WPF GP 2019 - polská logika: překlad bookletu

Ve dnech 10.5. - 13.5. proběhne páté kolo logického WPF GP, připravované polskými autory.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP.

Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 7. 5. 2019 - Gotroch -

Celkem 767 bodů

1. Fuzuli (27 bodů): Zapište do některých políček tabulky písmena z uvedeného seznamu (nejvýše jedno písmeno do jednoho políčka) tak, aby se každé písmeno vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Žádná oblast 2×2 políček nesmí být zcela zaplněna písmeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte X pro prázdná políčka (Odpovědní kód příkladu: CAXBX, XXBCA)

2.-3. Balance (Váhy) (6, 31 bodů): Na místa označená kosočtvercem připojte zadaná závaží a nadnášející balónky se zápornou váhou (na každé místo vždy připojte jen jednu věc, tak aby byla použita kompletní sada závaží a balonků). Ramena vah okolo každého z otočných bodu (černé kolečko) musí být v rovnováze. Tedy výsledný moment sil (hmotnost závaží vynásobená vzdáleností od otočného bodu) musí být pro obě ramena vah stejný. Hmotnosti samotných ramen vah ignorujte. Některá závaží už mohou být připojena.

Odpovědní kód: Vepište váhy každého připojeného závaží či balonku, zleva doprava (ignorujte v jaké výšce každá připojená věc leží). U dvojciferných čísel udejte pouze poslední (jednotkovou) číslici, např. pro číslo 10 udejte 0. Ignorujte také zápornou váhu u balonků, např. Místo -3 udejte jen 3.(Odpovědní kód příkladu: 142231)

4.-5. Magnety (7, 36 bodů): Umístěte do tabulky magnetické a nemagnetické dílky o velikosti 2×1. Každý magnetický dílek má dvě poloviny, pozitivní (značeno +) a negativní (značeno -). Poloviny se stejným nábojem se nesmí dotýkat stranou. Čísla okolo tabulky udávají počet pozitivních a negativních polovin v příslušném řádku či sloupci. V případě že číslo není u řádku/sloupce udáno, může být počet jakýkoliv.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište obsah daného políčka. Použijte “P“ pro pozitivní polovinu (+), “N“ pro negativní polovinu (-) a “X“ pro nemagnetický díl. Případně můžete použít (+, -, X) jako alternativní odpovědní systém, ale tyto dva dané systémy nesmíte ve vaší odpovědi mixovat.  (Odpovědní kód příkladu: PXPXNP nebo  +X+X-+)

6. Binary Parquet (39 bodů): Umístěte do mřížky šestnáct 2×2 dílků tak, aby byl každý použit přesně jedenkrát. Dílky nemůžete otáčet ani zrcadlově převracet a nesmíte je vzájemně překrývat. Čísla vlevo a nad tabulkou udávají délku největší skupiny za sebou ležících polí příslušné barvy v daném řádku/sloupci.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro bílé pole a X pro černé pole. Jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OOXOOXXX, OXOXOOXO  nebo XXOXXOOO, XOXOXXOX)

7. Doppelblock (38 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 21XX3, 1X23X)

8.-9. Star Battle (43, 44 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

10. Scrabble (43 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

Některá písmena budou již v obrazci vyznačena. Pro tato písmena platí, že už jsou v obrazci uvedeny všechny jejich výskyty (v příkladu to jsou písmena A a C).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA)

11. Hundred (19 bodů): Doplňte do některých (lze i do všech) polí číslice tak, aby se součet čísel v každém řádku a každém sloupci rovnal 100. V tabulce už bude zadáno několik číslic, není však jasné, jedná-li se o jednotkovou či desítkovou část čísla. Víceciferné číslo nesmí začínat 0.

Odpovědní kód: Pro každý řádek, zleva doprava, vepište všechny přidané číslice (tedy ty, které nebyly v úloze zadány). Pokud jste v daném řádku nedoplnili žádnou číslici, udejte X. (Odpovědní kód příkladu: 71, 0, 12)

12. Hitori (52 bodů): Odstraňte některá čísla z tabulky tak, aby zbylá čísla tvořila stranově propojenou plochu. Nesmíte odstranit dvě stranově sousedící čísla. Zbývající čísla se v každém řádku a v každém sloupci nesmí opakovat.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) uveďte číslo druhého sloupce zleva, který má odstraněné číslo. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pokud je odstraněné číslo v 10. sloupci, udejte 0. Pokud je v řádku méně než 2 odstraněné čísla, uveďte 0. (Odpovědní kód příkladu: 40050)

13. Capsules (44 bodů): Vyplňte celou mřížku čísly tak, aby každá ohraničená oblast velikosti N, obsahovala každé z čísel 1 až N přesně jedenkrát. Políčka se stejnými čísly se nesmí dotýkat (ani rohem).

V mřížce se mohou vyskytovat i „díry“. Šedě vyznačená políčka, které nepatří do žádné oblasti a čísla se do nich nevyplňují.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Přeskočte díry. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro číslo 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 323532, 12323)

14. Easy as… (Fuzuli) (47 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první.

Žádná oblast 2×2 políček nesmí být zcela zaplněna písmeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: BCXAX, CXXBA)

15. Dark Knightlines (56 bodů): Umístěte do každého políčka tabulky jeden ze čtyř uvedených symbolů tak, aby každá dvě políčka spojená jedním skokem šachového jezdce (do L) obsahovala dva různé symboly. Zároveň se v žádném z osmi standardních směrů nesmí ve třech polích za sebou vyskytovat stejný symbol.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte 1 pro kolečko, 2 pro křížek, 3 pro trojúhelník a 4 pro čtverec. (Odpovědní kód příkladu: 43133, 34233)

16. Pentomino Relations (59 bodů): Umístěte do mřížky 9 uvedených pentomin, každé použijte jednou. Pentomina nesmíte překrývat, můžete je otáčet, ale ne zrcadlově převracet. Mezi jednotlivými částmi mřížky jsou uvedeny symboly <, >, = které porovnávají počet políček obsazených pentominy v příslušných trojicích políček v daném řádku (či sloupci) po stranách relačního symbolu.

Písmena na pentominech jsou pouze pro účely odpovědi. V úloze se vyskytují dvě pentomina označená písmenem X, jedno z nich ve skutečnosti není pentominem, ale pro účely této úlohy jej za něj budeme považovat.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište zleva doprava písmena odpovídající použitým pentominům. (Odpovědní kód příkladu: TZW, XXP, VUF)

17. Paint by Numbers (Black or White) (66 bodů): Začerněte některá políčka v obrazci tak, aby čísla vlevo (nahoře) obrazce představovaly délky souvislých políček buď začerněných nebo bílých v daném řádku (sloupci). Tyto délky jsou udávané v pořadí zleva doprava (shora dolů) a jednotlivé  úseky musí být oddělené alespoň jedním políčkem druhé barvy.

Pro snadnější počítání je v obrazci každých pět polí odděleno tučnější čarou.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro bílá pole a “X” pro začerněná pole. Jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OXXOXO, OOXOXO nebo XOOXOX, XXOXOX)

18. Slitherlink (Full Evens) (110 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Všechna možná sudá čísla (0, 2) jsou zadána.

Jakékoliv zabarvení polí je pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte O pro pole uvnitř smyčky a X pro pole vně smyčky. Jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: XOOOOO, OOXXXO nebo OXXXXX, XXOOOX)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer