WPF GP 2019 - bulharská logika: překlad bookletu

Ve dnech 7.6. - 10.6. proběhne šesté kolo logického WPF GP. Tvorbu úloh tentokrát zajišťuje Bulharsko, všechny úlohy tohoto kola jsou dílem Deyana Razsadova.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP.

Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 7. 6. 2019 - Gotroch -

Celkem 683 bodů

1. Tapa (16 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

2.-3. Four Winds (Tykadla) (11, 10 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které jdou pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 62224)

4.-5. Cave (Jeskyně) (35, 46 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky segmentů jeskyně (ignorujte délky černých segmentů) zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko součástí jeskyně, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 22, 4)

6.-7. Snake (Had) (28, 23 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet poli označenými ’×’. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem. Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX,XXXOO nebo XXOOO,OOOXX)

8.-9. Skyscrapers with parks (Mrakodrapy s  prolukami) (7, 29 bodů): Vložte do tabulky čísla 1 až X-1 (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla ve všech řádcích a sloupcích vyskytovala právě jednou. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Jedná se o klasickou úlohu mrakodrapy, kdy je v každém řádku a sloupci navíc jedno políčko prázdné. Praázdné políčko nijak nezahrnujeme do úvah o počtu viditelných mrakodrapů.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdné políčko použijte „X“. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 3X412, 241X3)

10.-11. Yajilin - Minesweeper (16, 24 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Šedá pole nemohou být součástí smyčky.

Čísla v šedých polích udávají celkový počet začerněných políček sousedící s šedým polem (sousedem je bráno políčko sousedící stranově i diagnálně).

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Jedná se o kombinaci úlohy Yajilin a Hledání min, kdy oproti klasické úloze Yajilin, v které čísla ukazují na počet začerněných polí v příslušném směru, v tomto případě čísla zobrazují počet začerněných polí v políčkách kolem jako u úlohy Hledání min, s výjimkou toho, že se miny  nesmí dotýkat stranou.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035236)

12.-13. Nurikabe - Snake (29, 46 bodů): Začerněte některá prázdná políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Každá nezačerněná oblast musí splňovat podmínky úlohy Snake (Had): Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka a netvoří nikde oblast 2x2 nezačerněných políček.

Jedná se o klasickou úlohu Nurikabe se všemi jejími pravidly, s tím, že nevyčerněné oblasti musí navíc splňovat tvar Hada.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 14, 211, 6)

14.-15. Arrows (Šipky) (62, 82 bodů): Do každého prázdného políčka na okraji obrazce zakreslete šipku. Každá šipka musí mířit do jednoho z osmi standardních směrů a musí ukazovat na alespoň jedno pole uvnitř obrazce. Každé číslo uvnitř obrazce značí, kolik šipek na toto pole ukazuje.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “A” pro šipku ukazující šikmo vlevo, “B” pro šipku ukazující kolmo a “C” pro šipku ukazující šikmo vpravo. (Odpovědní kód příkladu: CACCA, BCAAA)

16.-17. Korál (40, 74 bodů): Začerněte některá pole mřížky (ostatní zůstanou bílá) tak, aby všechna černá pole tvořily jednu stranově propojenou oblast. Bílá pole musí být stranově propojena k okrajům mřížky. Nikde nesmí vzniknout oblast 2x2 začerněných polí.

Čísla vlevo (a nahoře) tabulky představují délky souvislých začerněných úseků v daném řádku (sloupci). Tyto čísla úseků nemusí být v přesném pořadí, jak se v tabulce vyskytují zleva doprava (shora dolů), jednotlivé úseky musí být oddělené alespoň jedním bílým políčkem. Pokud je uvedeno číslo 0, znamená to, že v daném řádku (sloupci) není žádné černé pole. U některých řádků informace o úsecích nemusí být uvedena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro bílé pole a X pro černé pole. Symboly X a O můžete použít i obráceně, ale musíte zvolený systém dodržet pro všechny odpovědní řádky. (Odpovědní kód příkladu: OOOXO, OXOOX nebo XXXOX, XOXXO)

18. Magnety (47 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla okolo tabulky udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Případně můžete použít (+, -, X) jako alternativní odpovědní systém, ale tyto dva dané systémy nesmíte ve vaší odpovědi mixovat.  (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP nebo  +X+X-+)

19. Japaneské součty - Hitori (58 bodů): Vyplňte tabulku čísly z uvedeného rozpětí tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Některé z políček mohou zůstat prázdné. Čísla na okrajích udávají součty skupin číslic (v daném pořadí) pro příslušný řádek či sloupec. Každá skupina je tvořena jedním či více za sebou ležícími čísly a jednotlivé skupiny musí být odděleny prázdným polem.

Součet některých skupin není znám, v tomto případě je označen otazníkem. Otazník nikdy nemůže představovat číslo 0. Navíc platí, že všechna čísla jsou navzájem propojena ve stranou sousedící oblast, přičemž prázdná pole (tj. pole nevyužitá čísly) spolu nemohou sousedit stranou.

Jedná se o klasickou úlohu Japonské sumy se všemi jejími pravidly, kde jsou navíc všechna pole s čísly propojena stranou v jednu spojitou oblast a pole nevyužitá čísly spolu nesmí sousedit stranou, stejně jako v úloze Hitori.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro prázdné políčko použijte „X“. Do odpovědi nezahrnujte čísla nebo otazníky zadané okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu se zadaným rozpětím čísel 1-5: 4X512X, 52134X)

přeložil Pavel Kadlečík

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer