Členská schůze při MČR v Brně 2012 - výroční zpráva

Výroční členská schůze Hráčské asociace logických her a sudoku

Místo konání    : Kulturní dům Rubín Brno-Žabovřesky
Termín        :      1.9.2012 16:30
Účast        :        38 členů dle přiložené prezenční listiny


U příležitosti konání mistrovství republiky v sudoku svolal výbor HALAS výroční členskou schůzi po zakončení prvního dne soutěže.
Úvodem vystoupil předseda HALAS Ing. Tesař, přivítal všechny účastníky a seznámil je krátce s programem schůze:

 1. výsledky prvního roku samostatné činnosti    (Tesař)
 2. finanční zpráva (Kačírek)
 3. zpráva revizora sdružení (Křenek)
 4. budoucnost HALAS (Hrdina)
 5. hlasování
 6. diskuse
 7. ukončení

Ve svém příspěvku Ing. Tesař zhodnotil první rok samostatné činnosti jako úspěšný.
K dnešnímu dni jsme získali celkem 68 členů a po dohodě se SČHaK jsme převzali zastoupení České republiky ve WPF (Světové hádankářské federaci). Samozřejmostí byl výběr názvu domény, zajištění hostování a spuštění webu, který přináší členům potřebné informace. Na jeho vývoji dále pracujeme. V souvislosti s počátkem činnosti bylo také z mnoha návrhů vybráno logo HALAS.
Bez potíží jsme zajistili celoroční ligovou soutěž v podstatně rozšířeném formátu. Zorganizovali jsme kvalitně mistrovství republiky v logických úlohách a dnes a zítra neméně výtečně i v sudoku. A to oboje pro jednotlivce i družstva.
Naši členové pracují autorsky a organizačně nejen pro HALAS a její hráče, ale pořádají i turnaje pro mládež, kde vidíme možnosti dalšího růstu. Takto bude například v listopadu uskutečněno již 2. akademické mistrovství ČR v Brně.
Závěrem pak předseda požádal pokladníka ing. Kačírka o přednesení finanční zprávy.
Ten předložil shromážděným členům zprávu o hospodaření občanského sdružení v následujícím textu:


Zpráva o finančních záležitostech HALAS ke členské schůzi v rámci konání MČR v sudoku 2012

Vážení přátelé,
dovolte, abych vás seznámil se stavem pokladny HALAS, s příjmy a vydáními, a získal váš souhlas k dosud proběhnuvším operacím.
Vzhledem k tomu, že na sklonku roku 2011 byla naše Hráčská asociace založena, bude tato zpráva zahrnovat období od ustavující schůze v roce 2011 k dnešní členské schůzi. Nadále pak budou tato přibližně jednoroční období mezi Mistrovstvími republiky v sudoku předkládána ke schválení členské základně vždy na členské či výroční schůzi svolané při této příležitosti. Tolik úvodem a nyní pohlédněme do kasy.
S potěšením vám mohu oznámit, že ke dnešnímu dni je


stav hotovosti                                                                        1 043,00 Kč

stav běžného účtu                                                              73 676,82 Kč

celkem                                                                               74 719,82 Kč

Jak jsme k takovým číslům dospěli?


a.     příjmy

příjmy ze zápisného a členských příspěvků           20 428,00 Kč

dary a sponzorské příspěvky                                  52 000,00 Kč

příjmy ze startovného                                              12 850,00 Kč

úroky běžného účtu                                                       26,82 Kč

celkem                                                                    85 304,82 Kč

b.     výdaje

běžná režie (založení účtu, web, poštovné)                653,00 Kč

poměrná část příspěvku WPF                                  3 000,00 Kč

nájmy sálů                                                                 3 000,00 Kč

výdaje pořádání turnajů                                             3 932,00 Kč

celkem                                                                    10 585,00 Kč

Rozbor příjmů a výdajů
Na straně příjmů se nám podařilo získat jednorázový sponzorský dar od firmy Metrostav ve výši 50000 Kč a dík patří našemu kamarádovi Jirkovi Ježkovi, který přispěl darem ve výši 2000 Kč.
Velký dík patří firmě Mantila Repro Michala Riedera, který nám sponzorsky poskytuje cennou nepeněžní pomoc při tisku zadání včetně materiálu pro zajištění úloh na turnajích. Ta za celý turnajový rok činí přes dvacet tisíc korun.
Jak jistě všichni tušíte, Víťa Koudelka není jen ředitelem a hlavním organizátorem mistrovství republiky v sudoku, ale nese na svých bedrech největší část nákladů. Sečteno i s jeho příspěvkem mistrovství republiky v logice a podtrženo, činí to neuvěřitelných čtyřicet tisíc korun. A to je náš další velký dík.
Výdaje pak na druhé straně zatím nebyly velké. Uhradili jsme poměrnou část členského příspěvku ve Světové hádankářské federaci do června 2012 a čeká nás nyní v krátké době úhrada celoročního příspěvku ve výši přibližně 12000 Kč. Budeme se snažit, abychom získali možnost vám, členům nabídnout zadání z turnajů mistrovství světa v sudoku i logice za aktuální rok i roky minulé. Soudíme, že je to oprávněný požadavek a našeho zástupce na mezinárodním fóru pověříme, aby řešil na setkáních během říjnového mistrovství světa i tuto otázku.
Další výdaje v maximální míře slouží k zajištění turnajů pro vás, tedy nájmy sálů, běžná režie organizace a občerstvení.
Byli bychom rádi, kdybychom mohli zásadním způsobem pomoci reprezentantům. Bohužel jednorázový dar nám umožnil pracovat s rezervou a s jistotou fungování v omezených podmínkách. Teprve zajištění pravidelného sponzorování nám dá podmínky pro skutečnou peněžní podporu reprezentace. Snažíme se a budeme se snažit dále, ale všichni jistě tušíte, že zrovna v současné době není pro finanční dary ta nejlepší chvíle. Proto bych rád touto cestou poděkoval reprezentantům za to, že po celá léta ve značné míře pokrývali náklady na zahraniční reprezentaci ze zdrojů svých a svých rodin. Pro letošní rok bychom rádi poskytli aspoň 20000 Kč a částečně tím pomohli.
Souhlas členské základny je k tomu samozřejmě potřebný a proto se na konci schůze vyjádříte hlasováním. Požádáme vás také o schválení celé finanční zprávy, kterou jsem vám nyní předložil.
V diskuzi pak budete mít možnost podat návrhy a připomínky. A doufáme, že se mezi jinými objeví i nějaké zlaté vejce. Pak by se po způsobu Pražského dopravního podniku či různých Vodovodů a kanalizací příští výroční schůze konala na některém z tichomořských ostrovů a nikoli v příjemném leč skromném prostředí kulturního domu Rubín. A vřeštět nám k tomu budou papoušci a nikoli brněnské žáby.
Poté předstoupil před členskou schůzi revizor občanského sdružení pan Tomáš Křenek a oznámil, že jím provedená kontrola neshledala žádná pochybení a prohlašuje tedy revizi za bezvadnou.
Další v pořadí vystoupil člen výboru Jiří Hrdina s informací o plánech na rozvoj HALAS.

Halas a budoucnost

 • Web soutěž na sudokualogika.cz

Nejbližším projektem je spuštění offline soutěže v řešení sudoku a logiky na našich stránkách. Každý týden budou zveřejněny 2-4 úlohy. Budou se vyhodnocovat jednak nejlepší řešitelé, ale i nejzajímavější úlohy za uplynulých cca 10 týdnů.

Nemáme ambice spouštět online hraní. K tomu už velmi dobře slouží FED-sudoku a Sudokucup. Cílem je zatraktivnit naše stránky a přilákat i nové zájemce, rozšířit záběr úloh o nové typy a také motivovat k aktivitě nové autory úloh.


 • Další rozvoj soutěží

Jádro činnosti je v pořádání pravidelných turnajů. Kromě už zavedených online soutěží pořádaných ve spolupráci se serverem Sudokucup bychom chtěli dál rozšířit nabídku klasických papírových soutěží. Ideálním cílem je pokrýt pokud možno všechny kraje republiky tak, aby měl každý možnost aspoň jednou za rok se zúčastnit turnaje který má za rohem.

Je to výzva pro naše členy, kteří jsou schopní zajistit vhodné prostory za rozumnou cenu. Autorské zajištění a spolupráci na organizaci podle potřeby zajistí Halas.


 • Mládežnické turnaje

Snahou je přilákat nové nadějné tváře prostřednictvím turnajů pro dorost. Dobrými příklady jsou středoškolský turnaj v Poděbradech nebo Akademické mistrovství ČR. Turnaje se nám sice daří, ale zatím se nedaří získat studenty i k účasti na dalších turnajích Halas ligy.


 • Další rozvoj webu

Webové stránky HALAS procházejí neustálým vývojem a zatím stále ještě neodpovídají stoprocentně našim představám. Snažíme se je zpřehlednit a naplnit zajímavými informacemi, ale jsme závislí do určité míry na našich amatérských dovednostech. Rádi bychom do technické stránky angažovali webmastera s poněkud profesionálnějšími znalostmi. Podařilo se už domluvit spolupráci se členem HALAS Davidem Vondrákem a tak věříme, že bude s naším webem lépe.


 • Reprezentační soustředění

Letos proběhlo první reprezentační soustředění a druhé je přichystané na září. Počítáme s tím i do budoucna, měla by to být tradiční akce pořádaná minimálně 2x ročně. Jedno soustředění před MS zaměřené na užší špičku a konkrétní úlohy očekávané na šampionátu. A další soustředění pro širší okruh kandidátů reprezentace s obecnějšími tématy.


 • Finance

Financování běžného provozu a soutěží Halasu z příspěvků a startovného není zásadní problém.

Velké finanční nároky však klade na reprezentanty účast na MS, což je koneckonců i  výstavní síň našich úspěchů.

Jedinou možností, jak nějakou dlouhodobější podporu reprezentaci poskytnout, je získat sponzora, který by byl ochoten s námi dlouhodoběji spolupracovat. Za tím účelem bychom rádi získali ke spolupráci fundraisera. Ať už dobrovolníka z řad členů nebo profíka, který by pracoval za nějakou provizi.

Prozatím máme připravené nějaké podkladové materiály.


 • Spolupráce s WPF

Aktuálně bychom rádi prosadili tyto návrhy


  • Uvolnit členským organizacím použití úloh z uplynulých MS (současná pravidla umožňují pouze komerční využití, které je ale u nás nereálné)
  • Pokusit se vytvořit systém mezinárodní autorské výměnné spolupráce při vytváření úloh pro různé soutěže.
  • k tomu se z auditoria hlásí Honza Krtek Novotný s myšlenkou o podpoře WPF i pro mezinárodní rozměr “under 18” soutěží


Vystoupením Jirky Hrdiny skončilo podávání zpráv členům a předseda Tesař vyzval členskou schůzi ke sdruženému hlasování o zprávě o činnosti, finanční zprávě (zprávě o hospodaření), revizní zprávě a vyrovnaném rozpočtu pro rok 2013 jako celku.
PRO schválení bylo 38 přítomných, ZDRŽEL se 0, PROTI 0. Rozpočet a zprávy byly schváleny.
Další částí schůze pak byla diskuse.
První se přihlásil Víťa Koudelka. Upozornil na to, že snaha po zajištění zadání z MS včetně let minulých zřejmě narazí na práva k těmto úlohám bývalého člena za ČR - SČHaK. Dále se jako kapitán reprezentace a vedoucí výjezdu na MS v Chorvatsku vyjádřil k podle něj nízké finanční podpoře pro letošní ročník.
K tomu vystoupil pokladník a upozornil, že jednorázová injekce sponzorského daru nám umožnila vůbec o nějaké podpoře uvažovat, vysvětlil jaké platby nás v krátké době nyní čekají. Připomínkou, že reálný příjem  členských příspěvků nám pro příští rok umožní pracovat s vyrovnaným rozpočtem, pak uzavřel svou reakci odmítnutím možného navýšení příspěvku pro tento rok.
Člen výboru a reprezentant Honza Novotný vystoupil s poznámkou, že příspěvek by neměl být rozdroben jednotlivým reprezentantům do podoby zanedbatelných částek, ale určen na úhradu cestovného, aby alespoň jedna starost odpadla kompletně.
Protože v tomto duchu již před schůzí jednal pokladník s kapitánem reprezentace, byl tento návrh obratem akceptován.
Na závěr předseda poděkoval členské schůzi za účast a pozval všechny na večerní posezení do blízké restaurace, kde byla rozvinuta další dílčí témata, například usnášeníschopnost schůzí či soutěže pro studenty.


V Brně 1. 9. 2012
zapsal: Kačírek

příloha: kopie prezenční listiny

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer