WPF GP 2019 - indická logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Ve dnech 18.1. - 21.1. startuje i logická část letošního WPF GP. Autory úvodního kola je kolektiv indických tvůrců.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP. Toto kolo patří i do letošního seriálu HALAS ligy. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 18. 1. 2019 - Gotroch -

Celkem 764 bodů

1.-2. Smyčka (4, 7 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která prochází každým bílým políčkem právě jednou, nikde se nekříží, ani se sama sebe nedotýká. Smyčka vždy prochází středem každého čtverce a její úseky jsou buď vodorovné, nebo svislé čáry.

Písmena v tabulce jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Počínaje písmenem A v levém horním rohu a směrem vpravo, napište všechna písmena v políčkách tak, jak jimi postupně prochází smyčka. Skončíte znovu písmenem A. (Odpovědní kód příkladu: ACEDBA)

3.-4. Mrakodrapy (8, 18 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

5. Mrakodrapy (kódované) (70 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla na okrajích tabulky jsou zakódována do písmen. Stejné písmeno vždy představuje stejné číslo, rozdílná písmena představují rozdílná čísla. Při správném dekódování čísla na okraji udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

6.-7. Shikaku (+-1) (18, 20 bodů): Rozdělte mřížku podél vyznačených čar na obdélníkové či čtvercové oblasti. Každé pole mřížky musí náležet do přesně jedné oblasti. Každá oblast musí obsahovat přesně jedno číslo, a toto číslo je přesně o 1 menší (nebo o 1 větší), než je počet polí dané oblasti.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo oblasti (tím je myšleno původní zadané číslo, nikoli číslo představující skutečný počet polí v oblasti) ve které políčko s tečkou leží. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast s číslem 10. (Odpovědní kód příkladu: 177518)

8.-9. Součiny (+-1) (31, 95 bodů): Umístěte do některých políček tabulky čísla z uvedeného rozsahu. Do stejného políčka nemůžete umístit více než jedno číslo. Každý sloupec i řádek musí obsahovat přesně dvě čísla. Pokud je na okraji tabulky uvedeno číslo, jeho hodnota značí, jaký je součin dvou čísel v daném řádku či sloupci – tato hodnota je však o 1 menší (nebo o 1 větší), než jaký je skutečný součin daných dvou čísel.

Písmena nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo oblasti (tím je myšleno původní zadané číslo, nikoli číslo představující skutečný počet polí v oblasti) ve které políčko s tečkou leží. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast s číslem 10. (Odpovědní kód příkladu: 177518)

10.-11. Tapa (17, 37 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

12. Tapa (s LITS pravidlem) (67 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nebo písmeny nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé.

Výslednou začerněnou plochu rozdělte na tetromina (tj. skupiny čtyř vzájemně stranově propojených políček – pravidla úlohy umožňují použití tetromin ve tvaru písmen “L“, “I“, “T“, “S“). Dvě tetromina stejného tvaru spolu nemohou stranově sousedit, přičemž za stejný tvar považujeme i tetromina libovolně převrácená či otočená. V rozdělení nemusí být použity všechny typy tvarů, například je možné, že v řešení nebude použito tetromino “I”.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud je políčko obsazeno tetrominem, udejte jeho příslušné písmeno. Pokud je políčko prázdné, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: XSLXI, XTTTI)

13. Had (Myopia) (13 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem.

V tabulce je dále několik políček se šipkami. Šipka ukazuje všechny směry (ze čtyř možných kolmých směrů), ve kterém je políčko obsazené hadem nejblíže k poli se šipkou. Pokud to platí pro více směrů, je zakresleno více šipek. Žádná část hada nesmí ležet v polích se šipkami.

Začátek a konec hada není znám.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: XOOOO, OOOXX; nebo OXXXX, XXXOO)

14.-15. Pentominous (Myopia) (34, 27 bodů): Začerněte některá prázdná políčka tak, aby černá políčka tvořila pentomina (tj. oblasti s pěti stranově propojenými políčky). Každé z pentomin se může vyskytnout nejvýše jedenkrát, můžete je otáčet či zrcadlově převracet. Pentomina se vzájemně nesmí dotýkat, a to ani rohem. V tabulce je dále několik políček se šipkami. Šipka ukazuje všechny směry (ze čtyř možných kolmých směrů), ve kterém je políčko obsazené pentominem nejblíže k poli se šipkou. Pokud to platí pro více směrů, je zakresleno více šipek. Žádná část pentomina nesmí ležet v polích se šipkami.

U úlohy bude uveden přehled možných pentomin, včetně jejich písmeného označení pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište písmeno každého pentomina, které leží v daném řádku, zleva doprava. Pokud pentomino zaujímá v řádku více polí, do odpovědního kódu vepisujte příslušné písmeno pouze jedenkrát. Pokud se v řádku nevyskytuje žádné pentomino, udejte písmeno “A”. (Odpovědní kód příkladu: PW, A, L)

16.-17. Yajilin (31, 47 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet černých polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035353)

18. Yajilin (Battleships) (31, 47 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Žádná část lodě se nesmí vyskytovat v šedě podbarvených polích. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí celkový počet polí obsazených částí lodi, nacházející se ve směru šipky.

Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli (smyčka tedy neprochází šedými políčky a políčky s částmi lodí). Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku políčko s částí lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 2422200)

 

19.-20. Spirální galaxie (44, 46 bodů): Rozdělte obrazec podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé pole je součástí právě jedné oblasti. Každá tato oblast musí být rotačně symetrická (otočení o 180 stupňů nezmění její tvar) a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (oblast určíte dle písmena v kolečku).  (Odpovědní kód příkladu: DCECC, DFEEE)

21. Spirální galaxie (s tetrominy) (44, 46 bodů): Rozdělte obrazec podél tečkovaných linií mřížky na oblasti tak, že každé pole je součástí právě jedné oblasti. Každá oblast tvoří buď spirální galaxii (oblast musí být rotačně symetrická - otočení o 180 stupňů nezmění její tvar - a musí obsahovat právě jedno kolečko, ve středu symetrie) nebo šedé tetromino (skupinu čtyř stranově propojených šedých polí). Tetromina můžete otáčet či zrcadlit, ale každý druh tetromina (I, L, O, S, T) smí být jako šedá oblast použit nejvýše jedenkrát. Jednotlivá šedá tetromina se nesmí dotýkat (ani rohem). Některá šedá políčka tetromin už mohou být v úloze vyznačena.

Písmena uvnitř koleček jsou pouze pro účely odpovědního kódu. Použitelná tetromina, včetně jejich písmenného označení budou znázorněna u úlohy.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek (zleva doprava) vypište, do kterých oblastí jednotlivá políčka patří (u galaxii oblast určíte dle písmena v kolečku, u šedých tetromin použijte příslušné písmenné označení tetromina).  (Odpovědní kód příkladu: BEELLC, OOEEFF)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer