WPF GP 2017: indická logika: překlad bookletu

V rychlém sledu pokračuje indickým kolem logická WPF GP. Závěrečnou osmou část soutěže můžete luštit v termínu 11.8. - 14.8. O úlohy se tentokráte postaral Prasanna Seshadri a zvláště pro luštitele divize A přichystal zajímavou sadu kombinovaných variant. Originál bookletu najdete zde. Připomínáme že toto kolo se počítá do letošního ročníku HALAS ligy.

- 10. 8. 2017 - Gotroch -

 

Divize A (celkem 406 bodů)

1.-2. Yajinurikabelin (10, 29 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole.

Některá pole jsou černá, jimi smyčka procházet nemůže. Číslo v černém poli musí být součástí oblasti stranově sousedících černých políček, která má stejnou velikost (počet polí) jako je hodnota daného čísla. Žádná oblast černých políček nemůže obsahovat vice než jedno očíslované pole (ale mohou se vyskytovat černé oblasti bez očíslovaného políčka.

Některá pole mají šedou barvu, neprochází jimi smyčka ani nepatří do žádné černé oblasti.  Tato pole obsahují šipku s číslem, toto číslo značí počet černých polí (včetně těch již zadaných), která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek (shora dolů) napište číselnou hodnotu sloupce, ve kterém se v daném řádku vyskytuje první černé pole zleva (šedá pole se nepočítají jako černá!). Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, zadejte 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro sloupec 10 (Odpovědní kód příkladu: 113003)

3. Mastermind-Nurikabe-Yajilin (45 bodů): Vyluštěte úlohu Nurikabe (tabulka vlevo) a úlohu Yajilin (tabulka vpravo). Čísla mezi tabulkama představují počet polí na stejných pozicích (v tabulkách vlevo a vpravo) v daném řádku které jsou v obou tabulkách začerněné (šedé pole se nepočítají jako začerněné). Pokud číslo mezi tabulkami není, znamená to, že informace, kolik je v daném řádku shodných polí, je neznámá.

Pravidlo Yajilin: Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet černých polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Pravidlo Nurikabe: Začerněte některá políčka (ostatní zůstanou bílá) tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “X” pro černá či šedá políčka, “O” pro bílá políčka, “I” pro políčka kterými smyčka prochází rovně a “L” pro políčka kde se smyčka lomí. Ignorujte oblasti mezi tabulkami. (Odpovědní kód příkladu: XOOOOXIXLILI, XXXXXXLLXXLL)

4.-5. Shapeskyscrapers (27, 52 bodů): Umístěte do tabulky všechny zadané tvary. Tvary můžete otáčet i zrcadlově obracet. Tvary se nesmí vzájemně dotýkat (ani rohem) a nesmí překrývat políčka označená „x“. Čísla na krajích tabulky vyjadřují, kolik černých segmentů (skupinek za sebou následujících černých polí) je “viditelných” z daného směru v daném řádku/sloupci. Platí, že kratší či stejně dlouhé segmenty jsou skryty (nejdou vidět) za delšími segment.

Písmena, kterými jsou označeny tvary jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište zleva doprava písmena všech tvarů, které se v daném řádku vyskytují. Pokud jeden tvar zaujímá v řádku více polí, napište i jeho písmeno do odpovědi vícekrát, jedenkrát za každé pole. Pokud se v řádku nevyskytuje žádný tvar, zadejte písmeno „A” (Odpovědní kód příkladu: SS, ILL)

6. Connected-Shapesweeper-Skyscrapers (60 bodů): Vyluštěte úlohu Skyscrapers (tabulka vlevo) a úlohu Shapesweeper (tabulka vpravo). Umístěte číslo do každého kroužku mezi tabulkami. Číslo představuje v daném řádku současně počet viditelných mrakodrapů pro úlohu Skyscraper vlevo a počet polí obsažených tvary pro úlohu Shapesweeper vpravo

Pravidlo Skyscrapers: Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Pravidlo Shapesweeper: Umístěte do tabulky všechny zadané tvary. Tvary můžete otáčet i zrcadlově obracet. Tvary se nesmí vzájemně dotýkat (ani rohem) a nesmí překrývat zadaná čísla. Čísla v políčkách vyjadřují, kolik sousedních políček (včetně diagonálně sousedních) obsahuje části tvarů.

Písmena, kterými jsou označeny tvary jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah zleva doprava. Nezahrnujte žádná čísla vně tabulek. U Skyscrapers části pište čísla, u Shapesweeper části použijte pro políčko obsažené tvarem příslušné písmeno tvaru, pro políčko které tvar neobsahuje udejte „X“. (Odpovědní kód příkladu: 641235SXXLLL, 456312IIIIXX)

7.-8. Snake Pit (28, 73 bodů): Rozdělte tabulku podél tečkovaných linek na oblasti – „hady“ tak, aby se hadi stejné velikosti stranově nedotýkali. Každý had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka (had má délku minimálně 2 políčka). Had se sám sebe nedotýká, ani rohem.

Uvnitř některých polí jsou čísla. Číslo vyjadřuje velikost (počet polí) hada do jehož těla patří. Každý had může obsahovat 0, 1 nebo 2 zadané čísla. (V tabulce můžou vzniknout i “skrytí” hadi  – takoví, ve kterých není žádné zadané číslo. Tito skrytí hadi mohou mít i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout had velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu v jakém řádku leží) vepište příslušnou velikost hada, který danou tečku obsahuje. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro hada velikosti 10. (Odpovědní kód příkladu: 286242)

9. Cipher-Fillomino-Snake (82 bodů): Vyluštěte úlohu Fillomino (tabulka vlevo) a úlohu Snake (tabulka vpravo). Některá čísla v tabulkách jsou zakódována do písmen. Stejné písmeno představuje vždy stejné číslo, rozdílné písmena musí kódovat rozdílná čísla (kódování platí stejně v obou úlohách). V tabulkách se můžou nacházet i normální nezakódovaná čísla, ty mohou být i shodné s nějakým již kódovaným písmenem.

Pravidlo Fillomino: Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Pravidlo Snake: V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Had nemůže procházet políčkem označeným „x“ Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem. Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Začátek a konec hada bude v tabulce označen černými políčky.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu v jakém řádku leží) vepište u Fillomino části velikost (počet polí) oblasti, která obsahuje danou tečku. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast velikosti 10. U Snake části pokud je pole s tečkou obsaženo hadem, vepište „O“, pokud je pole s tečkou neobsaženo hadem vepište „X“.  (Odpovědní kód příkladu: 416533XOXOOX)

 

Divize B (celkem 525 bodů)

1.-2. Nurikabe (25, 35 bodů): Začerněte některá políčka (ostatní zůstanou bílá) tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 5, 31, 111)

3.-4. Yajilin (21, 23 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet černých polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0.  (Odpovědní kód příkladu: 035353)

5.-6. Fillomino (47, 55 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0 pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 82523655)

7.-8. Had (62, 56 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem. Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX,XXXOO)

9.-10. Skyscrapers (Mrakodrapy) (27, 79 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

11.-12. Shapesweeper (42, 53 bodů): Umístěte do tabulky všechny zadané tvary. Tvary můžete otáčet i zrcadlově obracet. Tvary se nesmí vzájemně dotýkat (ani rohem) a nesmí překrývat zadaná čísla. Čísla v políčkách vyjadřují, kolik sousedních políček (včetně diagonálně sousedních) obsahuje části tvarů.

Písmena, kterými jsou označeny tvary jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište zleva doprava písmena všech tvarů, které se v daném řádku vyskytují. Pokud jeden tvar zaujímá v řádku více polí, napište i jeho písmeno do odpovědi vícekrát, jedenkrát za každé pole. Pokud se v řádku nevyskytuje žádný tvar, zadejte písmeno ‚A‘  (Odpovědní kód příkladu: SSI, A)

 

Divize C (celkem 279 bodů)

Poznámka: Úlohy 3 až 8 není nutné mít vyřešené pro získání časového bonusu.

1.-2. Mastermind (7, 15 bodů): Úkolem úlohy je zjistit číselný kód. Každý řádek s čísly představuje jeden pokus o odhalení tohoto kódu, následuje vyhodnocení (bílými a černými kolečky), jak moc byl tento pokus úspěšný. Černé kolečko znamená, že v pokusu se vyskytuje číslo, které je také v hledaném kódu a současně leží na stejné pozici. Bílé kolečko značí, že v pokusu se vyskytuje číslo, které je také v hledaném kódu, ale neleží na stejné pozici. Pořadí v jakém jsou vyobrazeny kolečka není podstatné. Každé nalezené číslo hledaného kódu je vyhodnoceno pouze jedním kolečkem, černé má přednost před bílým. (Takže například pokus 12334 v porovnání s hledaným kódem 53363, bude vyhodnocen jedním černým kolečkem – za číslo 3 na třetí pozici a jedním bílým kolečkem – za číslo 3 na čtvrté pozici.) Každé číslo hledaného kódu se vyskytuje alespoň v jednom pokusu.

Poslední řádek s prázdnými čtverci pro hledaný kód a jakékoliv poznámky po stranách mají pouze estetický účel.

Odpovědní kód: Napište hledaný kód. (Odpovědní kód příkladu: 122)

3.-4. Co patří k sobě? (1, 5 bodů): Vyberte mezi písmeny označenými předměty jeden, který se hodí k zadanému.

Poznámka: Úlohy mohou vyžadovat znalosti angličtiny a/nebo všeobecných znalostí.

Odpovědní kód: Napište písmeno odpovídajícího tvaru (Odpovědní kód příkladu: C) 

5.-6. Vyplň prázdné místo (7, 10 bodů): Nahraďte symbol otazníku “?” tak, aby zadání dávalo logický smysl.

Odpovědní kód: Co nahrazuje symbol otazníku? (Odpovědní kód příkladu: 21)

7.-8. Co nepatří mezi ostatní? (2, 3 bodů): Všechny položky ve skupině splňují určité pravidlo, dle kterého patří k sobě. Existuje tam však jedna výjimka, která toto pravidlo nesplňuje (v příkladu je to slovo THREE, které má jediné 5 písmen, ostatní mají 3).

Poznámka: Úlohy mohou vyžadovat znalosti angličtiny a/nebo všeobecných znalostí.

Odpovědní kód: Napište která položka ze seznamu nesplňuje pravidlo. (Odpovědní kód příkladu: THREE)

9.-12. Simple Loop (3, 4, 4, 5 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která prochází každým bílým políčkem právě jednou, nikde se nekříží, ani se sama sebe nedotýká. Smyčka vždy prochází středem každého čtverce a její úseky jsou buď vodorovné, nebo svislé čáry.

Písmena v tabulce jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Počínaje písmenem A v levém horním rohu a směrem vpravo, napište všechna písmena v políčkách tak, jak jimi postupně prochází smyčka. Skončíte znovu písmenem A. (Odpovědní kód příkladu: ACEDBA)

13.-14. Piškvorky (10, 13 bodů): Umístěte do každého prázdného pole tabulky kolečko anebo křížek tak, aby každý řádek a každý sloupec obsahoval shodný počet koleček a křížků. Zároveň žádný řádek a sloupec nesmí obsahovat tři stejné symboly za sebou (pro diagonální směr toto pravidlo neplatí). Všechny řádky obsahují rozdílnou sekvenci znaků. Všechny sloupce obsahují rozdílnou sekvenci znaků. (Ale řádek může obsahovat stejnou sekvenci jako sloupec). Některá políčka jsou již vyplněna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek, napište jeho obsah, zleva doprava. Použijte O pro kroužek a X pro křížek. (Odpovědní kód příkladu: XOXOOX, OXXOOX)

15.-17. Paint by Some Numbers (9, 14, 14 bodů): Začerněte některá políčka v obrazci tak, aby čísla vlevo (nahoře) obrazce představovaly délky souvislých začerněných úseků v daném řádku (sloupci). Tyto délky jsou udávané v pořadí zleva doprava (shora dolů) a jednotlivé začerněné ůseky musí být oddělené alespoň jedním bílým políčkem. Pokud je na okraji udána 0, znamená to, že v daném řádku (sloupci) není žádné začerněné pole.

U někteých řádků/sloupců budou čísla chybět. Je na řešiteli zjistit, jaké políčka v těchto řádcích/sloupcích začernit.

Pro snadnější počítání je v obrazci každých pět polí odděleno tučnější čarou.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro bílá pole a “X” pro začerněná pole. (Odpovědní kód příkladu: OOOXXXXOOOXXOO, XXXXXXOOXXXXOO)

18. Nurikabe (5 bodů): Začerněte některá políčka (ostatní zůstanou bílá) tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 5, 31, 111)

19. Yajilin (9 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole. Černá pole se nemohou navzájem dotýkat stranou. Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet černých polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce, v němž je v daném řádku černé políčko (pozor, opravdu první černé políčko, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0.  (Odpovědní kód příkladu: 035353)

20. Fillomino (13 bodů): Rozdělte obrazec podél linií mřížky na oblasti (polyomina) tak, že dvě oblasti stejné velikosti se nesmějí dotýkat stranou. Uvnitř některých políček jsou čísla; každé číslo představuje velikost oblasti, ve které toto číslo leží. Každá oblast může obsahovat 0, 1 nebo i více zadaných čísel. (V obrazci tedy můžou vzniknout i “skryté oblasti” – oblasti, ve kterých není žádné zadané číslo. Taková oblast může mít např. i větší velikost než je rozsah zadaných čísel –  např. může vzniknout oblast velikosti 6, i když jsou v obrazci zadaná čísla pouze v rozsahu 1-5).

Tečky v polích slouží pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište, jakou velikost mají oblasti, v nichž se nacházejí políčka s tečkami, a to pro všechny tečky, zleva doprava. (Ignorujte v jakém řádku tečka leží.) Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední číslici; např. použijte 0 pokud má oblast velikost 10. (Odpovědní kód příkladu: 82523655)

21. Had (12 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem. Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX,XXXOO)

22. Shapesweeper (70 bodů): Umístěte do tabulky všechny zadané tvary. Tvary můžete otáčet i zrcadlově obracet. Tvary se nesmí vzájemně dotýkat (ani rohem) a nesmí překrývat zadaná čísla. Čísla v políčkách vyjadřují, kolik sousedních políček (včetně diagonálně sousedních) obsahuje části tvarů.

Písmena, kterými jsou označeny tvary jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište zleva doprava písmena všech tvarů, které se v daném řádku vyskytují. Pokud jeden tvar zaujímá v řádku více polí, napište i jeho písmeno do odpovědi vícekrát, jedenkrát za každé pole. Pokud se v řádku nevyskytuje žádný tvar, zadejte písmeno „A” (Odpovědní kód příkladu: SSI, A)

23. Skyscrapers (Mrakodrapy) (44 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

přeložil Kuba Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer