WPF GP 2023 (turecká logika: překlad bookletu) - HALAS liga

V termínu 24.- 27. února se koná 2.kolo logického WPF GP, připravované autory z Turecka. Aktuální kolo patři také do našeho seriálu HALAS liga 2023.

Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 24. 2. 2023 - Gotroch -

 

 

Celkem 630 bodů:

1. Password Path (26 bodů): Najděte cestu začínající v levém horním rohu a končící v pravém dolním rohu, spojující vodorovně, svisle či diagonálně sousedící písmena. Cesta se nikde nesmí křížit a každým písmenem tabulky projde přesně jedenkrát. Písmena jimiž cesta prochází opakovaně tvoří zadané heslo (uvedené pod tabulkou).

Malá čísla jsou použita pouze pro zadání odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište pořadí čísel, tak jak se postupně objevují při průchodu cestou.

Odpovědní kód příkladu: 1463580972

2. Letter weights (64 bodů): Pod každé písmeno (do každé buňky) napište číslo tak, aby čísla odpovídající písmenům v daných slovech daly uvedený součet. Různá písmena musí mít přiřazená různá čísla. Seznam čísel, která můžete použít, je dán v řádku pod buňkami.

Odpovědní kód: Napište obsah políček s přiřazenými čísly, zleva doprava. U víceciferných čísel uvádějte všechny číslice (například pokud budou přiřazená čísla 12, 5 a 25 – odpovědní kód bude 12525).

Odpovědní kód příkladu: 25431

3. Star Battle (17 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a políčka s hvězdami se nesmí navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda (bráno zleva). Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0.

Odpovědní kód příkladu: 261627135

4. LITS (22 bodů): V každé ohraničené oblasti (o velikosti alespoň 4 políček) začerněte právě 4 políčka navzájem propojená stranami (skládající písmena L, I, T a S) tak, aby byly splněny následující podmínky: Všechna začerněná pole jsou propojená stranami; v tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný; jestliže se hranou navzájem dotýkají dvě tetromina z rozdílných oblastí, nesmí se jednat o tetromina stejného typu (L, I, T nebo S), za stejný typ považujeme tetromina libovolně převrácená či otočená. Všechny typy tetromin nemusí být v úloze použity.

Oblasti s méně než 4 políčky neobsahují žádná začerněná políčka.

Typy tetromin s příslušným písmenným označením budou uvedeny k úloze.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište obsah políček zleva doprava. Pokud pole obsahuje tetromino, uveďte jeho písmennou hodnotu, pokud pole není začerněné, uveďte X.

Odpovědní kód příkladu: LLXTXL, TTTLLL

5. Tapa (34 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka.

Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “X” pro nezačerněná pole a “O” pro začerněná pole (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic).

Odpovědní kód příkladu: XOOXOXOO, OOXOOOXO

6. Masyu (36 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka se nesmí křížit a nesmí žádné políčko navštívit více než jednou. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X” (pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic).

Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX

7. Pentominous (46 bodů): Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena předem zadaná v polích tabulky značí typ pentomina, který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více takto zadaných písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden.

V soutěžní úloze se mohou vyskytnout černé oblasti, které nejsou součástí tabulky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava).

Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI

8. Ripple Effect (50 bodů): Do každého políčka tabulky vepište číslo tak, aby každá ohraničená oblast obsahovala čísla 1 až X (X = počet polí v dané oblasti). Políčka obsahující stejné číslo N v rámci stejného řádku/sloupce musí mít mezi sebou nejméně N políček (například políčka obsahující 1 se nesmí stranově dotýkat, políčka obsahující 2 se nesmí dotýkat nebo mít mezi sebou pouze jedno políčko atd.). V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava, včetně již zadaných čísel.

Odpovědní kód příkladu: 121314, 213241

9. Skyscrapers (40 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky.

Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541

10. Square Jam (22 bodů): Rozdělte tabulku podél naznačených čar na čtverce tak, aby každé políčko bylo v přesně jednom čtverci. Na žádném místě rastru se nesmí potkat 4 čtverce. Každé zadané číslo musí náležet do čtverce o straně téže délky. (Čtverec nemusí obsahovat žádné číslo, ale může jich obsahovat i více).

Vyznačené tečky v zadání slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište délku strany čtverce, ve kterém se vyznačená tečka nachází, v pořadí zleva doprava (ignorujte umístění v řádku). Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro délku strany čtverce 10 udejte 0.

Odpovědní kód příkladu: 22321

11. Heteromino (15 bodů): Rozdělte tabulku podél naznačených čar na triomina (oblasti tří políček) tak, aby triomina o stejném tvaru se nedotýkala stranou. Otočená a převrácená triomina nejsou považována za triomina se stejným tvarem. Políčka spojená čarou jsou součástí stejného triomina, políčka oddělená čarou nejsou součástí stejného triomina.

Vyznačené tečky v zadání slouží pouze pro účely odpovědního kódu. V úloze se mohou vyskytnout černé oblasti, které nejsou součástí tabulky a nemohou být součástí triomina.

Odpovědní kód: Pro každou vyznačenou tečku zleva doprava napište, zda se nachází v triominu tvaru obdélníka („I“) nebo L („L“) (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic).

Odpovědní kód příkladu: LLILII

12. Maxi Loop (24 bodů): Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází od jednoho středu políčka k druhému a každým políčkem projde právě jednou. Čísla v ohraničených oblastech udávají délku nejdelšího segmentu cesty v dané oblasti (měřeno počtem políček).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “I” pro políčka, kterými cesta prochází přímo a “L” pro políčka kde se cesta lomí (pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic).

Odpovědní kód příkladu: ILILLL, LIILLL

13. Easy as Japanese Sums (46 bodů): Vepište čísla z daného seznamu do tabulky tak, aby se v každém řádku a sloupci vyskytlo právě jednou, přičemž některá políčka mohou zůstat prázdná. Čísla vně tabulky udávají součet první souvislé skupiny čísel v daném směru (skupina může obsahovat pouze jedno číslo). Skupina čísel je ukončena okrajem tabulky nebo prázdným políčkem. Pokud políčko obsahuje křížek, nesmí obsahovat žádné číslo.

Oproti běžné úloze Japonské součty není možné, aby číslo z uvedeného seznamu v nějakém řádku či sloupci chybělo.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdné políčko použijte písmeno „X“. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky.

Odpovědní kód příkladu: 213XX, X3X12

14. Kuromasu (40 bodů): Začerněte některá z prázdných políček tak, aby žádná dvě černá políčka spolu vodorovně ani svisle nesousedila a aby všechna bílá políčka byla navzájem stranově spojena. Čísla v políčkách udávají, kolik políček lze vidět z tohoto pole ve vodorovném a svislém směru (včetně políčka s číslem).

Políčka s kroužky nesmí být začerněna.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek shora dolů, napište číslo prvního sloupce zleva, ve kterém se vyskytuje černé políčko. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. Pokud v řádku není žádné černé pole, udejte 0.

Odpovědní kód příkladu: 31250

15. Range (40 bodů): V tabulce jsou některá políčka označena křížem. Vyplňte prázdná políčka čísly 1 až X (kde X = počet polí bez kříže v řádku/sloupci) tak, aby se v žádném řádku/sloupci neopakovala.

Čísla v kříži se vztahují ke skupině čísel, která se nachází v daném směru a je ukončena dalším křížem nebo okrajem tabulky. Pokud se nápověda vztahuje ke skupině o jednom čísle, pak je rovna hodnotě tohoto čísla. Pokud se nápověda vztahuje ke skupině o více číslech, pak je rovna rozdílu největšího a nejmenšího z této skupiny čísel.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište obsah políček bez kříže, a to zleva doprava.

Odpovědní kód příkladu: 231, 231

16. Chocolate Banana (51 bodů): Rozdělte tabulku podél naznačených linií na několik oblastí. Každou oblast lze označit buď jako „čokoláda“ (obdélníkový nebo čtvercový tvar) nebo „banán“ (ostatní tvary). Stejně označené oblasti spolu nesmí sousedit stranou (tj. čokoláda s čokoládou a banán s banánem). Čísla zadaná v tabulce udávají velikost oblasti, ve které se nachází. Některé oblasti nemusí obsahovat žádné číslo, ale některé mohou obsahovat i více čísel.

Stínování čokolády v řešení příkladu slouží pouze k lepší přehlednosti řešení. Vyznačené tečky v zadání slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište velikost plochy oblasti, ve které se vyznačená tečka nachází, v pořadí zleva doprava (ignorujte umístění v řádku). Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro délku strany čtverce 10 udejte 0.

Odpovědní kód příkladu: 62445

17. Pentomino (Blokus) (57 bodů): Začerněte některá pole tak, aby černá pole tvořila tvary dvanácti různých pentomin. Pentomina můžete otočené i zrcadlově převrácet. Pentomina se nemůžou stranově dotýkat. Rohově se dotýkat můžou a každý takový dotyk je vyznačen černou tečkou. V místě, které není označeno černou tečkou, se pentomina rohově dotýkat nemůžou.

Odpovědní kód: Pro všechny označené řádky udejte příslušné písmeno pro každé pentomino, které se objevuje v daném řádku, zprava doleva. Pokud jedno pentomino zasahuje do řádku vícekrát, udejte písmeno pentomina jen jednou. Pokud řádek neobsahuje žádné pentomino, udejte “A”.

Odpovědní kód příkladu: YWLU, PXI

přeložil Karel Štěrba

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer