WPF GP 2019 - německá logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Ve dnech 15.2. - 18.2. probíhá druhé kolo logického WPF GP. O úlohy se tentokrát postarala německá dvojice autorů: Jonas Gleim a Robert Vollmert

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP. Toto kolo patří i do letošního seriálu HALAS ligy. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 15. 2. 2019 - Gotroch -

Celkem 773 bodů

1. Hledání slov (osmisměrka) (75 bodů): Nalezněte v tabulce slova z uvedeného seznamu. Slova mohou  ležet pouze v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů. Některá písmena (v tečkami ohraničené oblasti uprostřed tabulky) chybí, zjistit jaká je součástí řešení.

Odpovědní kód: Napište chybějící písmena zleva doprava, shora dolů. (Odpovědní kód příkladu: RALA)

2.-4. Horolezci na pyramidě (10, 13, 12 bodů): Ke každému políčku spodního řádku pyramidy je přiřazen „horolezec”. Každý horolezec může šplhat do vyšších pater pyramidy přes dotýkající se políčka, nemůže se však pohybovat v řádku do stran. Přitom musí platit, že každý z horolezců na své cestě projde pouze políčky s rozdílnými písmeny. Každé políčko pyramidy je dosaženo přesně jedním horolezcem.

Odpovědní kód: Pro každého horolezce (v pořadí zleva doprava dle spodního řádku) napište písmeno ležící v nejvyšším dosaženém políčku na cestě daného horolezce. (Odpovědní kód příkladu: FFGGD)

5.-7. Sloupce navíc (9, 5, 8 bodů): Odstraňte některé sloupce tak, aby zůstal v každém řádku přesně jeden symbol.

Jakékoliv rozdíly mezi symboly nebo linkami tvořícími políčka jsou pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Napište písmena sloupců, které nebyly odstraněny, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: BDF)

8.-11. Mezery (bezdotykové) (10, 27, 28, 49 bodů): Začerněte některá pole v tabulce tak, aby v každém řádku i sloupci byly celkem 2 černá políčka. Čísla vně tabulky udávají, kolik nezačerněných políček se v daném řádku či sloupci vyskytuje mezi dvěma černými poli. Černá pole se nesmí dotýkat (ani rohem).

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první začerněné pole zleva. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 273151626)

12.-14. Easy as… (4, 13, 21 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

15.-18. Recto (10, 11, 19, 7 bodů): Rozdělte tabulku podél čar mřížky do obdélníkových nebo čtvercových oblastí tak, aby každé políčko náleželo přesně do jedné oblasti a aby každá oblast obsahovala právě jedno číslo. Toto číslo udává součet délky a šířky (v políčkách) dané oblasti.

Poznámka: Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište výšku oblasti (počet řádků, jež oblast zaujímá), ve které daná tečka leží. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici (např. pro oblast, která má výšku 10 udejte 0). (Odpovědní kód příkladu: 123212)

19.-22. Meandering Numbers (28, 20, 34, 56 bodů): Do každého políčka tabulky vepište číslo tak, aby se stejná čísla nedotýkala (ani rohem). Každá ohraničená oblast obsahuje všechna čísla 1 až N (kde N je počet políček oblasti), současně musí platit, že sousledné čísla v rámci jedné oblasti spolu musí stranově sousedit (tedy v každé oblasti je možné nakreslit cestu jdoucí postupně přes políčka od 1 do N, přičemž každé políčko oblasti tato cesta navštíví přesně jedenkrát).

Jakékoliv podbarvení oblastí je pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro pole s číslem 10 (Odpovědní kód příkladu: 35671, 13293)

23.-25. Arrow Latin Square (11, 14, 19 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až X tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku a v žádném sloupci (X je počet polí řádku). V tabulce je zakresleno několik koleček se šipkami. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. (Číslice podél šipky se mohou opakovat.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro číslo 10 (Odpovědní kód příkladu: 2143, 3421)

26.-29. Nuraf (24, 31, 33, 40 bodů): Začerněte některá prázdná políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každá bílá oblast obsahuje právě dvě čísla, přičemž velikost oblasti (počet políček) odpovídá hodnotě, která leží v intervalu mezi těmito dvěma čísly (ale nerovná se žádnému z krajních čísel). Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, použijte 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 21, 6)

30.-33. Yajilin (s regiony) (19, 19, 30, 57 bodů): Začerněte některá z polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Mřížka je rozdělena do oblastí, ohraničených tlustými čarami. Číslo v oblasti značí počet černých polí uvnitř dané oblasti. Pole s číslem je možné začernit. Pokud v oblasti není číslo, počet černých polí uvnitř může být libovolný.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Jakékoliv podbarvení oblastí je pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádné černé pole, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 625324)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer