WPF GP 2017: srbská logika: překlad bookletu

Již za několik hodin bude zahájena i logická část pátého ročníku WPF GP. Vzhledem k tomu, že letošní ročník obsahuje několik novinek, doporučujeme prostudovat pravidla o kterých píšeme i v novince na našich stránkách.

První kolo logiky se koná v termínu 27.-30.1. 2017 a připravují ho srbští autoři. Originál bookletu (tedy vlastně jsou to tři kusy - divize A, B, C) naleznete zde. Nezapomeňte, že výsledky z divizí A a B se počítají do HALAS ligy (dle vzorce A+B/3).

- 25. 1. 2017 - Gotroch -

 

Divize A (celkem 468 bodů):

1.-3. Slitherlink (Ploty) (12, 25, 21 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávájí, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište délky (počet políček) jednotlivých segmentů políček ležících uvnitř smyčky, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro segment délky 10. Pokud řádek neobsahuje žádná políčka uvnitř smyčky, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 2,11)

4.-5. Easy as… (7, 28 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

6.-8. Recto (10, 21, 39 bodů): Rozdělte tabulku podél čar mřížky do obdélníkových nebo čtvercových oblastí tak, aby každé políčko náleželo přesně do jedné oblasti a aby každá oblast obsahovala právě jedno číslo. Toto číslo udává součet délky a šířky (v políčkách) dané oblasti.

Poznámka: Tečky v políčkách jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište číslo, které leží ve stejné oblasti jako daná tečka. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici (např. pro oblast která obsahuje číslo 10 udejte 0). (Odpovědní kód příkladu: 7764)

9.-11. Bulbs (Akari) (22, 19, 41 bodů): Do některých prázdných políček tabulky umístěte žárovky tak, aby všechna prázdná políčka obsahovala žárovku, nebo byla žárovkou "osvětlena". Žárovka svítí ve čtyřech směrech a osvětluje tak všechna bílá políčka, která se od ní nacházejí ve vodorovném či svislém směru. Žárovka však nedokáže "prosvítit" černá políčka, takže je-li mezi bílým políčkem a žárovkou černé políčko, není toto bílé políčko žárovkou osvětleno. Žádné dvě žárovky se nemohou navzájem "osvětlovat". Čísla v černých políčkách udávají počet žárovek, které se černého políčka dotýkají ve vodorovném nebo svislém směru.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “O” pro políčka s žárovkou a “X” pro pole bez žárovky. Ignorujte barvu polí a čísla. (Odpovědní kód příkladu: XOXXOXXX,OXXXXXOX)

12.-14. Irregular Doppelblock (17, 35, 89 bodů): Začerněte v každém řádku i sloupci 2 políčka.  Do nezačerněných polí vepište čísla 1 až X (X = počet polí v řádku minus 2) tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku ani sloupci. Čísla vně tabulky udávají, jaký je součet všech čísel ležících mezi dvěma začerněnými poli v daném řádku/sloupci (pokud mezi 2 černými poli není žádné číslo, je uveden součet 0). Pokud u řádku/sloupce součet není uveden, může být jakýkoliv. Tvary některých políček mohou zasahovat do více řádků či sloupců.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Použijte “X” pro černá políčka. Do odpovědi nezahrnujte čísla ležící vně tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 3XX21, 1X32X)

15.-16. All or One (23, 59 bodů): Do každého pole tabulky vepište jedno z čísel 1 až 3, tak aby každá tučně ohraničená oblast měla uvnitř buď všechna čísla stejná. Pole se stejnými čísly ležící ve dvou různých oblastí spolu nemohou stranově sousedit. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah (včetně již zadaných čísel), zleva doprava (Odpovědní kód příkladu: 323123, 122231)

 

Divize B (celkem 691 bodů):

1.-2. Skyscrapers (Mrakodrapy) (33, 32 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 323123, 122231)

3.-5. Battleships (Námořní bitva) (59, 47, 83 bodů): Najděte, kde se v tabulce nachází znázorněná námořní flotila. Každý segment lodě zaplní jedno políčko. Lodě lze otáčet. Žádné dvě lodě se nedotýkají, ani rohem. Některé segmenty lodí či prázdná políčka (voda) jsou již v tabulce zakresleny. Čísla vpravo a dole okolo tabulky udávají, kolik políček je v daném řádku či sloupci obsazeno segmenty lodí.

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku segment lodi. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Je-li řádek prázdný, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 1317171)

6.-8. Pentomino Division (Dělení na pentomina) (92, 88, 80 bodů): Každé políčko tabulky obsahuje jeden z 5 různých symbolů. Rozdělte tabulku na pentomina (tj. oblasti s pěti stranově propojenými políčky) tak, aby každé políčko bylo součástí přesně jednoho pentomina. Nemůžete použít 2 či více pentomin stejného tvaru (pootočené či zrcadlově převrácené pentomino je považovano za stejné). Každé pentomino musí obsahovat pět různých symbolů.

Písmena, kterými jsou tvary pentomin označeny jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pro každé políčko udávejte písmeno pentomina, které v tomto poli leží. (Odpovědní kód příkladu: VLUUYY, PPPTTT)

9.-10. Ripple Effect (72, 58 bodů): Vyplňte celou mřížku čísly tak, aby každá ohraničená oblast velikosti N, obsahovala každé z čísel 1 až N přesně jedenkrát. Mezi každými dvěma čísly N v jednom řádku či sloupci musí být aspoň N políček. (Pravidla tedy například splňuje řádek s čísly 31213, ale nikoliv řádek s čísly 343)

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 121314, 213241)

11. All or One (47 bodů): Do každého pole tabulky vepište jedno z čísel 1 až 3, tak aby každá tučně ohraničená oblast měla uvnitř buď všechna čísla stejná. Pole se stejnými čísly ležící ve dvou různých oblastí spolu nemohou stranově sousedit. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah (včetně již zadaných čísel), zleva doprava (Odpovědní kód příkladu: 323123, 122231)

 

Divize C (celkem 549 bodů):

Poznámka: Úlohy 1-3 a 13-14 (jsou označené hvězdičkou) není nutné mít vyřešené pro získání časového bonusu. Kalkulačky a podobné nástroje nejsou povoleny.

*1.-3. Vyplň prázdné místo (2, 8, 13 bodů): Nahraďte symboly otazníků “?” tak, aby zadání dávalo logický smysl.

Odpovědní kód: Co nahrazuje symboly otazníků? Nepoužívejte žádné rozdělovací znaky (Odpovědní kód příkladu: 2134)

4. Který obrázek je jen jednou? (13 bodů): Každé políčko tabulky obsahuje obrázek. Každý obrázek (kromě jednoho) se v tabulce vyskytuje 2x. Najděte políčko, které obsahuje obrázek, který je v tabulce pouze 1x. Obrázky mohou být otočené, ale ne zrcadlově převrácené.

Odpovědní kód: Napište souřadnice obrázku, který se vyskytuje jen 1x (nejdříve písmeno řádku, potom číslo sloupce). (Odpovědní kód příkladu: B3)

5.-6. Šipky (6, 15 bodů): Nalezněte, které oblasti na terči musí být zasaženy šipkami, aby součet čísel ze zasažených oblastí dosáhl uvedeného skóre. Zasažené oblasti musí být různé, počet oblastí určuje vyobrazený počet šipek vedle terče.

Odpovědní kód: Vepište čísla ze zasažených oblastí v pořadí od nejmenších po největší, čísla neoddělujte žádnými rozdělovacími znaky (Odpovědní kód příkladu:1015183640)

7.-9. Zápalky (13, 20, 32 bodů): Odstraňte [dvě] zápalky tak, aby zbývající zápalky tvořily rovnici se správným výsledkem.

Obsah hranatých závorek bude v zadání soutěžních úloh různý. Písmena ve hlavičkách zápalek jsou pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Napište písmena dvou odstraněných zápalek, v abecedním pořadí. (Odpovědní kód příkladu: GJ)

10. Elastické pásky (30 bodů): Doplňte do každého kolečka písmeno tak, aby byly oba obrázky identické, tj. jestliže dvě písmena v jednom obrázku spojuje linka, musí stejná dvě písmena spojovat linka i v druhém obrázku.

Odpovědní kód: Napište všechna písmena z druhého obrázku, ve směru hodinových ručiček, počínaje písmenem ležícím v nejhornějšim kolečku. Do řešení udávejte také zadaná písmena. (Odpovědní kód příkladu: EFCADB)

11.-12. Aritmetický čtverec (15, 25 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice. Každou rovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (Neplatí tedy priorita početních operací)

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

*13.-14. Počítání tvarů (16, 12 bodů; možnost zisku polovičních bodů v případě nepřesného řešení, které se liší o 1 od správného): Určete kolikrát se v obrázku vyskytuje [rovnostranný trojúhelník] (jakékoliv velikosti) obsahující přesně [1 prase a 1 koalu].

V soutěžních úlohách budou slova v hranatých závorkách nahrazena jinými výrazy. V této úloze může být udělen částečný bodový zisk i v případě nesprávné odpovědi, pokud se liší od správné odpovědi nejvýše o 1.

Odpovědní kód: Počet [rovnostranných trojúhelníků]. (Odpovědní kód příkladu: 4)

15. Hledání slov (osmisměrka) (83 bodů): Nalezněte v tabulce slova z uvedeného seznamu. Slova mohou  ležet pouze v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů.

Odpovědní kód - (pro první a druhou úlohu): Pro každý označený řádek (sloupec) uveďte nepoužitá písmena v daném řádku (sloupci), zleva doprava (shora dolů) (Odpovědní kód příkladu: AGAL)

16.-18. Součiny (35, 41, 120 bodů): Umístěte do některých políček tabulky čísla. Každé číslo 1 až X (X= dvojnásobek počtu řádků) použijte přesně 1x. Do stejného políčka nemůžete umístit více než jedno číslo. Každý sloupec i řádek musí obsahovat přesně dvě čísla (pro diagonály toto pravidlo neplatí). Pokud je na okraji tabulky uvedeno číslo, jeho hodnota značí jaký je součin všech čísel v daném řádku, sloupci či diagonale (pokud je na diagonále pouze jedno číslo, je výsledným součinem toto číslo, pokud na diagonále není žádné číslo, je uveden výsledek 1).

Čísla nad tabulkou jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro každý řádek v pořadí odshora dolů udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž se v daném řádku vyskytuje číslo. Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). (Odpovědní kód příkladu: 13212)

19.-20. Scrabble (19, 31 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA)

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer