WPF GP 2022 - česko/slovenská logika: překlad bookletu

Sedmým kolem pokračuje logický seriál WPF Grand Prix. Kolo připravují ve spolupráci autoři z České republiky (Jakub Ondroušek, Karel Štěrba) a Slovenska (Matej Uher). Luštit můžete v termínu 22.-25. července. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 22. 7. 2022 - Gotroch -

Celkem 716 bodů:

1. Easy As (8 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

2. Easy As (No Singles) (53 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich nevyskytovalo přesně jednou v každém řádku a každém sloupci (písmeno se tedy v řádku/sloupci musí objevit buď dvakrát či vícekrát nebo se nevyskytuje vůbec). Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: BBXCBC, ABBXAB)

3. Akari (24 bodů): Do některých prázdných políček tabulky umístěte žárovky tak, aby všechna prázdná políčka obsahovala žárovku, nebo byla žárovkou "osvětlena". Žárovka svítí ve čtyřech směrech a osvětluje tak všechna bílá políčka, která se od ní nacházejí ve vodorovném či svislém směru. Žárovka však nedokáže "prosvítit" černá políčka, takže je-li mezi bílým políčkem a žárovkou černé políčko, není toto bílé políčko žárovkou osvětleno. Žádné dvě žárovky se nemohou navzájem "osvětlovat". Čísla v černých políčkách udávají počet žárovek, které se černého políčka dotýkají ve vodorovném nebo svislém směru.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka s žárovkou a “X” pro pole bez žárovky. Ignorujte barvu polí a čísla. Můžete použít i alternativní způsob odpovědi se zaměněním O za X, ale v rámci své odpovědi můžete použít pouze jeden ze způsobů. (Odpovědní kód příkladu: XOXXOXXX, OXXXXXOX)

4. Akari (Diagonal Clues) (11 bodů): Do některých prázdných políček tabulky umístěte žárovky tak, aby všechna prázdná políčka obsahovala žárovku, nebo byla žárovkou "osvětlena". Žárovka svítí ve čtyřech směrech a osvětluje tak všechna bílá políčka, která se od ní nacházejí ve vodorovném či svislém směru. Žárovka však nedokáže "prosvítit" černá políčka, takže je-li mezi bílým políčkem a žárovkou černé políčko, není toto bílé políčko žárovkou osvětleno. Žádné dvě žárovky se nemohou navzájem "osvětlovat".

Čísla v černých políčkách udávají počet žárovek, které se černého políčka dotýkají v diagonálním směru.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka s žárovkou a “X” pro pole bez žárovky. Ignorujte barvu polí a čísla. Můžete použít i alternativní způsob odpovědi se zaměněním O za X, ale v rámci své odpovědi můžete použít pouze jeden ze způsobů. (Odpovědní kód příkladu: XXOXXO, OXXXXX)

5. Slitherlink (27 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: XXOOX, OXOXX)

6. Slitherlink (Corners) (45 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik rohů (ne stran) daného políčka je součástí smyčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: OOOOO, OXXOO)

7. Arukone (Filled) (4 body): Některá políčka v tabulce jsou označena čísly; každé číslo se v tabulce vyskytuje právě dvakrát a žádné políčko neobsahuje víc než jedno číslo. Každou dvojici stejných čísel spojte čárou. Tato čára může procházet pouze stranou sousedícími políčky. Každé políčko musí být navštíveno přesně jednou čárou, a to navíc nejvýše jedenkrát.

Tečky v úloze slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každou tečku, zleva doprava, udejte jednu číslici, odpovídající příslušnému číslu, která čára spojuje. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro číslo 12 udejte 2. (Odpovědní kód příkladu: 21113)

8. Arukone (Filled, CrossCount) (95 bodů): Některá políčka v tabulce jsou označena čísly; nakreslete čáry spojující dvě identická čísla. Každé číslo musí být koncovým bodem nějaké čáry. Čára může procházet pouze stranou sousedícími políčky. Každé políčko musí být navštíveno alespoň jednou čárou.

Dvě různé čáry se mohou křížit (jedna čára sama sebe křížit nesmí), v místě křížení pak obě čáry musí procházet rovně. Číslo v koncovém bodě čáry pak určuje počet křížení na dané čáře.

Některá políčka v tabulce mohou obsahovat už zadané úseky čar, do takových polí již nemůžete přikreslovat další úseky.

Tečky v úloze slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každou tečku, zleva doprava, udejte udejte číslo. Pokud tečkou prochází jedna čára, udejte číslici, kterou čára procházející tečkou spojuje. Pokud se v tečce kříží dvě čáry udejte součet dvou čísel (číslo, které spojuje jedna procházející čára + číslo, které spojuje druhá procházející čára). Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro číslo 12 udejte 2. Pro dvouciferné součty čísel v místech křížení udejte pouze poslední číslici, např. u dvou čar spojující čtyřky a osmičky udejte 2. (Odpovědní kód příkladu: 312241)

9. Hitori (14 bodů): Odstraňte některá políčka z tabulky tak, aby zbylá pole tvořila stranově propojenou plochu. Nesmíte odstranit dvě stranově sousedící pole. Ve zbývajících neodstraněných polích se v každém řádku a v každém sloupci nesmí opakovat stejná čísla.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) uveďte číslo druhého sloupce zleva, který má odstraněné číslo. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pokud je odstraněné číslo v 10. sloupci, udejte 0. Pokud jsou v řádku méně než dvě odstraněné čísla, uveďte 0. (Odpovědní kód příkladu: 40050)

10. Futari (82 bodů): Odstraňte některá políčka z tabulky tak, aby zbylá pole tvořila stranově propojenou plochu. Nesmíte odstranit dvě stranově sousedící pole.

Ve zbývajících neodstraněných polích se v každém řádku a v každém sloupci nesmí žádné stejné číslo vyskytovat více než dvakrát. Pokud se stejné číslo v řádku/sloupci objevuje dvakrát, nesmí být ve stranově sousedících polích.

 Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) uveďte číslo druhého sloupce zleva, který má odstraněné číslo. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pokud je odstraněné číslo v 10. sloupci, udejte 0. Pokud jsou v řádku méně než dvě odstraněné čísla, uveďte 0. (Odpovědní kód příkladu: 40583056)

11. Hidato (31 bodů): Doplň čísla 1 až N (N je počet polí tabulky) do všech prázdných polí tabulky, každé právě jednou. Sousledná čísla (tj. lišící se o 1) spolu musí sousedit, ať už vodorovně, svisle nebo diagonálně.
(Jinými slovy existuje cesta šachové krále, která po řadě projde políčka 1 až 100.)
Některá čísla jsou již zadána.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. U víceciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část daného čísla, např. pro číslo 12 udejte 2. (Odpovědní kód příkladu: 44191, 57629)

12. Hidato (Knight) (103 bodů): Doplň čísla 1 až N (N je počet polí tabulky) do všech prázdných polí tabulky, každé právě jednou. Sousledná čísla (tj. lišící se o 1) musí být ve vzdálenosti jednoho skoku šachového jezdce (do L).
(Jinými slovy existuje cesta šachové jezdce, která po řadě projde políčka 1 až 100.)
Některá čísla jsou již zadána.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. U víceciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část daného čísla, např. pro číslo 12 udejte 2. (Odpovědní kód příkladu: 27250, 83816)

13. Araf (68 bodů): Rozdělte tabulku podél čar do oblastí tak, aby každá oblast obsahovala přesně dvě čísla. Velikost každé oblasti (počet políček) musí být větší než nižší z čísel ležící uvnitř oblasti a menší než větší z čísel ležící uvnitř oblasti. Některá čísla uvnitř oblasti jsou doplněna symbolem nerovnosti (<, >), příslušná oblast musí mít dle toho nižší či větší velikost.

Šedé tečky uvnitř tabulky jsou pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku, zleva doprava (ignorujte, v jakém řádku tečka leží) napište velikost většího ze dvou čísel v oblasti, ve které tečka leží. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro číslo 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 84767)

14. Araf (Anti) (48 bodů): Rozdělte tabulku podél čar do oblastí tak, aby každá oblast obsahovala přesně dvě čísla. Velikost každé oblasti (počet políček) nesmí být větší než nižší z čísel ležící uvnitř oblasti a současně nesmí být menší než větší z čísel ležící uvnitř oblasti.

Šedé tečky uvnitř tabulky jsou pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku, zleva doprava (ignorujte, v jakém řádku tečka leží) napište velikost většího ze dvou čísel v oblasti, ve které tečka leží. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro číslo 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 46500)

15. Doppelblock (54 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište všechna čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Některá políčka již mohou být vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 21XX3, 1X23X)

16. Doppelblock (Product) (49 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište všechna čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci.

Čísla vně tabulky udávají, jaký je součin všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, jako součin uvažujte 1). Některá políčka již mohou být vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 43XX21, 1X43X2)

 

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer