WPF GP 2023 (indická logika: překlad bookletu)

V termínu 21.- 24. července se koná 7.kolo logického seriálu WPF GP, vytvořené indickými autory.

Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

 

Celkem 803 bodů:

Poznámka: Úlohy s lichým pořadovým číslem jsou standardními úlohami, úlohy se sudým pořadovým číslem jsou kombinací dvou sousedních standardních úloh (dle připojeného scématu)

1. Word Search (34 bodů): Nalezněte v tabulce slova z uvedeného seznamu. Slova mohou  ležet pouze v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů.  Tři slova ze seznamu se v tabulce nevyskytují.

Odpovědní kód: Napište nepoužitá slova, seřazené dle abecedy. (Odpovědní kód příkladu: GRAB, LAG, SLAB)

2. Kakuro (Small Snake) (57 bodů): Do každého prázdného políčka vepište číslice 1-9. Čísla v šedých políčkách udávají součet číslic příslušných "slov" vodorovně nebo svisle. V rámci "slova" se číslice nesmějí opakovat. Ne u všech “slov” bude uveden součet.

Všechna políčka, do kterých vepíšete číslice 1, 2, 3, 4 tvoří tělo "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Pokud se v tabulce vyskytuje políčko označené zakulaceným čtvercem, značí konec hada

Zakroužkovaná políčka jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý kroužek (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku kroužek leží) napište jeho obsah. (Odpovědní kód příkladu: 68317)

3. Pentominous (46 bodů): Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena předem zadaná v polích tabulky značí typ pentomina, který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více takto zadaných písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden.

V soutěžní úloze se mohou vyskytnout černé oblasti, které nejsou součástí tabulky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI)

4. Star Battle (Myopia) (15 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku a sloupci právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Šipky v buňce ukazují na všechny nejbližší hvězdy ve čtyřech kolmých směrech. Pokud je ve stejné nejbližší vzdálenosti více hvězd, v políčku bude více šipek. Pokud hvězda leží přímo v poli se šipkami, je to možné pouze pokud jsou v daném poli zobrazeny všechny 4 šipky (hvězda je ve vzdálenosti 0)

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 461352)

5. Battleships (29 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1317171)

6. Masyu (Canal View) (19 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit a nesmí žádné políčko navštívit více než jednou. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny černé a bílé diamanty. Přes bílý diamant prochází smyčka rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém diamantu se smyčka zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Políčka, kterými smyčka prochází a která neobsahují diamant jsou považována jako “kanálová” políčka. Každé číslo udává celkový počet kanálových políček ležících v řadě za sebou (řadu můžou tvořit i různé úseky smyčky) od políčka s číslem, které lze dohromady ve vodorovném a svislém směru vidět. Na rozdíl od pravidel úlohy Canal View, se v této úloze může vyskytnout skupina 2×2 kanálových políček, také všechna kanálová políčka nemusí být propojena.

Řady kanálových políček jsou v příkladové úloze pro ilustraci označeny šedou barvou

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X” (pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: IILLIX, XXXLIL)

7. Kakuro (65 bodů): Do každého prázdného políčka vepište číslice 1-9. Čísla v šedých políčkách udávají součet číslic příslušných "slov" vodorovně nebo svisle. V rámci "slova" se číslice nesmějí opakovat. Ne u všech “slov” bude uveden součet.

Zakroužkovaná políčka jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Vepište obsah zakroužkovaných políček, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku kroužek leží.) (Odpovědní kód příkladu: 17752)

8. Snaky Word Search (24 bodů): Nalezněte v tabulce slova z uvedeného seznamu. Každé slovo má v tabulce tvar hada. Had je od začátku do konce propojen přes sousedící políčka. Cesta, kterou je veden had, začíná v políčku s prvním písmenem slova, dále pokračuje druhým písmenem slova, které leží v sousedním políčku v jednom z osmi standardních směrů a dále pokračuje stejným způsobem až do posledního políčka hada. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Žádný had nemůže zahnout pod úhlem nižším než 90 stupňů. Žádný had se nesmí dotýkat (a to ani diagonálně) sám sebe ani jiných hadů.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: použijte “O” pro políčko s hadem, použijte “X” pro pole kde had není (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých znaků). (Odpovědní kód příkladu: OOXXO, OXXOX)

9. Myopia (44 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Šipky v políčku ukazují na všechny směry (vodorovné a svislé), ve kterých je úsek smyčky nejblíže od středu daného políčka.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: OOOXOO, XXOOOO)

10. Pentominous (Star Battle) (35 bodů): Umístěte do prázdných políček tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku a sloupci právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a políčka s hvězdami se nesmí navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Poté rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky ve které není hvězda bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena předem zadaná v polích tabulky značí typ pentomina, který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více takto zadaných písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). Pokud políčko obsahuje hvězdu, použijte písmeno S. (Odpovědní kód příkladu: SUNNPP, TTTSLZ)

11. Canal View (26 bodů): Začerněte některá prázdná pole. Pole s diamanty nemohou být začerněna. Všechna začerněná políčka tvoří jednu oblast propojenou přes stranově sousedící políčka. Začerněná políčka se mohou dotýkat rohem. Žádná skupina 2×2 polí nemůže být zcela začerněna.

Každé číslo v diamantu udává celkový počet začerněných políček ležících v řadě za sebou od políčka s číslem, které lze dohromady ve vodorovných a svislých směrech vidět.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte “X” pro nezačerněné pole a “O” pro začerněné pole (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: XOOXOXOO, OOXOOOXO)

12. Masyu (Battleships) (58 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit a nesmí žádné políčko navštívit více než jednou. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny bílé a vlnité kroužky. Přes bílý kroužek prochází smyčka rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. Ve vlnitém kroužku se smyčka zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Do políček, kterými neprochází smyčka, umístěte všechny lodě ze znázorněné námořní flotily. Lodě můžete otáčet. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí jsou již v tabulce zakresleny. Políčka s vlnovkami nemohou obsahovat segmenty lodí (ale může jimi procházet smyčka).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X” (pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků). (Odpovědní kód příkladu: IILLIX, XXXLIL)

13. Snake (84 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem.. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Had nemůže procházet poli označenými křížkem. Had musí procházet všemi poli s diamantem. Černý čtverec se zakulacenými rohy (je-li zadán) značí konec hada.

 Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci dvou různých číslic či písmen (Odpovědní kód příkladu: OOXXX, XXXOO)

14. Kakuro (Number Search) (52 bodů): Do každého prázdného políčka vepište číslice 1-9. Čísla v šedých políčkách udávají součet číslic příslušných "slov" vodorovně nebo svisle. V rámci "slova" se číslice nesmějí opakovat. Ne u všech “slov” bude uveden součet.

Po vyplnění všech číslic nalezněte v bílých políčkách tabulky číselné řetězce z uvedeného seznamu. Tyto řetězce mohou  ležet pouze v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů.  Na rozdíl od standardní úlohy Word Search, jednotlivé řetězce se nemohou křižovat uvnitř políčka (každé políčko s číslem může být součástí pouze jednoho řetězce). Řetězce se nicméně mohou křížit (dotýkat) v rozích políček.

Odpovědní kód: Vepište obsah zakroužkovaných políček, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku kroužek leží.) (Odpovědní kód příkladu: 286224)

15. Star Battle (52 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a políčka s hvězdami se nesmí navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda (bráno zleva). Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

16. Pentominous (Myopia) (66 bodů): Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné.  Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Šipky v políčku ukazují na všechny nejbližší políčka ve čtyřech možných směrech (vodorovné a svislé), patřící jinému typu pentomina než je pentomino v němž pole se šipkou leží.

U úlohy bude uveden přehled možných pentomin, včetně jejich písmeného označení pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmeno každého pentomina pro každé pole v daném řádku, zleva doprava.  (Odpovědní kód příkladu: LNNPP, YYYYW)

17. Masyu (28 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit a nesmí žádné políčko navštívit více než jednou. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X” (pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX).

18. Battleships (Canal View) (69 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Pole, která neobsahují část lodě a neobsahují diamant jsou považována za “moře”. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Obsah některých políček může být v tabulce již zakreslen.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Všechna “mořská” políčka jsou vzájemně stranově propojena do jedné plochy. Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout skupna 2×2 políček tvořená “mořskými” poli.

Každé číslo v diamantu udává celkový počet “mořských” políček  ležících v řadě za sebou od políčka s číslem, které lze dohromady ve vodorovných a svislých směrech vidět.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 615251)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer