WPF GP 2018 - švýcarská logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Ve dnech 9.3. - 12.3. pokračuje druhým kolem logická WPF GP, tentokráte zajištěná švýcarskými autory. Připomínáme, že turnaj patří i do našeho kalendáře HALAS ligy.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP, český překlad pak jako součást tohoto článku. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 8. 3. 2018 - Gotroch -

Celkem 644 bodů

1.-2. Najděte stejnou sadu (1, 6 bodů): Najděte dva rámečky, které obsahují stejnou sadu symbolů. Symboly jsou považovány za shodné, jestliže mají stejnou velikost a stejný tvar (otočení, převrácení, poloha a barva nehraje roli).

Odpovědní kód: Napište dvě čísla příslušných rámečků se shodnými symboly, menší číslo jako první. (Odpovědní kód příkladu: 13)

3.-4. Sloupce navíc (7, 17 bodů): Odstraňte některé sloupce tak, aby zůstal v každém řádku přesně jeden symbol.

Jakékoliv rozdíly mezi symboly nebo linkami tvořícími políčka jsou pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Napište písmena sloupců, které nebyly odstraněny, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: BDF)

5.-6. Aritmetický čtverec (9, 18 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice. Každou rovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

7. Nejkratší vzdálenosti (37 bodů): Některé tečky v obrazci jsou označeny cedulemi. Přiřaďte místa z uvedeného seznamu k cedulím tak, aby každá cedule obsahovala jiné místo. Zároveň musí platit všechny uvedené vzdálenosti mezi místy. Vzdálenosti ukazují nejkratší možnou cestu z jednoho místa do druhého podél linií mezi tečkami. Jedna linie mezi tečkami má vzdálenost 1.

Některé cedule mají kulaté rohy, to je pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Napište zleva doprava první písmena každého místa, které je v cedulích s kulatými rohy. (Odpovědní kód příkladu: HKB)

8.-9. Cesta s heslem (17, 16 bodů): Nakreslete lomenou cestu vedoucí z levého horního rohu do pravého dolního rohu, která spojuje vodorovně, svisle nebo diagonálně sousedící písmena. Cesta prochází přes každé písmeno právě jednou, nikde se nekříží ani nedotýká. Pořadí navštívených písmen je postupným opakováním zadaného hesla, které je uvedeno pod tabulkou (v příkladu PUZZLE).

Malá čísla v tabulce jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Napište pořadí, v jakém se při průchodu cestou objevují malá čísla. (Odpovědní kód příkladu: 1463580972)

10.-12. Battleships (Námořní bitva) (20, 21, 10 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vpravo a dole okolo tabulky udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1317171)

13.-14. Tykadla (13, 20 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které se navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 62224)

15.-16. Tic-Tac-Logic (36, 38 bodů): Umístěte do každého prázdného pole mřížky křížek nebo kolečko tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byl stejný počet křížků a koleček. Zároveň se v žádném sloupci ani řádku nesmí vyskytovat 3 anebo více políček za sebou obsahující stejný symbol (diagonálně toto pravidlo neplatí). Navíc všechny řádky musí mít unikátní uspořádání symbolů a všechny sloupce musí mít unikátní uspořádání symbolů (ale řádek může mít shodné uspořádání jako sloupec). Některé políčka už budou vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah. Použijte O pro pole s kolečkem a X pro pole s křížkem. (Odpovědní kód příkladu: XOXOOX, OXXOOX)

17.-18. Myopia (34, 37 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Šipky v políčku ukazují na všechny směry (vodorovné a svislé), ve kterých je úsek smyčky nejblíže od středu daného políčka.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište délky (počet políček) jednotlivých segmentů políček ležících uvnitř smyčky, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro segment délky 10. Pokud řádek neobsahuje žádná políčka uvnitř smyčky, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 32,4)

19.-20. Doppelblock (19, 39 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 21XX3, 1X23X)

21.-22. Rook Hidato (16, 42 bodů): Umístěte do každého políčka tabulky číslo od 1 do X tak aby každé bylo použito jedenkrát (X = celkový počet políček, šedé oblasti nepočítejte). Sousledná čísla (čísla jejichž rozdíl je 1) se musí vyskytovat ve stejném řádku nebo sloupci. Jestliže jsou v jednom řádku či sloupci tři sousledná čísla, potom velikostí prostřední číslo musí ležet mezi ostatníma dvěma. Některá pole můžou být již vypnlněna.

(Jinými slovy, čísla představují cestu šachové věže, která projde přes všechna pole a nikde během cesty se neotáčí do směruu zpět.)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u čísla 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 2763,  4051)

23.-24. Snaky Station Loop (20, 20 bodů): Nalezněte v mřížce smyčku, která prochází skrz stranově propojená políčka. Každým políčkem prochází smyčka nejvýše jedenkrát. Smyčka se sama sebe nedotýká a to ani rohem. (Tedy pokud se dvě pole, které jsou součástí smyčky stranově dotýkají, jsou  v rámci průchodu smyčky umístěna hned za sebou. Pokud se dvě pole, které jsou součástí smyčky dotýkají rohem, jsou umístěna v rámci průchodu smyčkou umístěna ob jedno pole za sebou.)

Každý stan stranově sousedí přesně s jedním polem smyčky (toto pole smyčky představuje “stanici”). Stanice spolu nesm stranově sousedit ani se diagonálně dotýkat. Každý stan přísluší jiné stanici.

Smyčka nesmí procházet skrz pole se stromem.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro pole kterým prochází smyčka a X pro pole kterým neprochází smyčka (ve své odpovědi můžete zaměnit X a O, ale v takovém případě musíte být konzistentní ve všech odpovědích v rámci úlohy). (Odpovědní kód příkladu: OOOXOXX,XXOXOOO nebo XXXOXOO, OOXOXXX)

25.-26. Kódované Mosty (26, 40 bodů): Vyznačte jednoduché a dvojité čáry (= mosty) mezi kroužky s čísly (= ostrovy). Z každého ostrova vede tolik mostů, kolik udává číslo na něm. Mosty musí vést vodorovně nebo svisle a nesmí se křižovat. Všechny ostrovy navíc musí být propojeny navzájem, tj. existuje nějaká cesta z libovolného ostrova na každý jiný.

Čísla jsou zakódována do písmen. Stejné písmeno vždy představuje stejné číslo, rozdílná písmena představují rozdílná čísla.

Tečky uvnitř úlohy jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každou tečku, zleva doprava (ignorujte v jakém řádku tečky leží) napište kolik čar (mostů) prochází danou tečkou. (Odpovědní kód příkladu: 220102)

27.-28. Character Battle (19, 46 bodů): Umístěte znaky ze zadané sady do některých políček mřížky, do každého pole nejvýše jeden znak. Každý řádek, každý sloupec a každá tučně ohraničená oblast musí obsahovat každý znak sady přesně jedenkrát. Políčka se stejným znakem ne nesmí vzájemně dotýkat (ani rohem). Políčka s rozdílnými znaky spolu nesmí stranově sousedit, ale rohem se dotýkat mohou. Některé znaky můžou být v mřížce už vyplněny.

Čísla sloupců nad mřížkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek, shora dolů, napište číslo prvního sloupce zleva, kde se vyskytuje nějaký znak. U dvojciferných čísel uvádějte pouze jednotkovou část (například u 10 napište 0). (Odpovědní kód příkladu: 3241521)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer