Croco-puzzle: Slovníček: M

(naposledy aktualizováno 5. 2. 2017)

zpět na všechna počáteční písmena

Magisches Labyrinth auf dem Penrosemuster

    

Návod: Do diagramu zapište čísla od 1 do 3 tak, aby každé číslo se v každé řadě vyskytovalo právě jednou. Postupujete-li zvenčí dovnitř labyrintu, musí neustále opakovat se sled čísel 1, 2, 3.

Řady jsou definovány takto: Začněte u libovolné vnější hrany a přejděte políčko, kterým je ohraničena, na protilehlou hranu. Tento proces opakujte tak dlouho, až dospějete opět k vnější hraně. (V následujícím nákresu je řada zvýrazněna šedě).

Kód řešení: Označené řady v libovolném pořadí. Minus pro prázdná políčka. (V příkladu by kód řešení byl: '1--32--- 21--3---')

Mastermind-Sudoku

     

Návod: Uvedená čísla zapište do diagramu tak, aby se v každém řádku, každém sloupci a každé tučně ohraničené oblasti každé číslo vyskytovalo právě jednou.

Znaky vně tabulky udávají počet shod mezi řádkem/sloupcem navazující oblasti a příslušným řádkem/sloupcem v oblasti se šedým pozadím. Při tom černý kroužek znamená stejné číslo na stejném místě, bílý kroužek shodné číslo na jiném místě. Nepřítomnost jakékoliv shody je označena 'x', nejsou-li uvedeny žádné pokyny, není známa žádná informace.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. (V příkladu by kód řešení byl: '642153 325614')

Masyu oder nicht (Masyu nebo ne)

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází všemi poli s kroužky. Dílčí úseky okružní cesty procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu pole ke druhému. V políčkách s černým kroužkem musí cesta zahýbat pod úhlem 90°a v obou políčkách před a za kroužkem procházet rovně. Políčky s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom z políček před a za kroužkem odbočovat pod úhlem 90°. Políčky se šedým kroužkem musí cesta procházet tak, aby neplatila ani jedna z uvedených vlastností. Okružní cesta nesmí procházet žádným políčkem vícekrát.

Kód řešení: Pro každý řádek shora dolů počet nepoužitých políček v řádku. (V příkladu by kód řešení byl: '13003')

Masyu-Rundweg

Návod: Zakreslete uzavřenou okružní cestu (ohradu) procházející po liniích označených tečkami, přičemž cesta nemusí procházet všemi poli mřížky. Čísla v polích udávají, kolik hran sousedících s číslem se pro cestu použije. Cesta se nesmí nikde křížit ani dotýkat sama sebe. V políčkách s černým kroužkem při tom musí cesta odbočovat pod úhlem 90° a v dalším políčku v obou směrech procházet rovně. Políčkem s bílým kroužkem musí cesta procházet rovně a alespoň v jednom ze sousedních políček odbočovat pod úhlem 90°.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo; 0 pro políčka vně ohrady a 1 pro políčka uvnitř ohrady. (V příkladu by kód řešení byl: '01110 00110')

Maxi Loop

     

Návod: Do mřížky zakreslete okružní cestu, která prochází od jednoho středu políčka k druhému a každým políčkem projde právě jednou. Čísla v ohraničených oblastech udávají délku nejdelšího segmentu cesty v dané oblasti.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: I pro cestu procházející přímo a L pro odbočku cesty. V příkladu by kód řešení byl: 'ILLIII ILIILI')

Maximum-Rechtecke

     

Návod: Rozdělte tabulku podél nakreslených čar na pravoúhlá území tak, aby každé území obsahovalo právě jedno číslo, které udává, jak dlouhá je nejdelší strana daného čtyřúhelníka.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, která patří ke stejnému území.1) (V příkladu by kód řešení byl: '122 32')  1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Mehrfachlaser

(Vícenásobný laser)

     

Návod: Do tabulky zakreslete několik laserových paprsků, které procházejí pouze diagonálně a do tabulky vstupují a z ní vystupují na políčkách označených šipkou. Do některých průsečíků mřížky umístěte zrcadla tak, aby každé zrcadlo bylo zasaženo právě jedním paprskem po jedné straně. Čísla vlevo a nahoře udávají, kolik paprsků se v daném řádku či sloupci nachází, a čísla vpravo a dole udávají počet zrcadel, umístěných podél dané čáry. Všechna místa křížení jsou zadána.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: N pro čáru vedoucí od levého horního rohu do pravého spodního rohu, Z pro čáru vedoucí do pravého horního rohu do levého spodního rohu a X pro vše ostatní. (V příkladu by kód řešení byl: 'NXXNZ XXNZN')

Mehrfaches Yajilin

Návod: Do tabulky umístěte několik černých políček tak, aby každá šipka ukazovala na odpovídající počet černých políček. Černá políčka se nesmí vodorovně ani svisle dotýkat. Pak zakreslete okružní cesty, které použijí všechna zbylá prázdná políčka právě jednou a procházejí vodorovně a svisle od jednoho středu pole k druhému. Není nutné, aby na každé černé políčko ukazovala šipka.

Kód řešení: Pro každou řádku shora dolů počet černých políček v řádku. (V příklady by kód řešení byl: '0120102')

Milchstraße (Mléčná dráha)

Návod: Do tabulky zakreslete okružní cestu, která jde vodorovně nebo svisle od jednoho středu pole ke druhému a prochází všemi políčky, která neobsahují číslo. Číslo v políčku udává, jak často cesta navštíví pole v jeho sousedství (normálně 8). Sledujete-li cestu jedním ze dvou možných směrů, musí cesta v každém políčku s hvězdou odbočovat a dalším políčkem procházet rovně.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo: L pro políčka, v nichž cesta odbočuje, I pro políčka, jimiž cesta prochází rovně, - pro ostatní (tedy pro políčka s číslem). (V příkladu by kód řešení byl: 'ILL-II I-LLLL')

Minesweeper

   

Návod: Umístěte do tabulky uvedený počet min. Čísla udávají, kolik z polí sousedících s číslem vodorovně, svisle a diagonálně obsahuje minu. Do polí s čísly se mina nesmí umístit.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. 1 pro políčka s minou, 0 pro všechna ostatní.1) (V příkladu by kód řešení byl: '1000 1001')

1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Minimum-Rechtecke

     

Návod: Rozdělte tabulku podél nakreslených čar na pravoúhlá území tak, aby každé území obsahovalo právě jedno číslo, které udává délku nejkratší strany daného čtyřúhelníka.

Kód řešení: Pro označené řádky zleva vpravo počet políček, která patří ke stejnému území.1) (V příkladu by kód řešení byl: '14 212') 1) V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice.

Minimum und Maximum

     

Návod: Rozdělte zadaná čísla do políček. Čísla vepsaná mezi políčky udávají součet čísel v okolních políčkách. Bílý puntík označuje nejmenší, černý puntík největší z okolních políček.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo. V případě vícemístných čísel platí pro kód řešení zásadně, že se zadává pouze poslední číslice. (V příkladu by kód řešení byl: '2134')

Münzquadrat (čtverec z mincí)

Návod: Do kroužků zapište hodnoty mincí 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů tak, aby se vzájemně nedotýkaly dvě mince o stejné hodnotě, a to ani diagonálně. Některá pole mohou zůstat prázdná. Prázdná pole se smějí navzájem dotýkat. Čísla na okraji udávají součet hodnot mincí v daném řádku nebo sloupci.

Kód řešení: Označené řádky zleva vpravo, minus (-) pro prázdná pole. (V příkladu by kód řešení byl: '-50101 102202')

Mystery

Návod: Úlohy mystery jsou úlohy bez návodu. Co je třeba udělat, musíte objevit přímo v úloze. (V příkladu odpovídají čísla v rámečcích na okraji třem číslům na protilehlém konci útvaru 3x3 a jsou vzestupně seřazena.) Pro řešení těchto úloh není nutná znalost němčiny. 

Kód řešení: Také kód řešení musíte vynalézt na základě úlohy. V příkladu by kód řešení byl 238.

zpět na všechna počáteční písmena

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer