WPF GP 2021 - polská logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Startuje i logická část letošního ročníku WPF GP. První kolo mají na starost autoři z Polska a můžete ho luštit v termínu 29.1. - 1.2. Toto kolo WPF GP je zároveň první akcí letošního seriálu HALAS ligy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 29. 1. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 817 bodů:

1. Adjacency Sums (86 bodů): Do každé ohraničené oblasti vepište jedno číslo z udaného seznamu (v příkladu čísla 1 až 7) tak, aby každá oblast obsahovala různé číslo. Malé zadané číslo uvnitř oblasti udává součet vepsaného čísla v dané oblasti spolu s vepsanými čísly ve všech sousedících oblastech.

Tečkovaná čára je pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Postupujete-li z levé strany podél tečkované čáry, pokaždé když čára vstoupí do oblasti, udejte vepsané číslo dané oblasti. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u čísla 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 3252614)

2.-3. Football Pass (17, 14 bodů): Najděte v obrazci dvě cesty, představující pohyb míče mezi fotbalovými hráči (kteří jsou znázorněni pomocí bílých a černých koleček). Každá cesta začíná u kolečka s číslem 1, musí projít přesně jedenkrát přes všechny ostatní  kolečka stejné barvy a skončit v protilehlé brance (mezi černými čtverečky představující brankové tyče). Cesta může vést pouze v osmi standardních směrech (vodorovně, svisle a diagonálně), může změnit svůj směr pouze v místě kolečka a nesmí vést přes kolečko druhé barvy (ale může projít přes roh takového políčka). Cesty se mohou vzájemně křížit (bez ohledu na barvu), ale nesmí se dotknout černých čtverečků brankových tyčí.

Křivky a čáry uvnitř a vně obrazce znázorňují fotbalovou grafiku a mají pouze dekorativní účely.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek, vepište pro každé pole (zleva doprava) kolikrát středem daného pole projde některá cesta. Počítejte i opakované průchody (Odpovědní kód příkladu: 10001200132111)

4.-5. Darts (37, 29 bodů): Umístěte do terče daný počet šipek. Každá šipka musí být v jedné očíslované oblasti. Všechny šipky musí být v různých oblastech a součet všech těchto oblastí musí udávat zadané skóre.

Odpovědní kód: Vepište čísla oblastí se šipkami, seřazené od nejmenšího po největší. Nepoužívejte žádné rozdělovací znaky mezi čísly. (Odpovědní kód příkladu: 1015183640)

6.-7. Letter Weights (11, 24 bodů): Do políčka ke každému písmenu napište jedno číslo. Různá písmena musí mít přiřazené různé číslo. Seznam čísel, které můžete použít, je uveden pod políčky. Zároveň musí pro každé uvedené slovo platit suma, která vznikne sečtením odpovídajících číselných hodnot pro každé písmeno slova.

Odpovědní kód: Napište obsah políček s přiřazenými čísly, zleva doprava. U víceciferných čísel uvádějte všechny číslice (Například pokud budou přiřazená čísla 12, 5 a 25 – odpovědní kód bude 12525.). (Odpovědní kód příkladu: 25431)

8. Scrabble (Multiple Letters) (63 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

V obrazci jsou již vepsána některá písmena. Pro daná písmena platí, že veškeré jejich výskyty v obrazci jsou již uvedeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA)

9.-10. Battle Stars (22, 65 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku a každém sloupci přesně dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně. Začerněná políčka nesmí obsahovat hvězdu.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 352424131)

11. Cave (Jeskyně) (24 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky segmentů jeskyně (ignorujte délky černých segmentů) zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko součástí jeskyně, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 22, 4) 

12. AnglersCave (39 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Každé číslo vně tabulky představuje rybáře. Do tabulky zakreslete rybářské vlasce tak, aby od každého rybáře vycházel jeden. Vlasce procházejí vždy vodorovně či svisle středem políček a každý vlasec končí u ryby. Každé rybě musí být přiřazen právě jeden vlasec, Čísla udávají počet políček obsazených vlascem (včetně pole s rybou). Vlasce se nesmí překrývat ani křížit.

Vlasce musí zcela zůstat uvnitř jeskyně (včetně polí s rybou). Ne všechny pole jeskyně musí obsahovat vlasec.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky segmentů jeskyně (ignorujte délky černých segmentů) zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko součástí jeskyně, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 21, 11) 

13.-14. Triplet Sums (11, 24 bodů): Do každého pole vepište jedno číslo z udaného seznamu (v příkladu čísla 1 až 5) tak, aby se každé číslo objevilo přesně jedenkrát v každém řádku a každém sloupci. Čísla vně tabulky udávají součet čísel ve třech políčkách ležících přímo za sebou v daném řádku/sloupci. Pokud je u řádku/sloupce uvedeno více součtů, součty trojic se vyskytují v daném pořadí.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 23514, 42153)

15. Products (48 bodů): Umístěte do některých políček tabulky čísla. Každé číslo 1 až X (X= dvojnásobek počtu řádků) použijte přesně jedenkrát. Do stejného políčka nemůžete umístit více než jedno číslo. Každý sloupec i řádek musí obsahovat přesně dvě čísla (pro diagonály toto pravidlo neplatí). Pokud je na okraji tabulky uvedeno číslo, jeho hodnota značí jaký je součin všech čísel v daném řádku, sloupci či diagonále (pokud je na diagonále pouze jedno číslo, je výsledným součinem toto číslo, pokud na diagonále není žádné číslo, je uveden výsledek 1).

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž se v daném řádku vyskytuje číslo. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). (Odpovědní kód příkladu: 13212)

16. Products (Antiknight) (142 bodů): Umístěte do některých políček tabulky čísla z udaného rozsahu (v příkladu čísla 1 až 13). Každé číslo použijte nejvýše jedenkrát. Do stejného políčka nemůžete umístit více než jedno číslo. Každý sloupec i řádek musí obsahovat přesně dvě čísla. Pokud je na okraji tabulky uvedeno číslo, jeho hodnota značí jaký je součin dvou čísel v daném řádku či sloupci.

Políčka s čísly nesmí ležet ve vzdálenosti jednoho skoku šachového jezdce (tedy ve vzdálenosti dvou řádků a jednoho sloupce, nebo ve vzdálenosti jednoho řádku a dvou sloupců).

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž se v daném řádku vyskytuje číslo. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). (Odpovědní kód příkladu: 143212)

17.-18. Prime Path (78, 83 bodů): Najděte cestu procházející jedenkrát každým číslem. Cesta je složena pouze ze svislých či vodorovných úseků a nesmí sama sebe křížit. Rozdělíme-li cestu na úseky po dvou číslech, tato dvojice čísel musí vždy vytvořit (ve směru od začátku do konce cesty) dvouciferné prvočíslo. Žádné prvočíslo se nesmí objevit více než jedenkrát a každé dvě za sebou jdoucí prvočísla podél cesty nesmí mít žádnou společnou číslici.

Seznam všech prvočísel bude uveden vedle úlohy.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází cesta přímo, použijte “I”, pokud se v poli cesta lomí, použijte “L” a pokud v poli cesta začíná nebo končí, použijte “X”. (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých písmen či číslic.) (Odpovědní kód příkladu: LLIXILL, ILLLILI)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer