WPF GP 2021 - japonská logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Pátým kolem pokračuje WPF Puzzle GP od autorů z Japonska. Můžete luštit v termínu 21.5. - 24.5. Toto kolo WPF GP je zároveň součástí letošního seriálu HALAS ligy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 21. 5. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 894 bodů:

1. Arithmetic Square (23 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice/nerovnice. Každou rovnici/nerovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište číslice (ne písmena) v políčkách, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

2.-7. Hiroimono (6, 4, 4, 6, 13, 23 bodů): Nalezněte cestu, která začíná v jednom z kroužků a postupně projde přes všechny ostatní kroužky. Cesta vede pouze vodorovně či svisle, může se lomit (v úhlu 90°) v místě kroužku (a to pouze v případě první návštěvy kroužku, pokud cesta narazí na daný kroužek i později, už se lomit nesmí). Změna směru cesty je možná pouze v pravém úhlu, není možný obrat zpět o 180°. Cesta může křížit a překrývat samu sebe.

Namísto kreslení cesty, je vhodnější pro účely odpovědi označit počáteční kroužek cesty číslem 1, následující navštívený kroužek číslem 2, atd. Každý kroužek tedy bude mít své pořadové číslo dle toho, v jakém pořadí byl daný kroužek poprvé cestou navštíven.

Odpovědní kód: Pro každý kroužek v označeném řádku (zleva doprava) , napište jeho pořadové číslo (tj. jako kolikátý byl daný kroužek poprvé navštíven cestou). Uvádějte pouze jednotkovou část každého pořadového čísla, například pro 10. navštívený kroužek udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 8125437)

8.-9. Four Winds (37, 26 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které jdou pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 62224)

10. Fuzuli (25 bodů): Zapište do některých políček tabulky písmena z uvedeného seznamu (nejvýše jedno písmeno do jednoho políčka) tak, aby se každé písmeno vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Žádná oblast 2×2 políček nesmí být zcela zaplněna písmeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte X pro prázdná políčka (Odpovědní kód příkladu: CAXBX, XXBCA)

11. Akari (17 bodů): Do některých prázdných políček tabulky umístěte žárovky tak, aby všechna prázdná políčka obsahovala žárovku, nebo byla žárovkou "osvětlena". Žárovka svítí ve čtyřech směrech a osvětluje tak všechna bílá políčka, která se od ní nacházejí ve vodorovném či svislém směru. Žárovka však nedokáže "prosvítit" černá políčka, takže je-li mezi bílým políčkem a žárovkou černé políčko, není toto bílé políčko žárovkou osvětleno. Žádné dvě žárovky se nemohou navzájem "osvětlovat". Čísla v černých políčkách udávají počet žárovek, které se černého políčka dotýkají ve vodorovném nebo svislém směru.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka s žárovkou a “X” pro pole bez žárovky. Ignorujte barvu polí a čísla. Můžete použít i alternativní způsob odpovědi se zaměněním O za X, ale v rámci své odpovědi můžete použít pouze jeden ze způsobů. (Odpovědní kód příkladu: XOXXOXXX,OXXXXXOX nebo OXOOXOOO, XOOOOOXO)

12. Pentominous (22 bodů):  Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena v polích tabulky značí typ pentomina (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky), který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Přehled všech pentomin i s příslušným písmenným označením bude u úlohy uveden.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI)

13. Statue Park (50 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby v mřížce vznikla zadaná sada pentomin, přičemž pentomina můžete otáčet a zrcadlově obracet. Pentomina se nesmějí vzájemně vodorovně ani svisle dotýkat (dotyk rohem je povolen). Políčka s černým kroužkem patří k pentominu, políčka s bílým kroužkem k pentominu nepatří. Všechna bílá políčka musí být vodorovně a svisle propojena.

Písmena na pentominech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud je pole černé, vepište příslušnou písmennou hodnotu pentomina. Pokud pole není začerněné, vepište písmeno „A“. (Odpovědní kód příkladu: OOAAALA,AAAIIII)

14.-15. Sunglasses (31, 41 bodů): Najděte v mřížce oblasti (brýlové čočky), které jsou spojeny můstky. Můstky jsou v úloze vyznačeny, mají středový bod označený černým diamantem a dva koncové body označené kolečkem. Každou čočku tvoří oblast stranově propojených políček, přesně jedno pole čočky leží na koncovém bodu můstku a každý koncový bod můstku je součástí jen jedné čočky. Čočka nemůže ležet na ostatních polích můstku (ty které nejsou koncovými body). Políčka dvou různých čoček nesmí stranově sousedit. Dvě čočky, které spojuje můstek, mají stejný tvar a musí být symetrické vzhledem ke středovému bodu můstku.

Čísla vlevo a nad tabulkou udávají počet polí, které v daném řádku/sloupci zaujímají políčka čoček.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro pole které je součástí čočky a “X” pro pole které není součástí čočky. Pro odpověď můžete použít také jakékoliv dvě různá písmena (Odpovědní kód příkladu: OOXOOX, XOXOXX).

16. Slitherlink (39 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete také použít i jakékoliv dva různé znaky. (Odpovědní kód příkladu: XXOOX, OXOXX)

17. Nanro Signpost (44 bodů): Do některých políček tabulky umístěte čísla tak, aby každá ohraničená oblast obsahovala alespoň jedno číslo. Hodnota čísla určuje zároveň celkový počet obsazených polí v oblasti (včetně již zadaných velkých čísel). Pro některé oblasti je tato hodnota již zadána pomocí malého čísla v levém horním poli oblasti (Např. pokud je tam malé číslo 4, znamená to, že do této oblasti musíte umístit čtyřikrát velké číslo 4.) Pokud jsou čísly obsazena dvě sousední políčka a zároveň tato dvě pole patří do dvou různých oblastí, musí tato pole obsahovat různá čísla. Všechna pole obsazená čísly tvoří stranově spojitou plochu. Žádná skupina polí 2x2 nemůže být kompletně vyplněna čísly.

Při řešení úlohy vám může pomoci, když budete čísly obsazená políčka spojovat linkami (tak jak je ukázáno u řešení úlohy).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X”. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro číslo 10 udejte číslici 0.  (Odpovědní kód příkladu: 443X1X, 433X3X) 

18. Nanro Signpost (Yin-Yang) (47 bodů): Do některých políček tabulky umístěte čísla tak, aby každá ohraničená oblast obsahovala alespoň jedno číslo. Hodnota čísla určuje zároveň celkový počet obsazených polí v oblasti (včetně již zadaných velkých čísel). Pro některé oblasti je tato hodnota již zadána pomocí malého čísla v levém horním poli oblasti (Např. pokud je tam malé číslo 4, znamená to, že do této oblasti musíte umístit čtyřikrát velké číslo 4.) Pokud jsou čísly obsazena dvě sousední políčka a zároveň tato dvě pole patří do dvou různých oblastí, musí tato pole obsahovat různá čísla. Všechna pole obsazená čísly tvoří stranově spojitou plochu. Žádná skupina polí 2x2 nemůže být kompletně vyplněna čísly.

Všechna zbylá neočíslovaná pole jsou stranově propojena a nikde nesmí vzniknout skupina 2x2 těchto polí. Některá neočíslovaná pole mohou být v úloze už zadána (označena pomocí X)

Při řešení úlohy vám může pomoci, když budete čísly obsazená políčka spojovat linkami (tak jak je ukázáno u řešení úlohy).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro neočíslovaná pole použijte “X”. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro číslo 10 udejte číslici 0.  (Odpovědní kód příkladu: X313X, XXX22) 

19.-21. Maxi Loop (53, 50, 173 bodů): Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází od jednoho středu políčka k druhému a každým políčkem projde právě jednou. Čísla v ohraničených oblastech udávají délku nejdelšího segmentu cesty v dané oblasti.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “I” pro políčka, kterými cesta prochází přímo a “L” pro políčka kde se cesta lomí. (Odpovědní kód příkladu: ILILLL, LIILLL)

22. Ripple Arrows (58 bodů): Zapište do některých políček tabulky čísla z uvedeného seznamu (nejvýše jedno číslo do jednoho políčka) tak, aby se každé číslo vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Všechna očíslovaná pole musí být stranově nebo diagonálně propojena.

Do černých polí nesmíte vepisovat čísla. Šipka v černém poli ukazuje na číslo, které leží v uvedeném směru od černého pole ve stejné políčkové vzdálenosti jako je hodnota daného čísla. (Pro směry šipek uvažujeme pouze 8 základních směrů směrů – vodorovně, svisle a diagonálně). Všechny možné šipky, které splňují toto pravidlo jsou v úloze vyznačeny a šipka může ukazovat i na více čísel v jednom směru

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro pole bez čísla nebo pro černá pole. (Odpovědní kód příkladu: 32XX1X, XX1X32)

23. Double Choco (102 bodů): Rozdělte mřížku podél linií mřížky na oblasti. Každá oblast musí obsahovat jednu skupinu stranově propojených bílých polí a jednu skupinu stranově propojených šedých polí. Bílá a šedá skupina v rámci jedná oblasti má stejný tvar (může být otočen nebo zrcadlově převrácen). Číslo udává velikost skupiny (ne oblasti), ve které toto číslo leží. Oblasti mohou obsahovat více než jedno číslo, nebo i žádné číslo.

Čtverce v šedých polích jsou uvedeny pouze pro lepší přehlednost a odlišení od bílých polí v případě horšího tisku úlohy.
Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište velikost (počet polí) bílé nebo šedé skupiny zasahující do políčka s danou tečkou. ”. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro skupinu velikosti 10 udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 433224)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer