WPF GP 2019 - srbská logika: překlad bookletu

Ve dnech 15.3. - 18.3. proběhne třetí kolo logického WPF GP, tentokráte autorsky připravované srbskou trojicí Čedomir Milanović, Zoran Tanasić, Nikola Živanović.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP.

Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 15. 3. 2019 - Gotroch -

Celkem 835 bodů

1. Palindromes or Not (10 bodů): Určete které z uvedených zadaných řetězců jsou palindromy (palindromem je sekvence znaků tehdy, pokud je sled znaků v řetězci stejný jak při směru zleva doprava, tak při směru zprava doleva).

Odpovědní kód: Napište v abecedním pořadí písmena řetězců které jsou palindromy. Pokud žádný z řetězců není palindrom, udejte číslo 0. (Odpovědní kód příkladu: AD)

2. Letter Weights (18 bodů): Do políčka ke každému písmenu napište jedno číslo. Různá písmena musí mít přiřazené různé číslo. Seznam čísel, které můžete použít, je uveden pod políčky. Zároveň musí pro každé uvedené slovo platit suma, která vznikne sečtením odpovídajících číselných hodnot pro každé písmeno slova.

Odpovědní kód: Napište obsah políček s přiřazenými čísly, zleva doprava. U víceciferných čísel uvádějte všechny číslice (Například pokud budou přiřazená čísla 12, 5 a 25 – odpovědní kód bude 12525) (Odpovědní kód příkladu: 25431)

3. Scrabble (34 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA)

4. Password Path (45 bodů): Najděte cestu začínající v levém horním rohu a končící v pravém dolním rohu, spojující vodorovně, svisle či diagonálně sousedící písmena. Cesta se nikde nesmí křížit a každým písmenem tabulky projde přesně jedenkrát. Písmena jimiž cesta prochází opakovaně tvoří zadané heslo (uvedené pod tabulkou).

Malá čísla u písmen jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Napište pořadí čísel, tak jak se postupně objevují při průchodu cestou. (Odpovědní kód příkladu: 1463580972)

5. GAPS (bezdotykové) (9 bodů): Začerněte některá pole v tabulce tak, aby v každém řádku i sloupci byly celkem 2 černá políčka. Čísla vně tabulky udávají, kolik nezačerněných políček se v daném řádku či sloupci vyskytuje mezi dvěma černými poli. Černá pole se vzájemně nesmí dotýkat (ani rohem).

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první začerněné pole zleva. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 273151626)

6. Masyu (14 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

7. Shikaku (21 bodů): Rozdělte mřížku podél vyznačených čar na obdélníkové či čtvercové oblasti. Každé pole mřížky musí náležet do přesně jedné oblasti. Každá oblast musí obsahovat přesně jedno číslo, toto číslo udává počet polí dané oblasti.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo oblasti ve které políčko s tečkou leží. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast s číslem 10. (Odpovědní kód příkladu: 086627)

8. Tetroscope (16 bodů): Umístěte do mřížky některá tetromina (= skupiny čtyř stranově propojených čtvercových dílů). Každý díl tetromina překrývá přesně jedno políčko mřížky. Tetromina se vzájemně nedotýkají (ani rohem). Každé tetromino se v mřížce může objevit maximálně jedenkrát. Pootočené tetromina považujeme za stejné, zrcadlově obrácená tetromina považujeme za různé).

V mřížce jsou dale uvedena čísla, která odpovídají počtu políček obsazených dílem tetromina v okolních sousedících políčkách.

Písmena kódující jednotlivé druhy tetromin jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište obsah každého políčka (zleva doprava). Udejte X pro pole, které neobsahuje žádný díl tetromina. Pokud pole obsahuje díl tetromina, vepište příslušné písmenné označení daného tetromina. (Odpovědní kód příkladu: TXXIIII, XXOOXXJ)

9. Pentominous (23 bodů):  Rozdělte tabulku do pentomin (= skupin pěti stranově propojených políček) tak, aby každé pole tabulky bylo součástí přesně jednoho pentomina. Dvě stejná pentomina se přitom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. Písmena v polích tabulky značí typ pentomina (přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením bude uveden u tabulky), který je obsažen v daném poli. Pentomino může obsahovat i více písmen. Každý typ pentomina se může v tabulce objevovat i vícekrát, nebo i vůbec.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmena pentomin, vyskytujících se v daném řádku (zleva doprava). (Odpovědní kód příkladu: IPPPI, IUFUI)

10. Kuromasu (36 bodů): Začerněte některá z prázdných políček tak, aby žádná dvě černá políčka spolu vodorovně ani svisle nesousedila a aby všechna bílá políčka byla navzájem stranově spojena. Čísla v políčkách udávají, kolik políček lze vidět z tohoto pole ve vodorovném a svislém směru (včetně políčka s číslem).

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek shora dolů, napište číslo prvního sloupce zleva, ve kterém se vyskytuje černé políčko. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. Pokud v řádku není žádné černé pole, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 31250)

11. Doppelblock (31 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 21XX3, 1X23X)

12. Statue Park (41 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby v mřížce vznikla zadaná sada pentomin, přičemž pentomina můžete otáčet a zrcadlově obracet. Pentomina se nesmějí vzájemně vodorovně ani svisle dotýkat (dotyk rohem je povolen). Políčka s černým kroužkem patří k pentominu, políčka s bílým kroužkem k pentominu nepatří. Všechna bílá políčka musí být vodorovně a svisle propojena.

Písmena na pentominech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud je pole černé, vepište příslušnou písmennou hodnotu pentomina. Pokud pole není začerněné, vepište písmeno „A“. (Odpovědní kód příkladu: OOAAALA,AAAIIII)

13. Skyscrapers (Mrakodrapy) (44 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

14. Snake (Had) (48 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet poli označenými ’×’. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem. Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX,XXXOO nebo XXOOO,OOOXX)

15. Cave (Jeskyně) (61 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky segmentů jeskyně (ignorujte délky černých segmentů) zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko součástí jeskyně, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 22, 4) 

16. Fillomino (s odlišnými oblastmi) (57 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Všechny oblasti stejné velikosti musí mít odlišný tvar. (Otočené a zrcadlově převrácené oblasti považujeme za stejné)

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte, v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0, pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 654338)

17. Top Heavy (28 bodů): Doplňte do polí tabulky číslice (do každého pole nejvýše jednu) ze zadaného rozsahu tak, aby se každá číslice vyskytovala právě jednou v každém řádku a každém sloupci. Některá pole zůstanou prázdná. Některé číslice mohou už být zadána. Do polí označených ‘x’ nesmíte psát žádné číslice. Pro každou dvojici vertikálně sousedících políček obsahujících čísla musí platit, že horní číslo je větší než spodní.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “X” pro políčka bez čísla. (Odpovědní kód příkladu: 32XX1, 2X1X3)

18. Tetrominous (druhé v pořadí) (58 bodů): Rozdělte mřížku podél tečkovaných čar na tetromina (oblasti se čtyřmi stranově propojenými políčky) tak, že každé políčko mřížky je součástí přesně jednoho tetromina. Tetromina stejného tvaru (bez ohledu na rotaci či převrácení) se nesmí stranově dotýkat (dotek rohem je povolen). V mřížce bude zadáno několik písmen, každé políčko obsahující písmeno musí být součástí tetromina daného tvaru. Přehled tetromin a jejich písmenné označení bude uveden u tabulky. Tetromino může obsahovat i více stejných písmen. Je možné, že některé tetromina vůbec nemusí být v řešení použita.

Písmena na okrajích tabulky udávají typ tetromina, které se v daném směru v daném řádku (či sloupci) vyskytuje jako druhé v pořadí.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole zleva doprava písmennou hodnotu tetromina zasahujícího do daného pole.(Odpovědní kód příkladu: ISSLLL, IOOTTI)

19. Slitherlink (Pentominous) (Ploty s pentominy) (66 bodů): Nakreslete několik uzavřených smyček, které jsou složeny pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Každý bod může být použit maximálně jednou smyčkou. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky.

Každá smyčka musí mít tvar pentomina. Žádné pentomino není použito více než jednou (otočené a zrcadlově převrácená pentomina považujeme za stejné).

Přehled jednotlivých pentomin spolu s jejich písmenným označením (které je pro účely odpovědi) bude uveden u tabulky

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte příslušné písmenné označení pentomina pro pole uvnitř smyčky a písmeno A pro pole vně smyčky. (Odpovědní kód příkladu: XXXAAU, IIIIIA)

20. CrossRanges (49 bodů): Vepište do každého bílého pole číslici z uvedeného rozsahu tak, aby se stejné číslice neopakovaly v každém řádku a každém sloupci. Čísla v šedých políčkách udávají informace o příslušných "slovech". Každé "slovo" začíná v poli dotýkajícím se šedého políčka v příslušném vodorovném či svislém směru a pokračuje dokud nenarazí na další šedé pole či na konec mřížky. Číslo v šedém poli určuje u jednopolíčkových "slov" příslušné číslo, které je třeba vyplnit, u vícepolíčkových "slov" pak šedé číslo určuje rozdíl mezi největší a nejmenší číslici příslušného slova.

 U některých “slov” nemusí být v šedém poli uvedeno číslo.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Ignorujte obsah šedých polí. (Odpovědní kód příkladu: 132, 17)

21. Compass (149 bodů): Rozdělte tabulku podle naznačených čar na oblasti (políčka jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou). Každé políčko je součástí právě jedné oblasti. Každá oblast obsahuje právě jeden kompas. V každém kompasu severní (vrchní) číslo udává, kolik políček v dané oblasti leží severně od kompasu, bez ohledu na to, jestli leží severozápadně, severně či severovýchodně. Analogicky jižní, západní a východní číslo v kompasu udává počet políček ležících v dané oblasti jižně, západně a východně od kompasu.

Písmena v kompasech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište pro každé pole (zleva doprava) příslušné písmeno kompasu, jehož oblast do políčka zasahuje. (Odpovědní kód příkladu: ACCAB, DEEAE)

 

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer