WPF GP 2022 - německá logika: překlad bookletu

Šestým kolem pokračuje logický seriál WPF Grand Prix. Úlohy připravují autoři z Německa a luštit je můžete v termínu 24.-27. června. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 25. 6. 2022 - Gotroch -

 

Celkem 612 bodů:

1.-2. Tents (7, 6 bodů): Umístěte do prázdných polí tabulky stany (do každého pole lze umístit nejvýše jeden stan). Políčka se stany se nesmí vzájemně dotýkat, a to ani diagonálně. Stanů musí být v tabulce stejný počet jako vyznačených stromů. Stany a stromy musí být spojeny do dvojic tak, aby každý strom měl svůj stan v jednom ze stranou sousedících políček. Čísla na kraji tabulky udávají, kolik je v příslušném řádku/sloupci stanů.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází  první stan. Pro dvouciferná čísla sloupců použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro sloupec 10. Pokud řádek neobsahuje žádný stan, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 201025)

3.-4. Easy As (6, 6 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

5.-6. Scrabble (Initials) (4, 15 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

První písmeno každého slova je v tabulce vyznačeno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: OOPUZZLE, LISTM)

7.-8. Tapa (16, 19 bodů): Začerněte některá; políčka s čísly mohou být také začerněna. Všechna černá políčka tvoří jednu spojitou plochu stranově propojených černých políček. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2×2 políčka.

Nezačerněná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Začerněná čísla určují počet souvislých bílých (nezačerněných) políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých bílých částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko začerněné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “X” pro nezačerněná pole a “O” pro začerněná pole (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: OOXOX, XOOOO)

9.-10. Voxas (11, 27 bodů): Rozdělte tabulku do obdélníkových regionů podél vyznačených linií. Každý region má velikost 1×2 nebo 1×3 políčka. Některé hranice regionů jsou již vyznačeny. Navíc jsou některé hranice označeny kolečkem. Bílé kolečko (se symbolem =) se dotýká dvou regionů se stejnou velikostí a stejnou orientací (oba vedou vodorovně či oba svisle). Černé kolečko (se symbolem X) se dotýká dvou regionů, které mají jednak rozdílnou velikost, a zároveň rozdílnou orientaci (jeden je svislý a druhý vodorovný). Šedé kolečko (bez symbolu) znamená, že tato hranice nesplňuje podmínky bílého ani černého kolečka, tedy že buď mají oba regiony stejnou orientaci a zároveň jinou délku, nebo mají oba regiony rozdílnou orientaci a zároveň stejnou délku.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole zleva doprava výšku regionu (kolik polí zaujímá region v sloupci) v němž toto pole leží. (Odpovědní kód příkladu: 211111, 112333)

11.-12. Snake (Memory) (18, 18 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem.

V tabulce je vyznačeno několik šedých oblastí. Alespoň jedním políčkem každé šedé oblasti musí procházet had. Oblastmi, které mají stejný tvar (a též orientaci), musí had procházet přesně stejným způsobem, včetně míst kde had do oblasti vstupuje a vystupuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “I” jestliže had prochází polem rovně, “L” pokud se had v poli lomí a “X” pokud polem had neprochází nebo je pole koncem hada. (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: IXLLXIX, LLXIXXI)

13.-14. Parking Lot (Accessible) (15, 37 bodů): V tabulce najděte "auta". Auta mají tvar bloku o velikostech 1×2 nebo 1×3 políček. Auta leží vodorovně nebo svisle a vzájemně se nesmí překrývat. Každé auto musí obsahovat přesně jedno číslo a každé číslo musí být na nějakém autě. Toto číslo udává počet možných pohybů auta v podélném směru, přičemž jsou přípustné pouze pohyby, u kterých auto nepřekročí okraj mřížky a nezakryje jiné auta (nebo jinými slovy číslo ukazuje součet prázdných polí před a za autem v jeho podélném směru).

Všechna pole která nejsou částí aut, musí být stranově propojena.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah příslušného políčka. Pokud je v poli část auta, napište příslušné číslo auta. Pokud v poli není auto, udejte písmeno X. (Odpovědní kód příkladu: X30XX)

15.-16. Japanese Sums (29, 29 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedené sady  (v příkladu čísla od 1 do 7) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci. Otazník představuje jakoukoliv (nenulovou) sumu.


Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. (Odpovědní kód příkladu: 7X1X4, 127X5)

17.-18. Letter Weights (Balance) (36, 94 bodů): Do políčka ke každému písmenu napište jedno číslo. Různá písmena musí mít přiřazená různá čísla. Seznam čísel, které můžete použít, je uveden pod políčky. Současně musí platit, že ramena vah okolo každého z otočných bodu (černé kolečko) musí být v rovnováze. Tedy výsledný moment sil (hmotnost závaží vynásobená vzdáleností od otočného bodu) musí být pro obě ramena vah stejný. Hmotnost závaží spočítáte součtem číselných hodnot, kterým odpovídají příslušné hodnoty písmen na závaží.

Odpovědní kód: Napište obsah políček s přiřazenými čísly, zleva doprava. U víceciferných čísel uvádějte všechny číslice (například pokud budou přiřazená čísla 12, 5 a 25 – odpovědní kód bude 12525). (Odpovědní kód příkladu: 524163)

19.-20 Blackout Dominoes (54, 59 bodů): Začerněte některá políčka. Všechny ostatní pole vyplňte čísly a rozdělte na dominové kostky tak, aby obrazec obsahoval kompletní dominovou sadu uvedenou u úlohy (každá kostka musí být použita přesně jedenkrát). Zároveň musí platit, dotýkají-li se dvě dominové kostky stranou, musí obsahovat stejné číslo. Na orientaci číslic nezáleží (kostky tedy můžete otáčet). Začerněná políčka nesmí stranově sousedit s jinými začerněnými poli a také nesmí mít žádnou stranu na okraji obrazce. Některá políčka v zadání již mohou obsahovat čísla, tyto pole nesmíte začernit.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište zleva doprava čísla ležící v daném řádku. Použijte “X“ pro začerněná pole. Přeskočte prázdné oblasti, které nejsou součástí obrazce. (Odpovědní kód příkladu: 444X11, 4X221)

21.-22 Island Nations (56, 50 bodů): Vyznačte (začerněte) v každé oblasti jedno polyomino (skupinu stranově sousedících políček). Polyomina nesmí stranově sousedit s ostatními polyominy. Malé číslo v oblasti udává velikost (počet polí) polyomina v dané oblasti (toto pole s číslem může nebo nemusí být součástí polyomina). Stranově sousedící oblasti nesmí obsahovat polyomina stejné velikosti.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O“ pro pole které je součástí polyomina. Použijte “X“ pro pole které není součástí polyomina. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici i různých písmen či číslic (Odpovědní kód příkladu: OOXO, OXOO)

 

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer