Pozvánka na členskou schůzi spolku HALAS dne 10. 12. 2022

Vážené členky, vážení členové,

výbor spolku HALAS svolává členskou schůzi.

 

Místo konání: ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12-Modřany

Termín konání: v sobotu 10. prosince 2022 od 17:00, tj. po skončení turnaje Zlatá Praha

 

Na programu schůze je tentokrát změna stanov, která vyžaduje schválení 2/3 většinou všech členů. Proto je tentokrát opravdu důležité, abyste dorazili buď osobně, nebo pověřili někoho jiného zastupováním. Vzor plné moci ve formátu .doc najdete zde, a pokud nevíte, koho pověřit nebo jak plnou moc doručit, napište předsedkyni na vostran@seznam.cz. Děkujeme.

 

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Změna stanov
  3. Případná volba do orgánů spolku
  4. Průběžná zpráva o činnosti spolku
  5. Různé

 

Detailně ke klíčovým bodům níže. Máte-li zájem kandidovat do výboru, máte-li komentář k některému bodu programu nebo k navrženým změnám stanov, nebo máte-li další návrhy, čím by se měla členská schůze zabývat, můžete napsat zde předem do diskuze, e-mailem na vostran@seznam.cz nebo se vyjádřit přímo na místě.

 

V Praze dne 10. 11. 2022

za výbor spolku Nelly Pelc Vostrá, předsedkyně

 

 

K bodu 2. Změna stanov: navrhujeme tyto konkrétní změny:

a) změna čl. I odst. 4

Aktuální znění: „Charakter spolku — spolek je právnickou osobou dle § 2 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění, v níž se sdružují hráči sudoku a logických her.

Navržené znění: „Spolek je právnickou osobou podle § 214 a násl. občanského zákoníku, v níž se sdružují hráči sudoku a logických her.

Zdůvodnění: Zákon o sdružování občanů byl zrušen k 31. 12. 2013 a občanská sdružení se přeměnila na spolky podle nového občanského zákoníku, znění ustanovení je tedy zastaralé a neodpovídá právnímu stavu.

 

b) změna čl. IV odst. 2

Aktuální znění: „Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nejméně tří členů výboru spolku.

Navržené znění: „Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů výboru spolku.

Zdůvodnění: Níže navrhujeme snížení počtu členů výboru na 3. V souvislosti s tím dává smysl upravit i toto ustanovení, které jako jediné v celých stanovách požaduje konkrétní počet členů výboru pro schválení rozhodnutí. Zobecnění přitom zachovává původní záměr, proto může být schváleno nezávisle na ostatních změnách stanov (zejména na změně počtu členů výboru).

 

c) změna čl. VI odst. 2 věty první

Aktuální znění: „Členskou schůzi svolává výbor spolku.

Navržené znění: „Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně 2 týdny před jejím konáním.

Zdůvodnění: V současnosti stanovy lhůtu, v jaké má být členská schůze svolána, neřeší, a proto platí zákonná lhůta 30 dnů (viz § 249 občanského zákoníku). Členské schůze se tradičně konají v termínech velkých turnajů a má tomu tak být i v budoucnu. Navržená lhůta je podle našeho názoru dostatečná pro přípravu členů na členskou schůzi. Myslíme si navíc, že zveřejnění termínu a programu měsíc předem může zejména u pasivních členů spolku vést k zapadnutí této zprávy s myšlenkou „to je až za dlouho, to budu řešit někdy později“, v důsledku čehož nedorazí ani se nepostarají o své zastoupení a ohrozí tak usnášeníschopnost členské schůze. V neposlední řadě to uvolní ruce výboru při přípravě programu členské schůze, který není třeba mít doladěný s takovým předstihem.

 

d) nové ustanovení čl. VI odst. 5

Navržené znění: „Výbor spolku může svolat členskou schůzi tak, aby se konala na dálku s využitím elektronických prostředků. Členskou schůzi na dálku svolá zejména tehdy, jde-li o náhradní členskou schůzi. Členská schůze na dálku má dvě části: 1. videokonferenci určenou pro projednání navržených bodů, 2. hlasování o návrzích usnesení, kdy člen e-mailem ze své e-mailové adresy registrované v matrice spolku zaslaným do 14 dnů od videokonference na e-mailovou adresu info@sudokualogika.cz vyjádří, zda je pro nebo proti usnesení nebo zda se zdrží. Odešle-li člen e-mail s alespoň jedním platným hlasem k jednomu návrhu usnesení, platí, že se členské schůze zúčastnil.

Zdůvodnění: Po zkušenosti z covidových let chceme umožnit konat členské schůze na dálku, zejména v případech, kdy se řádná členská schůze nesejde v usnášeníschopném počtu, nebo v případech, kdy je třeba členskou schůzi uskutečnit v termínu, kdy není žádný turnaj. Stanovený postup zajistí jak možnost všechny body programu prodiskutovat, tak o nich prokazatelně hlasovat.

 

e) změna čl. VII odst. 1

Aktuální znění: „Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou 2 roky.

Navržené znění: „Výbor spolku je tříčlenný, neurčí-li členská schůze v souvislosti s volbou vyšší počet členů; jeho funkčním obdobím jsou 2 roky.

Zdůvodnění: Poslední členské schůze ukázaly, že je obtížné přesvědčit dostatečný počet členů spolku ke kandidatuře do výboru. Zároveň ale potřeba pětičlenného výboru slábne, protože spousta bývalých členů výboru dál pro spolek pracuje neformálně, za což jim patří velký dík. Výbor tak může v zásadě sloužit jako nástroj obměny. Člen, který má zájem více se zapojit do činnosti spolku, může zapojením do výboru najít svou agendu, které se bude věnovat, případně do budoucna zvážit kandidaturu na předsednickou funkci. Nutno dodat, že stát se předsedou bez předchozí zkušenosti z výboru je velmi nepraktické. Navrhujeme proto, že základní obsazení výboru je 3členné s tím, že pokud na členské schůzi projeví zájem o členství ve výboru více vážných kandidátů, může členská schůze jednorázově zvýšit počet členů výboru a umožnit tak i dalším členům spolku užší zapojení do činnosti spolku.

 

K bodu 3. Případná volba do orgánů spolku

Zařazujeme tento bod pro případ, že by nebyla schválena změna stanov snižující počet členů výboru na stávající 3 členy, případně pokud by se objevili další kandidáti na členství ve výboru. Při předpokládaném průběhu členské schůze bude tento bod pro nadbytečnost přeskočen.

 

K bodu 4. Průběžná zpráva o činnosti spolku

Tato zpráva není předkládána v písemné podobě zároveň s touto pozvánkou. Výroční zpráva by měla být schvalována v termínu Mistrovství ČR v logických úlohách v květnu-červnu 2023, aby mohla reflektovat celé období kalendářního roku. Pod tímto bodem bude pouze shrnuta činnost za poslední půlrok a plány do budoucna.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer