WPF GP 2019 - ruská logika: překlad bookletu

Ve dnech 12.4. - 15.4. probíhá čtvrté kolo logického WPF GP, tentokráte organizované ruskými autory.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP.

Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 12. 4. 2019 - Gotroch -

Celkem 955 bodů

1. Arithmetic Separation (19 bodů): Umístěte číslice ze zadané řady do prázdných čtvercových políček tak, abyste vytvořili dvě platné kalkulace násobení. Postupujete tak, že berete číslice ze zadané  řady v pořadí zleva doprava a každou číslici umístíte do prvního volného čtvercového pole jedné z kalkulací (po řádcích, zleva doprava). Úkolem je tedy určit, do které ze dvou kalkulací každé číslo zařadit (v příkladu je toto rozdělení znázorněno černou a červenou barvou). Některé z číslic už mohou být do výsledných kalkulací umístěny.

Je možné dosáhnout více způsobu vyplnění, kde je jedna či druhá kalkuace platná, ale existuje pouze jediné řešení, ve kterém jsou za dodržení uvedených pravidel kalkulace platné obě dohromady.

Odpovědní kód: Vyplňte po řádcích, zleva doprava, čísla patřící do pravé kalkulace (v příkladu s červenými čísly). (Odpovědní kód příkladu: 561316856728)

2.-3. Clouds (Mraky) (30, 46 bodů): Nalezněte v tabulce polohu “mraků”. Každý mrak zaujímá obdélníkovou čí čtvercovou plochu, přičemž jeho minimální šířka a délka je 2 políčka. Mraky se vzájemně nesmí dotýkat (ani rohem). Některá políčka už mohou být vyplněna. Čísla na krajích tabulky ukazují počet všech políček, které obsahují  mrak v daném řádku/sloupci (včetně těch již zadaných)

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první políčko s mrakem. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. Pokud je řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1116222)

4.-5. Aritmetický čtverec (s nepřiřazenými výsledky) (28, 43 bodů): Umístěte do každého čtvercového políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Do kulatých polí umístěte šest čísel (výsledků) ze zadaného seznamu, tak aby platily všechny uvedené rovnice. Každou rovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 938, 641, 725)

6.-7. Four Winds (Tykadla) (20, 56 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které jdou pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 62224)

8.-9. Skyscrapers (Mrakodrapy) (20, 23 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

10.-11. Slitherlink (Unequal Lengths) (Ploty s různými délkami) (39, 62 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

V každém místě kde se smyčka lomí v pravém úhlu mají oba přímé úseky smyčky vedoucí z takového místa různé délky (jinými slovy - mezi místy, kde se smyčka lomí, nemohou být za sebou dva přímé úseky stejné délky).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte O pro pole uvnitř smyčky a X pro pole vně smyčky. (Odpovědní kód příkladu: XXOO, XXXX)

12.-13. Striped Snake (Pruhovaný had) (59, 78 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem.

Políčka, ve kterých se nachází had, jsou očíslovány podél těla hada postupně souslednými čísly, počínaje 1. Začátek, konec a prostředek hada je v zadání vyznačen.

Tělo hada je složeno ze střídajících se černých a šedých políček. (černá pole jsou lichá, šedá pole jsou sudá). Čísla vlevo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku je černých. Čísla nad tabulkou (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném sloupci je šedých.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: XXXXXXO, OXXOOXX nebo OOOOOOX, XOOXXOO)

14. Doppelblock (30 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 21XX3, 1X23X)

15. Doppelblock (se sadou číslic) (80 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka. Do nezačerněných polí vepište čísla z uvedené sady tak, aby se v každém řádku a každém sloupci vyskytovala kompletní uvedená sada. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 3X5X5, 53XX5)

16. Doppelblock (s většími políčky, lživý) (57 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka. Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci.

Některá pole mohou mít větší velikost a mohou zasahovat do více řádků/sloupců.

U jednoho z řádků je uvedený součet lživý a liší se o 1 nebo o S od skutečné hodnoty (S=suma všech číslic od 1 do X). U jednoho ze sloupců je uvedený součet lživý a liší se o 1 nebo o S od skutečné hodnoty (S=suma všech číslic od 1 do X).

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 1XX23, 23X1X)

17. Slalom (64 bodů): Do každého pole zakreslete diagonálu v jednom ze dvou možných směrů. Čísla v některých průsečících mřížky udávají počet diagonál dotýkajících se daného místa. Diagonály nikde v mřížce nesmí vytvořit uzavřenou smyčku.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “N” pro diagonálu vedoucí z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Použijte “Z” pro diagonálu vedoucí z levého dolního rohu do pravého horního rohu. (Odpovědní kód příkladu: ZZNNNN, NZNZNZ)

18. Goats and Wolves (50 bodů): Nakreslete do mřížky dělicí čáry (podél linií mřížky) a rozdělte tak mřížku na oblasti. Každá oblast musí obsahovat alespoň jeden symbol. Všechny symboly v jedné oblasti musí být stejné. Dělicí čáry musí začínat a končit na okraji tabulky a smějí se lomit pouze v bodech označených tečkou. V bodech s tečkou se čáry nesmějí křížit ani dotýkat. Jinde se čáty křížit mohou. Čára bodem s tečkou nemusí vůbec procházet.

 Odpovědní kód: Pro každou svislou linii mřížky vepište délku největšího úseku, který zaujímá dělicí čára. Pokud dělicí čára v dané linii nezaujímá žádný svislý úsek, udejte 0. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u úseku délky 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 436000230)

19. Arithmetical City (151 bodů): Do každého čtvercového políčka vepište jedno číslo ze zadané sady tak, aby se žádné číslo neopakovalo v žádném řádku a žádném sloupci. Přes některé pole jsou zakresleny ovály, představující víceciferná čísla – ta jsou tvořena s čísel ve čtvercových polích čtena v rámci oválu zleva doprava či shora dolů.  Žádné víceciferné číslo nesmí začínat 0.

Některá pole/ovály jsou propojeny šipkami, které indikují vztah mezi danými čísly (ovál považujte jako víceciferné číslo). Tečkovaná šipka vždy ukazuje od menšího čísla k většímu (tato dvě čísla nesmí být stejná). Plná šipka ukazuje z jednoho čísla na druhé číslo, které je násobkem prvního (čísla mohou být shodná, ale žádné z nich nesmí být nulové)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište obsah čtvercových polí, zleva doprava. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 18362754, 54721836)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer