WPF GP 2023 (německá logika: překlad bookletu)

V termínu 18.- 21. srpna se koná 8.kolo logického seriálu WPF GP. Autory úloh jsou němečtí tvůrci.

Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

 

 

Celkem 689 bodů:

 

1. Cave (27 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinými slovy, všechny skupiny černých polí musí být stranově propojené ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro nezačerněná políčka a “X” pro začerněná políčka. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic.

Odpovědní kód příkladu: OOXOO, XOOOO

2. YinYang (9 bodů): Umístěte do každého prázdného pole bílé nebo černé kolečko. Všechna pole s bílým kolečkem musí tvořit stranově propojenou plochu (totéž platí pro pole s černými kolečky). Každý čtverec 2x2 polí musí obsahovat alespoň jedno černé a alespoň jedno bílé kolečko. Některá kolečka mohou být v tabulce už vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčko s bílým kolečkem a “X” pro políčko s černým kolečkem. Pro odpověď můžete použít také jakékoliv dva různé znaky.

Odpovědní kód příkladu: OOOXX, XXXOX

3. Railway (23 bodů): Do mřížky zakreslete smyčku, která prochází vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému a prochází všemi nezačerněnými políčky. Smyčka se může křížit pouze vyznačených místech, nikde jinde. Kromě těchto křížících se míst smyčka každým polem projde pouze jednou. Políčky s čísly musí smyčka procházet rovně (nelomí se v nich) a musí jimi procházet v postupném pořadí 1, 2, 3, …

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “I” pokud políčkem prochází smyčka rovně, “L” pokud se v poli smyčka lomí a “X” pokud se v poli smyčka kříží. “X” použijte také pro začerněná pole. Pro odpověď můžete použít i jakoukoliv trojici různých znaků.

Odpovědní kód příkladu: LILIX, LXLXI

4. Masyu (35 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit a nesmí žádné políčko navštívit více než jednou. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X” (pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic).

Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX

5. Japanese Sums (37 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedené sady (v příkladu čísla od 1 do 7) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci. Otazník představuje jakoukoliv (nenulovou) sumu. Pokud je v políčku křížek, toto pole nesmí obsahovat žádné číslo.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky.

Odpovědní kód příkladu: 7X1X4, 127X5

6. Doppelblock (48 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka. Do nezačerněných polí vepište všechna čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv. Obsah některých polí může být dán.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky.

Odpovědní kód příkladu: 21XX3, 1X23X

7. Underground (132 bodů): Do tabulky zakreslete čáry, které prochází vodorovně nebo svisle mezi středy jednotlivých políček a tvoří jednu souvislou síť. Žádné políčko nesmí mít pouze jedno připojení (tj. nesmí se vyskytovat slepé uličky). Některá políčka mohou zůstat prázdná, vyplňte je křížkem ve tvaru „X“.

Každé propojené políčko může být propojeno s ostatními čtyřmi různými způsoby: spojení dvou políček do pravého úhlu, spojení dvou políček v jedné linii, spojení tří políček, nebo spojení čtyř políček. Číslice nad a vlevo od tabulky udávají, kolik kterých spojení se v daném řádku či sloupci vyskytuje. Pokud není počet uveden, může být v daném řádku/sloupci libovolný počet spojení daného typu. Obsah některých políček již může být dán, v takovém případě jsou zakreslena všechna spojení v daném políčku.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to, v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte „L“ pro políčko spojené se dvěma políčky do pravého úhlu, „I“ pro políčko spojené se dvěma políčky v jedné linii, „T“ pro políčko spojené se třemi políčky a „X“ pro políčko spojené se čtyřmi políčky nebo pro prázdné políčko. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv čtveřici různých znaků.

Odpovědní kód příkladu: XLTXI

8. Tiger in the Woods (26 bodů): Najděte cestu, která začíná v nějakém bílém políčku a projde přes všechny ostatní bílá políčka v mřížce. Cesta je složena pouze ze svislých či vodorovných úseků. Cesta musí vždy pokračovat rovně, pokud je následující políčko v přímém směru bílé (lomení či konec cesty může nastat jen pokud je následující pole černé nebo cesta dojde ke kraji mřížky). Cesta může navštívit pole i dvakrát, ale pouze v případě kolmého křížení, a to jen pokud dané pole není začátkem/koncem cesty.

Písmena vlevo mřížky a čísla nad mřížkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Napište souřadnice (písmeno řádku a číslo sloupce, přesně v tomto pořadí) pole kde cesta začíná a pole kde cesta končí.

Odpovědní kód příkladu: D3, A1

9. + 10. Persistence of Memory (–23 bodů): Oblasti vyznačené v následujících dvou úlohách, které jsou stejného tvaru a orientace, musí mít stejný obsah. Pokud správně vyřešíte obě úlohy, bude od Vašeho skóre odečteno 23 bodů.

9. Cave (28 bodů): Platí standardní pravidla úlohy Cave. Do políček, které nejsou součástí jeskyně umístěte černý kroužek, do políček, které jsou součástí jeskyně, bílý kroužek.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčko s bílým kolečkem a “X” pro políčko s černým kolečkem. Pro odpověď můžete použít také jakékoliv dva různé znaky.

Odpovědní kód příkladu: XXXOOO, OOXOXX

10. YinYang (29 bodů): Platí standardní pravidla úlohy YinYang.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčko s bílým kolečkem a “X” pro políčko s černým kolečkem. Pro odpověď můžete použít také jakékoliv dva různé znaky.

Odpovědní kód příkladu: XOXOOX, XOXOXO

11. + 12. Persistence of Memory (–31 bodů): Oblasti vyznačené v následujících dvou úlohách, které jsou stejného tvaru a orientace, musí mít stejný obsah. Oblasti neobsahují čísla z úlohy Railway ani kroužky z úlohy Masyu. Pokud správně vyřešíte obě úlohy, bude od Vašeho skóre odečteno 31 bodů.

11. Railway (37 bodů): Platí standardní pravidla úlohy Railway.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “I” pokud políčkem prochází smyčka rovně, “L” pokud se v poli smyčka lomí a “X” pokud se v poli smyčka kříží. “X” použijte také pro začerněná pole. Pro odpověď můžete použít i jakoukoliv trojici různých znaků.

Odpovědní kód příkladu: LXLLLI, LLLLLL

12. Masyu (37 bodů): Platí standardní pravidla úlohy Masyu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X” (pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic).

Odpovědní kód příkladu: LIIIIL, XXLLLL

13. + 14. Persistence of Memory (–76 bodů): Oblasti vyznačené v následujících dvou úlohách, které jsou stejného tvaru a orientace, musí mít stejný obsah. Prázdná políčka v úloze Japanese Sums odpovídají černým políčkům v úloze Doppelblock. Pokud správně vyřešíte obě úlohy, bude od Vašeho skóre odečteno 76 bodů.

13. Japanese Sums (82 bodů): Platí standardní pravidla úlohy Japanese Sums.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky.

Odpovědní kód příkladu: 1XX3X2, X3X421

14. Doppelblock (89 bodů): Platí standardní pravidla úlohy Doppelblock.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky.

Odpovědní kód příkladu: 14X2X3, XX3421

15. + 16. Persistence of Memory (–108 bodů): Oblasti vyznačené v následujících dvou úlohách, které jsou stejného tvaru a orientace, musí mít stejný obsah. Pokud správně vyřešíte obě úlohy, bude od Vašeho skóre odečteno 108 bodů.

15. Underground (173 bodů): Platí standardní pravidla úlohy Underground.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to, v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte „L“ pro políčko spojené se dvěma políčky do pravého úhlu, „I“ pro políčko spojené se dvěma políčky v jedné linii, „T“ pro políčko spojené se třemi políčky a „X“ pro políčko spojené se čtyřmi políčky nebo pro prázdné políčko. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv čtveřici různých znaků.

Odpovědní kód příkladu: LXXITX

16. Tiger in the Woods (115 bodů): Platí standardní pravidla úlohy Tiger in the Woods.

Odpovědní kód: Napište souřadnice (písmeno řádku a číslo sloupce, přesně v tomto pořadí) pole kde cesta začíná a pole kde cesta končí.

Odpovědní kód příkladu: E2, A6

Přeložil Karel Štěrba

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer