Zápis ze schůze 1. 8.

Zápis z mimořádné členské schůze spolku HALAS dne 1. 8. 2017

Program schůze:

  1. Organizační záležitosti
  2. Projednání a schválení změny stanov spolku umožňující zakládání pobočných spolků
  3. Různé

1. Organizační záležitosti

Zapisovatelkou určena Jana Hanzelková. Matrikářka HALAS konstatovala, že schůze je usnášeníschopná, protože je přítomno osobně nebo prostřednictvím plné moci 46 z 58 členů spolku. (Viz přiložená prezenční listina.) Program jednání byl bez úprav jednomyslně schválen.

2. Projednání a schválení změny stanov spolku umožňující zakládání pobočných spolků

V rozpravě byly řešeny konkrétní otázky týkající se budoucího založení spolku pro pořádání MS 2018. Konkrétní znění stanov takového spolku i jeho název je zatím předmětem jednání.

Členské schůzi byl předložen návrh na doplnění stanov HALAS o dva nové body.

V článku III o nový bod 3 ve znění: „Pro naplnění své činnosti si spolek může zakládat pobočné spolky. Založení pobočného spolku schvaluje výbor HALAS na základě návrhu přípravného výboru pobočného spolku. Spolek neručí za dluhy svých pobočných spolků.

V článku VII o novou odrážku v bodě 2 ve znění: „(Výbor spolku) schvaluje zakládání a rušení pobočných spolků.

V hlasování o tomto doplnění stanov zaznělo 46 hlasů pro (0× proti, 0× zdržel se). Návrh byl tedy schválen při dodržení požadované dvoutřetinové většiny ze všech členů spolku.

3. Různé

V pokračování konkrétní debaty o mistrovství světa 2018 byla řešena otázka personálního zajištění MS a přístup k účetnímu výsledku této budoucí akce.

Zapsala Jana Hanzelková

- 7. 8. 2017 - Krt -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer