Výroční členská schůze HALAS 8. 12. 2018: zápis

Zápis z výroční členské schůze Hráčské asociace logických her a sudoku

konané dne 8. 12. 2018 v budově ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze.


Jan Novotný, předseda spolku, zahájil schůzi v 17:14. Stanovil zapisovatelkou Zuzanu Vytiskovou. Kláru Vytiskovou pověřil správou prezenční listiny. Zuzanu a Kláru Vytiskovou sčítáním veřejných hlasování. Konstatoval, že je přítomno – osobně (30) či v zastoupení plno mocí (18) – 48 členů z 60 a schůze je tedy usnášeníschopná. Viz výpis z prezenční listiny.

Návrh programu byl zveřejněn předem v pozvánce emailové i na webu a společně se zprávou o činnosti a zprávou finanční byl vyvěšen v prostoru konání schůze před jejím zahájením.

Členská schůze jednomyslně schválila navržený program jednání.


1) Zpráva o činnosti v roce 2018

Jiří Hrdina přečetl zprávu o činnosti spolku v roce 2018. (viz Příloha 1)

Organizační tým přednesl zprávu o Mistrovství světa 2018 pořádáném 4. až 11. 11. 2018 v Praze. (viz Příloha 2 - bude doplněno.)

Členská schůze jednomyslně vzala na vědomí obě zprávy.


2) Zpráva finanční za rok 2018

Jana Hanzelková, pokladnice spolku, přednesla zprávu o hospodaření spolku v roce 2018, vyjádření revizorky spolku Martiny Macháčkové a návrh rozpočtu na následující rok. (viz Příloha 3)

Členská schůze jednomyslně schválila finanční zprávu za rok 2018.

Výbor navrhuje neprodlužovat dočasné snížení členského příspěvku, ale stanovit nižší členský příspěvek pro mladé členy do 26 let.

Formulace byla společně upřesněna tak, aby nebylo nutné ji každý rok aktualizovat. Pavel Kadlečík upozorňuje, že nižší startovné na turnajích je typicky vázáno na jinou věkovou hranici. Zuzana Vytisková upozorňuje, že noví členové zvyšují kvórum pro usnášeníschopnost členské schůze a některá další rozhodování.

Členská schůze stanovuje minimální výši členského příspěvku od roku 2019 na 300 Kč. Pro členy, kterým je k 1. 1. daného roku nejvýše 25 let (včetně) se stanovuje minimální příspěvek ve výši 100 Kč. (Schváleno jednomyslně.)


3) Plán akcí v roce 2019

Seznam živých turnajů se předpokládá stejný jako v roce 2018. Počítá se se zařazením 3 kol WPF GP. Výbor upřesní zařazení turnajů do HALAS ligy do konce roku.

WPF GP 2019 – HALAS byl přihlášen jako autor pro jedno kolo sudoku a jedno kolo logiky, protože je zájemců více než kol, vznikne společný CZ + SK autorský tým.

Studentské turnaje budou pokračovat v podobném rozsahu jako v minulém roce, termíny se upřesňují.


4) Vyhlášení výsledků HALAS ligy 2018

Pavel Kadlečík vyhlásil speciální ceny (Sprinter, Lišák a Klasik roku) za sudoku a logiku.

Raoul Kačírek a Petra Čičová vyhlásili výsledky aktuálního turnaje – Vánoce ve Zlaté Praze.

Jan Novotný vyhlásil výsledky celoročního seriálu HALAS liga v sudoku a logice 2018. První desítka převzala diplomy, vítězové putovní pohár.


5) Různé

Nominační kritéria při stanovování CZ reprezentace.

Jiří Hrdina představil rozbor možných principů nominačních kritérií: 1) Reprezentační žebříček jako podklad pro rozhodnutí výboru; 2) Přesná kritéria bez výjimek (například 2 nejlepší hráči do 20 místa předchozího MS + žebříček); 3) Hybridní systém; 4) Kapitán/Trenér/Jiný stanovený orgán nominuje.

Povolený počet reprezentantů může být v blízké době nižší než počet zájemců (například Německo 2019 zatím počítá jen s A+B týmy), takže kritéria výběru mají vliv. Pokud by mělo dojít ke změně kritérií, není vhodné je začít měnit v průběhu  probíhajícího nominačního roku. Pokud by mělo dojít ke změně pro MS 2020, musela by se začít projednávat a vyřešit v průběhu roku 2019.

Mezi možné úpravy by mohlo patřit omezení započítávaných turnajů (počtem nebo typem) nebo systém pro kompenzaci bodů autorům za turnaje, které kvůli autorství nemohou hrát.

HALAS – Záležitosti chodu spolku

Jiří Hrdina se rozhodl nepodat zvažovanou rezignaci a pokračuje v činnosti ve výboru, Pavel Kadlečík vyjádřil osobní pohled na nedávné dění.
Tomáš Křenek konstatuje, že debaty před členskou schůzí ukázaly, že by stanovy měly lépe pokrývat možné situace kolem rezignací a následných situací.
Raoul Kačírek upozorňuje, že zastoupení plnou mocí je užitečné pro dosažení usnášeníschopnosti, ale nešťastné pro hlasování v situacích, kdy se názory liší.
Bylo by praktické mít možnost elektronického/jinak vzdáleného hlasování, ať už formou registrovaného emailu nebo využitím uživatelského účtu na stránce spolku.

Pokračuje debata o rozložení práce mezi výbor a členskou základnu a o roli výboru jako orgánu. Jana Hanzelková zmiňuje oblasti jako tiskové zprávy a propagace, koordinace a příprava drobných úloh do časopisů, nebo sledování potenciálních dotačních titulů, jako příklady možné spolupráce mezi členy spolku a výborem.


Schůze byla ukončena v 19:10

Zapsala Zuzana Vytisková


Jednání výboru HALAS č. IV/10

V průběhu 8. 12. 2018 proběhly tři krátké pracovní porady výboru spolku. První dvě před schůzí, kdy 1) výbor dolaďoval předpokládaný pořad schůze, 2) výbor přijal přihlášky Lucie Klimešové a Jana Vondrušky a potvrdil jejich účast na členské schůzi.

Těsně po skončení schůze proběhlo tajnou volbou hlasování o návrhu Jana Novotného v následujícím znění: „Výbor HALAS odvolává Jana Novotného z funkce předsedy spolku.“ Tři členové výboru hlasovali proti, dva hlasující se odevzdáním prázdného lístku zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. Jan Novotný zůstává ve funkci předsedy spolku.

- 14. 12. 2017 - Krt -

PřílohaVelikost
2018_zprava_o_cinnosti.pdf972.7 KB
2018_zprava_financni.pdf627.62 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer