WPF GP 2018 - česká logika: překlad bookletu

Ve dnech 4.5. - 7.5. pokračuje čtvrtým kolem logická WPF GP. Soutěž si určitě nenechte ujít, neboť o aktuální kolo se autorsky postaral kolektiv českých autorů.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP, český překlad pak jako součást tohoto článku. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 4. 5. 2018 - Gotroch -

Celkem 572 bodů

1. Obdélníkové miny (22 bodů): Umístěte do neočíslovaných polí mřížky obdélníkové miny tak, aby každé číslo odpovídalo počtu min sousedících  (i diagonálně) s daným políčkem (pozor, číslo udává počet min, ne počet políček). Každá mina zaujímá dvě stranově sousedící políčka. Miny se nepřekrývají, do každého políčka může zasahovat nejvýše jedna mina.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro pole obsahující minu a X pro pole neobsahující minu. (Odpovědní kód příkladu: OXOOX, XXXXX)

2. Tykadla (21 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které jdou pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 62224)

3. Překrývající se piškvorky (14 bodů): Umístěte do každého prázdného pole mřížky jeden symbol - kolečko nebo křížek tak, aby se nikde (vodorovně, svisle či diagonálně) nevyskytovaly čtyři kolečka (nebo čtyři křížky) za sebou. Některá pole jsou již vyplněna a v několika zadaných polích je současně křížek i kolečko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro pole obsahující kolečko, X pro pole obsahující křížek a 2 pro pole obsahující kolečko a křížek současně.(Odpovědní kód příkladu: XOO2X, OXOXX)

4. Hitori (13 bodů): Odstraňte některá čísla z tabulky tak, aby zbylá čísla tvořila stranově propojenou plochu. Nesmíte odstranit dvě stranově sousedící čísla. Zbývající čísla se v každém řádku a v každém sloupci nesmí opakovat.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) uveďte číslo prvního sloupce zleva, který má odstraněné číslo. Pro dvojciferná čísla udejte pouze poslední číslici, tj. např. pokud je první odstraněné číslo v sloupci číslo 10 udejte 0. Pokud v řádku není žádné odstraněné číslo, uveďte 0. (Odpovědní kód příkladu: 10232)

5. Smyčka s regiony (26 bodů): Zakreslete v mřížce uzavřenou smyčku, procházející přes stranově propojená políčka. Každým polem prochází smyčka nejvýše jednou. Smyčka celkem prochází více než 4 poli a nesmí se sama sebe dotýkat (ani rohem). V každém ohraničeném regionu smyčka prochází stejným počtem polí, do jednotlivých regionů se smyčka může vracet i vícekrát.

Malá čísla nad tabulkou jsou pouze  pro účely odpovědního kódu

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro pole kterým prochází smyčka a X pro pole kterým neprochází smyčka. (můžete použít opačné značení X místo O, ale musíte být ve své odpovědi v rámci úlohy konzistentní) (Odpovědní kód příkladu: XXXXX, OXXOX  nebo OOOOO XOOXO)

6. Nurikabe (24 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 5, 31, 111).

7. Skyscrapers (Mrakodrapy) (62 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

8. Slash Pack (53 bodů): Zakreslete do některých polí mřížky diagonály tak, že je mřížka těmito diagonálami rozdělena na oblasti (každá diagonální linka musí být mezi dvěma oblastmi). Každá oblast musí obsahovat každý ze symbolů přesně jedenkrát.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte N pro diagonální linku vedoucí z levého horního rohu dolů do pravého dolního rohu, Z pro diagonální linku vedoucí z pravého horního rohu dolů do levého dolního rohu a O pro pole kde není žádná diagonála. Můžete použít i alternativní značení \ místo N, / místo Z pokud budete konzistentní v rámci celé odpovědi. (Odpovědní kód příkladu: OOONO, OZNZO nebo OOO\O, O/\/O)

9. Kakuro (95 bodů): Do každého prázdného políčka vepište číslice 1-9. Čísla v šedých políčkách udávají součet číslic příslušných "slov" vodorovně nebo svisle. V rámci "slova" se číslice nesmějí opakovat. Ne u všech “slov” bude uveden součet.

Tečky v polích jsou pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Vepište obsah polí označených tečkou, zleva doprava (bez ohledu v jakém řádku leží). (Odpovědní kód příkladu: 17752)

10. Masyu (3 body): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

11. Lživé Masyu (26 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Jeden kroužek je lživý a je označen špatnou barvou (černou místo bílé, nebo bílou místo černé). Je na vás abyste odhalili, který kroužek je lživý.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

12. Slitherlink (Ploty) (27 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte O pro pole uvnitř smyčky a X pro pole vně smyčky. (Odpovědní kód příkladu: XXOOX, OXOXX)

13. Hexagonální Ploty (53 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Šedé vodorovné linie vycházející z šipek mají pouze pomocný účel při psaní odpovědi

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Použijte O pro pole uvnitř smyčky a X pro pole vně smyčky. (Odpovědní kód příkladu: OOX, OXOXO)

14. Dělení na Tetromina (5 bodů): Rozdělte mřížku na tetromina tak, že každé políčko mřížky je součástí přesně jednoho tetromina. V mřížce je několik písmen, každé tetromino obsahuje přesně jedno písmeno. Všechna tetromina stejného tvaru (bez ohledu na rotaci či převrácení) musí obsahovat stejné písmeno, tetromina rozdílného tvaru mají rozdílná písmena. Přehled tetromin a jejich písmenné označení bude uveden u tabulky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište pro každé pole zleva doprava písmennou hodnotu tetromina zasahujícího do daného pole.(Odpovědní kód příkladu: ILSSLI, TTTTOO)

15. Korál (17 bodů): Začerněte některá pole mřížky (ostatní zůstanou bílá) tak, aby všechna černá pole tvořily jednu stranově propojenou oblast. Bílá pole musí být stranově propojena k okrajům mřížky. Nikde nesmí vzniknout oblast 2x2 začerněných polí.

Čísla vlevo (a nahoře) tabulky představují délky souvislých začerněných úseků v daném řádku (sloupci). Tyto čísla úseků nemusí být v přesném pořadí, jak se v tabulce vyskytují zleva doprava (shora dolů), jednotlivé úseky musí být oddělené alespoň jedním bílým políčkem. Pokud je uvedeno číslo 0, znamená to, že v daném řádku (sloupci) není žádné černé pole. U některých řádků informace o úsecích nemusí být uvedena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro bílé pole a X pro černé pole (Odpovědní kód příkladu: OOOXO, OXOOX)

16. Překrývající se Korál (16 bodů): Umístěte do každého prázdného pole mřížky jeden symbol - kolečko nebo křížek tak, aby všechna pole s kolečkem tvořily jednu stranově propojenou oblast, která je také propojená k okrajům mřížky. Všechna pole s křížkem musí tvořit jednu stranově propojenou oblast, která je také propojena k okrajům mřížky. Nikde v mřížce se nesmí vyskytovat oblast 2x2 s kolečky ve všech 4 polích. Nikde v mřížce se nesmí vyskytovat oblast 2x2 s křížky ve všech 4 polích.

Některá pole obsahují současně křížek i kolečko, všechna taková pole jsou zadána.

Čísla vlevo tabulky představují délky souvislých úseků polí s křížky v daném řádku. Čísla nad tabulkou představují délky souvislých úseků polí s kolečky v daném sloupci. Tyto čísla úseků nemusí být v přesném pořadí, jak se v tabulce vyskytují zleva doprava (shora dolů), jednotlivé úseky musí být oddělené alespoň jedním symbolem druhého typu. Pokud je uvedeno číslo 0, znamená to, že v daném řádku (sloupci) není žádné pole s daným symbolem. U některých řádků informace o úsecích nemusí být uvedena.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro pole obsahující kolečko, X pro pole obsahující křížek a 2 pro pole obsahující kolečko a křížek současně.(Odpovědní kód příkladu: OOOXO, OXOO2)

17. Diagonální Doppelblock (11 bodů): Začerněte v každém řádku, sloupci a dvou hlavních diagonálách 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani hlavní diagonále. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci/diagonále (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 32XX1, 1X23X)

18. Diagonální Doppelblock se speciální sadou číslic (84 bodů): Začerněte v každém řádku, sloupci a dvou hlavních diagonálách 2 políčka. Do nezačerněných polí vepište čísla uvedené číselné sady tak, aby byla celá sada kompletně použita v každém řádku, sloupci a hlavních diagonálách. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci/diagonále (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 32XX2, 2X32X)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer