WPF GP 2018 - srbská logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Ve dnech 24.8. - 27.8. se posledním 8.kolem uzavírá letošní logické WPF GP. O přípravu úloh se postarali autoři ze Srbska a zajímavostí je, že do sady vybrali jen samé úlohy s čtyřpísmennými názvy. Připomínáme, že toto kolo také patří do našeho seriálu HALAS ligy.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 25. 8. 2018 - Gotroch -

Celkem 599 bodů

1.-2. SUMS (14, 30 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až N (N = celkový počet polí v úloze) tak, aby se žádné číslo neopakovalo. Čísla vně tabulky určují součet všech čísel ležících v příslušném řádku, sloupci, diagonále. Některá pole už mohou být vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro číslo 10. Do odpovědi nezahrnujte čísla vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 167, 589)

3.-4. TRID (32, 40 bodů): Do každého kolečka vepište jedno z čísel 1 až X tak, aby se čísla podél každé vyznačené linie neopakovala (X = počet koleček na nejdelší linii). Čísla uvnitř mřížky určují součet čísel ležících ve třech okolních kolečkách. Některá kolečka už mohou být vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro číslo 10. Do odpovědi zahrnujte pouze čísla v kolečkách. (Odpovědní kód příkladu: 352, 21435)

5.-6. GAPS (10, 18 bodů): Začerněte některá pole v tabulce tak, aby v každém řádku i sloupci byly celkem 2 černá políčka. Čísla vně tabulky udávají, kolik nezačerněných políček se v daném řádku či sloupci vyskytuje mezi dvěma černými poli.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první začerněné pole zleva. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 273151626)

7.-8. LITS (35, 38 bodů): V každé ohraničené oblasti začerněte právě 4 políčka navzájem propojená stranami (skládající písmena L, I, T a S) tak, aby byly splněny následující podmínky: Všechna začerněná pole jsou propojená stranami; v tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný; jestliže se hranou navzájem dotýkají dvě tetromina z rozdílných oblastí, nesmí se jednat o tetromina stejného typu (L, I, T nebo S), za stejný typ považujeme tetromina libovolně převrácená či otočená. Všechny typy tetromin nemusí být v úloze použity. Políčka s „X“ (pokud jsou uvedeny) nepatří do žádné oblasti.

Typy tetromin s příslušným písmenným označením budou uvedeny k úloze.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište obsah políček zleva doprava. Pokud pole obsahuje tetromino, uveďte jeho písmennou hodnotu, pokud pole není začerněné, uveďte X. (Odpovědní kód příkladu: LLXTXL, TTTLLL)

9.-10. ARAF (30, 64 bodů): Rozdělte tabulku podél čar do oblastí tak, aby každá oblast obsahovala přesně dvě čísla. Velikost každé oblasti (počet políček) musí být větší než nižší z čísel ležící uvnitř oblasti a menší než větší z čísel ležící uvnitř oblasti. Některá čísla uvnitř oblasti jsou doplněna symbolem nerovnosti (<, >), příslušná oblast musí mít dle toho nižší či větší velikost.

Šedé tečky uvnitř tabulky jsou pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku, zleva doprava (ignorujte v jakém řádku tečka leží) napište velikost příslušné oblasti. Pro dvojciferné velikosti oblastí udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro velikost 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 63646)

11.-12. AYDA (17, 27 bodů): Do tabulky zapište písmena A, D a Y tak, aby v každém řádku a v každém sloupci (s výjimkou řádků a sloupců na vnějším okraji tabulky, kde můžete doplňovat pouze písmeno A) bylo možno přečíst zleva vpravo nebo zprava vlevo slovo AYDA. Každé políčko obsahuje maximálně jedno písmeno. Políčka s tečkou neobsahují žádné písmeno. Políčko se šipkou neobsahuje žádné písmeno a v příslušném směru šipky musí jít přečíst slovo AYDA. Některá pole už mohou být vyplněna.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište číslo prvního sloupce zleva, kde se vyskytuje písmeno D nebo Y. jeho obsah, zleva doprava. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 33112) 

13.-14. CAVE (39, 46 bodů): Vyčerněte některá políčka tabulky tak, aby vám zbyla "jeskyně" - jedna propojená oblast, která neobklopuje žádnou černou oblast (nevznikají černé "ostrovy"). Jinak řečeno, všechny skupiny černých polí se musí propojit ke kraji tabulky. Všechna políčka s čísly jsou součástí jeskyně. Každé číslo udává počet políček jeskyně, která jsou z tohoto čísla "vidět" do čtyř směrů (vodorovně a svisle), včetně tohoto políčka samého. (Jak jeskyně, tak i černé plochy mohou tvořit shluky velikosti 2x2 políčka.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky segmentů jeskyně (ignorujte délky černých segmentů) zleva doprava. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro segment délky 10 udejte číslici 0. Pokud v řádku není žádné políčko součástí jeskyně, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 22, 4) 

15.-16. VAMA (9, 26 bodů): Začerněte nějaká políčka tak, aby v každém řádku, každém sloupci a každé ohraničené oblasti byly přesně dvě začerněné pole. Všechny černé pole musí být spojeny do jedné plochy, přičemž dotýkající jsou jak stranově sousedící tak diagonálně sousedící políčka.

Odpovědní kód: Pro každý řádek uveďte počet polí ležících mezi dvěma černými poli v daném řádku. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 33100)

17.-18. BACA (16, 38 bodů): Začerněte nějaká políčka a do každého zbývajícího prázdného pole vepište jedno z písmen A, B nebo C tak, aby se každé písmeno vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci přesně jedenkrát. Políčko s již zadaným písmenem můžete také začernit (tím odstraníte písmeno z daného pole). Písmena na okraji tabulky ukazují první viditelné písmeno v daném řádku/sloupci z daného směru. Pokud jsou vlevo či shora na okraji tabulky uvedena čísla – ty značí délky všech úseků za sebou jdoucích černých polí v daném řádku/sloupci. Tyto délky jsou v pořadí tak jak se v řádku (sloupci) vyskytují zleva doprava (shora dolů). Jednotlivé ůseky jsou odděleny alespoň jedním nezačerněným polem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte X pro začerněná pole. Do odpovědi nezahrnujte čísla a písmena vně tabulky (Odpovědní kód příkladu: XCAXB, CXXBA) 

19.-20. ABBA (35, 35 bodů): Do některých polí tabulky vepište písmena (nejvýše 1 písmeno do jednoho pole) tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci a v každé ohraničené oblasti vyskytovaly přesně dvě A a dvě B. Každá oblast také tvoří cestu, podél níž lze přečíst za sebou písmena ABBA v tomto pořadí (mezi písmeny mohou být mezery). Některá písmena již mohou být vyplněna.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) napište číslo prvního sloupce zleva, kde se vyskytuje písmeno B. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 11233) 

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer