WPF GP 2021 - americká logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Šestým kolem pokračuje WPF Puzzle GP. Úlohy připravila autorská dvojice Thomas Snyder, Serkan Yürekli. Luštit můžete v termínu 18.6. - 21.6. Toto kolo WPF GP je zároveň součástí letošního seriálu HALAS ligy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 18. 6. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 855 bodů:

1. Word Search (34 bodů): Nalezněte v tabulce slova z uvedeného seznamu. Slova mohou  ležet pouze v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů. Některá písmena (v tečkami ohraničené oblasti uprostřed tabulky) chybí, zjistit jaká je součástí řešení.

Odpovědní kód: Napište chybějící písmena zleva doprava, shora dolů. (Odpovědní kód příkladu: RALA)

2. Pentominous (33 bodů):  Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena v polích tabulky značí typ pentomina (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky), který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI)

3. Spiral Galaxies (63 bodů): Rozdělte obrazec podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé pole je součástí právě jedné oblasti. Každá tato oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar) a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (oblast určíte dle písmena v kolečku).  (Odpovědní kód příkladu: DCECC, DFEEE)

4. Yajilin (21 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází některými bílými poli. Smyčka musí procházet vodorovně či svisle přes stranově sousedící pole. Některá pole zůstanou prázdná (neprojde jimi smyčka), žádné dvě takové pole spolu nemohou stranově sousedit. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet prázdných polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Při luštění úlohy doporučujeme prádná pole začerňovat.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku prázdné (začerněné) políčko (pozor, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádná prázdná políčka, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035353)

5. Castle Wall (23 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází některými prázdnými poli. Smyčka musí procházet vodorovně či svisle přes stranově sousedící pole.

V úloze jsou orámovaná bílá a černá políčka, těmito poli nesmí procházet smyčka. Bílá pole musí ležet uvnitř smyčky, černá pole vně smyčky. Čísla a šipky v orámovaných políčkách udávají, kolik segmentů cesty od jednoho středu pole k druhému je v příslušném směru (neboli kolik hranic mezi políčky protne v příslušném směru smyčka).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “I” pro políčka, kterými smyčka prochází přímo a “L” pro políčka kde se smyčka lomí. Použijte “X” pro políčka, kterými smyčka neprochází vůbec. (Odpovědní kód příkladu: LIIIIIL, IXLILLL)

6. LITS (25 bodů): V každé ohraničené oblasti (o velikosti alespoň 4 políček) začerněte právě 4 políčka navzájem propojená stranami (skládající písmena L, I, T a S) tak, aby byly splněny následující podmínky: Všechna začerněná pole jsou propojená stranami; v tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný; jestliže se hranou navzájem dotýkají dvě tetromina z rozdílných oblastí, nesmí se jednat o tetromina stejného typu (L, I, T nebo S), za stejný typ považujeme tetromina libovolně převrácená či otočená. Všechny typy tetromin nemusí být v úloze použity.

Typy tetromin s příslušným písmenným označením budou uvedeny k úloze.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište obsah políček zleva doprava. Pokud pole obsahuje tetromino, uveďte jeho písmennou hodnotu, pokud pole není začerněné, uveďte X. (Odpovědní kód příkladu: LLXTXL, TTTLLL)

7. Tapa (45 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

8. Battleships (8 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1317171)

9. Star Battle (103 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

10. Skyscrapers (59 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

11. TomTom (78 bodů): Do každého políčka vložte číslici 1 až X (X je počet polí v řádku) tak, aby se číslice v řádcích a sloupcích neopakovaly. Malé číslo v levém horním poli každé ohraničené oblasti je výsledkem jedné z matematických operací (+, -, x, ÷) aplikované mezi všechny čísla v oblasti. U odčítání a dělení začněte počítat od největší číslice v oblasti (např. při dělení u oblasti označené 2÷ s čísly uvnitř oblasti 1, 2, 4 - výsledku dosáhneme 4÷2÷1=2). Pokud symbol matematické operace není zadán, musí výsledek platit alespoň pro jednu z operací. Číslice uvnitř oblasti se mohou opakovat.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro políčko s číslem 10  (Odpovědní kód příkladu: 45213, 54132) 

12. Meandering Words (77 bodů): Do každého políčka tabulky vepište písmeno tak, aby se stejná písmena nedotýkala (ani rohem). Každá ohraničená oblast obsahuje písmena z jednoho ze slov uvedeného v seznamu u úlohy, takovým způsobem, že je možné dané slovo přečíst, procházíme-li všechny políčka oblasti postupným průchodem skrz stranově sousedící pole (přičemž každé pole oblasti projdeme přesně jedenkrát).

Pokud je pole označeno čtvercem, znamená to, že v tomto poli pro danou oblast slovo začíná.

Stejné slovo můžete číst i ve více oblastech, pokud je v seznamu uvedeno vícekrát.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: CEFGA, ACBIC)

13. Pentominous (Spiral Galaxies) (27 bodů):  Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena v polích tabulky značí typ pentomina (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky), který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden.

Každé kolečko musí být v pentominu, které je rotačně symetrické (otočení o 180 stupňů nezmění jeho tvar) a leží právě ve středu symetrie daného pentomina.
(Ne všechna kolečka jsou zadána)

V soutěžní úloze se mohou vyskytovat černé oblasti, ty nejsou součástí tabulky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: ILLLL, IVZPP)

14. Yajilin (Castle Wall) (42 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází některými bílými poli. Smyčka musí procházet vodorovně či svisle přes stranově sousedící pole.

Některá pole zůstanou prázdná (neprojde jimi smyčka), žádné dvě takové pole spolu nemohou stranově sousedit.

V úloze jsou orámovaná bílá, černá a šedá políčka, těmito poli nesmí procházet smyčka. Bílá pole musí ležet uvnitř smyčky, černá pole vně smyčky. Šedá pole můžou ležet uvnitř i vně.

Čísla a šipky v orámovaných bílých a černých políčkách udávají, kolik segmentů cesty od jednoho středu pole k druhému je v příslušném směru (neboli kolik hranic mezi políčky protne v příslušném směru smyčka).

Čísla a šipky v orámovaných šedých políčkách udávají počet prázdných polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Při luštění úlohy doporučujeme prádná pole začerňovat.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku prázdné (začerněné) políčko (pozor, šedá, černá či bílá orámovaná políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádná prázdná políčka, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 105014)

15. LITS (Tapa) (15 bodů): Začerněte v každé ohraničené oblasti (o velikosti alespoň 4 políček) přesně čtyři stranově propojená políčka, vytvoříte tak jedno z tetromin ve tvaru písmen “L“, “I“, “T“, “S“. Všechna tetromina musí být propojena do jedné spojité plochy stranově sousedících černých políček. Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Dvě tetromina stejného tvaru spolu nemohou stranově sousedit, přičemž za stejný tvar považujeme i tetromina libovolně převrácená či otočená. V rozdělení nemusí být použity všechny typy tvarů, například je možné, že v řešení nebude použito tetromino “I”.

Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného pole s číslem. Pokud je čísel v poli víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí pole několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je zadáno číslo 0, v okolí pole není žádné začerněné pole.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud je políčko obsazeno tetrominem, udejte jeho příslušné písmeno. Pokud je políčko prázdné (nebo obsahuje číslo), udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: XSLXI, XTTTI)

16. Star Battleships (37 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Každá ohraničená oblast obsahuje přesně dva segmenty lodí

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1605022201)

17. SkyTomTom (52 bodů): Do každého políčka vložte číslici 1 až X (X je počet polí v řádku) tak, aby se číslice v řádcích a sloupcích neopakovaly. Malé číslo v levém horním poli každé ohraničené oblasti je výsledkem jedné z matematických operací (+, -, x, ÷) aplikované mezi všechny čísla v oblasti. U odčítání a dělení začněte počítat od největší číslice v oblasti (např. při dělení u oblasti označené 2÷ s čísly uvnitř oblasti 1, 2, 4 - výsledku dosáhneme 4÷2÷1=2). Pokud symbol matematické operace není zadán, musí výsledek platit alespoň pro jednu z operací. Číslice uvnitř oblasti se mohou opakovat.

Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 21354, 35142)

18. Meandering Wordsearch (113 bodů): Do každého políčka tabulky vepište písmeno tak, aby se stejná písmena nedotýkala (ani rohem). Každá ohraničená oblast obsahuje písmena z jednoho ze slov uvedeného v seznamu u úlohy, takovým způsobem, že je možné dané slovo přečíst, procházíme-li všechny políčka oblasti postupným průchodem skrz stranově sousedící pole (přičemž každé pole oblasti projdeme přesně jedenkrát).

Stejné slovo můžete číst i ve více oblastech, pokud je v seznamu uvedeno vícekrát.

Všechna zbylá nepoužitá slova z uvedeného seznamu musí jít v tabulce přečíst v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: CEFGA, ACBIC)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer