WPF GP 2020 - bulharská logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Čtvrtým kolem pokračuje logická WPF Grand Prix. Luštit můžete v termínu 10.4. - 13.4, úlohy přichystal bulharský autor Deyan Razsadov. Toto kolo WPF GP je zároveň součástí letošního seriálu HALAS ligy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 10. 4. 2020 - Gotroch -

 

Celkem 692 bodů:

1. GAPS (No touch) (12 bodů): Začerněte některá pole v tabulce tak, aby v každém řádku i sloupci byly celkem 2 černá políčka. Čísla vně tabulky udávají, kolik nezačerněných políček se v daném řádku či sloupci vyskytuje mezi dvěma černými poli. Černá pole se vzájemně nesmí dotýkat (ani rohem).

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první začerněné pole zleva. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 273151626)

2. Blokus (Tetrominoes) (9 bodů): Začerněte některá pole tak, aby v tabulce vzniklo sedm rozdílných tetromin (skupin čtyř stranově sousedících začerněných políček). Každé tetromino je použito přesně jedenkrát. Tetromina můžete otáčet, ale ne zrcadlově převracet. Různá tetromina se nesmí stranově dotýkat, mohou se však dotýkat rohem. Všechny rohové dotyky jsou vyznačeny černým puntíkem.  Tam kde puntík není, tetromina se dotýkat rohem nesmí.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek, udejte příslušné písmenné značky tetromin , objevující se v daném řádku, zleva doprava. Pokud nějaké tetromino v řádku pokrývá více políček, pište příslušné písmeno tetromina do odpovědního kódu jen jedenkrát. Pokud řádek neobsahuje žádné tetromino, udejte písmeno A. (Odpovědní kód příkladu: TO, LZS)

3. Blokus (Pentominoes) (18 bodů): Začerněte některá pole tak, aby v tabulce vzniklo dvanáct rozdílných pentomin (skupin pěti stranově sousedících začerněných políček). Každé pentomino je použito přesně jedenkrát. Pentomina můžete otáčet a zrcadlově převracet. Různá pentomina se nesmí stranově dotýkat, mohou se však dotýkat rohem. Všechny rohové dotyky jsou vyznačeny černým puntíkem.  Tam kde puntík není, pentomina se dotýkat rohem nesmí.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek, udejte příslušné písmenné značky pentomin , objevující se v daném řádku, zleva doprava. Pokud nějaké pentomino v řádku pokrývá více políček, pište příslušné písmeno pentomina do odpovědního kódu jen jedenkrát. Pokud řádek neobsahuje žádné pentomino, udejte písmeno A. (Odpovědní kód příkladu: YWLU, PXI)

4. Four Winds (21 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které jdou pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 62224)

5. Spans (26 bodů): Zakreslete vodorovné a svislé čáry do každého prázdného políčka. Čísla udávají celkový počet segmentů čar, které jsou propojené k danému poli s číslem.

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište součet všech čísel, které spojuje čára procházející danou tečkou (uvažujte pouze nejbližší spojená čísla, ne ty, ke kterým se dostanete skrz jiné číslo) Pro dvouciferné součty použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro součet 10. Pokud tečka není spojena z žádným číslem, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 52206)

6. Skyscrapers (Mrakodrapy) (20 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

7. Skyscrapers (Full Evens) (28 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Z čísel okolo tabulky jsou vyznačeny všechny sudé hodnoty (tedy tam kde číslo není, musí být počet viditelných mrakodrapů lichý)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 4231, 1423)

8. Snake (Had) (34 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet poli označenými ’×’. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem.

Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX, XXXOO)

9. Snake (Striped) (54 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet poli označenými ’×’. Tělo hada je složeno ze střídajících se černých a šedých políček. (černá pole jsou lichá, šedá pole jsou sudá). Čísla vlevo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku je černých. Čísla nad tabulkou (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném sloupci je šedých.

Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic). (Odpovědní kód příkladu: XXXXO, OOOXO)

10. Star Battle (41 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

11. Arrows (Šipky) (125 bodů): Do každého prázdného políčka na okraji obrazce zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno pole uvnitř obrazce. Každé číslo uvnitř obrazce značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “A” pro šipku ukazující šikmo vlevo, “B” pro šipku ukazující kolmo a “C” pro šipku ukazující šikmo vpravo. (Odpovědní kód příkladu: CACCA, BCAAA)

12.-13. Neighbors (27, 45 bodů): Umístěte do každého políčka tabulky jedno z čísel 1, 2 nebo 3 tak, aby jich bylo v každém řádku a každém sloupci stejný počet. Některé pole již mohou obsahovat čísla. Pro každé číslo v bílém poli platí, že musí stranově sousedit s alespoň jedním dalším bílým polem obsahující stejné číslo. Pro každé číslo v šedém poli platí, že nesmí stranově sousedit s polem obsahující stejné číslo.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vepište jeho obsah.  (Odpovědní kód příkladu: 133213212, 322131231)

14. Japanese Sums (54 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedeného rozsahu (v příkladu od 1 do 7) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. (Odpovědní kód příkladu: 7X1X4, 5X617) 

15. Japanese Sums (Hitori) (46 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedeného rozsahu (v příkladu od 1 do 5) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci.

Některé součty jsou nahrazeny otazníkem. Pro takové platí, že se musí skládat z alespoň jednoho čísla.

Všechna pole s čísly musí utvářet jednu skupinu stranově propojených polí. Žádné dvě prázdná pole nesmí stranově sousedit.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. (Odpovědní kód příkladu: 4X512X, X4X5X3) 

16. Magnety (48 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla okolo tabulky udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. není (Pro odpověď můžete použít jakoukoliv trojici různých znaků) (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP)

17. Yajilin (84 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet černých polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035353)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer