Stanovy

(Znění stanov bylo naposledy aktualizováno členskou schůzí dne 10. 12. 2022.)

STANOVY
spolku

Hráčská asociace logických her a sudoku, z. s.

 

čl. I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Hráčská asociace logických her a sudoku, z. s. (dále jen ”spolek”).
 2. Sídlem spolku je Cihlářská 649/32, 602 00 Brno. 
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky.
 4. Spolek je právnickou osobou podle § 214 a násl. občanského zákoníku, v níž se sdružují hráči sudoku a logických her.
 5. Spolek může spolupracovat s jinými spolky a dalšími podobnými organizacemi a institucemi v tuzemsku i v zahraničí a může být i jejich kolektivním členem.

 

čl. II.
Cíle činnosti

Cíle spolku jsou:

 • sdružovat hráče sudoku a logických her, pomáhat jim po stránce odborné, organizační a materiální a působit na rozvoj jejich činnosti;
 • organizace a metodické vedení soutěží v luštění sudoku a logických úloh;
 • osvětová a propagační činnost v oblasti sudoku a logických úloh
 • pořádání soutěží, seminářů a dalších akcí zaměřených na práci s dětmi a mládeží
 • organizace, zajištění a podpora reprezentace České republiky v mezinárodních soutěžích v sudoku a logických hrách;
 • zastoupení hráčů sudoku a logických her České republiky v mezinárodních organizacích zaštiťujících hráče sudoku a logických her, zejména členství ve  World Puzzle Federation (WPF).

 

čl. III.
Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.
 2. Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti rozvoje, rozšiřování a podpory sudoku a logických her, zejména:
 • pořádání soutěží v sudoku a logických hrách;
 • podpora autorů a organizátorů soutěží v sudoku a logických hrách, poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
 • organizování akcí v souladu s cíli spolku;
 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
 • osvětová a propagační činnost, nejčastěji formou soutěží pro děti a mládež
 1. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
 2. Pro naplnění své činnosti si spolek může zakládat pobočné spolky. Založení pobočného spolku schvaluje výbor HALAS na základě návrhu přípravného výboru pobočného spolku. Spolek neručí za dluhy svých pobočných spolků.

 

čl. IV.
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být jen fyzická osoba po podání písemné přihlášky a po zaplacení zápisného a členského příspěvku. Osoba mladší 18 let se může členem spolku stát jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů výboru spolku.
 3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena ze spolku;
 • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
 • úmrtím člena spolku;
 • zánikem spolku.
 1. Člen má právo:
 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen. Právo být volen do orgánů spolku vzniká členům spolku dovršením 18 let věku, právo volit orgány spolku může vykonávat člen spolku mladší 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 1. Člen má povinnost:
 • dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností naplňovat cíle spolku);
 • platit členské příspěvky a zápisné.
 1. Z členství vyplývá povinnost platit zápisné a pravidelné členské příspěvky. Výši členských příspěvků a zápisného stanoví členská schůze spolku.
 2. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické osoby čestnými členy spolku. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

čl. V.
Orgány spolku

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze;
 • výbor spolku;
 • předseda spolku;
 • revizor spolku.
   

čl. VI.
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně 2 týdny před jejím konáním. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Člen hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce. Čestní členové spolku mají hlas poradní.
 3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně či elektronicky) 1/5 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku;
 • volí výbor spolku a revizora;
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 • rozhoduje o vyloučení člena;
 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.
 1. Výbor spolku může svolat členskou schůzi tak, aby se konala na dálku s využitím elektronických prostředků. Členskou schůzi na dálku svolá zejména tehdy, jde-li o náhradní členskou schůzi. Členská schůze na dálku má dvě části: 1. videokonferenci určenou pro projednání navržených bodů, 2. hlasování o návrzích usnesení, kdy člen e-mailem ze své e-mailové adresy registrované v matrice spolku zaslaným do 14 dnů od videokonference na e-mailovou adresu info@sudokualogika.cz vyjádří, zda je pro nebo proti usnesení nebo zda se zdrží. Odešle-li člen e-mail s alespoň jedním platným hlasem k jednomu návrhu usnesení, platí, že se členské schůze zúčastnil.

 

čl. VII.
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Výbor spolku je tříčlenný, neurčí-li členská schůze v souvislosti s volbou vyšší počet členů; jeho funkčním obdobím jsou 2 roky. Ze svého středu volí předsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku:
 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti;
 • schvaluje zakládání a rušení pobočných spolků.
 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají jím písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

čl. VIII.
Revizor spolku

 1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou dva roky.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.
   

čl. IX.
Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zápisné členů, členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (zejména publikační činnost). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

čl. X.
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer