Výroční členská schůze HALAS 9. 12. 2017: zápis

Zápis z výroční členské schůze Hráčské asociace logických her a sudoku

konané dne 9. 12. 2017 v budově ZŠ Na Beránku v Praze.


Jan Novotný, předseda spolku, zahájil schůzi v 17:24. Konstatoval, že je přítomno, osobně či v zastoupení plnou mocí, 38 členů z celkového počtu 60 a schůze je tedy usnášeníschopná. Stanovil zapisovatelkou Zuzanu Vytiskovou.

Návrh programu a volebního řádu a úvaha o snížení členského příspěvku byly zveřejněny předem na webu spolku; a společně se zprávou finanční byly vyvěšené v prostoru konání schůze před jejím zahájením.

Členská schůze jednomyslně schválila navržený program.


1) Zpráva o činnosti v roce 2017

Jiří Hrdina přečetl zprávu o činnosti spolku v roce 2017. (viz Příloha 1)

Členská schůze jednomyslně vzala na vědomí zprávu o činnosti.


2) Zpráva finanční za rok 2017

Zpráva o hospodaření a debata o výši členských příspěvků

Jana Hanzelková, pokladnice spolku, přečetla zprávu o hospodaření spolku v roce 2017, vyjádření revizorky spolku Lenky Suché a návrh rozpočtu na následující rok. (viz Příloha 2)

Ve zprávě o hospodaření bylo mimo jiné pokladnicí konstatováno, že hospodařením byla vytvořena rezerva, která umožňuje zvážit možnost snížení členského příspěvku na 200,- Kč ročně. Revizorka v této věci vyzvala k důkladnému zvážení a opatrnosti. O tomto bodě se diskutovalo.

Jan Novotný, stávající předseda spolku, myšlenku snížení podpořil s poukázáním na to, že členský příspěvek neodpovídá dosažitelné slevě na startovném pro člena.
Raul Kačírek upozornil, že zmíněný nepoměr členského příspěvku a slevy na startovném se v praxi netýká juniorů, ale dospělých členů a vzhledem k absolutní výši příspěvku tedy není změna potřeba.
Karel Štěrba porovnává situaci s jinými spolky, které mají členské příspěvky vyšší, a nemá dojem, že je snížení potřeba.
Jana Zachová konstatovala, že přebytek rozpočtu a zvažované snížení členských příspěvků odpovídá přínosu projektu GIVT. Otázka je tedy, jestli se přebytku rozpočtu vzdát snížením členského příspěvku nebo naopak ho zachovat a debatovat o jeho využití.
Jana Hanzelková poukazuje na odlišné vnímání stávajícími platícími členy, pro které členský příspěvek zjevně není překážkou, a potenciálními členy novými, například z řad studentů, kteří posuzují, co členstvím získají.
Zuzana Vytisková tedy navrhuje zavést snížení členského příspěvku pro studenty.
Jan Novotný konstatoval, že členů se zaplacenými členskými příspěvky spíše ubývá a snížení členského příspěvku by mohlo pomoci tento trend zastavit. A pro jednání spolku navenek by bylo vhodnější mít členů spíše více.
Raul Kačírek navrhuje omezit snížení členského příspěvku jen pro jeden rok na vyzkoušení.

Členská schůze schvaluje finanční zprávu za rok 2017.  Hlasování: jednomyslně schváleno.

Členská schůze stanovuje výši členských příspěvků pro rok 2018 a roky další ve výši 200 Kč.  Hlasování: 17 pro návrh, návrh nebyl schválen

Členská schůze stanovuje výši členských příspěvků pro rok 2018 na 200 Kč.
Hlasování: 21 pro návrh – 8 proti návrhu – 7 se zdrželo. Návrh byl schválen.


3) Zhodnocení funkčního období výboru 2016-2017

Jan Novotný přečetl zprávu o činnosti výboru. Konstatoval větší aktivitu v prvním roce činnosti. Za pozitivní označil pokrytí roku turnaji HALAS ligy a pokračování série turnajů pro mládež. Negativně vnímá pokles počtu aktivních členů. Jako nadějné označil spolupráci s portálem Givt, pořádání MS 2018 a připravení HALAS letáčku pro šíření občasným řešitelům sudoku.


4) Volba členů výboru a revizora na období 2018-2019

Jan Novotný předkládá návrh volebního řádu, který vychází z dlouhodobé zvyklosti, ale dosud nebyl formalizován.

Členská schůze schvaluje předložený volební řád pro volbu výboru a revizora. Hlasování: Jednomyslně schváleno.

Kandidáti do výboru

Jan Novotný, Pavel Kadlečík, Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira a Jan Zvěřina potvrdili souhlas s kandidaturou na členy výboru spolku. Jan Novotný dále navrhuje Jiřího Hrdinu. Ten také souhlasí. Nikdo další navržen nebyl, bude se tedy volit pětičlenný výbor ze šesti kandidátů.

Kandidáti na revizora

Jan Novotný navrhuje Martinu Macháčkovou do funkce revizorky. Ta souhlasí. Nikdo další navržen nebyl.

Volební komise

Jan Novotný navrhuje Michala Matysku, Kláru Vytiskovou a Jitku Malcovou do volební komise. Nikdo další navržen nebyl.

Během přípravy a tisku volebních lístků je zařazen bod plán akcí.


5) Plán akcí v roce 2018

Jan Novotný přečetl předběžný plán akcí na další rok. Potvrzen bude do konce roku 2017 nově ustaveným výborem. Předpokládá se HALAS liga v tradičním formátu doplněná o turnaj v červenci na Czech Open. Turnaje pro studenty počítají s pěticí regionálních kol a celostátním finále. Mimo to se předpokládá turnaj nebo turnaje zaměřené na širší veřejnost. Mezi zvažovanými formáty jsou paralelní turnaje pro příchozí na více místech republiky. Další akcí bude mistrovství světa. Byla vznesena otázka autorského pokrytí turnajů. Předpokládá se obdobné jako v minulém roce, zájemci mohou doplnit autorské týmy většiny akcí.


4) Volba členů výboru a revizora na období 2018-2019 (Pokračování)

Byly vydány hlasovací lístky a připravena volební urna. Po odvolení všemi členy odešla volební komise sečíst hlasy. Komise konstatovala, že bylo odevzdáno 38 hlasovacích lístků a volby jsou tedy platné. Všichni kandidáti obdrželi alespoň 10 hlasů a za členy výboru bylo tedy zvoleno prvních pět v pořadí podle počtu získaných hlasů.

Zvoleni: Jana Hanzelková (37 hlasů), Jan Novotný (36 hlasů), Pavel Kadlečík (35 hlasů), Jakub Hrazdira (30 hlasů) a Jiří Hrdina (29 hlasů). Nezvolen: Jan Zvěřina (21 hlasů).

Ve volbě revizora získala Martina Macháčková 36 hlasů a byla tedy zvolena revizorkou spolku.


6) Vyhlášení výsledků HALAS ligy 2017.

Po započtení výsledků z posledního turnaje ročníku byly vyhlášeny výsledky celoroční ligy. Vítězem HALAS ligy 2017 v řešení sudoku se stal Jakub Ondroušek, vítězem HALAS ligy 2017 v řešení logických úloh se stal Matúš Demiger. Oba převzali putovní pohár.


Schůze byla ukončena v 18:45

Zapsala Zuzana Vytisková


Jednání výboru HALAS č. IV/1

První jednání nově zvoleného výboru HALAS proběhlo po skončení členské schůze v restauraci Kamený dvůr v Praze. Přítomni byli všichni členové výboru: Jana Hanzelková, Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan Novotný.

Na programu byl jediný, povinný bod: Předsedou spolku byl hlasy svých čtyř kolegů zvolen Jan Novotný.

- 12. 12. 2017 - Krt -

PřílohaVelikost
Zpráva_o_činnosti za rok 2017.pdf139.06 KB
HALAS finanční zpráva 2017.pdf598.66 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer