bílá (či opísmenovaná) pole uveďte hodnotu příslušného písmena, které se vyskytuje v dané oblasti. Pro černá pole uveďte písmeno X. (Odpovědní kód příkladu: AAXXAXCC, AXDDXXDX)

11. Gaps (No Touch) (37 bodů): Začerněte některá pole v tabulce tak, aby v každém řádku i sloupci byly celkem 2 černá políčka. Čísla vně tabulky udávají, kolik nezačerněných políček se v daném řádku či sloupci vyskytuje mezi dvěma černými poli. Černá pole se vzájemně nesmí dotýkat (ani rohem).

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první začerněné pole zleva. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 273151626)

12. Meandering Words (18 bodů): Do každého políčka tabulky vepište písmeno tak, aby se stejná písmena nedotýkala (ani rohem). Každá ohraničená oblast obsahuje písmena z jednoho ze slov uvedeného v seznamu u úlohy, takovým způsobem, že je možné dané slovo přečíst, procházíme-li všechny políčka oblasti postupným průchodem skrz stranově sousedící pole (přičemž každé pole oblasti projdeme přesně jedenkrát).

Pokud je pole označeno čtvercem, znamená to, že v tomto poli pro danou oblast slovo začíná.

Stejné slovo můžete číst i ve více oblastech, pokud je v seznamu uvedeno vícekrát.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: CEFGA, ACBIC)

13. Scrabble (22 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

V obrazci mohou být už vepsána některá písmena. Pro daná písmena platí, že veškeré jejich výskyty v obrazci jsou již uvedeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA

14.-15. Ripple Effect (17, 71 bodů): Do každého políčka tabulky vepište číslo tak, aby každá ohraničená oblast obsahovala čísla 1 až X (X = počet polí v dané oblasti). Políčka obsahující stejné číslo N v rámci stejného řádku/sloupce musí mít mezi sebou nejméně N políček (například políčka obsahující 1 se nesmí stranově dotýkat, políčka obsahující 2 se nesmí dotýkat nebo mít mezi sebou pouze jedno políčko atd.). V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava, včetně již zadaných čísel. (Odpovědní kód příkladu: 121314, 213241)

16.-17. Sudoku (Unmarked Thermo) (29, 64 bodů): Do každého políčka tabulky doplňte číslo tak, aby každý řádek, každý sloupec a každá ohraničená oblast obsahovala bez opakování všechna čísla z rozsahu 1 až X (kde X znamená počet políček v každém řádku).

V tabulce je vyznačeno několik linií. Čísla podél každé linie musí být ve stoupající sekvenci (bez opakování) od jednoho konce linie k druhému.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava, včetně již zadaných čísel. (Odpovědní kód příkladu: 546123, 461235)

18.-19. Compass (17, 104 bodů): Rozdělte tabulku podle naznačených čar na oblasti (políčka jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou). Každé políčko je součástí právě jedné oblasti. Každá oblast obsahuje právě jeden kompas. V každém kompasu severní (vrchní) číslo udává, kolik políček v dané oblasti leží severně od kompasu, bez ohledu na to, jestli leží severozápadně, severně či severovýchodně. Analogicky jižní, západní a východní číslo v kompasu udává počet políček ležících v dané oblasti jižně, západně a východně od kompasu.

Písmena v kompasech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište pro každé pole (zleva doprava) příslušné písmeno kompasu, jehož oblast do políčka zasahuje. (Odpovědní kód příkladu: ACCAB, DEEAE)

20. Fillomino (Galaxies) (50 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Každá oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar).

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0, pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 26542)

21. Pentominous (26 bodů): Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena předem zadaná v polích tabulky značí typ pentomina, který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více takto zadaných písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden.

V soutěžní úloze se mohou vyskytnout černé oblasti, které nejsou součástí tabulky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI)

22. Sashigane (21 bodů): Rozdělte tabulku na oblasti tvaru L o šířce 1 pole. Každé pole tabulky je součástí jedné oblasti tvaru L. Pokud oblast obsahuje šipku, je umístěna na jednom jejím konci a ukazuje směrem k ohybu písmene L. Pokud oblast obsahuje kolečko, je umístěno v ohybu písmene L. Některá pole obsahují čísla, číslo udává celkový počet políček v oblasti.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole (zleva doprava) číslo udávající celkový počet polí v oblasti, do které dané pole patří. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro oblast, která má 10 polí, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 66555, 64333)

přeložil Jakub Hrazdira

 

PřílohaVelikost
2024_PuzzleRound1_IB.pdf1.91 MB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer