WPF GP 2022 - srbská logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Třetím kolem pokračuje logický seriál WPF Grand Prix. Úlohy připravují autoři ze Srbska a luštit je můžete v termínu 1.-4. dubna. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 1. 4. 2022 - Gotroch -

 

Celkem 842 bodů:

1. Slalom (13 bodů): Do každého pole zakreslete diagonálu v jednom ze dvou možných směrů. Čísla v některých průsečících mřížky udávají počet diagonál dotýkajících se daného místa. Diagonály nikde v mřížce nesmí vytvořit uzavřenou smyčku.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “N” pro diagonálu vedoucí z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Použijte “Z” pro diagonálu vedoucí z levého dolního rohu do pravého horního rohu. (Odpovědní kód příkladu: ZZNNNN, NZNZNZ)

2.-3. Shikaku (7, 15 bodů): Rozdělte mřížku podél vyznačených čar na obdélníkové či čtvercové oblasti. Každé pole mřížky musí náležet do přesně jedné oblasti. Každá oblast musí obsahovat přesně jedno číslo, toto číslo udává počet polí dané oblasti.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo oblasti ve které políčko s tečkou leží. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast s číslem 10. (Odpovědní kód příkladu: 086627)

4.-5. Star Battle (9, 14 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a políčka s hvězdami se nesmí navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

6.-7. Satogaeri (14, 15 bodů): Přesuňte každý kroužek přímým vodorovným či svislým směrem tak, aby se nakonec v každé ohraničené oblasti vyskytoval přesně jeden kroužek. Kroužky přesunujte pouze na místa ležící ve středech políček, přičemž je dovoleno, že kroužek může zůstat i na původním místě. Pokud je uvedeno, tak číslo uvnitř kroužku udává, o kolik políček se daný kroužek přesune. Každý kroužek při svém pohybu „použije“ počáteční pole, koncové pole a všechna pole mezi nimi. Žádné pole nemůže být „použito“ více než jedenkrát.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo, které udává, o kolik polí se celkově posunul kroužek, pohybující se přes danou tečku. V případě, že se přes tečku nepřesouval žádný kroužek, udejte číslici 0. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro kroužek, který se posunul o 10 polí, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 10320)

8.-9. Sashigane (23, 19 bodů): Rozdělte tabulku na oblasti tvaru L o šířce 1 pole. Každé pole tabulky je součástí jedné oblasti tvaru L. Pokud oblast obsahuje šipku, je umístěna na jednom jejím konci a ukazuje směrem k ohybu písmene L. Pokud oblast obsahuje kolečko, je umístěno v ohybu písmene L. Některá pole obsahují čísla, číslo udává celkový počet políček v oblasti.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole (zleva doprava) číslo udávající celkový počet polí v oblasti, do které dané pole patří. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro oblast, která má 10 polí, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 66555, 64333)

10. Sudoku (classic) (20 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 312485679, 256849137)

11. Sudoku (Serbian Frame) (66 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji řádků udávají vždy součet 2. a 3. čísla z daného směru. Čísla na okraji sloupců udávají vždy součet 3. a 4. čísla z daného směru. (Pro usnadnění mají příslušná pole mezi sebou kolečko)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 967142583, 745236918)

12.-13. Shakashaka (29, 30 bodů): Do některých bílých polí zakreslete jeden černý pravoúhlý trojúhelník, který zaujímá přesně polovinu políčka. Musí platit, že všechny zbývající bílé plochy v obrazci tvoří výhradně obdélníky nebo čtverce (žádné dvě bílé plochy se stranově nedotýkají, rohem se dotýkat můžou). Čísla v černých polí udávají, kolik černých trojúhelníků se dotýká daného očíslovaného pole stranou.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah zleva doprava. Použijte “N” pro pole obsahující černý trojúhelník vlevo dole nebo vpravo nahoře, “Z” pro pole obsahující černý trojúhelník vlevo nahoře nebo vpravo dole a “O” pro bílé pole bez černého trojúhelníku. Pro odpověď můžete také použít i jakoukoliv kombinaci tří různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: NZOZN, ONZOO)

14. Snake (length, ends) (21 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky. Had zaujímá přesně 45 políček (v příkladové úloze 10).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX, XXXOO)

15. Starry Sky (one or more) (34 bodů): Do prázdných polí tabulky umístěte hvězdy tak, aby každá šipka ukazovala na jednu či více hvězd. Na každou hvězdu ukazuje jedna či více šipek. Čísla nad a vlevo tabulky udávají počet hvězd v daném sloupci či řádku.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka se hvězdou  a “X” pro políčka kde hvězda  není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých znaků). (Odpovědní kód příkladu: XXXXX, XOXXO)

16.-17. Suguru (21, 30 bodů): Do každé silně ohraničené oblasti zapište číslice od 1 do N (N=počet polí dané oblasti) tak, aby se stejné číslice nedotýkaly, a to ani diagonálně.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava (včetně zadaných číslic). (Odpovědní kód příkladu: 3435, 2121)

18. Shape Division (26 bodů): Rozdělte tvar podél vyznačených linií na dvě shodné části (mají stejný tvar a velikost, ale mohou být otočené či zrcadlově převrácené)

Písmena v mřížce jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište písmena, kterými postupně prochází rozdělovací hranice dvou části (můžete začít z libovolného konce).  (Odpovědní kód příkladu: FMLSTZ nebo ZTSLMF)

19. Spiral Galaxies (62 bodů): Rozdělte obrazec podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé pole je součástí právě jedné oblasti. Každá tato oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar) a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (oblast určíte dle písmena v kolečku).  (Odpovědní kód příkladu: DCECC, DFEEE)

20. Sombor (44 bodů): Rozdělte tabulku na oblasti o velikosti 3 nebo 4 políček. Dovnitř každé oblasti umístěte postupně  čísla 1,2,3 (a 4 u čtyřpolíčkových oblastí) v pořadí shora dolů, zleva doprava (tedy platí že čísla ve vyšším řádku jsou menší; v rámci stejného řádku jsou čísla vlevo menší). Oblasti o velikosti 4 políček se nesmí dotýkat (stranově ani rohem). Všechny výskyty čísla 3 jsou v tabulce zadány.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 1343, 2312)

21. Slitherlink (60 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: XXOOX, OXOXX)

22. Stostone (77 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby každá oblast obsahovala pouze jednu skupinu stranově sousedících začerněných políček. Pro stranově sousedící políčka patřící do dvou různých oblastí platí, že alespoň jedno z nich musí zůstat nezačerněné. Pokud každou skupinu začerněných polí posuneme směrem dolů, co nejvíc to jde, bez překrývání ostatních skupin, celá spodní polovina mřížky bude začerněná  a celá horní polovina mřížky bude nezačerněná. Pokud oblast obsahuje číslo, toto číslo udává velikost (počet polí) začerněné skupiny v dané oblasti.

U řešení příkladové úlohy je znázorněna pozice všech začerněných skupin po posunutí směrem dolů.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro začerněná políčka a “X” pro nezačerněná políčka. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: XOXXXX, OOXXOX)

23. Statue Park (94 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby v mřížce vznikla sada tvarů (skupina stranově sousedících černých políček). Tvary, které můžete použít budou uvedeny vedle úlohy. Tvary můžete otáčet a zrcadlově obracet. Tvary se nesmějí vzájemně vodorovně ani svisle dotýkat (dotyk rohem je povolen). Všechna bílá políčka musí být vodorovně a svisle propojena.

Některá černá (černý čtverec) a bílá (bílý kroužek) políčka budou v úloze již zadány – černé pole musí být součástí nějakého tvaru; bílý kroužek není možné začernit.

Písmena na tvarech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud je pole černé, vepište příslušnou písmennou hodnotu tvaru. Pokud pole není začerněné, vepište písmeno „A“. (Odpovědní kód příkladu: OOAAALA,AAAIIII)

24. Scrabble (99 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

V obrazci mohou být už vepsána některá písmena. Pro daná písmena platí, že veškeré jejich výskyty v obrazci jsou již uvedeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA

 

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer