WPF GP 2021 - francouzská logika: překlad bookletu

Osmým kolem se uzavírá logická WPF GP. Úlohy připravují francouzští autoři a můžete je luštit v termínu 13.8. - 16.8.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 14. 8. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 806 bodů:

1. Easy As (9 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

2. Easy As (Second) (31 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako druhé. Některá písmena už mohou být v zadání vyplněna. Některá pole mohou být označena křížkem, do těchto polí nesmíte vepsat žádné písmena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: XBCXA, BXACX)

3. Tapa (11 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

4. Tents (Diagonal, Twos) (62 bodů): Umístěte do prázdných polí tabulky stany (do každého pole lze umístit nejvýše jeden stan). Políčka se stany se nesmí vzájemně dotýkat, a to ani diagonálně. Každý stan je spojen s jedním stromem, každý šedý strom je spojen s jedním stanem, a každý bílý strom je spojen se dvěma stany. Spojené stany a stromy musí ležet v stranově nebo diagonálně sousedících políčkách. Stany mohou stranově/diagonálně sousedit i se stromy, se kterými nejsou spojeny.

Čísla na kraji tabulky udávají, kolik je v příslušném řádku/sloupci stanů.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů)  udejte číslo sloupce, v němž se nachází  první stan. Pro dvouciferná čísla sloupců použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro sloupec 10. Pokud řádek neobsahuje žádný stan, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 10201)

5. Yajilin (24 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází některými bílými poli. Smyčka musí procházet vodorovně či svisle přes stranově sousedící pole. Některá pole zůstanou prázdná (neprojde jimi smyčka), žádné dvě takové pole spolu nemohou stranově sousedit. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet prázdných polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Při luštění úlohy doporučujeme prázdná pole začerňovat.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku prázdné (začerněné) políčko (pozor, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádná prázdná políčka, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035353)

6. Yajilin (Battleships) (35 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Žádná část lodě se nesmí vyskytovat v šedě podbarvených polích. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí celkový počet polí obsazených částí lodi, nacházející se ve směru šipky.

Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli (smyčka tedy neprochází šedými políčky a políčky s částmi lodí). Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku políčko s částí lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 2422200)

7. Loop (43 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která prochází každým bílým políčkem právě jednou, nikde se nekříží, ani se sama sebe nedotýká. Smyčka vždy prochází středem každého čtverce a její úseky jsou buď vodorovné, nebo svislé čáry.

Písmena v tabulce jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Počínaje písmenem A v levém horním rohu a směrem vpravo, napište všechna písmena v políčkách tak, jak jimi postupně prochází smyčka. Skončíte znovu písmenem A. (Odpovědní kód příkladu: ACEDBA

8. Loop (Shaded) (43 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby se žádné dvě začerněná políčka stranově nedotýkala. Čísla na okrajích tabulky udávají, kolik se v daném řádku/sloupci vyskytuje začerněných políček.

V úloze musí jít nakreslit uzavřená smyčka, která prochází každým nezačerněným políčkem právě jednou, nikde se nekříží, ani se sama sebe nedotýká. Smyčka vždy prochází středem každého čtverce a její úseky jsou buď vodorovné, nebo svislé čáry.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek shora dolů  udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku začerněné políčko. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádné začerněné políčko, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 13201)

9. Masyu (20 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

10. Masyu (Colorblind) (39 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Poloha všech kroužku je známa, ale musíte určit, které kroužky jsou bílé a které černé.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: ILILI, IIXII)

11. Masyu (Colorblind) + Yajilin (56 bodů): Nakreslete dvě uzavřené smyčky, které prochází vodorovně či svisle středy stranově sousedících políček. Každá smyčka sama sebe nekříží ani se nedotýká. Dvě smyčky se musí křížit v políčkách s vyznačenými křižovatkami, nikde jinde v tabulce se křížit ani dotýkat nesmí.

Jedna ze smyček musí procházet přes všechny kroužky (druhá ze smyček nesmí procházet žádným kroužkem), přes bílý kroužek prochází smyčka rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu, v černém kroužku se smyčka zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Poloha všech kroužku je známa, ale musíte určit, které kroužky jsou bílé a které černé.

Některá pole zůstanou prázdná (neprojde jimi smyčka), žádné dvě takové pole spolu nemohou stranově sousedit.

Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet prázdných polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází nebo se v něm obě smyčky kříží, použijte “X”. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv jiné písmena či číslice, ale musí být vzájemně odlišné. (Odpovědní kód příkladu: LLXLXL, LLXLIL)

12. Magnets (25 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP)

13. Magnets (Toroidal) (29 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou.

Úloha je toroidní, takže některé dílky mohou přecházet mezi horním a spodním okrajem, a/nebo mezi levým a pravým okrajem tabulky

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků. (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP)

14. Spiral Galaxies (59 bodů): Rozdělte obrazec podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé pole je součástí právě jedné oblasti. Každá tato oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar) a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (oblast určíte dle písmena v kolečku).  (Odpovědní kód příkladu: DCECC, DFEEE)

15. Spiral Galaxies + Battleships (75 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Pole, která nejsou obsazena flotilou rozdělte podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé takové pole je součástí právě jedné oblasti. Každá tato oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar) a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie. Některá kolečka mohou být překryta flotilou, nepatří tedy do žádné oblasti.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (oblast určíte dle písmena v kolečku). Pokud pole nepatří do žádné oblasti (tedy obsahuje část lodi) udejte pro dané pole písmeno X. (Odpovědní kód příkladu: AAXX, BXDE)

16. Slitherlink (39 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: XXOOX, OXOXX)

17. Slitherlink (Wolves and Sheeps) (51 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar. Políčka s vyznačeným vlkem musí ležet vně smyčky, políčka s vyznačenou ovcí musí ležet uvnitř smyčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: OOOO, OXOX)

18. Star Battle (53 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a políčka s hvězdami se nesmí navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

19. Pentominous (102 bodů):  Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena v polích tabulky značí typ pentomina (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky), který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden. Soutěžní úloha může obsahovat černé oblasti, ty nejsou součástí tabulky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI)

 

Přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer