WPF GP 2017: holandská logika: překlad bookletu

Po dvouměsíční pauze pokračuje logická část WPF GP. V následujících dnech (21.4. - 24.4) nás čeká holandské kolo, plně v autorské režii Bram de Laata. Booklety můžete studovat zde. Nezapomeňte, že výsledky z divizí A a B se počítají do HALAS ligy.

- 20. 4. 2017 - Gotroch -

 

Divize A (celkem 528 bodů):

1.-2. Light and Shadow (19, 66 bodů): Začerněte některá prázdná políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na bílé a černé oblasti. Políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. V každé oblasti musí být přesně jedno zadané číslo, které současně udává počet políček dané oblasti.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počet políček) začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 211,13)

3.-4. Nurikabe  (12, 36 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby byl obrazec rozdělen na oblasti; políčka stejné barvy jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou. Každé číslo musí být součástí bílé oblasti složené z tolika políček, kolik udává toto číslo. Každá bílá oblast obsahuje právě jedno číslo. Všechna černá pole patří do jedné stejné oblasti. V tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky (počty políček) černých segmentů zleva doprava. Pokud v označeném řádku nejsou žádná černá pole, je odpovědní kód číslice 0. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro segment délky 10 (Odpovědní kód příkladu: 5, 31, 111)

5.-6. Heyawake (67, 52 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby se žádné dvě černé políčka nedotýkaly stranou a všechny bílé políčka tvořily jednu spojitou plochu stranově propojených bílých políček. V mřížce jsou vyznačené oblasti, rozdělené tlustými čarami (hranicemi). Pokud je v oblasti číslo, znamená to, že v dané oblasti je tolik začerněných polí. Každá skupina za sebou ležících bílých políček ve vodorovném či svislém směru nesmí vést přes více než jednu hranici.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro bílá políčka a “X” pro černá políčka. Ignorujte čísla a hranice oblastí. (Odpovědní kód příkladu: XOOXOO,XOXOOX)

7.-8. Myopia (37, 29 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Šipky v políčku ukazují na všechny směry (vodorovné a svislé), ve kterých je úsek smyčky nejblíže od středu daného políčka.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište délky (počet políček) jednotlivých segmentů políček ležících uvnitř smyčky, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro segment délky 10. Pokud řádek neobsahuje žádná políčka uvnitř smyčky, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 32,4)

9.-10. Star Battle (12, 108 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

11.-12. Skyscrapers (Mrakodrapy) (25, 65 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 45312, 23541)

 

Divize B (celkem 553 bodů):

1.-2. Easy as… (31, 17 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

3.-4 Shikaku (18, 10 bodů): Rozdělte mřížku podél vyznačených čar na obdélníkové či čtvercové oblasti. Každé pole mřížky musí náležet do přesně jedné oblasti. Každá oblast musí obsahovat přesně jedno číslo, toto číslo udává počet polí dané oblasti.

Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo oblasti ve které políčko s tečkou leží. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 pro oblast s číslem 10. (Odpovědní kód příkladu: 086627)

5.-6. Tapa (24, 21 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla  jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem  propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí  a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

7.-8. Slitherlink (Ploty) (33, 38 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávájí, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište délky (počet políček) jednotlivých segmentů políček ležících uvnitř smyčky, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro segment délky 10. Pokud řádek neobsahuje žádná políčka uvnitř smyčky, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 2,11)

9.-10. Stany (22, 71 bodů): Umístěte do prázdných polí tabulky stany (do každého pole lze umístit nejvýše jeden stan). Políčka se stany se nesmí vzájemně dotýkat, a to ani diagonálně. Stanů musí být v tabulce stejný počet jako vyznačených stromů. Stany a stromy musí být spojeny do dvojic tak, aby každý strom měl svůj stan v jednom ze stranově sousedících políček. Čísla na kraji tabulky udávají, kolik je v příslušném řádku/sloupci stanů.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište délky (počet políček) segmentů prázdných políček (tedy políček, ve kterých není ani strom ani stan), zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro segment délky 10. Pokud řádek neobsahuje žádná prázdná políčka, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 13,21,31)

11.-12. Had (52, 64 bodů): V tabulce najděte "hada". Had je od začátku do konce propojen přes stranově sousedící políčka. Každé políčko může had navštívit maximálně jednou. Had se sám sebe nedotýká, ani rohem. Čísla okolo tabulky (jsou-li zadaná) udávají, kolik polí v daném řádku či sloupci je obsazeno hadem. Začátek a konec hada je v zadání vyznačen černými políčky.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Používejte “O” pro políčka obsazená hadem  a “X” pro políčka kde had není (jako správné řešení bude uznáváno i pokud použijete reverzní označení “X“ a „O“). (Odpovědní kód příkladu: OOXXX,XXXOO)

13.-14. Tykadla (93, 59 bodů): Z každého zadaného čísla nakreslete jednu či více šipek (rovných čar, které jdou pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží a nepřekrývají, šipka z jednoho políčka s číslem nemůže projít jiným políčkem s číslem). Každé číslo udává, kolik políček je propojeno šipkami z daného čísla, přičemž políčko s číslem se do tohoto počtu nezapočítává. Každé prázdné políčko obsahuje právě jednu část šipky (v tabulce nezbydou volná políčka).

Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište příslušné číslo z něhož vychází šipka procházející tímto políčkem s tečkou. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0 číslo 10. (Odpovědní kód příkladu: 62224)

 

Divize C (celkem 423 bodů):

Poznámka: Úlohy 12 a 13 není nutné mít vyřešené pro získání časového bonusu.

1.-2. Chains (10, 8 bodů): Vepište do každého z kroužků jedno z čísel 1 až X (X = počet kroužků), tak aby každé číslo bylo použito 1x. Současně musí platit všechny uvedené rovnice.(Každá rovnice začíná jedním kroužkem a končí následujícím kroužkem)

Odpovědní kód: Pro označený řádek vepište poslední číslici (jednotkovou) každého čísla v kroužcích, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 4409005712)

3. Sloupce navíc (19 bodů): Odstraňte některé sloupce tak, aby zůstal v každém řádku přesně jeden symbol.

Jakékoliv rozdíly mezi symboly nebo linkami tvořícími políčka jsou pouze pro dekorativní účely.

Odpovědní kód: Napište písmena sloupců, které nebyly odstraněny, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: BDF)

4.-5. Rozbitá kalkulačka (15, 10 bodů): K výpočtu byla  použita rozbitá kalkulačka. Některé segmenty displeje kalkulačky nefungují správně - jsou zaseknuty ve vypnuté pozici (daný segment se na displeji nikdy nezobrazi, i když tento segment digitální číslo obsahuje). Vadné segmenty zůstávájí nefunkční po dobu celého výpočtu. U každého displeje je uvedeno, jak dlouhé číslo je použito (počet cifer), jednotlivé čísla nesmí začínat nulou. Určete jaká čísla byla použita u výpočtu.

Správná podoba jednotlivých digitálních čísel bude u úlohy vyobrazena.

Odpovědní kód: Vepište poslední číslo ve výpočtu (Odpovědní kód příkladu: 112)

6.-7. Crisscross (6, 17 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů).

Kroužky slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý kroužek (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku kroužek leží) napište písmeno, ležící v daném kroužku.  (Odpovědní kód příkladu: 62224)

8.-9. Skládání puzzle (15, 27 bodů): Z předložených puzzle dílků sestavte obrázek. Puzzle dílky můžete otáčet, ale nikoliv zrcadlově převracet.

Můžete použít nůžky pro vystřihnutí dílků, nemusí to ale znamenat, že takový postup bude rychlejší.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek, napište písmena příslušných použitých dílků v tomto řádku.(Odpovědní kód příkladu: BCGH,MKEO)

10.-11. Sliding Blocks (18, 48 bodů): Pomocí korektních posunů přemístěte kolečka s čísly do zobrazené cílové polohy. Korektní posun je ten, ve kterém z jednoho čtverce přesunete kolečko s číslem podél naznačené linie do prázdného čtverce. Počet přesunů, kolik musíte vykonat bude zadán.

Můžete použít nůžky, nemusí to ale znamenat, že takový postup bude rychlejší.

Odpovědní kód: Napište postupně čísla všech přesunovaných koleček. Pokud je stejné kolečko použito vícekrát za sebou, vepište číslo pro každý jednotlivý přesun. (Odpovědní kód příkladu: 24312)

12.-13. Crack the Code (33, 63 bodů): Skupina symbolů byla použita k zakódování krátké zprávy. Pomocí několika uvedených příkladů jak kódování funguje, zjistěte jaká zpráva je symboly zakódována.

Odpovědní kód: Vepište dekódované zprávy. (Odpovědní kód příkladu: MADRID, DALLAS)

14.-15. Double Minesweeper (43, 91 bodů): Umístěte do prázdných políček miny, nejvýše dvě miny do jednotlivého políčka. Čísla v tabulce musí odpovídat počtu všech min v sousedních políčkách (včetně diagonálně sousedících) daného pole s číslem.

Celkový počet použitých min NEBUDE uveden.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “1” pro políčka s jednou minou, “2” pro políčka s dvěma minami a “X” pro ostatní políčka (prázdné nebo s číslem). (Odpovědní kód příkladu: 1XXX2, XX2XX)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer