WPF Puzzle GP (srbská logika: překlad bookletu)

Právě probíhá první kolo letošního WPF Puzzle GP. První kolo tohoto logického seriálu můžete luštit v termínu 17. až 20. ledna. Úlohy připravují autoři ze Srbska.

Anglický originál instruktážního bookletu najdete zde, nicméně je třeba upozornit, že bodové hodnoty u úloh úplně přesně neodpovídají hodotám v soutěžním bookletu (pokud to mezitím správci stránek gp.worldpuzzle.org neopravili). Ale v rámci našeho překladu najdete správné body.

- 18. 1. 2020 - Gotroch -

 

Celkem 848 bodů

1. Product Lines (11 bodů): Doplňte do každého kolečka jedno číslo od 1 do N (kde N je celkový počet koleček) tak, aby každé kolečko obsahovalo jiné číslo. Všechna čísla v obdélnících udávají součin dvou čísel v kolečkách, které jsou s daným obdélníkem spojena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. U dvojciferných čísel vepisujte pouze poslední číslici. (Odpovědní kód příkladu: 7380)

 

2. Word Search (Count) (13 bodů;8bodů pokud je vaše odpověď o 1 menší než správná): Zjistěte kolikrát se v tabulce vyskytuje uvedené slovo. Uvažujte pouze slova ležící v přímé linii v jakémkoliv z osmi standardních směrů (vodorovně, svisle, diagonálně)

V případě mírně nepřesné odpovědi (ale jen pokud je o 1 menší než správná) získáte uvedený menší bodový zisk.

Odpovědní kód: Kolikrát se uvedené slovo vyskytuje v tabulce. (Odpovědní kód příkladu: 9)

 

3. Arithmetic Square (14 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice. Každou rovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

 

4. Heyawake (11 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby se žádné dvě černé políčka nedotýkaly stranou a všechny bílé políčka tvořily jednu spojitou plochu stranově propojených bílých políček. V mřížce jsou vyznačené oblasti, rozdělené tlustými čarami (hranicemi). Pokud je v oblasti číslo, znamená to, že v dané oblasti je tolik začerněných polí. Každá skupina za sebou ležících bílých políček ve vodorovném či svislém směru nesmí vést přes více než jednu hranici.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro bílá políčka a “X” pro černá políčka. Ignorujte čísla a hranice oblastí. (Odpovědní kód příkladu: XOOXOO,XOXOOX)

 

5. Compass (21 bodů): Rozdělte tabulku podle naznačených čar na oblasti (políčka jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou). Každé políčko je součástí právě jedné oblasti. Každá oblast obsahuje právě jeden kompas. V každém kompasu severní (vrchní) číslo udává, kolik políček v dané oblasti leží severně od kompasu, bez ohledu na to, jestli leží severozápadně, severně či severovýchodně. Analogicky jižní, západní a východní číslo v kompasu udává počet políček ležících v dané oblasti jižně, západně a východně od kompasu.

Písmena v kompasech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište pro každé pole (zleva doprava) příslušné písmeno kompasu, jehož oblast do políčka zasahuje. (Odpovědní kód příkladu: ACCAB, DEEAE)

 

6. Minesweeper (17 bodů): Umístěte do prázdných políček miny, nejvýše jednu do jednotlivého políčka. Čísla v tabulce musí odpovídat počtu všech min v sousedních políčkách (včetně diagonálně sousedících) daného pole s číslem.

Celkový počet použitých min bude uveden.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka minou a “X” pro ostatní políčka (prázdné nebo s číslem). Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic (Odpovědní kód příkladu: XXOO, XOXX)

 

7. Battleships (Phrase) (31 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem.

Pokud po řádcích zleva doprava přečteme písmena ležící v políčkách, kde se vyskytují segmenty lodí, musíme dostat slovní spojení, uvedené pod tabulkou.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 514242)

 

8. Doppelblock Skyscrapers (24 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka. Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci.

Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají kolik mrakodrapů, ležících mezi dvěma černými poli, je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. Mrakodrapy, které neleží mezi černými poli ignorujte. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici, např. použijte 0 pro číslo 10. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 3X1X2, 13X2X)

 

9. Skyscraper Sums (31 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají součet výšek všech viditelných mrakodrapů z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 3214, 2341)

 

10. Index Sums (16 bodů): Každé políčko tabulky má “číslo řádku” (malé číslo vpravo vedle tabulky) a “číslo sloupce” (malé číslo pod tabulkou). Začerněte některá pole tak, aby platilo následující: každé číslo nahoře nad tabulkou udává součet čísel řádků u všech začerněných polí v daném sloupci; každé číslo vlevo tabulky udává součet čísel sloupců u všech začerněných polí v daném řádku.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka a “O” pro prázdná pole. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic (Odpovědní kód příkladu: XXOX, OXXX)

 

11. Modes (30 bodů): Vyplňte každé nezačerněné pole jedním písmenem z uvedené sady znaků (v příkladu A, B, C) tak, aby celkový počet výskytů jednotlivých znaků byl stejný (v příkladu je každý znak použit šestkrát). Pokud je vně tabulky uveden znak (nebo vice znaků) a šipkou vyznačený směr, musí platit, že v uvedeném směru se příslušný znak (znaky) vyskytuje nejčastěji. Některá pole tabulky jsou začerněna, taková políčka neobsahují žádný znak.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava, dle směru šipky. Přeskočte začerněná pole. (Odpovědní kód příkladu: BAAC, CBB)

 

12. Scrabble (47 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

V obrazci mohou být už vepsána některá písmena. Pro daná písmena platí, že veškeré jejich výskyty v obrazci jsou již uvedeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA)

 

13. Slitherlink (Out-Liars) (52 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků (podél tečkovaných čar) mezi černými tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky.

Uvedené pravidlo ale platí pouze pro čísla ležící uvnitř smyčky. Pro čísla ležící vně smyčky platí, že uvedené číslo se liší o 1 od skutečné hodnoty.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka uvnitř smyčky a “X” pro pole vně smyčky. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic (Odpovědní kód příkladu: OXOX, OOOX)

 

14. Fillomino (Off-By-One) (59 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Všechna zadaná čísla jsou buď o 1 větší, nebo o 1 menší než je správná hodnota pro příslušné pole.

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0, pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 3213)

 

15. Yajilin (Regions) (60 bodů): Začerněte některá z polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Mřížka je rozdělena do oblastí, ohraničených tlustými čarami. Číslo v oblasti značí počet černých polí uvnitř dané oblasti. Pole s číslem je možné začernit. Pokud v oblasti není číslo, počet černých polí uvnitř může být libovolný.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Jakékoliv podbarvení oblastí je pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádné černé pole, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 625324)

 

16. Terra XX (61 bodů): Vepište do každé ohraničené oblasti jednu číslici 0 až 9. Jakékoliv dvě oblasti, které se stranově dotýkají, nesmí obsahovat stejnou číslici. Všechny průsečíky čtyř oblastí u nichž platí, že součet všech čísel které tyto oblasti obsahují je 20, jsou označeny (kolečkem s číslem 20). Některé číslice v oblastech už mohou být zadány.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte obsah všech oblastí, které do daného řádku zasahují (byť jen částečně) zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 56486, 90579)

 

17. Summon (57 bodů): Do každé silně orámované oblasti zapište číslice od 1 do X (podle rozsahu uvedeného nad úlohou), tak aby každá oblast obsahovala všechny číslice z uvedeného rozsahu přesně jedenkrát. Do každého pole lze zapsat nejvýše jednu číslici. Sousední políčka v řádcích nebo sloupcích představují při čtení zleva vpravo resp. shora dolů jedno- nebo několikaciferná čísla oddělená prázdnými políčky. Čísla vně tabulky udávají součet těchto čísel v daném řádku či sloupci. Některá čísla už mohou být zadána.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro prázdná políčka. (Odpovědní kód příkladu: 1X12X, X1X3X)

 

18. Nanro (88 bodů): Do některých políček tabulky umístěte čísla tak, aby každá ohraničená oblast obsahovala alespoň jedno číslo. Hodnota čísla určuje zároveň celkový počet obsazených polí v oblasti (včetně již zadaných velkých čísel. Pokud jsou čísly obsazena dvě sousední políčka a zároveň tato dvě pole patří do dvou různých oblastí, musí tato pole obsahovat různá čísla. Všechna pole obsazená čísly tvoří stranově spojitou plochu. Žádná skupina polí 2x2 nemůže být kompletně vyplněna čísly.

Při řešení úlohy vám může pomoci, když budete prázdná políčka vybarvovat (tak jak je ukázáno u řešení úlohy).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X”. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro číslo 10 udejte číslici 0.  (Odpovědní kód příkladu: 61X1XX3, 12X1XX34) 

 

19. Hideout Fences (97 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků (podél tečkovaných čar) mezi černými tečkami.

Čísla na krajích tabulky udávají součet všech čísel v polích, které leží hned za každou hranou políčka, kterým prochází smyčka (ve směru pohledu z daného součtu na kraji v příslušném řádku či sloupci).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé políčko, zda leží uvnitř nebo vně smyčky, zleva doprava. Použijte “O” pro pole uvnitř smyčky a “X” pro pole mimo smyčku. Pro odpověď můžete použít jakoukoliv dvojici různých písmen či číslic (Odpovědní kód příkladu: OOXO, XOOO) 

 

20. Japanese Sums (108 bodů): Umístěte do některých polí tabulky číslice z uvedeného rozsahu (v příkladu od 1 do 7) tak, aby se neopakovaly v žádném řádku ani sloupci. Některá pole mohou zůstat prázdná. Čísla okolo tabulky udávají součty skupin číslic ležících v polích hned za sebou (včetně "součtů" jednotlivých číslic, jsou-li osamoceny). Jednotlivé skupiny jsou odděleny prázdnými políčky. Součty skupin jsou uvedeny v takovém pořadí, jako se vyskytují v daném řádku nebo sloupci. Pokud není na kraji tabulky u řádku/ sloupce uvedena žádná informace, může být obsah příslušného řádku/sloupce jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdná políčka použijte “X“. (Odpovědní kód příkladu: 7X1X4, 5X617) 

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer