Croco-puzzle: Slovníček

(naposledy aktualizováno 11. 10. 2016)

Již před delší dobou vytvořili pro nás Jana Zachová a Michal Matyska podrobný návod na používání krokodýlích logických stránek a slovníček s překladem zadání do češtiny. Vztahoval se na aktuálně používanou sadu úloh a byl párkrát aktualizován. Pokud hledáte text zadání pro apletové úlohy klasických typů, pravděpodobně uspějete v tomto pdf souboru.

Od listopadu 2013 se začaly na croco-stránkách objevovat také úlohy jedinečné, určené k řešení po tisku. V takové situaci jsou používány stále nové a nové typy logických úloh. V seznamu na této stránce hledejte překlad jejich zadání. Pokud chybí, poproste o nápravu.

Většinu textů přeložila Jana Zachová, děkujeme!! Pro web edituje Krtek, se snahou o abecední řazení. Pasáž „Kód řešení“ je užitečná, pokud chcete úlohy řešit na webu soutěžně a odesílat své řešení. Obecně všechna zadání můžete hledat a zkoušet v archivu na webu croco.

123-Box

    

Návod: Do každého políčka tabulky zapište 1, 2 nebo 3. Čísla na okraji označují vždy skupinu za sebou následujících stejných čísel v daném řádku či sloupci. Pořadí při tom zůstává zachováno a od každého čísla je tam vždy maximálně jedna skupina. Číslo na okraji může udávat hodnotu zapsaného čísla nebo délku bloku za sebou následujících čísel, nebo také obojí. V případě otazníku na okraji není známo, které číslo na tomto místě stojí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo (bez čísel na okraji). (V příkladu by kód řešení byl: '2332 2111')

AB-Abstände

    

Návod: Do tabulky zapište písmena A a B tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci každé písmeno vyskytovalo právě jednou. Čísla na pravém okraji udávají součet čísla sloupce, v němž se nachází A, a vzdálenosti mezi A a B v daném řádku. Stejně tak čísla na spodním okraji udávají číslo řádku písmena A a vzdálenost mezi A a B v daném sloupci.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo., '-' pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'A--B -BA-')

ABC-Box mit Doppelhinwiesen (ABC-Box s dvojími popisky)

Návod: Do každého pole diagramu vepište jedno z uvedených písmen. Písmena na okraji udávají správné pořadí písmen v příslušném řádku nebo sloupci. Stejná písmena následující za sebou jsou při tom uvedena pouze jednou. Je-li na okraji otazník nebo číslo, není známo, které písmeno na dané místo patří; číslo však udává, kolikrát se na příslušném místě vyskytuje stejné písmeno.

Pozor: Každý ze zadaných údajů je uveden dvakrát (kromě otazníků). Pouze jedno ze zadání je správné, to druhé je chybné.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo (bez popisků na okraji). (V příkladu by kód řešení byl: 'CBB AAB')

Buchstaben von A bis C = Písmena od A do C

ABC-Box mit überzähligen Hinweisen

    

Řeší se jako ABC-Box, navíc: V každém řádku a v každém sloupci je právě jeden údaj navíc. O který údaj se jedná, je nutno vyzkoumat, a není to vždy jednoznačné.

Abknickende Bahnhöfe

    

Návod: Do tabulky zakreslete okružní cestu, která prochází vodorovně nebo svisle středy políček a všemi políčky projde. Na označených místech se okružní cesta kříží, ale nikde jinde. V políčkách s čísly musí cesta odbočovat. Okružní cesta musí čísly procházet ve vzestupném pořadí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: L pro políčko, kde se odbočuje, I pro políčko, kterým cesta prochází rovně, a X pro křižovatku. (V příkladu by kód řešení byl: 'ILXLLLI LLLILLL')

Abstandsgebiete

    

Návod: Tabulku rozložte na území tak, aby se v každém území nacházelo maximálně jedno číslo, které udává počet políček v území. Čísla na okraji udávají vzdálenosti mezi hranicemi území v daném řádku nebo sloupci, nemusí však být uvedena ve správném pořadí. Několik čísel je při tom nahrazeno otazníky. Není-li na okraji nic, nejsou údaje pro daný řádek či sloupec známy.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: Pro každý segment velikost příslušného území, ke kterému segment patří. V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.  (V příkladu by kód řešení byl: '2666 3333')

Achtelwenden

Návod: Do tabulky zakreslete uzavřenou cestu, která prochází každým políčkem právě jednou, a to vodorovně, svisle nebo diagonálně. Cesta se může křížit. Čísla v políčkách udávají, jaký úhel cesta v daném políčku tvoří: 1 znamená 45°, 2 - 90°, 3 - 135° a 4 - 180°.

Kód řešení: Pro každou označenou vodorovnou čáru počet, kolikrát cesta prošla přes tuto čáru (v příkladu by kód řešení byl '4 2')

Achterbahn (Horská dráha)

Návod: Do mřížky zakreslete uzavřenou horskou dráhu. Čísla na okraji udávají, kolik políček s čarami uvedeného typu se nachází v daném řádku či sloupci. Tvary čas se při tom smějí otáčet.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčka, v nichž dráha odbočuje, I pro políčka, kterými dráha prochází rovně, X pro políčka, v niž dráha odbočuje dvakrát a – pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: 'LXXIL -ILL-')

Afternoon skyscrapers

Návod: Do každého políčka zaneste mrakodrap o výšce 1 až n tak, aby se v každém řádku a každém sloupci každá výška vyskytovala právě jednou. n při tom odpovídá počtu sloupců v tabulce. Silné čáry v tabulce udávají, že při dopadu světla pod úhlem 45° zleva resp. zespodu ve vztahu k tabulce stojí příslušný dům ve stínu. Chybí-li silná čára, dům nestojí ve stínu.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '54321 21435')

Akari

Návod: Do políček zakreslete žárovky tak, aby osvětlovaly všechna bílá pole. Žárovky při tom svítí vodorovně a svisle, a sice vždy až k okraji mřížky nebo k nejbližšímu černému políčku. Žárovky se nesmějí vzájemně osvětlovat. Čísla v políčkách udávají, kolik vodorovně a svisle sousedících políček obsahuje žárovku.

Kód řešení: Pro každý řádek shora dolů počet žárovek v daném řádku. (V příkladu by kód řešení byl: '111212')

Angler (Rybáři)

Návod: Čísla vně tabulky představují rybáře. Do tabulky zakreslete rybářské vlasce tak, aby od každého rybáře vycházel jeden. Vlasce procházejí vždy vodorovně nebo svisle středem políčka a každý vlasec končí u ryby. Každé rybě musí být přiřazen právě jeden vlasec. Čísla udávají počet políček obsazených vlascem, a to včetně políčka s rybou. Každým políčkem může procházet maximálně jeden vlasec. Některá políčka mohou zůstat volná.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; K pro políčka, v nichž vlasec odbočuje, G pro políčka, jimiž vlasec prochází rovně a - (pomlčka) pro všechna ostatní políčka (prázdná a obsazená rybami). (V příkladu by kód řešení byl: '-KGG GKK-')

Aquarium (akvárium)

Úloha: Některá políčka naplňte vodou tak, aby čísla na okraji udávala, kolik políček v daném řádku či sloupci obsahuje vodu. Políčka v rámci jednoho silně ohraničeného území se při tom musí naplňovat zdola nahoru. V rámci jednoho území musí být políčka ležící ve stejném řádku buď všechna naplněná nebo všechna prázdná.

Obsluha myší:

1. kliknutí černé políčko

2. kliknutí bílé políčko (označené křížkem)

3. kliknutí vymazání obsahu políčka

Obsluha pomocí klávesnice:

#, * a Q: černé políčko

-, / a W: bílé políčko (označené křížkem)

mezera: vymazání obsahu pole.

Araf

Návod: Rozdělte tabulku podél čar do bloků tak, aby každý blok obsahoval právě dvě čísla, přičemž jedno z nich bude menší a jedno větší než počet políček v bloku..

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček mezi hranicemi bloku. (V příkladu by kód řešení byl: '1211 41')

Atomanziehung (přitahování atomů)

    

Návod: Každý kroužek posuňte vodorovně nebo svisle o tolik políček, kolik udává číslo v kroužku. Vždy jeden černý a jeden bílý kroužek v políčkách, která sousedí vodorovně, svisle nebo diagonálně, tvoří molekulu. Molekuly se nesmí vzájemně dotýkat, ani diagonálně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: O pro bílý kroužek, , X pro černý kroužek a – pro prázdné políčko.(V příkladu by kód řešení byl: 'XO-X- ---O-')

Außen-Knapp-Daneben-Rundweg

Návod: Podél tečkovaných čar zakreslete uzavřenou cestu, která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolik ze sousedních hran se na tuto cestu použije. Čísla umístěná vně okružní cesty však mají hodnotu, která je těsně vedle, tedy o jednu vyšší nebo o jednu nižší Cesta se nesmí sama sebe dotýkat ani se křížit.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka vně okružní cesty a 1 pro políčka uvnitř cesty (v příkladu by kód řešení byl: '1010 0100')

BACA-U-Bahn

     

Návod:
1. BACA: Do každého řádku a každého sloupce zapište písmena A až C, každé právě jednou. Ostatní políčka se začerní. Písmena na okraji udávají, které písmeno je z daného směru první. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí délky souvislých bloků černých polí v daném řádku či sloupci. Mezi jednotlivými bloky černých polí musí ležet alespoň jedno pole s písmenem. Pole, v nichž je zadáno písmeno, se smějí buď začernit, nebo musí obsahovat dané písmeno.
2. U-Bahn (metro): Do tabulky je nutno zakreslit čáry, které procházejí vodorovně nebo svisle mezi středy políček a vznikne z nich souvislý plán trasy metra bez slepých uliček. Čísla na okraji udávají, kolik segmentů trati daného tvaru se v příslušném řádku či sloupci nachází. Segmenty je dovoleno otáčet.
3. Interakce: Na místech, kde je v úloze U-Bahn černé políčko, musíte začernit políčko i v úloze BACA. BACA může obsahovat ještě další černá políčka.

Kód řešení: Pro označený řádek v úloze BACA: Obsah buněk zleva vpravo, - pro černá políčka. Pro označený řádek v úloze U-Bahn: Obsah buněk zleva vpravo, písmena X, T, L, I a – pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: 'AB--C IIITL')

Außensudoku

    

Návod: Do tabulky zapište čísla od 1 do n tak, aby se v každém řádku a každém sloupci čtverce i v každém tučně ohraničeném území každé číslo vyskytovalo právě jednou.

Navíc se musí na každé straně kosoúhelníka vyskytovat přesně čísla 1 až (délka strany). Mezi čísly kosoúhelníka, která spolu diagonálně sousedí, musí při tom být rozdíl minimálně 2.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '3578146237,75486312')

Bahnhöfe knapp daneben (nádraží těsně vedle)

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému a prochází všemi políčky. Okružní cesta se kříží na vyznačených místech, nikde jinde. Políčky s čísly musí cesta procházet přímo. Okružní cesta prochází čísly ve vzestupném pořadí.

Pozor: Všechna čísla jsou zadána těsně vedle, to znamená, že jsou o jednu menší nebo větší než číslo, které tam ve skutečnosti patří.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčko s odbočením, I pro políčko, kterým cesta prochází rovně, X pro křižovatku. (V příkladu by kód řešení byl: 'ILXILI IIILLI')

Basic

Návod: Vepište do tabulky čísla tak, aby se každé ze zadaných čísel vyskytovalo v každém řádku a sloupci právě jednou. Malá čísla v orámovaných oblastech udávají výsledek operace provedené s čísly v dané oblasti použitím operátoru uvedeného za malým číslem. Není-li operátor za malým číslem uveden, znamená to, že je neznámý, musí se však jednat o jednu ze čtyř základních matematických operací!

Pozor: V rámci orámované oblasti se mohou některá čísla vyskytovat dvakrát!

Obsluha:

Obsluha myší:

Prvním kliknutím zapíšete do daného pole číslo 1. Každým dalším kliknutím zvýšíte číslo o 1. Po dosažení posledního čísla se dalším kliknutím obsah pole vymaže. Kliknutím do levého dolního rohu políčka spustíte pro toto políčko expertní režim. V expertním režimu můžete v tomto políčku zapínat a vypínat každou číslici zvlášť. Dalším kliknutím do levého dolního rohu expertní režim ukončíte.

Obsluha na klávesnici:

Číselné klávesy: do pole se zapíše odpovídající číslo.

Mezera: vymaže obsah pole.

Tlačítko minus: vyznačení rozsahu čísel

# a , : přepínání mezi expertním a normálním režimem. V expertním režimu můžete pomocí číselných kláves zapínat a vypínat každou číslici zvlášť.

Berührungsrundweg (Dotekové ploty)

Návod: Podél tečkovaných čar nakreslete uzavřenou cestu (ohradu), která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolikrát se cesta dotkne daného políčka. Cesta nesmí sama sebe křížit ani se sebe dotýkat.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka mimo ohradu a 1 pro políčka uvnitř ohrady. (V příkladu by kód řešení byl: '01010 11101')

Buchstabensalat Nonconsecutive

    

Návod: Zapište zadaná písmena do tabulky tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci každé písmeno vyskytovalo právě jednou. Písmena na okraji udávají, které písmeno je v příslušném řádku či sloupci umístěno z daného směru jako první. Žádné písmeno se vodorovně ani svisle nedotýká písmena, které je v abecedě těsně za ním nebo těsně před ním.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, '-' pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '-B-AC AC-B-')

Castle wall

Návod: Některými z prázdných polí veďte okružní cestu, která prochází vodorovně a svisle od jednoho středu pole k druhému. Černá políčka musí ležet mimo tuto cestu, silně orámovaná bílá políčka musí ležet uvnitř ohrady. U šedých políček není tato informace známa. Políčka s čísly a šipkami udávají, kolik segmentů cesty (od jednoho středu pole k druhému) je v příslušném směru.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: I pro přímo procházející čáru, , L pro zahnutou čáru  a – pro všechno ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: 'LL-I--- LIIIL-I')

Catloop

    

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, procházející středy políček. Čísla na okraji udávají, kolik políček v daném řádku či sloupci je na cestu použito.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: I pro políčko, který cesta prochází rovně, L pro políčko, v němž cesta odbočuje, a X pro nepoužitá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: 'LLXXX IXXLL')

Catwalk

Návod: Zakreslete cesty koček k jejich miskám s mlékem. Každé políčko při tom smí být využito maximálně jednou cestou. Čísla na okraji udávají, kolik políček daného řádku či  sloupce je využito cestami.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčka, v nichž cesta zahýbá, I pro políčka, jimiž cesta prochází rovně a X pro políčka, která jsou prázdná nebo jsou obsazena kočkou či miskou. (V příkladu by kód řešení byl: 'ILIIL LLXXI')

Diamantensuche (hledání diamantů)

Návod: Do některých políček umístěte diamanty tak, aby se nikde vzájemně nedotýkaly, ani diagonálně. Čísla na okraji udávají, kolik diamantů je v daném řádku nebo sloupci. Každá šipka směřuje právě na jeden diamant, a v jejím směru mohou ležet i další šipky. V políčkách s šipkou diamanty nejsou.

Kód řešení: Obě označené řádky, X pro políčko s diamantem, - pro vše ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: '--X-- -X---')

Domino Extra

Návod: Mřížku rozložte na několik území tak, aby se na každém území vyskytovala právě dvě čísla, a aby takto vytvořené dvojice čísel přesně odpovídaly uvedené sadě domina.

Kód řešení:  Pro označené řádky zleva vpravo délky bloků, patřících ke stejnému území. (V příkladu by kód řešení byl: '1111 22')

Doppelstern invers

Návod: Do mřížky zakreslete hvězdy tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byly právě dvě hvězdy. Hvězdy mají vždy velikost jednoho políčka a nesmí se vzájemně dotýkat, a to ani diagonálně. Čísla na okraji udávají, kolik prázdných políček je v daném řádku či sloupci mezi oběma hvězdami.

Kód řešení: Pro každý řádek shora dolů počet prázdných políček vlevo od první hvězdy. (V příkladu by kód řešení byl: '031314202')

Doppelter Buchstabensalat (dvojitý písmenkový salát)

   

Návod: Zadaná písmena zapište do diagramů tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci obou diagramů každé písmeno vyskytovalo právě jednou. Písmena na okraji udávají, které písmeno v příslušném řádku či sloupci je z daného směru umístěno jako první.

Je-li v některém políčku jednoho diagramu písmeno, musí příslušné políčko druhého diagramu zůstat prázdné.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, '-' (minus) pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '-AB-A--B AB-- --BA')

Dreier-Nonogramm

Návod: Některá políčka v mřížce začerněte tak, aby políčka na okraji ve správném pořadí popisovala délky za sebou jdoucích bloků černých políček: šedé políčko znamená, že délka je dělitelná 3, bílé políčko znamená, že tomu tak není. Mezi dvěma bloky musí být alespoň jedno bílé políčko.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '101100 000111')

Ecken- und Kanten-Rundweg

    

Návod: Do mřížky zakreslete podél tečkovaných čar uzavřenou cestu, která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolik sousedních rohů a hran je na cestu použito. Cesta nesmí sama sebe křížit ani se sama sebe dotýkat.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.; 0 pro políčka mimo cestu a 1 pro políčka uvnitř cesty. (V příkladu by kód řešení byl: '110 111')

Einer oder Alle

    

Návod: Do tabulky zakreslete čtverečky, kroužky a trojúhelníčky tak, aby byly v každém silně ohraničeném území buď všechny symboly zastoupeny právě jednou, nebo jeden ze symbolů právě třikrát. Vodorovně a svisle související políčka z různých území nesmějí obsahovat stejný symbol.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: A pro trojúhelníček, X pro čtverec a O pro kroužek. (V příkladu by kód řešení byl: 'AXOX OXXX')

Fisch-Paare (dvojice ryb)

Návod: Do mřížky umístěte ryby tak, aby se každá ryba diagonálně dotýkala právě jedné jiné ryby a jinak se žádné ryby vzájemně nedotýkaly, ani diagonálně. Čísla na okraji udávají, kolik ryb je v daném řádku nebo sloupci. V černých políčkách nesmí být žádné ryby.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná a černá políčka, , 1 pro políčka s rybami. (V příkladu by kód řešení byl: '01000 10001')

Five Cells

    

Návod: Mřížku rozdělte na pentomina tak, že podél tečkovaných čar zakreslíte jejich stěny. Čísla udávají, kolika stěnami je dané políčko ohraničeno. Pentomina se při tom mohou opakovat a stejná pentomina se smějí libovolně dotýkat.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, která leží mezi stěnami pentomin. (V příkladu by kód řešení byl: '132 1131')

Fußballspielersuche (Hledání fotbalistů)

Návod: Zakroužkujte některá čísla tak, aby se každé číslo od 1 do 11 vyskytovala v každé ze dvou barev právě jednou. Políčka se zakroužkovanými čísly se nesmí dotýkat, a to ani diagonálně.

Kód řešení: Pro každý řádek počet zakroužkovaných políček. (V příkladu by kód řešení byl: '21111')

Galaxien

Návod: Tabulku rozložte podél naznačených čar na bloky. V každém bloku musí být přesně jeden kroužek, který je umístěn ve středu souměrnosti daného bloku.

Obsluha

Abyste nakreslili čáru od jednoho středu políčka ke druhému, stiskněte tlačítko myši a táhněte od jednoho políčka k druhému. Chcete-li čáru vymazat, opakujte tento proces.

Kliknutím na čáru, která je součástí mřížky, vytvoříte dělicí přepážku. Dalším kliknutím přepážku opět zrušíte.

Ovládání klávesnicí:

Tlačítkem Esc přepnete do režimu kurzoru.

Chcete-li nakreslit čáru od jednoho středu políčka k jinému, stiskněte tlačítko SHIFT a pohybujte kurzorem (šipky). Při zopakování tohoto procesu čáru opět vymažete.

V režimu dělicích čar zakreslíte pomocí #, * a Q dělicí čáru mezi políčky a pomocí mezery ji opět vymažete.

Gebietstapa

Návod: Začerněte některá z prázdných políček tak, aby všechna černá políčka vodorovně a svisle souvisela a žádná oblast 2x2 nebyla kompletně začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla mají dvojí význam: Za prvé udávají, kolik vodorovně, svisle a diagonálně sousedících polí je začerněno: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svisle souvisejících černých polí, více skupin je odděleno jedním nebo několika bílými políčky. 

Za druhé čísla udávají, kolik souvislých oblastí je začerněno v daném (ohraničeném) území: každé číslo odpovídá jedné takové oblasti a udává počet políček této oblasti. Oblasti se při tom nesmějí vodorovně ani svisle dotýkat. Umístění a pořadí čísel v políčku není v prvním ani ve druhém případě důležité.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '11010 00000')

Geradeweg

Návod: Do diagramu zakreslete okružní cestu, která probíhá vodorovně a svisle od jednoho středu pole ke druhému a prochází všemi políčky s číslem. Čísla udávají délku segmentů, které se daného čísla dotýkají.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L za políčka, v nichž cesta odbočuje, I pro políčka, kterými cesta prochází rovně a X za prázdná políčka. (V příklady by kód řešení byl: 'IXLLX ILLXI')

Gitterbastelrätsel

    

Návod: Zadaná slova zapište do tabulky zleva vpravo respektive shora dolů.

Kód řešení: Písmena v označených řádcích zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: 'SAA RAUCH')

Graffiti

    

Návod: Začerněte některá pole a do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází středy všech nezačerněných políček. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí velikost černých bloků v daném řádku nebo sloupci.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: I pro políčka, kterými cesta prochází rovně, L pro políčka, v nichž cesta zahýbá, a X pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: 'XXIXIX XXIXLL')

Hakoiri

Návod: Do některých políček zakreslete kroužek, trojúhelník nebo čtvereček tak, aby se v každém území každý symbol vyskytoval právě jednou a aby se stejné symboly nedotýkaly, a to ani diagonálně. Všechny symboly musí být vzájemně vodorovně a svisle propojeny.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; O pro kroužek, A pro trojúhelníček, X pro čtvereček a – pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'XA-O- -A-OX')

Hakyuu

Návod: Zapište do tabulky čísla tak, aby každý orámovaný blok obsahoval právě jednou čísla od jedné do počtu políček v bloku. V rámci jednoho sloupce nebo řádku musí být mezi políčky se stejným číslem vždy alespoň tolik políček s jiným číslem, kolik je hodnota daného čísla.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.1) (V příkladu by kód řešení byl: '21312 23542')
1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Hanami

Návod: Do tabulky umístěte několik obdélníkových území tak, aby v každém území bylo právě jedno číslo, které udává, kolik políček dané území obsahuje. Území se nesmějí překrývat a na územích nesmějí růst květiny. Všechna zbylá políčka musí být vzájemně vodorovně a svisle propojena.

Kód řešení: Pro vyznačené řádky zleva vpravo počet políček, patřících do stejného území. (V příkladu by kód řešení byl: '311 1211')

Haus-Baum-Tier (Dům-Strom-Zvíře)

Úkol: Do některých prázdných polí umístěte domy, stromy a zvířata tak, aby se stejné symboly nikde nedotýkaly, a to ani diagonálně. Navíc musí být možné rozdělit symboly do trojic tak, aby každá trojice obsahovala dům, strom a zvíře a aby dům a zvíře sousedily vodorovnou nebo svislou hranou se stromem. Čísla na okraji udávají, kolik příslušných symbolů je v daném řádku či sloupci.

Obsluha:

Obsluha myší: Prvním kliknutím zakreslíte do políčka dům, druhým kliknutím strom, třetím zvíře, čtvrtým prázdné pole, které se označí křížkem. Dalším kliknutím obsah pole vymažete. Kliknutím do pravého spodního rohu políčka zapnete pro toto políčko expertní režim – v něm můžete zapínat a vypínat jednotlivě každý symbol zvlášť. Dalším kliknutím do pravého spodního rohu expertní režim zrušíte. Kliknete-li do zadání vlevo nahoře, zakreslíte křížek. Dalším kliknutím křížek zrušíte.

Obsluha klávesnicí: H = dům, B = strom, T = zvíře, W nebo - nebo / = prázdné pole (křížek). Mezera: vymazat obsah pole. # a ,: přepínání mezi normálním a expertním režimem. V expertním režimu můžete vypnout a zapnout každý symbol zvlášť pomocí písmen H, B, T, W a znaků -, /. Vlevo nahoře: #, * nebo Q = označit; mezera = vymazat obsah pole.

Hexagonaler Eckenrundweg (rohová okružní cesta s šestihrany)

Návod: Zakreslete podél tečkovaných čar uzavřenou okružní cestu. Při tom není nutno projít všemi poli mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolik sousedních rohů je na cestu využito. Cesta se nesmí nikde křížit ani sama sebe dotýkat.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.; 0 pro políčka vně okružní cesty a 1 pro políčka uvnitř cesty. (V příkladu by kód řešení byl: '100 11011')

Hochhausangler (Rybáři na mrakodrapech)

Návod: Do některých políček zakreslete mrakodrap o výšce 1 až n/2 tak, aby v každém řádku a každém sloupci se každá možná výška vyskytovala právě jednou. Při tom n znamená počet sloupců v tabulce. Čísla na okraji udávají, kolik domů lze v příslušném řádku či sloupci vidět z daného směru; vyšší mrakodrapy při tom zakrývají nižší. Na nejvyšších mrakodrapech sedí rybáři. Každý rybář má na své udici vlasec, který prochází vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému, a končí u nějaké ryby. Výška mrakodrapu, na kterém rybář sedí, při tom udává délku vlasce.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. X pro všechna políčka, která neobsahují číslo. (V příkladu by kód řešení byl: '2XX31X X23XX1')

Hochhausblöcke

    

Návod: Tabulka je tvořena čtyřmi mrakodrapovými úlohami: Do každého políčka zapište mrakodrap o výšce 1 až N tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci každá výška vyskytovala právě jednou. Čísla na okraji udávjí, kolik domů lze v odpovídajícím řádku či sloupci z daného směru vidět; nižší domy jsou při tom zakryty vyššími.

Čísla v kroužcích jsou správné údaje na okraji pro sousední úlohy, mohou platit případně i pro oba směry. Všechna ostatní čísla v tabulce, která hraničí s jinými bloky, jsou nesprávné okrajové údaje, rovněž případně pro oba směry.

Kód řešení: Obsah označených řádek, zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '231213 312132')

Hochhäuser 2-in-1

    

Návod: Diagram se skládá ze dvou "mrakodrapových" úloh: Do každého políčka umístěte mrakodrap o výšce 1 až n tak, aby se každá výška vyskytovala v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Čísla na okraji vždy udávají, kolik domů lze v příslušném řádku či sloupci z daného směru vidět; nižší domy jsou při tom zakryty vyššími.

Navíc je zadána třetí vyplněná tabulka. Ta obsahuje v každé buňce součet čísel, zapsaných v odpovídajících políčkách obou mrakodrapových úloh.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.1) (V příkladu by kód řešení byl: '1432 4312')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Hochhäuser mit Doppelhinwiesen

(Mrakodrapy s dvojími popisky)

Návod: Do každého pole zakreslete mrakodrap o výšce 1 až 4 tak, aby se v každém řádku i sloupci každá možná výška vyskytovala právě jednou. Čísla na okraji udávají, kolik domů lze v příslušném řádku či sloupci z daného směru vidět; nižší mrakodrapy jsou při tom zakryty vyššími.

Pozor: Každý ze zadaných údajů je uveden dvakrát. Pouze jedno ze zadání je správné, to druhé je chybné.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '4321 2143')

Hochhäuser mit Igel (Mrakodrapy s ježkem)

Návod: Do každého políčka zaneste jeden mrakodrap o výšce 1 až n-1 nebo ježka tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci každý symbol vyskytoval právě jednou. n při tom znamená počet sloupců v tabulce. Čísla na okraji udávají, kolik domů je v příslušném řádku nebo sloupci z daného směru vidět, vyšší domy při tom zakrývají nižší. Ježek nezakrývá žádné domy a lze jej vidět jen tehdy, když je úplně vpředu. Pak se počítá za dva mrakodrapy.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.; * pro políčka s ježkem. (V příkladu by kód řešení byl: '3*12, 123*')

Hochhäuser mit Parks (mrakodrapy s parky)

Návod

Do každého políčka zapište mrakodrap o výšce 1 až n tak, aby se v každé řádce a v každém sloupci vyskytovala každá možná výška právě jednou. Dále zakreslete uvedený počet parků. Čísla na okraji udávají, kolik domů lze vidět v daném řádku či sloupci z příslušného směru, nižší mrakodrapy jsou při tom zakryty vyššími, které stojí před nimi. Parky nezakrývají žádný dům.

Obsluha

Ovládání myší:

Prvním kliknutím zapíšete do políčka jedničku. Každé další kliknutí vede k další číslici. Po poslední číslici zapíšete dalším kliknutím znaménko minus. Dalším kliknutím vymažete obsah políčka.

Kliknutím do pravého spodního rohu políčka spustíte expertní režim pro dané políčko. V expertním režimu můžete zapínat a vypínat každé číslo jednotlivě. Dalším kliknutím do pravého spodního rohu expertní režim ukončíte.

Ovládání klávesnicí:

Číslicové klávesy: Do políčka se zapíše příslušná číslice.

Mezera: Vymaže obsah políčka

X, B nebo S: Označení prázdného pole.

Klávesa minus: Označení rozsahů čísel.

# a ,: Přepínání mezi expertním a normálním režimem.  V expertním režimu můžete pomocí číslicových kláves zapínat a vypínat každou číslici zvlášť.

Hochhäuser mit Summen (Mrakodrapy se součty)

Návod: Do každého políčka zapište mrakodrap o výšce 1 až n tak, aby se v každém řádku a v každém sloupci vyskytovala každá možná výška právě jednou. n při tom znamená počet sloupců v tabulce. Čísla na okraji udávají součet výšek domů, které lze z daného směru vidět; vyšší mrakodrapy při tom zakrývají nižší.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '321 132')

Chatroom

Návod: Spojte kroužky s telefony tak, aby každý telefon byl spojen právě s jedním černým a jedním bílým kroužkem. Spojovací čáry při tom jdou vodorovně nebo svisle od jednoho středu pole k druhému a každé políčko se použije právě jednou. Čísla v kroužcích udávají, kolikrát cesta mezi telefonem a kroužkem odbočuje. V případě otazníku je počet odbočení neznámý.

Obsluha myší: Chcete-li nakreslit čáru, táhněte při stisknutém tlačítku myši kurzor od jednoho políčka k druhému. Tento proces opakujte, chcete-li označit, že tato čára neexistuje (označení křížkem). Zopakujete-li to potřetí, všechno opět vymažete.

Obsluha klávesnici: Pro nakreslení čáry pohybujte kurzorem při stisknutém tlačítku SHIFT. Tento proces opakujte, chcete-li označit, že tato čára neexistuje (označení křížkem). Zopakujete-li to potřetí, všechno opět vymažete.

Innen-Knapp-Daneben-Rundweg

Návod: Podél tečkovaných čar nakreslete uzavřenou cestu (ohradu), která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolik z hran daného políčka je použito pro ohradu. Čísla uvnitř ohrady jsou ovšem těsně vedle, tedy o jednu větší nebo o jednu menší. Ohrada se nesmí křížit ani sama sebe dotýkat.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka mimo ohradu, 1 pro políčka uvnitř ohrady. (V příkladu by kód řešení byl: '0001 1100')

Inversed Masyu

Návod: Do tabulky nakreslete okružní cestu, která prochází všemi políčky bez kroužku. Dílčí úseky okružní cesty procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému. V políčkách s černým kroužkem musí cesta odbočovat pod úhlem 90° a v obou políčkách před a za kroužkem musí procházet rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom políčku před a za kroužkem musí odbočovat pod úhlem 90°. Okružní cesta nesmí procházet žádným políčkem vícekrát.

Kód řešení: Pro každý řádek shora dolů počet nevyužitých políček v řádku. (V příkladu by kód řešení byl: '2000')

Inverses LITS (Opačný LITS)

Návod: Začerněte některá pole tak, aby v každém území zůstala bílá právě 4 políčka, která tvoří tetromino (je zde možné i tetromino O!) Stejná tetromina se však nesmí dotýkat. Otočené a (zrcadlením) obrácené verze tetromin se při tom považují za stejné. Všechna černá políčka musí být vzájemně vodorovně a svisle propojena. Nesmí být zcela začerněna žádná oblast o velikosti 2x2 políček.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '11101 00000')

Japanische Bahnhöfe (Japonská nádraží)

    

Návod: Začerněte některá políčka. Čísla na okraji mřížky udávají délky bloků černých polí v daném řádku či sloupci, a to ve správném pořadí. Mezi dvěma bloky musí ležet aspoň jedno bílé políčko. Do zbylých polí zakreslete okružní cestu, která vede vodorovně nebo svisle středy políček. Na označených místech cesta protíná sama sebe, nikde jinde se však už nekříží. Políčky s čísly musí cesta procházet rovně a ve vzestupném pořadí.

Kód řešení: Označené řádky: L pro odbočky, I pro rovnou cestu, X pro křižovatky a černá políčka.  (V příkladu by kód řešení byl: 'XLILXI LXLLLI')

Japanische Koralle (japonský korál)

Návod: Začerněte některá políčka v mřížce a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby se v žádném řádku ani sloupci nevyskytovalo jedno číslo vícekrát. Čísla na okraji udávají součty bloků čísel následujících za sebou (bez vloženého černého políčka) ve správném pořadí. Černá políčka při tom tvoří korál. Korál je souvislý, nikde se sám sebe nedotýká, ani diagonálně, a neobsahuje žádné oblasti tvořené 2x2 políčky.

Kód řešení: Obsah označených řádků, S za černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'SSS14, 24S3S')

Japanische Produkte (japonské součiny)

Návod: Některá políčka v mřížce začerněte a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby se v žádném řádku ani sloupci jedno číslo nevyskytovalo vícekrát. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí součiny čísel v jednotlivých blocích, oddělených černými políčky. Pokud je blok tvořen jedním číslem, je zde uvedeno toto číslo.

Kód řešení: Oba označené řádky, S za černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'S312, S1S3')

Japanische Summen mit alternativem Zahlensatz

(Japonské součty s alternativní sadou čísel)

    

Návod: Začerněte některá políčka v tabulce a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby četnost výskytu jednotlivých čísel v každém řádku a každém sloupci odpovídala zadání pod tabulkou. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí součty bloků tvořených za sebou následujícími čísly (bez černého políčka mezi nimi). Jsou zde uvedena i osamocená čísla. V řádcích a sloupcích, které nemají na okraji žádné číslo, nejsou tyto součty známy.

Kód řešení: Označené řádky, S pro černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '11SS S31S')

Japanische Summen mit Null (japonské součty s nulou)

Návod: Začerněte některá políčka v mřížce a do zbývajících zapište zadaná čísla tak, aby se v žádném řádku ani sloupci jedno číslo nevyskytovalo vícekrát. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí součty číslic v blocích oddělených černými políčky. Je-li blok tvořen pouze jedním políčkem, je zde uvedeno číslo z tohoto políčka.

Kód řešení: Oba označené řádky, S za černé políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '1S23, 2S1S')

JaTaHoKu

   

Návod: 1. Tapa: V mřížce označte některá pole tak, aby byly splněny následující podmínky: V každém řádku, sloupci a v každé silně orámované oblasti je označeno N polí. Všechna pole jsou vzájemně ortogonálně propojena a nikde netvoří oblast 2x2. Čísla uvnitř tabulky jsou pokyny pro řešení Tapa.

2. Sudoku: Do označených polí zapište čísla 1 až N tak, aby se v každém řádku, sloupci a silně orámovaném území každé číslo vyskytovalo právě jednou.

3. Japonské součty (Japanische Summen): Čísla nahoře a vlevo vně tabulky udávají ve správném pořadí součty čísel v blocích propojených polí, vyskytujících se ve směru pohledu. Jsou zde uvedena i osamocená čísla.

4. Mrakodrapy (Hochhäuser): Čísla vně tabulky dole a vpravo udávají vždy, kolik domů lze vidět z daného směru v příslušném řádku či sloupci; nižší mrakodrapy jsou při tom zakryty vyššími.

Některá čísla vně tabulky jsou nahrazena otazníky. Dvoumístná čísla znázorňují dva otazníky.

Kód řešení: Obsah označených řad, - pro prázdná políčka a políčka s pokyny. (V příkladu by kód řešení byl: '1-342--3-142')

Kakuro Anti Knight

    

Návod: Úlohy vyplňte jako křížovku. Při tom používejte místo písmen číslice od 1 do 9. Popis "slova" udává součet číslic v tomto "slově" V rámci jednoho "slova" se nesmí žádná číslice vyskytovat dvakrát. Není-li uveden popis, není součet číslic znám. Zapsaná čísla, která jsou od sebe vzdálená na skok šachového koně (pohyb o jedno políčko vodorovně nebo svisle, poté o dvě políčka ve směru kolmém k původnímu pohybu), musí být rozdílná.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo bez zadaných čísel (V příkladu by kód řešení byl: '394 718')

Kakuro-Ex

    

Návod: Tabulku vyplňte jako křížovku. Přitom používejte místo písmen číslice od 1 do 9. Popis "slova" udává součet číslic v tomto "slově". V jednom "slově" se nesmí žádné číslo vyskytovat dvakrát. Není-li popis k dispozici, není znám. Jednotlivá políčka mohou zabírat i několik řádek či sloupců.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo bez zadaných čísel. (V příkladu by kód řešení byl: '3981726').

Kapseln

Návod: Do tabulky zapište číslice od 1 do 5 tak, aby v každém území bylo každé číslo právě jednou a aby se stejná čísla nedotýkala, a to ani diagonálně.

Kód řešení: Vyznačené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '241315 254315')

Kaputte Bahnhöfe (zničená nádraží)

Návod: Některá políčka s čísly začerněte tak, aby se následně v mřížce vyskytovalo každé z čísel právě jednou. Pak do mřížky zakreslete okružní cestu, probíhající vodorovně a svisle od jednoho středu políčka ke druhému, která prochází všemi nezačerněnými políčky. Cesta se kříží na vyznačených místech, ale nikde jinde. Políčky s čísly musí cesta procházet rovně. Okružní cesta prochází jednotlivými čísly ve vzestupném pořadí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčko s odbočením, , I pro políčko, kterým cesta prochází rovně, X pro křižovatku a – (pomlčka) pro začerněné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'LLLILI LXL--I')

Kariertes Fillomino (Kárované fillomino)

   

Návod: Rozdělte mřížku na několik území a do každého políčka vepište číslo. Čísla uvnitř jednoho území musí být stejná a musí odpovídat počtu políček v daném území. Stejně velká území se při tom nesmí dotýkat vodorovně ani svisle. Diagonálně se však dotýkat smějí. Čísla zadaná v mřížce mohou patřit ke stejnému území. Naopak mohou být v mřížce také území, z nichž ještě není známo žádné číslo, a tato území mohou být i větší než je největší zadané číslo. Poté začerněte některá území tak, aby území, která jsou vodorovně nebo svisle spojena, neměla stejnou barvu. (Až na možnost záměny barev je zabarvení jednoznačné.)

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.1) (V příkladu by kód řešení byl: '22222 22662')
1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Kariertes Fillomino, knapp daneben

    

Návod: Řeší se stejně jako úloha Kariertes Fillomino. Navíc platí toto:

Všechna zadaná čísla jsou těsně vedle, to znamená, že jsou buď o jednu menší nebo o jednu větší než číslo, které tam skutečně leží. Čísla nesmí být menší než 1.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo (skutečné velikosti území). V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice. (V příkladu by kód řešení byl: '151 225')

Kometa

Návod: Do mřížky umístěte několik hvězd tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a každém tučně ohraničeném území byla právě jedna hvězda a aby se hvězdy vzájemně nedotýkaly, a to ani diagonálně. Pak nakreslete okružní cestu procházející všemi zbývajícími prázdnými políčky vodorovně nebo svisle od jednoho středu pole ke druhému.

Kód řešení: Oba vyznačené řádky. L pro políčka, v nichž cesta zahýbá, I pro políčka, jimiž prochází rovně a x pro políčka s hvězdou. (V příkladu by kód řešení byl: 'IXLIL XLILI')

Kompass

Návod: Rozložte mřížku podél čárkovaných linií na jednotlivé bloky tak, aby v každém bloku bylo jedno pole se zadanými čísly. Horní číslo při tom udává, kolik polí tohoto bloku se nachází nad polem s čísly, pravé číslo udává, kolik polí tohoto bloku se nachází vpravo, a tak dále. Pole ležící vpravo od pole s čísly a nad ním, se při tom počítají do obou čísel. I toto platí podobně pro ostatní oblasti.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet polí mezi hranicemi bloku. (V příkladu by kód řešení byl: '221 113')

Koralle mit Doppelsternen

    

Návod: Některá políčka v tabulce začerněte tak, aby při tom vznikl korál. Korál je souvislý, neuzavírá v sobě žádné bílé oblasti a neobsahuje černé oblasti 2x2. Nyní do některých ze zbývajících políček zakreslete hvězdy tak, aby byly v každém řádku a každém sloupci právě dvě hvězdy a aby se žádné dvě hvězdy nedotýkaly, ani diagonálně.

Čísla na okraji udávají délky souvislých bloků složených z políček korálu a vzdálenost mezi oběma hvězdami, nemusí to však být nutně ve správném pořadí. Mezi dvěma bloky musí být alespoň jedno prázdné políčko nebo hvězda.

Kód řešení: Oba označené řádky zleva vpravo: X pro hvězdu, 1 pro korál, 0 pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: 'X1X111111 11110X1X0')

Kreis-Tapa (Kroužková tapa)

    

 

Návod: Vyplňte některá z prázdných políček černými a bílými kroužky tak, aby všechna pole s kroužky byla vodorovně a svisle propojená, kroužky stejné barvy spolu nesousedily a žádná oblast o velikosti 2x2 políčka nebyla zcela zaplněna kroužky.

Čísla udávají, kolik kroužků je v políčkách, která s popsaným políčkem sousedí vodorovně, svisle nebo diagonálně: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svisle propojených políček s kroužky, několik skupin je při tom odděleno jedním či více prázdnými políčky nebo políčky s čísly. Čísla s bílým podkladem při tom udávají počet bílých kroužků v dané skupině, čísla s černým pozadím počet černých kroužků.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, 1 pro políčka s kroužkem a 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly. (V příkladu by kód řešení byl: '111101 101101')

Kreuzfahrt

    

Návod: Políčka s čísly propojte s kroužky tak, aby všechna spojení procházela vodorovně a svisle a aby čísla udávala délku cesty ke kroužku. Do každého políčka s kroužkem musí vstupovat alespoň jedna cesta.

Kód řešení: Označené řádky: L pro odbočku, I pro rovný průběh, - pro prázdné políčko, kroužek nebo políčko s číslem. (V příkladu by kód řešení byl: '-IL- -L-L')

Kreuzzahlrätsel

Návod: Vyplňte políčka tabulky čísly od 0 do 9 tak, aby všechny popisy pod úlohou byly správné. (Přitom nemusí být k uveden popis ke každému číslu.) Žádné číslo nezačíná nulou.

Zkratka AW znamená A-vodorovně a AS znamená A-svisle; analogicky pro ostatní písmena.

V úloze se mohou vyskytovat následující popisy. Při tom je třeba tři tečky nahradit odpovídající zkratkou a x může v každém popisu představovat jiné číslo:

  • P = prvočíslo (vyskytují se pouze dvoumístná)
  • x2 = druhá mocnina
  • x3 = třetí mocnina
  • r(...) = obrácená hodnota (Obrácená hodnota čísla je toto číslo napsané v opačném směru. (Proto také nemůže být poslední cifra čísla ... nula.) Příklad: Obrácená hodnota čísla 1263 je 3621.)
  • qs(...) = součet řady čísel ...
  • qp(...) = součin řady čísel ...
  • x * ... = násobek čísla... (může to být i stejné číslo)
  • ... + ... = součet
  • ... * ... = součin

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '611 512')

Kuromasu

Návod: Začerněte některá z prázdných políček tak, aby žádná dvě černá políčka spolu vodorovně ani svisle nesousedila a aby všechna bílá políčka byla navzájem spojena. Čísla v políčkách udávají, kolik políček lze vidět z tohoto pole ve vodorovném a svislém směru. Políčko s číslem se při tom také počítá.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro začerněná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '00100 00010')

Kurotto

Návod: Začerněte některá prázdná políčka. Tím vzniknou oblasti vodorovně a svisle souvisejících černých polí. Čísla v kroužcích udávají součet velikostí vodorovně a svisle sousedících oblastí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '00011 10110')

Lampen (lampy)

    

Návod: Do políček na okraji zapište číslo od 0 do n, přičemž n je velikost mřížky. Tato čísla představují lampy, které svítí přímým směrem do osmi směrů (svisle, vodorovně, diagonálně), a jejich dosvit v každém směru odpovídá hodnotě lampy. Zadaná čísla udávají, kolika lampami je dané políčko osvětleno.

Kód řešení: Nejprve lampy nahoře, pak dole, vždy zleva vpravo. Pak lampy vlevo, poté vpravo, vždy shora dolů.1) (V příkladu by kód řešení byl: '001 031 003 202')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Landkarte (mapa)

    

Návod: Do orámovaného území zapište číslo od 1 do 4 tak, aby se území se stejnými čísly nedotýkala, a to ani diagonálně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '3232 123')

LITS

Začerněte některá políčka tak, aby v každém ohraničeném území byla právě čtyři související černá pole, aby všechna políčka byla navzájem vodorovně či svisle propojena a aby nebyl kompletně začerněn žádný čtverec 2x2. Chápeme-li černá políčka v jednotlivých územích jako tetromina, nesmí se vodorovně ani svisle dotýkat stejná (ani otočená či zrcadlová) tetromina.

Obsluha myší
1. kliknutí: černé pole
2. kliknutí: bílé pole (označené křížkem)
3. kliknutí: obsah pole se vymaže

Obsluha na klávesnici
#, ^ nebo Q: černé pole
-, / nebo W: bílé pole (označené křížkem)
mezera: vymazání obsahu pole

Loop Loop

    

Návod: Podél tečkovaných linií zakreslete uzavřenou cestu, která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách jsou vně plotu a udávají velikost daného vnějšího území. Každé vnější území při tom obsahuje právě jedno číslo.

Čísla na okraji udávají délku nejdelšího souvislého prostoru uvnitř plotu v daném řádku či sloupci.

Kód řešení: Označené řádky, 0 pro políčka vně plotu a 1 pro políčka uvnitř plotu. (V příkladu by kód řešení byl: '10011 00010')

Lügner-Extragebietssudoku

    

Návod: Zapište do tabulky čísla od 1 do n tak, aby se v každém řádku, v každém sloupci a v každém tučně ohraničeném bloku každé číslo vyskytovalo právě jednou.

Kromě toho se musí každé číslo vyskytovat právě jednou v každém šedě podbarveném bloku.

Pozor! Právě jeden šedě podbarvený blok lže: v něm neplatí, že se každé číslo vyskytuje právě jednou.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. V příkladu by kód řešení byl: '526134 265341')

Magisches Labyrinth auf dem Penrosemuster

   

Návod: Do diagramu zapište čísla od 1 do 3 tak, aby každé číslo se v každé řadě vyskytovalo právě jednou. Postupujete-li zvenčí dovnitř labyrintu, musí neustále opakovat se sled čísel 1, 2, 3.

Řady jsou definovány takto: Začněte u libovolné vnější hrany a přejděte políčko, kterým je ohraničena, na protilehlou hranu. Tento proces opakujte tak dlouho, až dospějete opět k vnější hraně. (V následujícím nákresu je řada zvýrazněna šedě).

Kód řešení: Označené řady v libovolném pořadí. Minus pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '1--32--- 21--3---')

Mastermind-Sudoku

    

Návod: Uvedená čísla zapište do diagramu tak, aby se v každém řádku, každém sloupci a každé tučně ohraničené oblasti každé číslo vyskytovalo právě jednou.

Znaky vně tabulky udávají počet shod mezi řádkem/sloupcem navazující oblasti a příslušným řádkem/sloupcem v oblasti se šedým pozadím. Při tom černý kroužek znamená stejné číslo na stejném místě, bílý kroužek shodné číslo na jiném místě. Nepřítomnost jakékoliv shody je označena 'x', nejsou-li uvedeny žádné pokyny, není známa žádná informace.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '642153 325614')

Masyu oder nicht (Masyu nebo ne)

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází všemi poli s kroužky. Dílčí úseky okružní cesty procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu pole ke druhému. V políčkách s černým kroužkem musí cesta zahýbat pod úhlem 90°a v obou políčkách před a za kroužkem procházet rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom z políček před a za kroužkem odbočovat pod úhlem 90°. Políčky se šedým kroužkem musí cesta procházet tak, aby neplatila ani jedna z uvedených vlastností. Okružní cesta nesmí procházet žádným políčkem vícekrát.

Kód řešení: Pro každý řádek shora dolů počet nepoužitých políček v řádku. (V příkladu by kód řešení byl: '13003')

Masyu-Rundweg

Návod: Zakreslete uzavřenou okružní cestu (ohradu) procházející po liniích označených tečkami, přičemž cesta nemusí procházet všemi poli mřížky. Čísla v polích udávají, kolik hran sousedících s číslem se pro cestu použije. Cesta se nesmí nikde křížit ani dotýkat sama sebe. V políčkách s černým kroužkem při tom musí cesta odbočovat pod úhlem 90° a v dalším políčku v obou směrech procházet rovně. Políčkem s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom ze sousedních políček odbočovat pod úhlem 90°.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka vně ohrady a 1 pro políčka uvnitř ohrady. (V příkladu by kód řešení byl: '01110 00110')

Maxi Loop

    

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází od jednoho středu políčka k druhému a každým políčkem projde právě jednou. Čísla v ohraničených oblastech udávají délku nejdelšího segmentu cesty v dané oblasti.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: I pro cestu procházející přímo a L pro odbočku cesty. V příkladu by kód řešení byl: 'ILLIII ILIILI')

Mehrfachlaser

(Vícenásobný laser)

    

Návod: Do tabulky zakreslete několik laserových paprsků, které procházejí pouze diagonálně a do tabulky vstupují a z ní vystupují na políčkách označených šipkou. Do některých průsečíků mřížky umístěte zrcadla tak, aby každé zrcadlo bylo zasaženo právě jedním paprskem po jedné straně. Čísla vlevo a nahoře udávají, kolik paprsků se v daném řádku či sloupci nachází, a čísla vpravo a dole udávají počet zrcadel, umístěných podél dané čáry. Všechna místa křížení jsou zadána.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: N pro čáru vedoucí od levého horního rohu do pravého spodního rohu, Z pro čáru vedoucí do pravého horního rohu do levého spodního rohu a X pro vše ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: 'NXXNZ XXNZN')

Mehrfaches Yajilin

Návod: Do tabulky umístěte několik černých políček tak, aby každá šipka ukazovala na odpovídající počet černých políček. Černá políčka se nesmí vodorovně ani svisle dotýkat. Pak zakreslete okružní cesty, které použijí všechna zbylá prázdná políčka právě jednou a procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu pole k druhému. Není nutné, aby na každé černé políčko ukazovala šipka.

Kód řešení: Pro každou řádku shora dolů počet černých políček v řádku. (V příklady by kód řešení byl: '0120102')

Milchstraße (Mléčná dráha)

Návod: Do tabulky zakreslete okružní cestu, která jde vodorovně nebo svisle od jednoho středu pole ke druhému a prochází všemi políčky, která neobsahují číslo. Číslo v políčku udává, jak často cesta navštíví pole v jeho sousedství (normálně 8). Sledujete-li cestu jedním ze dvou možných směrů, musí cesta v každém políčku s hvězdou odbočovat a dalším políčkem procházet rovně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: L pro políčka, v nichž cesta odbočuje, I pro políčka, jimiž cesta prochází rovně, - pro ostatní (tedy pro políčka s číslem). (V příkladu by kód řešení byl: 'ILL-II I-LLLL')

Minesweeper

   

Návod: Umístěte do tabulky uvedený počet min. Čísla udávají, kolik z polí sousedících s číslem vodorovně, svisle a diagonálně obsahuje minu. Do polí s čísly se mina nesmí umístit.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. 1 pro políčka s minou, 0 pro všechna ostatní.1) (V příkladu by kód řešení byl: '1000 1001')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Minimum und Maximum

    

Návod: Rozdělte zadaná čísla do políček. Čísla vepsaná mezi políčky udávají součet čísel v okolních políčkách. Bílý puntík označuje nejmenší, černý puntík největší z okolních políček.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice. (V příkladu by kód řešení byl: '2134')

Münzquadrat (čtverec z mincí)

Návod: Do kroužků zapište hodnoty mincí 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů tak, aby se vzájemně nedotýkaly dvě mince o stejné hodnotě, a to ani diagonálně. Některá pole mohou zůstat prázdná. Prázdná pole se smějí navzájem dotýkat. Čísla na okraji udávají součet hodnot mincí v daném řádku nebo sloupci.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, minus (-) pro prázdná pole. (V příkladu by kód řešení byl: '-50101 102202')

Mystery

Návod: Úlohy mystery jsou úlohy bez návodu. Co je třeba udělat, musíte objevit přímo v úloze. (V příkladu odpovídají čísla v rámečcích na okraji třem číslům na protilehlém konci útvaru 3x3 a jsou vzestupně seřazena.) Pro řešení těchto úloh není nutná znalost němčiny. 

Kód řešení: Také kód řešení musíte vynalézt na základě úlohy. V příkladu by kód řešení byl 238.

Nachbarloop

Návod: Podél tečkovaných čar nakreslete uzavřenou cestu, která prochází každým průsečíkem v mřížce právě jednou. Všechna políčka, v nichž cesta prochází alespoň dvěma za sebou následujícími hranami, jsou označena kroužkem.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka vně okružní cesty a 1 pro políčka uvnitř. (V příkladu by kód řešení byl: '10101 11101')

Nachbarn (Sousedé)

Návod: Do tabulky zapište číslice od 1 do 3 tak, aby v každém řádku a v každém sloupci mělo každé číslo stejný počet výskytů. Je-li číslo v šedém políčku, nevyskytuje se stejné číslo v žádném vodorovně a svisle sousedícím poli. Je-li v bílém políčku, vyskytuje se alespoň v jednom z vodorovně či svisle sousedících polí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '321123 231321')

Nanro

Návod: Do některých polí zapište číslice tak, aby všechny číslice uvnitř jednoho tučně ohraničeného území byly stejné a udávaly počet číslic na tomto území. V každém území musí být aspoň jedna číslice. Dvě pole obsahující stejnou číslici a patřící do různých území se nesmí navzájem vodorovně ani svisle dotýkat. Navíc nesmí být žádná oblast 2x2 polí úplně pokryta číslicemi a všechna pole s číslicemi na sebe musí vodorovně nebo svisle navazovat.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, minus (-) pro prázdná pole. (V příkladu by kód řešení byl: -2--1 -4-44).

New Tren

Návod: Do mřížky umístěte bloky o velikostech 2x1 a 3x1 tak, aby se nepřekrývaly, aby každý blok obsahoval právě jedno číslo a každé číslo stálo v nějakém bloku. Toto číslo udává počet pohybů bloku v podélném směru, přičemž jsou přípustné pouze pohyby, u kterých blok nepřekročí okraj mřížky a nezakryje jiné bloky. Navíc musí být všechna neobsazená políčka pravoúhle propojená.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: 1 pro políčka, která jsou součástí bloku, a 0 pro prázdná políčka.1) (V příkladu by kód řešení byl: '00011 10101')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásada, že je třeba zadat jen poslední číslici.

No Island Tapa

Návod: Začerněte některá z prázdných políček tak, aby všechna černá políčka byla navzájem vodorovně nebo svisle propojená, aby nebyla kompletně začerněná žádná oblast 2x2 a všechna bílá políčka byla vodorovně nebo svisle propojena s okrajem. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik sousedních políček (sousedících vodorovně, svisle nebo diagonálně) je začerněno: každé číslo odpovídá skupině vodorovně či svisle souvisejících černých políček, více skupin je při tom odděleno jedním nebo několika bílými políčky. Umístění a pořadí čísel v políčku nehrají žádnou roli.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '00010 01011')

Orte in der Nähe (místa v blízkosti)

    

Návod: Do tabulky zakreslete hvězdy, bílé a černé kroužky tak, aby se v každém řádku a každém sloupci každý symbol vyskytoval právě jednou. Kroužek na okraji znamená, že tento kroužek je v daném řádku či sloupci k hvězdě blíže než druhý kroužek. Hvězda na okraji znamená, že oba kroužky jsou od ní stejně vzdáleny.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: W pro bílý kroužek, S pro černý kroužek, X pro hvězdu, a – pro všechno ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: 'W-SX XS-W')

Pata

Návod: Začerněte některá z prázdných políček tak, aby všechna černá políčka spolu vodorovně a svisle souvisela a žádná z oblastí 2x2 nebyla kompletně začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik svisle, vodorovně nebo diagonálně sousedících políček zůstane bílých: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svisle souvisejících bílých políček. Několik skupin je odděleno jedním nebo několika černými políčky. Umístění a pořadí čísel v políčku není důležité.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '10000 00101')

Pentominous

     

Návod: Rozložte tabulku do pentomin tak, aby každé zadané písmeno leželo v pentominu odpovídajícího tvaru. Dvě stejná pentomina se při tom smějí dotýkat nejvýš diagonálně. Stranově otočené a zrcadlově převrácené tvary pentomin se považují za stejné. 

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo., pro každé políčko písmeno patřící příslušnému pentominu. (V příkladu by kód řešení byl: 'FFLLI,YTTTI')

Pentomino-Buchstaben

Návod: Diagram rozdělte do zadaných pentomin tak, aby zadaná písmena ležela vždy v políčku patřícím k příslušnému pentominu. Tvary je při tom dovoleno otáčet a převracet. 

Kód řešení: Označené řádky, pro každé pole písmeno daného pentomina. (V příkladu by kód řešení byl: 'LPPPN, LZUNU')

Pentomino-Einpunkt

Návod: Rozdělte mřížku do zadaných pentomin tak, aby v každém pentominu bylo právě jedno políčko s kroužkem. Pentomina je při tom dovoleno otáčet i zrcadlit.

Kód řešení: Označené řádky, pro každé políčko písmeno podle použitého pentomina. (V příkladu by kód řešení byl: 'VVVNN, FFFYT')

Pentomino-Gebiete

Návod: Umístěte zadaná pentomina do mřížky tak, aby se vzájemně nedotýkala, a to ani diagonálně. Pentomina je dovoleno libovolně otáčet a zrcadlit. Každé pentomino musí celé ležet v jedné z tučně ohraničených oblastí a žádná oblast nesmí obsahovat dvě pentomina.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro políčka obsahující pentomina. (V příkladu by kód řešení byl: '10100010, 01110010')

Pentomino-Inseln

    

Návod: Začerněte některá políčka tak, aby všechna černá políčka byla propojena a žádný čtverec 2x2  nebyl úplně začerněn. Bílá políčka tvoří pentomina, která se vzájemně nedotýkají, a to ani diagonálně. Žádné z pentomin se při tom nesmí vyskytnout vícekrát, přičemž zrcadlově převrácená a otočená pentomina se považují za stejná.

Jsou zadána všechna černá políčka, která mají právě tři černé sousedy.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, 1 pro černé políčko, 0 pro bílé. (V příkladu by kód řešení byl: '10100010 11101110')

Pentominoplatzierung mit Strichen (Umístění pentomin pomocí čárek)

Návod: Zadaná pentomina umístěte do diagramu tak, aby se vzájemně nedotýkala, a to ani diagonálně. Pentomina je dovoleno otáčet a převracet. 

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro políčka obsazená pentominy. (V příkladu by kód řešení byl: '011000, 111010')

Pentomino-Minesweeper

Návod: Zadaná pentomina umístěte do mřížky tak, aby se vzájemně nedotýkala, a to ani diagonálně. Pentomina je dovoleno libovolně otáčet a převracet. Čísla udávají, kolik sousedních políček (ve vodorovném, svislém a diagonálním směru) je obsazeno pentominy. Políčka s čísly nesmí být pentominy obsazena.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '00011010, 11100011')

Pentomino-Nonogramm

Návod: Zadaná pentomina umístěte do diagramu tak, aby se vzájemně nedotýkala, a to ani diagonálně. Pentomina je při tom dovoleno libovolně otáčet a převracet. Čísla vně tabulky udávají, kolik políček v daném řádku či sloupci je obsazeno pentominy; každé číslo při tom popisuje velikost souvislého bloku segmentů pentomina. Čísla jsou uvedena ve správném pořadí, mezi dvěma bloky musí být vždy alespoň jedno prázdné políčko. 

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '10100010, 01100010')

Pentomino-Summen

Návod: Rozdělte diagram do pentomin tak, aby čísla v každé oblasti dala přesně uvedený součet. Při tom použijte každý z tvarů pentomin právě jednou. Tvary je dovoleno otáčet a převracet. 

Kód řešení: Označené řádky, pro každé políčko písmeno daného pentomina. (V příkladu by kód řešení byl: 'VVVZL, VZNNL')

Pentomino-Trennlinien (rozdělení na pentomina)

Návod: Mřížku rozdělte na zadaná pentomina tak, aby každé políčko obsahující 2 mělo tu vlastnost, že právě dvě jeho hrany představují hranice příslušného pentomina. Všechna políčka s touto vlastností jsou označena dvojkou. Pentomina je dovoleno libovolně otáčet a převracet.

Kód řešení: Označené řádky, pro každé políčko písmeno příslušného pentomina. (V příkladu by kód řešení byl: 'ZYYYY, UNNPP')

Pentopia

    

Návod: Umístěte několik různých pentomin do tabulky tak, aby se vzájemně nedotýkala, a to ani diagonálně. Pentomina je při tom dovoleno libovolně otáčet a převracet. Šipky udávají, kterým směrem (pouze vodorovně a svisle) lze najít další nejbližší políčko s pentominem. Má-li stejnou vzdálenost od daného políčka několik pentomin, obsahuje políčko šipky do všech těchto směrů.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: 1 pro políčko s pentominem a 0 pro všechno ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: '100010 010010'

Persistence of Memory (Paměť)

    

Návod: Zakreslete cestu, která začíná v jednom políčku, označeném kroužkem, a končí v druhém, prochází vodorovně a svisle středy políček a sama sebe se nikde nedotýká, ani diagonálně. Cesta musí procházet každým malým, šedě vybarveným územím. Mají-li dvě šedě vybarvená území stejný tvar (bez otáčení a zrcadlení), musí cesta procházet oběma stejně.

Kód řešení: Oba označené řádky zleva vpravo: I pro přímý průběh,  L pro odbočku, O pro start/cíl a – pro vše ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: 'I-LL-I- OL--LIL')

Polygraph

    

Návod: Podél tečkovaných linií zakreslete uzavřenou cestu, která nemusí procházet všemi body mřížky. Cesta se nesmí křížit ani dotýkat sama sebe. Čísla v políčkách uvnitř okruhu udávají, kolik sousedních hran bylo pro cestu použito. Čísla v políčkách vně okruhu udávají, kolik sousedních hran NEBYLO použito na cestu.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka vně okruhu a 1 pro políčka uvnitř. (V příkladu by kód řešení byl: '01010 11000')

Produkt-Höhle (Součinová jeskyně)

    

Návod: Začerněte některá pole tak, aby při tom vznikla jeskyně, která se nikde sama sebe nedotýká, ani diagonálně. Čísla jsou uvnitř jeskyně a udávají součin políček, která jsou z tohoto pole viditelná ve vodorovném a svislém směru. Políčko s číslem se také započítává.

Kód řešení: Označené řádky: 0 pro políčka jeskyně a 1 pro začerněná políčka. V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice. (V příkladu by kód řešení byl: '00101 01011')

Quadrate (Čtverce)

     

Návod: Podél hranic políček zakreslete čtverce tak, aby žádné dva čtverce neměly společný roh ani společnou stranu. Čísla v políčkách udávají součet délek stran všech čtverců, v nichž je číslo umístěno.

Kód řešení: Pro každý označený řádek zleva vpravo délky spojitých úseků.1) (V příkladu by kód řešení byl: '213 11121')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Randsicht-Koralle (Korál s pohledem od kraje)

Návod: Některá pole v tabulce začerněte tak, aby vznikl korál. Korál je souvislý, nikde se sám sebe nedotýká (ani diagonálně) a neobsahuje oblasti o velikosti 2x2 pole. Čísla na okraji udávají délku prvního souvislého bloku černých polí z příslušného směru.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '110101 111001')

Rekuto

    

Návod: Rozdělte diagram podél čar na čtyřúhelníky tak, aby každý čtyřúhelník obsahoval právě jednu číslici a každé políčko patřilo právě do jednoho čtyřúhelníku. Číslice je vždy součtem šířky a výšky čtyřúhelníka.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, která patří ke stejnému čtyřúhelníku.  (V příkladu by kód řešení byl: '221 41')

Rundweg-Domino

     

Návod: 1. Rundweg (okružní cesta, ploty): Podél hran políček nakresli okružní cestu, která se sama sebe nikde nedotýká ani se nekříží. Čísla udávají počet hran políčka, použitých na okružní cestu.
2. Domino: Rozlož tabulku na hrací kameny domina tak, aby se každý uvedený kámen vyskytoval právě jednou.
3. Interakce: Okružní cesta smí procházet pouze po hranách, které jsou v tabulce s dominem hranami dominových kamenů.

Kód řešení: Pro okružní cestu: počet políček uvnitř cesty pro každý řádek shora dolů.   Pro domino: počet vodorovných dominových kamenů pro každý řádek shora dolů. (V příkladu by kód řešení byl: '2235 2002')

Rundweg mit Pentominos

Návod: Zakreslete podél tečkovaných čar uzavřenou cestu, která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla v políčkách udávají, kolik hran políčka je pro cestu použito. Cesta se nesmí křížit ani dotýkat sama sebe. Vnitřek cesty se musí dát zcela zaplnit zadanými pentominy.

Kód řešení: Označené řádky, pro každé políčko písmeno podle pentomina, - pro políčka vně okružní cesty. (V příkladu by kód řešení byl: 'FF--NI, -PP--I')

Sackbahnhöfe (nádraží se slepou kolejí)

Návod: Zakreslete do mřížky okružní cestu, z níž odbočují cesty k nádraží (slepá kolej). Cesta vede vodorovně a svisle od jednoho středu pole k druhému a prochází všemi políčky. Okružní cesta se kříží na vyznačených místech, nikde jinde. Políčky s čísly (nádražími) musí cesta procházet rovně. V jednom z políček sousedících s nádražím kolej končí. Ve druhém sousedícím políčku se cesta větví do dvou stran. Z jednoho políčka nelze odbočit ke dvěma nádražím. Cesta prochází nádražími ve vzestupném pořadí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčka, kde cesta zahýbá, I pro políčko, kterým cesta prochází rovně, X pro křižovatku, T pro políčko, kde se cesta větví a O pro políčko se slepou kolejí. (V příkladu by kód řešení byl: 'OIIIOII LXXTLLL')

Sackgassen-Tapa (Tapa a slepé uličky / konce)

Návod: Některá prázdná políčka začerněte tak, aby všechna černá políčka vodorovně a svisle souvisela, žádná oblast o velikosti 2x2 políčka nebyla zcela začerněná a aby vzniklo právě tolik slepých uliček, kolik je uvedeno pod úlohou. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik ze sousedních políček (políček sousedících s očíslovaným polem vodorovně, svisle nebo diagonálně) je začerněno: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svisle propojených černých políček, několik skupin je při tom odděleno jedním nebo několika bílými políčky. Umístění a pořadí čísel v políčku při tom nejsou důležité.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl;: '100001 000101')

Schere-Stein-Papier (Kámen-nůžky-papír)

    

Návod: Rozdělte mřížku do souvislých oblastí tak, aby pro každou oblast platilo: Obsahuje dva různé symboly, z nichž jeden se v ní vyskytuje právě jednou a druhý minimálně dvakrát. Symbol s jedním výskytem při tom musí vyhrát proti druhému symbolu ve hře "Kámen-nůžky-papír": nůžky (křížek) poráží papír (čtvereček) poráží kámen (kroužek) poráží nůžky.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček mezi hranicemi oblasti. (V příkladu by kód řešení byl: '211 121')

Schiffe versenken und Bäume (Lodě a stromy)

Návod: Začerněte vodorovně nebo svisle vedle každého stromu políčko, které k němu patří. Černá políčka tvoří flotilu, která je vyobrazena pod úlohou. Lodě se nesmějí dotýkat, a to ani diagonálně. Čísla na okraji udávají, kolik políček je nutno v příslušném řádku nebo sloupci začernit.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: 1 pro černá políčka, 0 pro vše ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: '11001 10001')

Schlangengrube (Hadí díra)

Návod: Zakreslete do úlohy hady zadané délky (zadání je pod tabulkou – Schlangenlänge) tak, aby se hadi nedotýkali sami sebe ani jiných hadů, a to ani diagonálně. Čísla na okraji udávají, kolik polí daného řádku nebo sloupce je obsazeno hady. Od každého hada jsou zadány hlava a ocas.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro políčka obsazená hadem. (V příkladu by kód řešení byl: '111001 100001')

Schwarze Löcher (černé díry)

Návod: Do některých polí zakreslete černé díry tak, aby se nikde vzájemně nedotýkaly, ani diagonálně. Čísla v políčkách udávají součet gravitace v daném políčku. Při tom každá černá díra působí na osm sousedních políček gravitační silou 4, na další nejbližší políčka (vodorovně, svisle i diagonálně) gravitační silou 2 a na dalších 8 políček gravitační silou 1. Gravitace působí i skrz jiné černé díry.

Kód řešení: Shora dolů pro každou řádku počet černých děr. (V příkladu by kód řešení byl: '21020')

Schwarzlöcher mit Doppelhinweisen (Černé díry s dvojími popisky)

Návod: Do některých polí zakreslete černé díry tak, aby se nikde vzájemně nedotýkaly, ani diagonálně. Čísla v políčkách udávají součet gravitace v daném políčku. Při tom každá černá díra působí na osm sousedních políček gravitační silou 4, na další nejbližší políčka (vodorovně, svisle i diagonálně) gravitační silou 2 a na dalších 8 políček gravitační silou 1. Gravitace působí i skrz jiné černé díry.

Pozor: Každý údaj je uveden dvakrát. Vždy jen jeden z údajů je správný, druhý je chybný.

Kód řešení: Shora dolů pro každou řádku počet černých děr. (V příkladu by kód řešení byl: '10203')

Sieben Zwerge (Sedm trpaslíků)

Návod: Úloha se skládá ze sedmi dílčích úloh – Doppelblock, Fillomino, Hitori, Hochhausrätsel (mrakodrapy), Japanische Summen (s čísly od 1 dos 4), Kropki a Rundweg (ploty), přičemž není známo, která tabulka patří ke které úloze. V tabulkách byla některá čísla nahrazena písmeny, přičemž stejná písmena nahrazují stejná čísla, ale rozdílná písmena nemusí nutně nahrazovat různá čísla. Příklad je tvořen pouze úlohami Fillomino, Hochhäuser (mrakodrapy) a Kropki. Příklad se všemi sedmi druhy úloh najdete v Runde 5 der Logic Masters 2011.

Kód řešení: Hodnoty písmen v abecedním pořadí. (V příkladu by kód řešení byl: '3 3 2')

Sikaku

Návod: Rozdělte tabulku podél čar mřížky do obdélníkových nebo čtvercových území tak, aby každé území obsahovalo právě jedno číslo, které udává, z kolika políček se dané území skládá.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, náležejících do stejného území. (V příkladu by kód řešení byl: '311 131')

Slowakische Summen

    

Návod: Do některých políček zapište čísla 1-n tak, aby se každé číslo vyskytovalo v každém řádku a v každém sloupci právě jednou. Čísla v orámovaných políčkách udávají součet číslic v políčkách, která s nimi diagonálně sousedí. Tečky udávají, kolik ortogonálně (vodorovně nebo svisle) sousedících políček je obsazeno číslicí.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo kompletně. Minus (-) pro prázdná políčka a políčka s popisem. (V příkladu by kód řešení byl: '3-12- -13- 2')

Sonnenblume (slunečnice)

Návod: Zadaná čísla zapište do prázdných políček slunečnice tak, aby čísla uvnitř slunečnice byla vždy přesně součtem čísel v šesti sousedních políčkách.

Kód řešení: Prostřední sloupec shora dolů. (V příkladu by kód řešení byl: '-70 -27 -1 -43 -73')

Sonnenbrillen-Fillomino (Fillomino se slunečními brýlemi)

    

Návod: Diagram rozdělte s výjimkou políček s můstkem na oblasti a do každého políčka zapište číslo. Čísla v jedné oblasti musí být všechna stejná a musí odpovídat počtu políček v dané oblasti. Oblasti o stejné velikosti se nesmějí vodorovně ani svisle dotýkat, diagonálně však ano. Zadaná čísla mohou patřit ke stejné oblasti a v diagramu mohou být oblasti, z nichž ještě není známo žádné číslo. V diagramu se mohou vyskytovat i větší čísla, než zadaná.

Některá pole obsahují spojovací můstek brýlí; obě oblasti (čočky), k nimž směřují konce můstku, musí být symetrické vzhledem k ose můstku. Jedna čočka nemůže být spojena s více než jedním koncem můstku.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, bez můstků. V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.  (V příkladu by kód řešení byl: '33141 333221')

Statue Park (Sochy v parku)

Návod: Začerněte některá políčka tak, aby vznikla předem zadaná pentomina, přičemž je dovoleno je otáčet a zrcadlově obracet. Pentomina se nesmějí vzájemně vodorovně ani svisle dotýkat. Políčka s černým kroužkem patří k pentominu, políčka s bílým kroužkem k pentominu nepatří. Všechna bílá políčka musí být vodorovně a svisle propojena.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro bílá políčka, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '001110 001011')

Sternendeuter

Návod: Do mřížky zakreslete vodorovné, svislé a dvojité šipky tak, aby na každou hvězdu ukazovala právě jedna šipka. Mezi šipkou a hvězdou musí být všechna políčka prázdná. Dvojité šipky při tom vždy ukazují do dvou protilehlých směrů. Políčka se šipkami se nesmí vodorovně ani svisle dotýkat, diagonální kontakt je povolen.

Kód řešení: Pro každý řádek počet dvojitých šipek. (V příkladu by kód řešení byl: '1010')

Sterntaler

    

Návod: Do některých prázdných políček zakreslete hvězdu tak, aby na každou hvězdu ukazovala alespoň jedna šipka a také aby každá šipka ukazovala na nějakou hvězdu. Čísla na okraji udávají, kolik hvězd je v daném řádku či sloupci. Pokud číslo na okraji chybí, je počet hvězd v daném řádku či sloupci neznámý.

Pak v každém řádku a v každém sloupci zakroužkujte jednu hvězdu tak, aby se zakroužkované hvězdy vzájemně nedotýkaly, a to ani diagonálně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.: O pro zakroužkované hvězdy, X pro hvězdy bez kroužku, - ostatní.  (V příkladu by kód řešení byl: '--O-- --XXO')

Suguru

    

Návod: Do každého silně ohraničeného území zapište číslice od 1 do n tak, aby se stejné číslice nedotýkaly, a to ani diagonálně. n je počet polí daného ohraničeného území.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.1) (V příkladu by kód řešení byl: '24231 24634')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Summenbild-Rundweg

Návod: Podél tečkovaných čar nakreslete uzavřenou cestu (ohradu), která nemusí procházet všemi body mřížky. Čísla na okraji udávají ve správném pořadí počty hran, které (v daném sloupci nebo řádku) ohraničují vždy souvislý útvar políček tvořících vnitřek ohrady.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka mimo ohradu, 1 pro políčka uvnitř ohrady. (V příkladu by kód řešení byl: '00101 10111')

Summon

Návod: Do každé silně orámované oblasti zapište čísla od 1 do n (podle údaje pod úlohou). Stejná čísla se nesmějí dotýkat, a to ani diagonálně. Související políčka v řádcích nebo sloupcích představují při čtení zleva vpravo resp. shora dolů jedno- nebo několikaciferná čísla. Poznámky kolem mřížky udávají součet čísel v daném řádku či sloupci.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, místo prázdných políček minus (-)1)

V příkladu by kód řešení byl: '3-2- 2-13')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Tapa Q

Návod: Začerněte některá z políček tak, aby všechna černá políčka navzájem vodorovně a svisle souvisela a žádná z oblastí 2x2 nebyla kompletně začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik vodorovně, svisle a diagonálně sousedících polí je začerněno.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná pole a bílá políčka s čísly, 1 pro černá pole a začerněná políčka s čísly. (V příkladu by kód řešení byl: '10011 10001')

Teiler-Sudoku (Sudoku s děliteli)

    

Návod: Do diagramu zapište čísla od 1 do 9 tak, aby se v každém řádku, každém sloupci a každé tučně orámované oblasti každé číslo vyskytovalo právě jednou. Je-li mezi dvěma políčky odkaz, musí být dělitelem dvoumístného čísla, tvořeného těmito políčky (zleva vpravo resp. shora dolů).

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice. (V příkladu by kód řešení byl: '312465 645312')

Total False Tapa

Návod: Začerněte některá z černých políček tak, aby všechna černá políčka byla navzájem vodorovně nebo svisle propojená a žádná oblast 2x2 nebyla úplně začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik políček kolem pole s číslem (sousedících vodorovně, svisle nebo diagonálně) je začerněno: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svislesouvisejících černých polí, více skupin je při tom odděleno jedním nebo několika bílými políčky. Umístění a pořadí čísel v políčku při tom nehrají roli.

Pozor: Úplně všechny údaje jsou špatně. Platí to jak pro počet čísel v políčku, tak pro čísla samotná. Je-li např. v některém políčku zapsáno 1/2, nesmí být žádná skupina černých políček kolem tohoto pole tvořena jedním nebo dvěma políčky a počet skupin kolem políčka nesmí být roven 2 (protože jsou zadaná 2 čísla). Vedle každého políčka s číslem musí být alespoň jedno černé políčko.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka a políčka s čísly, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '10101 10010')

Trinudo

     

Návod: Rozložte tabulku na oblasti o velikosti 1, 2 a 3 a do každého políčka zapište číslo. Čísla uvnitř jedné oblasti musí být stejná a udávat velikost této oblasti. Oblasti o stejné velikosti se při tom nesmějí vodorovně ani svisle dotýkat, diagonálně však ano. Zadaná čísla mohou patřit ke stejné oblasti a v tabulce mohou být oblasti, z nichž není ještě známé žádné číslo.

Kód řešení: Oba označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '32312 13231')

Trix

    

Návod: Tabulku rozložte na bloky o velikosti 3 tak, aby zbyla právě jen políčka s kroužky. Políčka s černým kroužkem smějí vodorovně, svisle i diagonálně sousedit pouze s bloky tvaru L, políčka s bílým kroužkem musí vodorovně, svisle nebo diagonálně sousedit alespoň s jedním blokem tvaru I.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: L pro políčko patřící do bloku tvaru L, I pro políčko patřící do bloku tvaru I a O pro políčko s kroužkem.1) (V příkladu by kód řešení byl: 'LLIILL LOLLLI')

Twilight Tapa

Návod: Začerněte některá z políček tak, aby všechna černá políčka navzájem vodorovně a svisle souvisela a žádná z oblastí 2x2 nebyla kompletně začerněná. Políčka s čísly se smí začernit. Čísla udávají, kolik vodorovně, svisle a diagonálně sousedících polí má barvuodlišnou od barvy daného políčka s čísly: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svislepospojovaných políček této barvy, několik skupin je při tom odděleno jedním nebo několika políčky opačné barvy. Umístění a pořadí čísel v políčku při tom není důležité.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná pole a bílá políčka s čísly, 1 pro černá pole a začerněná políčka s čísly. (V příkladu by kód řešení byl: '11010 01111')

Twopa

Návod: Ve dvou totožných tabulkách začerněte některá z prázdných polí tak, aby všechna černá pole na sebe vodorovně a svisle navazovala a nevznikla žádná plocha 2x2, která by byla celá začerněná. Políčka s čísly se nesmí začernit. Čísla udávají, kolik polí, sousedících s daným číslem vodorovně, svisle či diagonálně, je začerněných: každé číslo odpovídá skupině vodorovně a svisle spojených černých polí, několik skupin je přitom odděleno jedním nebo několika bílými poli. Poloha a pořadí čísel v políčku nehrají roli. Pro každé políčko s čísly při tom platí, že černá pole kolem něj nejsou u obou tabulek umístěná stejně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 znamená prázdné políčko nebo políčko s čísly, 1 začerněné políčko. Při tom je jedno, která z obou tabulek je vlevo a která vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '00100 00110 11100 11000 nebo 00110 00100 11000 11100')

Umweg

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, která vede vodorovně nebo svisle středy políček a prochází všemi políčky. Číslo mezi dvěma políčky udává, jak daleko je to od jednoho políčka ke druhému po cestě (v jednom ze dvou možných směrů).

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčka, v nichž cesta odbočuje, a I pro políčka, jimiž cesta prochází přímo. (V příkladu by kód řešení byl: 'LILLLI ILLLIL')

Variables Masyu

     

Návod: Nejprve začerněte některé z bílých kroužků. Pak do tabulky zakreslete okružní cestu, která prochází všemi políčky s kroužky. Dílčí úseky okružní cesty procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu pole k druhému. V políčkách s černým kroužkem musí cesta odbočovat pod úhlem 90° a v obou sousedních políčkách (před a za kroužkem) probíhat rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom ze sousedních políček (před nebo za kroužkem) odbočovat pod úhlem 90°. Okružní cesta nesmí procházet žádným políčkem vícekrát.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.: L pro políčka s odbočkou, I pro políčka, jimiž cesta prochází rovně, a – (minus) pro políčka bez cesty. (V příkladu by kód řešení byl: 'I-LIL -ILLI')

Unvollständige Hochhäuser (neúplné mrakodrapy)

    

Návod: Do každého políčka zapište mrakodrap o výšce 1 až n tak, aby se každá výška v každém řádku vyskytovala právě jednou a v každém sloupci maximálně jednou. n při tom odpovídá počtu sloupců mřížky. Čísla na okraji udávají, kolik domů lze vidět v daném řádku nebo sloupci z příslušného směru; vyšší domy při tom zakrývají ty nižší.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '2314 3241')

V-W

    

Návod: Zapište do mřížky uvedený počet párů V-W, přičemž každé písmeno přijde do jiného prázdného pole a V musí být přímo svisle nebo diagonálně nad W. Různá písmena spolu nesmějí vodorovně sousedit. Pokyny vně mřížky udávají, kolik písmen se v daném řádku či sloupci vyskytuje. Při tom V platí za 1 a W za 2.

Kód řešení: Uvedené řádky zleva vpravo, - pro prázdná a černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '-W-V- VVV-W')

Verstecken (Schovávaná)

    

Návod: V každém orámovaném území začerněte právě jedno políčko tak, aby se černá políčka nedotýkala vodorovně ani svisle a všechna ostatní políčka zůstala vzájemně propojená. Pak do každého území zakreslete právě jeden kroužek tak, aby mezi dvěma kroužky v jednom řádku či sloupci bylo vždy minimálně jedno černé políčko. Čísla na okraji udávají počet kroužků v daném řádku či sloupci.

Kód řešení: Označené řádky, O pro kroužek, X pro černé políčko a – pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '-X--X -X-O-')

Vier gewinnt (Piškvorky)

Návod: Do každého bílého políčka zakreslete černý nebo bílý kroužek tak, aby v žádném směru (vodorovně, svisle ani diagonálně) nestály čtyři stejné symboly za sebou.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro bílé kroužky, 1 pro černé kroužky. Při zadávání kódu řešeni ignorujte šedá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '01101 1001')

Weiße Koralle (Bílý korál)

Návod: Začerněte některá políčka v diagramu tak, aby při tom vznikl korál. Korál je souvislý, nikde se sám sebe nedotýká, a to ani diagonálně, a neobsahuje plochy 2x2. Čísla na okraji udávají délky jednotlivých bloků složených z prázdných polí v daném řádku nebo sloupci, ovšem nemusí být ve správném pořadí. Mezi dvěma bloky musí být alespoň jedno začerněné políčko.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro prázdná políčka, 1 pro černá políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '10110 00101')

Wortbahnhöfe (nádraží se slovy)

Návod: Zakreslete do mřížky okružní cestu, která vede vodorovně a svisle od jednoho středu pole ke druhému a prochází všemi políčky. Cesta se kříží na vyznačených místech, nikde jinde. Políčky s písmeny musí cesta procházet rovně. Písmena podél okružní cesty musí v daném pořadí složit zadané slovo.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčko, v němž cesta zahýbá, I pro políčko, kterým cesta prochází rovně a X pro políčko, kde se cesta kříží. (V příkladu by kód řešení byl: 'LXLII LLLLI')

X-Summen-Sudoku

    

Návod: Zapište do tabulky čísla od 1 do 9 tak, aby se každé číslo vyskytovalo v každém řádku, každém sloupci a každém tučně ohraničeném území právě jednou. Čísla na okraji udávají součet prvních číslic z daného směru v daném řádku či sloupci, přičemž první číslice z daného směru udává, kolik číslic se sčítá.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo.1) (V příkladu by kód řešení byl: '526431 361524')

XYZ

    

Návod: Rozdělte diagram podél tečkovaných čar na jednotlivé bloky tak, aby každý blok obsahoval právě jedno písmeno. Písmena informují o souměrnosti bloku, v němž leží: Z znamená, že blok je středově, avšak nikoliv osově souměrný, Y znamená, že blok je osově, avšak nikoliv středově souměrný. A X znamená, že daný blok má osu i střed souměrnosti.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, která patří ke stejnému bloku. (V příkladu by kód řešení byl: '13 22')

Yajilin

Návod: Do tabulky umístěte několik černých polí tak, aby každá šipka ukazovala na příslušný počet černých polí, přičemž šipky ukazují i přes mezery v tabulce. Černá pole se nesmí vodorovně ani svisle dotýkat. Pak do všech zbylých prázdných polí zakreslete uzavřenou cestu (ohradu) procházející vždy vodorovně nebo svisle středem pole. 

Kód řešení: Pro každou řádku shora dolů počet černých polí v řádce. V příkladu by kód řešení byl 311010.

Yajilin-Schiffe versenken

    

Návod: Vyobrazené lodě umístěte do prázdných políček tabulky. Lodě se nesmí navzájem dotýkat, a to ani diagonálně. Šipky udávají, kolik částí lodě je umístěno v daném směru do konce tabulky. Dále zakreslete okružní cestu, která prochází všemi zbývajícími políčky. Jednotlivé úseky této cesty vedou vodorovně nebo svisle od jednoho středu pole k druhému.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: I pro přímý segment, L pro zahnutý segment, - pro všechno ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: '-I--I- LIL-LL')

Yin Yang

    

Návod: Do každého políčka zakreslete bílý nebo černý kroužek tak, aby všechny kroužky stejné barvy byly vodorovně a svisle propojené a žádná oblast 2x2 nebyla zaplněna kroužky téže barvy.

Kód řešení: Označené řádky, 1 pro černé kroužky, 0 pro bílé kroužky. (V příkladu by kód řešení byl: '01010 10010')

Yin-Yang-Rundweg

    

Návod: Nakreslete podél tečkovaných čar uzavřenou cestu, která nemusí procházet všemi průsečíky mřížky. Při tom nesmí žádná oblast o velikosti 2x2 políčka ležet celá uvnitř nebo vně cesty a políčka vně cesty musí být vzájemně propojená. Čísla v políčkách udávají počet sousedních hran, využitých na cestu.

Kód řešení: Označené řádky, 0 pro políčka vně a 1 pro políčka uvnitř cesty. (V příkladu by kód řešení byl: '011101 011010')

Yonbun

    

Návod: Do každého políčka zapište čísla od 1 do 4 tak, aby byla vodorovně či svisle spojena vždy právě čtyři políčka se stejným číslem. Kroužky udávají, které číslo se v políčkách sousedících s kroužkem vyskytuje nejčastěji. Kroužek s křížkem znamená, že se žádné z čísel nevyskytuje nejčastěji.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '11244 14443')

Zahlenfelder

Návod: Do některých políček zapište čísla od 1 do 9 tak, aby se žádná dvě čísla vzájemně nedotýkala, ani diagonálně. Čísla vlevo a nad mřížkou udávají, kolik čísel se má do daného řádku či sloupce umístit, a čísla vpravo a pod mřížkou udávají součet těchto čísel.

Kód řešení: Označené řádky, - pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '8-1-- -2--5')

Zweideutiges Masyu (Dvojznačné masyu)

    

Návod: Tato úloha má právě dvě řešení, přičemž je třeba najít obě. Proto je tabulka zobrazena dvakrát. Pořadí těchto řešení nehraje při zadávání kódu řešení žádnou roli.

Do tabulky zakresli okružní cestu, která spojuje vodorovně a svisle středy některých políček a prochází všemi políčky s kroužkem. V políčkách s černým kroužkem musí cesta odbočovat pod úhlem 90 stupňů a následujícími políčky v obou směrech procházet rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom z následujících políček odbočovat pod úhlem 90 stupňů.

Kód řešení: Označené řádky: L pro odbočení, I pro rovný úsek cesty, - pro prázdné políčko. (V příkladu by kód řešení byl: '-ILIL LILI- oder LILI- -ILIL')

Zyklus

    

Návod: Zakreslete cestu, která začíná u A a končí u B, prochází vodorovně nebo svisle od jednoho středu pole k druhému, žádným polem neprochází více než jednou a neprochází černými políčky. Cesta musí procházet všemi políčky se symbolem. Symboly se při tom v průběhu cesty musí opakovat cyklicky.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; L pro políčka, v nichž cesta odbočuje, I pro políčka, kterými cesta prochází rovně a X pro všechna ostatní políčka (také start a cíl). (V příkladu by kód řešení byl: 'XXLLX LLXII')

Zylindrische ABC-Box

    

Řešení jako ABC-Box, navíc:

Pozor: Písmena v řádcích se považují za nekonečný sled (levý a pravý okraj tedy spolu sousedí). Údaje u řádků platí pro jeden průchod tímto sledem, při tom však není jasné, kde v řádku je začátek údajů. První a poslední údaj u řádku se nesmí vztahovat na dvě části téže skupiny.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo (tak, jak je zapsáno v tabulce a bez údajů na okraji) (V příkladu by kód řešení byl: 'BBCB AABC')

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer