WPF GP 2022 - bulharská logika: překlad bookletu

Osmým kolem pokračuje logický seriál WPF Grand Prix. Úlohy od bulharského autora Deyana Razsadova můžete luštit v termínu 19.-22. srpna. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 19. 8. 2022 - Gotroch -

 

Celkem 815 bodů:

 

1. Cave (34 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro nezačerněná políčka a “X” pro začerněná políčka. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic. (Odpovědní kód příkladu: OOXOO, XOOOO)

2. Skyscrapers (23 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

3. Skyscrapers (Even/Odd) (35 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Pole s šedými čtverci uvnitř i na okraji tabulky musí obsahovat pouze sudá čísla. Pole s kolečkem musí obsahovat pouze lichá čísla.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 2143, 3421)

4. Skyscrapers (Cipher) (33 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky (zakódovaná) udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Čísla v úloze jsou zakódována do písmen (tvarů znázorňujících písmena). Stejné písmeno představuje vždy stejné číslo, rozdílná písmena musí kódovat rozdílná čísla. Víceciferná čísla nesmí začínat nulou.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah (čísla), zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

5. Coral  (22 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby vznikla jedna spojitá plocha stranou propojených černých políček. Zbývající bílá políčka musí být propojena směrem ke krajům mřížky (tedy nesmí zůstat uzavřena uvnitř černé plochy). Nikde v mřížce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka.

Čísla vlevo a nad mřížkou udávají velikosti (počty políček) jednotlivých skupinek za sebou jdoucích černých políček v daném řádku/sloupci (nemusí být v přesném pořadí, jak je uvedeno). Skupiny jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným políčkem. Pokud je u řádku/sloupce uvedena pouze nula, daný řádek/sloupec neobsahuje žádné začerněná políčka.

Řádky/sloupce u nichž nejsou uvedena žádná čísla, mohou vypadat jakkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah zleva doprava. Použijte “O” pro nezačerněné pole a “X” pro začerněné pole. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci dvou různých písmen či číslic. (Odpovědní kód příkladu: OOOXO, OXOOX)

6. Coral  (Ranges) (59 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby vznikla jedna spojitá plocha stranou propojených černých políček. Zbývající bílá políčka musí být propojena směrem ke krajům mřížky (tedy nesmí zůstat uzavřena uvnitř černé plochy). Nikde v mřížce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka.

Čísla vlevo a nad mřížkou udávají nejmenší a největší velikosti (počty políček) skupin za sebou jdoucích černých políček v daném řádku/sloupci (nemusí být v přesném pořadí, jak je uvedeno). Skupiny jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným políčkem.

Řádky/sloupce u nichž nejsou uvedena žádná čísla, mohou vypadat jakkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah zleva doprava. Použijte “O” pro nezačerněné pole a “X” pro začerněné pole. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci dvou různých písmen či číslic. (Odpovědní kód příkladu: OOXOOXOX, OOOOOOXX)

7. Pentomino (Tapa) (27 bodů):  Začerněte některá políčka tak, aby v mřížce vznikla sada 12 různých pentomin  (skupin pěti stranově sousedících černých políček). Každé pentomino je použito přesně jedenkrát, můžete je otáčet a zrcadlově obracet. Pentomina se nesmějí vzájemně vodorovně ani svisle dotýkat (dotyk rohem je ale povolen).

Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Pole s čísly nesmí být začerněna.

Příklad neobsahuje plnou sadu 12 pentomin.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmeno každého pentomina, které se vyskytuje v daném řádku (zleva doprava). Pokud pentomino v řádku zaujímá více polí, udejte příslušné písmeno pouze jedenkrát. Pokud se v řádku nevyskytuje žádné pentomino, udejte písmeno A. (Odpovědní kód příkladu: LXY, VN)

8. Pentomino (Battleship) (44 bodů):  Začerněte některá políčka tak, aby v mřížce vznikla sada 12 různých pentomin  (skupin pěti stranově sousedících černých políček). Každé pentomino je použito přesně jedenkrát, můžete je otáčet a zrcadlově obracet. Pentomina se nesmějí vzájemně dotýkat (a to ani rohem).

Některá políčka s pentominy už mohou být v úloze zadána.
Pokud je v políčku křížek, toto pole nesmí obsahovat žádné pentomino.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno pentominy.

Příklad neobsahuje plnou sadu 12 pentomin.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmeno každého pentomina, které se vyskytuje v daném řádku (zleva doprava). Pokud pentomino v řádku zaujímá více polí, udejte příslušné písmeno pouze jedenkrát. Pokud se v řádku nevyskytuje žádné pentomino, udejte písmeno A. (Odpovědní kód příkladu: FP, TW)

9. Arrows (25 bodů): Do každého prázdného políčka na okraji obrazce zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno pole uvnitř obrazce. Každé číslo uvnitř obrazce značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “A” pro šipku ukazující šikmo vlevo, “B” pro šipku ukazující kolmo a “C” pro šipku ukazující šikmo vpravo. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci tří různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: CACCA, BCAAA)

10. Arrows (Cipher) (96 bodů): Do každého prázdného políčka na okraji obrazce zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno pole uvnitř obrazce. Každé číslo uvnitř obrazce (zakódované) značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

Čísla v úloze jsou zakódována do písmen (tvarů znázorňujících písmena). Stejné písmeno představuje vždy stejné číslo, rozdílná písmena musí kódovat rozdílná čísla. Víceciferná čísla nesmí začínat nulou.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “A” pro šipku ukazující šikmo vlevo, “B” pro šipku ukazující kolmo a “C” pro šipku ukazující šikmo vpravo. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci tří různých znaků.  (Odpovědní kód příkladu: CACCA, BCAAA)

11. Snake (40 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet poli označenými ’×’. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Černý čtverec se zakulacenými rohy (je-li zadán) značí konec hada.

 Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci dvou různých číslic či písmen (Odpovědní kód příkladu: OOXXX,XXXOO)

12. Snake (Striped) (61 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet poli označenými ’×’.

Tělo hada je složeno ze střídajících se černých a šedých políček. (černá pole jsou lichá, šedá pole jsou sudá). Čísla vlevo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku je černých. Čísla nad tabulkou (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném sloupci je šedých.

Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: XXXXO, OOOXO)

13. Japanese Sums (50 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedené sady  (v příkladu čísla od 1 do 7) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci. Otazník představuje jakoukoliv (nenulovou) sumu. Pokud je v políčku křížek, toto pole nesmí obsahovat žádné číslo.


Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. (Odpovědní kód příkladu: 7X1X4, 127X5)

14. Japanese Sums (Cipher) (127 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedené sady  (v příkladu čísla od 1 do 7) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci. Otazník představuje jakoukoliv (nenulovou) sumu. Pokud je v políčku křížek, toto pole nesmí obsahovat žádné číslo.

Čísla v úloze jsou zakódována do písmen (tvarů znázorňujících písmena). Stejné písmeno představuje vždy stejné číslo, rozdílná písmena musí kódovat rozdílná čísla. Víceciferná čísla nesmí začínat nulou.


Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. (Odpovědní kód příkladu: X7615, 5X467)

15. Magnets (49 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP)

16. Magnets (Regions) (90 bodů): Umístěte do tabulky magnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou.

Tabulka je rozdělena do oblastí. Každý 2×1 magnet musí ležet zcela v jedné oblasti. Jedna oblast může obsahovat i více magnetů (nebo i žádný). Magnety se nemohou překrývat.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro pole, které neobsahuje magnetický díl. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: XNXPXNXNPXPXNP)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer